Wiki Адыгэбзэ (Adighabze)

Уикипедиэм къеблагъэ,

Напэкӏуэцӏ Нэхъыщхьэ

щӀэнгъуазэ хуитщ, щхьэдж и редакциэ иригъэкӀуэкӀыфынущ!

Нобэ 2024 гъэм Мэлыжьыхь 23, Гъубж. Джыпсту тхыгъэ 1,638 диӀэ.

Напэкӏуэцӏ Нэхъыщхьэ ТхыгъэфӀ[Еплъын

Напэкӏуэцӏ Нэхъыщхьэ

Адыгэ лъэпкъыжьхэм я тхыдэ — мывэ лъэхъэнэм (илъэс мелуан 2.5-рэ ипэкӀэ щыщӀэдзауэ) къыщӀедзэри — гъущӀ лъэхъэнэм (ди лъэхъэнэм ипэкӀэ е 8-нэ лӀэщӀыгъуэ) носыр.

Ижь-ижьыж лъандэрэ цӀыху Къауказым исащ. Къаукъаз дэтӀэсхьэныгъэ теухуа щӀэныгъэлӀэхэр зэдэгурыӀуэркъым. Я нэхъыбэу зэрыжаӀэмкӀэ цӀыху Къаукъазым къызэрыхъуа, нэгъуэщӀхэм зэрыжаӀэ ипщэкӀэ зыкъикӀауэ цӀыхухэр Ищхъэрэ Еуропэм деж здэкӀуэнущ.

Нэхъыбу...

Напэкӏуэцӏ Нэхъыщхьэ Тхыгъэ дэгъуэ[Еплъын

Напэкӏуэцӏ Нэхъыщхьэ

Фернандо Кортес Монрой Писарро Алтамирано (исп-бз. Fernando Cortes Monroy Pizarro Altamirano), къыздэхъуар Медейиным Эстремадура провинциэм 1485 гъэм; дунем здехыжьар Кастийеха де ла Куэста Андалусиэм 1547 гъэм дыгъэгъазэм и 2. Нэхъ зэрацӀыхур Фернандо, Эрнандо, Фернан иэ Эрнан Кортес (эсп-бз. Hernan Cortes) — Эспаниэм и конкистадор, Мексикэр зыубыду ацтекхэм я къэралыр хэзгъэкӀуэдар. Пщы Карл V-м ӀэнатӀэ Marques del Valle de Oaxaca (Оахакэ къуэм и маркиз). И гъашъэм тепсэлъыхьу макӀэ тхылъ къэнахэр, абы шъхьэкӀэ тхыдэщӀэныгъэм и лъэжьыгъэхэр Ӏэуэ зэхокӀхэр я гупшэсыгъэхэмкӀэ.

Нэхъыбу...

Напэкӏуэцӏ Нэхъыщхьэ ПщӀэрэ уэ...[Еплъын

Кроу лъэпкъым щыщ хулъхугъэхэм я сурэт
Кроу лъэпкъым щыщ хулъхугъэхэм я сурэт
  • Инджылызхэм тэрэзу зэрамдзакӀа лъэпкъыцӀэ «Апсалоке» (Бзуушхуэм и бын) яужым лъэпкъым «Crow» джоуэ къатена - «Къуагъ-цӀыхухэ»
  • Къэзэнокъуэ Жэбагъы илъэс 25 нэхъ иримыкъуауэ хеящӀу хагъэкӀат, и чэнджэшигъуэм къыхэкӀауэ щыта Къанжал зауэр
  • Абдзэх лъэпкъыр здэпсоуа шӀыпӀэм хэт Хъыдыжъы къалэм и цӀэр къызхэкӀар псалъитӀ - «Хьэдэ» «Жъы».
  • ШыкӀэпшынэ пэсырей сурэту зэфӀэтхэм я пкъыщӀыбагъым «Мэзышэ» щӀэрылъщ, джэгуакӀуэр еуэным ипэкӀэ абым щабзэр щехуэщ.
Напэкӏуэцӏ Нэхъыщхьэ
  • ЦӀэрыӀуэ режисор Валерия Гай Германикэм (сурэтым), и кинохэм шъхьэкӀэ щӀыхь бжыгъэ къэзыхьар, зэреджар кинологу, Тимеразев и академиэм.
  • Ӏэсэ вынду яӀыгъхэр цӀыхухэм, илъэс 15 кыщыкӀэдзауэ 69 нэс къагъэшъэфыну.
  • Инал Нэху и адэжъым ядэ Кесыр кхъухьым къэхъуа, Ахын хым Абдэ Хъан и цӀыхухэм дэкӀыгъу Кърымым щикӀам, Уэсмэн пэштыхьейм и дзэм зыщихъумэу.
  • Кортесым и цӀыхухэм яӀэкӀэкӀуэда ацтекхэм я пщы Моктесума II ибу къэна ипхъур ипӀыжьа, джорпкӀэхэлъхьэм яуж Дониа Мариа Кортес де Монтесума траӀуауэ.
  • Адыгэ автоном куейр щыӀэхукӀэрэ (1928-1957 гъэхэм), илъэсипщым зэ и гъунапкъэхэр зэрахъуэкӀыурэ щытт. Зэгъэзэхуэгъуэр щыувэӀэжьар Къэрэшей-Шэрджэсу щызэхагъэхьам.

Напэкӏуэцӏ Нэхъыщхьэ Мазэ екӀуэкӀым[Еплъын

Нобэ
Гъубж
23
Мэлыжьыхьым и
2024
  • мэлыжьыхьым и 25 - адыгэ ныпым и махуэ.

Напэкӏуэцӏ Нэхъыщхьэ Вики-Махуэ Гъэпс: Мэлыжьыхь

Къалъхуахэр

more: Категориэ:Мэлыжьыхьым къалъхуахэр

Дунейм ехыжахэр

more: Категориэ:Мэлыжьыхьым дунейм ехыжахэр
 

Напэкӏуэцӏ Нэхъыщхьэ Сурэт хэхар[Еплъын

Напэкӏуэцӏ Нэхъыщхьэ

Напэкӏуэцӏ Нэхъыщхьэ Зэхэлъыгъуэр[Еплъын

Напэкӏуэцӏ Нэхъыщхьэ Персонэхэр

АртистхэрЛэчтхыгъакӀэхэрАрхитекторхэрУсакӀуэхэрДжэгуакӀуэхэрЗекӀуэлӀхэрРежисорхэр • ЩӀэныгъэлӀхэр

Напэкӏуэцӏ Нэхъыщхьэ Дин

ЧыристэныгъэМыслимэныгъэИудэныгъэБуддэныгъэ

Напэкӏуэцӏ Нэхъыщхьэ Лъэпкъыгъуэ

Политикэ • Бизнес • ПӀалъэ • Егъэджэныгъэ • Лэжыгъэ • Цивилизациэ • Спорт

Напэкӏуэцӏ Нэхъыщхьэ Математикэ

Алгебрэ • Геометриэ • Геометрие •Математикэ логикэр • Статистикэ • Математикхэр

Напэкӏуэцӏ Нэхъыщхьэ Дуней

ГъащӀэЩӀыгуКосмос • Материэ

Напэкӏуэцӏ Нэхъыщхьэ ЩӀэнхабзэ

ТхыбзэӀэщӀагъэ • Лэчтхыгъэ • Архитектурэ • Тхыгъэбзэ

Напэкӏуэцӏ Нэхъыщхьэ Текнологиэ

Автоматизациэ • Транспорт • Роботхэр • Мачинэхэр • Текнологиэ

Напэкӏуэцӏ Нэхъыщхьэ Хэкумэтх

КъэралхэрПсыхэрӀуащхьэхэр

Напэкӏуэцӏ Нэхъыщхьэ Биологиэ

ПсэущхьэхэрБзухэр • Ӏэргъэбэгухэр • КъэкӀыгъэхэрХьэпӀацӀэхэр

Псори

Напэкӏуэцӏ Нэхъыщхьэ Уикипедиэ[Еплъын

Хабзэхэмрэ псэлъашъхьэхэмрэ
Уикипедиэм и хабзэхэр
Хабзитху
Тхыгъэр зэрщӀыныр дауэ?
Тхыгъэхэр зэрыгъэтэрэзыныр дауэ?
Уикипедиэм и мыхьэнэр сыт?
Тхыгъэхэр
Напэкӏуэцӏ Нэхъыщхьэ Тхыгъэ нэхъыфӀхэр
Напэкӏуэцӏ Нэхъыщхьэ Тхыгъэ дэгъуэхэхэр
Ихын хуэй тхыгъэхэр
ЩӀэху ихын хуэйхэр
ЗэфӀэгъувэжын хуэйхэр
ЦӀэр зэхъуэкӀыным
ЗэхэгъэкӀын
Зэхэгъэхьэн


Напэкӏуэцӏ Нэхъыщхьэ Фонд Уикимедиэм къыдэщӀ проэктхэр[Еплъын
Напэкӏуэцӏ Нэхъыщхьэ Уикипедиэр пэмыкӀ бзэхэмкӀэ:[Еплъын

🔥 Trending searches on Wiki Адыгэбзэ (Adighabze):

Фрэндж ГуианэМывэкӀэпысХы МыутӀэПсэущхьэшххэрБилкент УниверситетШуэцКӀуэцӀ хыУикисурэтылъэмЛитоуХьэдэкъазШуецэТхьэлӀыкӀуэ МыхьэмэдИщхъэрэ КъаукъазМэзбжэнГеорг Фридрих ГенделЧэнж (псы)Фёдор ДостоевскийКамбоджэБытырбыхуСербиэКъыргъызстэнАлбаныбзэPokimaneАзиэАзиэ хывСан-МариноДыгъапӀэ КъыпрысДжылэ Республикэ КитайЭстониэГъуазджэЛабэжъСловакиэАдыгэ лъэпкъыжьхэм я ТхыдэАндызУрымЖьынду лъэпкъыгъуэрКъэбэрдей щӀызахуэТэрч куейРабиндранат ТагорФрэнджыбзэАцумыжь ИналШамЕрмэлыеКурск областКъэзэнокъуэ ЖэбагъыЛаосШуэцэбзэАустриэУикисурэтылъэМолдавиэСалвадор ДалиКъуэкӀыпӀэ ГъунэгъуГрекыбзэ🡆 More