Wiki Hak-kâ-fa / 客家話

Wikipedia Phiêu-chì
Hak-kâ-ngî Wiki
Thai-kâ tû cho-tet Phiên-siá
liá-chak ngî-ngièn ke chhṳ-yù Pak-khô-chhiòn-sû.
Hak-kâ-ngî ke pán-pún kîm-ha yû 10,236 vùn-chông.


Thèu-Ya̍p
Thèu-Ya̍p Sṳ̍t-yung ke chhòng ya̍p-mien
Thèu-Ya̍p

Sîn-pet-sṳ he Thòi-vân pet-phu ke yit-ke sṳ, chhai Thòi-vân tó-song chui pet-tôn, he ngìn-khiéu chui-tô ke hàng-chṳn-khî, fàn-tîn Thòi-pet-sṳ, tûng-pet lìn-sa he Kî-lùng-sṳ, tûng-nàm chiap-sông Ngì-làn-yen, sî-nàm lìn Thò-yèn-yen. Muk-chhièn ngìn-su chhêu-ko 350-van. Pún-sṳ fàn-lau Thòi-pet-sṳ si-chû khi̍p Kî-lùng-sṳ sâm-mien, sâm-chá khiung-thùng hìn-sàng Thòi-pet tû-fi khî, su̍k-yî khiung-thùng sên-fa̍t khiên-é, pin yáng-hióng to lìm-khiun ke Thò-yèn-yen khi̍p Ngì-làn-yen. Pún-yen su̍k-yî ngie̍t-tai kui-fûng hi-heu khî, chhiòn-ngièn yí-liòng tô yì phìn-kiûn, ngie̍t phìn-kiûn chui-tâi vûn he yit-ngie̍t fun ke ngiap-sṳ 12.4 thu, ngie̍t phìn-kiûn chui-kô vûn he chhit-ngie̍t fun ke ngiap-sṳ 33.6 thu.

爾做得將滑鼠移動到文字个面頂來顯示其个對應漢字內容。
Thèu-Ya̍p
Thèu-Ya̍p 實用个長頁面
Thèu-Ya̍p

貓熊一般分喊做熊貓大熊貓或者大貓熊,係一種野生嘅哺乳動物。其撈熊同貓仔一樣都是食肉目嘅。雖然講科學家當多將其分至熊科下頭去,還有人認為其毋係熊嘅一種。貓熊嘅身體肥固固,頭圓滾滾,尾當短,身體面頂烏撈白兩種顏色分當清楚,身體同尾係白色,耳、目睭、手腳撈肩頭都係烏色嘅,肚底有嘅係棕色,有嘅係烏色。貓熊嘅身體一般有120至180公分該樣長,尾差毋多有10至20公分該樣長,身體大概有60至150公斤該樣重。一般來講雄性嘅比雌性嘅大頭一滴仔。貓熊原來係生活在暗摸摸仔嘅竹林裏肚,故所目睭毋好使,毋過其在暗晡嘅時候一樣遽板。| style="width:50%;text-align:left;vertical-align:top;padding:3px;" |

Thèu-Ya̍p
Thèu-Ya̍p Khái-su̍t
Thèu-Ya̍p

Yá-têu mióng-ya̍p he Hak-kâ-ngî ke Wiki Hak-kâ-fa / 客家話. Yi fôn-ngiàng kông-lìm lòi khiung-ha siá Hak-Ngî. Yû mun-thì hàn-he kien-ngi? Lòi-hi Hak-ngî Sṳ-tién, Hak-kâ-fa Fat-yîm Sṳ-tién, Thòi-vân Hak-ngî Chhṳ̀-lùi Chṳ̂-liau-khù lâu Thòi-vân Kau-yuk-pu Hak-kâ-ngî Sòng-yung-chhṳ̀ Chhṳ̀-tién chhâm-kháu!

  • Na-he ngì m̀-hiáu-tet wiki ngî-fap, kien-ngi siên hi sâ-phàn kâi-vi yù-liau yit-hâ.
  • 係唔會讀寫客語白話字請看者片!

Mò Pha̍k-fa-sṳ ke sû-ngi̍p-fap? Mò-kôan-he, cho-tet hi FHL Hakka IME miên-fi hâ-chai!
Na-yû yi-kien chhiáng email: [email protected] .

| style="width:50%;text-align:left;vertical-align:top;padding:3px;" |

Thèu-Ya̍p
Thèu-Ya̍p
Thai-koet Sok-sân Koet-kâ Kûng-yèn.

|}

Thèu-Ya̍p
Thèu-Ya̍p 分類
Thèu-Ya̍p
社會

政治 - 軍事 - 教育 - 經濟 - 法律 - 人物 - 歷史 - 體育 - 知識 -

Thèu-Ya̍p
科學

地質學 - 地理學 - 生物學 - 化學 - 氣象學 - 生理學 - 生態學 - 技術 -  - 醫學 - 數學 - 天文學 - 物理學 -

Thèu-Ya̍p
文化

宗教 - 哲學 - 美術 - 音樂 - 飲食 - 藝術 - 語言 - 文學 -

Thèu-Ya̍p
世界

亞洲 - 北美洲  - 大洋洲 - 歐洲 - 非洲 - 南美洲 - 中國 - 臺灣 -

Thèu-Ya̍p
客家

客家文化 - 客家菜  - 客家人 - 客家語 -You don't speak Hakka? View this Hakka Phrasebook.
Otherwise, please proceed here for general enquiries or visit our Embassy.


🔥 Trending searches on Wiki Hak-kâ-fa / 客家話:

Mien-kap-lónKamala Harris11-ngie̍t 25-ngitNevadaMân-chû-chhu̍k客家話正音正字Hoi9-ngie̍t 1-ngitFî-li̍t-pînKyrgyzstanLâ-tên sṳ-mûLaosMî-kîmPeru1-ngie̍t 15-ngitVùn-faAu-chûKîn-ǹgMediaWikiFî-kî6-ngie̍t 13-ngitThai-yîn Ti-koet4-ngie̍t 1-ngit2006-ngiènKî-tuk-kauUruguayLièn-ha̍p-koetCayman Khiùn-tóTiâuSietKhiûng-chiâu10-ngie̍t 11-ngitThai-fán-sṳMadagascarThai-khi̍t-khiènReinhard GenzelInstagramTet-koetGruziaHawaiiLó-tshúJohn CockcroftSî-ôn-sṳSṳn-tan-chietAlmazánYok-tanBerlin2022-ngièn1979-ngièn1946-ngièn20 sṳ-kiPo̍k-sin-kúNASANgìnAndrea M. GhezFî-chûFó-chhâMonacoKhartoumGujaratPhu-yit-fun Chak-thaiCebu-ngî🡆 More