Wiki Хальмг

Википедь гисын күн болһан бичиҗ волын ясче болгодма
сул медрелин бичи́гт тавата мөрлеҗ ортын!

Мөрн сарин 23. Эндер хальмг кельнед тілі бичисын толь 1753 зүүл байна.

Нүр Халх
Шин зүүл эклх

Нүр Халх
Википедь гисн юмб?
Нүр Халх

Википеди - сул, орҗ болм, олн келнә, олн медрлтә толь бичиг. Терүнә нернь «Вики» (wiki), «энциклопедь» (encyclopedia) хойрин сүүрәс эклнә.

Икәр 13 сай зүүлс (1753 Хальмгин келәр) эврә дурар цуг нарт делкән орлацачнрар бичсмн. Тер зүүлс болвчн Википеди орҗ болдг чиклҗ чадна. Википеди - суңһцин толь бичг болҗана.

Ханьдлтн!

Нүр Халх
Бус келәр бичсн Википедьс
Цуһар бәәдг Википедин буулһвр · Келн хоорнд зөвшллһн · Шин келн Википедин эклх яһад дахлһн
Нүр Халх

Хальмг келн (Тодо бичиг: ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᡘᡄᠯᠨ), болдыман. Эн келәр кезәнк Дөрвн Хальмг олн әмтын дуһарла, ода цагат Хальмг Таңһчед, Китдин Улус Орнд Шинҗәнд, Көкнуурт, Алшаад, Көлнбүүрт, Монһлмудин Орнд Хальмгдә әмтын дуһарҗана.

1924 җилин хөөн Хальмг Таңһчид Тодо бичиг бичәр эдллә. Ода Тодо бичигәр һанцахан Шинҗәнин Хальмгдә әмтын бичиҗәд бәәнә. Дөрвн Хальмыгин улусин бичиг бәәсмин Тодо бичиги Зая-Пандитар үвлуд, 1648 җилд моңһл бичигә сүүрәс бүтәлв. Эндыр Орсин Ниицәнд Хальмг келн кирилл үзүгәр бичидман. Монһлмудин Орн Хальмг келн гөрделҗәнә. Ховд, Увс, Баян өлгә, Көвсегел әмгүдд албан бишәр күүндҗана.


Тодо бичиг (ᡐᡆᡑᡆ ᡋᡅᡔᡅᡎ тодо бичиг) — Дөрвн Хальмг улусин бичиг байсмин. Эн бичиг Зая-Пандитар үвлуд, 1648 җилд моңһл бичигә сүүрәс бүтәлв. Энүнә цаһан толһад 29 үзгүд байна: А, Э, И, О, У, Ө, Ү, Н, Ң, Х, Һ, Б, П, Ф, С, Ш, Т, Д, Л, М, Ц, Ч, З, Җ, Й, К, Г, Р, В, болын узүгүд төвдин болын Индия келәр бичих — галигуд гидиг үзүгүд нерәдсман.

Тодо-бичиг Хальмг Таңһчад 1924 җилә хөөн элзелелә. Ода тодо бичигиг Хальмг Таңһчин школад мектеп, ик сурһульд сурҗе сурна.

Нүр Халх
Туста заалһуд
Википедия:Изображение дня
Нүр Халх
Кевләр:Potd/2024-04-23 (xal)

Image description in English | Описание изображения на русском.

Талдан Викимедиа төслүд
Цуг бәәдг Википедин буулһврин төлә энд хәләтн: Wiki portal
Сул толь
Сул толь
Викитоль
Сул келсн үгин саң
Сул келсн үгин саң
Викикелсин
Сул зургин, үзгудлин, соңсврин саң
Сул зургин, үзгудлин, соңсврин саң
Викихадһал
Сул йоста бичгин саң
Сул йоста бичгин саң
Викимедсын
Секәтә дегтерин саң
Секәтә дегтерин саң
Викидегтәр
Цуг Викимедиа төслин таарлһна һазр
Цуг Викимедиа төслин таарлһна һазр
Мета Викимедиа

🔥 Trending searches on Wiki Хальмг:

.kpМоһа сарин 18Хөн сарин 18Аргун балһснБашантаХөн сарин 6Улан Баатр.caВолфрам.ukҺаха сарин 14Инглишин келнМөрн сарин 15Лу сарин 21.pyАлагир балһснЛМоһа сарин 6Моһа сарин 262016 җилИнтернетХулһан сарин 24НитроҗенБуддизмМөчн сарин 6Г үзгТуула сарин 5Мөчн сарин 10Ноха сарин 26Орсин НиицәнХулһан сарин 15Така сарин 22Д үзгЭйнштейниум.coМоңһлмудин ОрнМөрн сарин 19Хөн сарин 8ГадолиниумЛу сарин 3Чехмудин ОрнТуапсе балһснЛу сарин 10Ниxуудин НутгЛу сарин 62006 җилТуула сарин 12.reБамбХальмг ТаңһчХорхаЕвропиумХулһан сарин 13Абинск балһсн.sgФосфорОксиҗенТемператураШ.fkСыктывкар балһсн2004 җилИндиум2005 җилАпостроф темдегБар сарин 29.glАстатумОлн🡆 More