Wiki Тыва

Википедияже кирип моорлаңар!

Бо болза кижи бүрүзү эдип-немеп шыдаар
ажык энциклопедия-дыр.

«Миллениум» марафону — шупту Википедияларга албан турар ужурлуг 1000 чүүлдү Тыва Википедияга бижиир азы чедир бижиир мөөрей-дир. Киржиринче шуптуңарны чалап тур бис.

2024 чылдың май 22, Үш дугаар хүн, 23:24 UTC (чаартыр)

Бо Википедияда 3521 чүүл бар.

Чаа чүүлдүң адын көзенекке бижиңер:

Кол Арын
Майык:Potd/2024-05-22 (tyv)

Англи дылда чурумалдың тайылбыры
Чурумалдың тайылбыры орус дылда.

Кол Арын

Кол Арын

Солун чүүл:

Хүреш аргалары

Түлүш Сайын-Белек девип турар

Ниитизи-биле тыва хүреште дыка хөй санныг аргалар бар. Тыва хүрештиң аргаларын янзы-бүрү хевирлерге кажан-даа чарып көрбээн, ынчалза-даа хоочун мөгелер болгаш бурунгу ашактар бир аргадан бир арганың хензиг-ле ылгалын эскерип билир болгаш мөгениң туружун хайгаарап тургаш, карак чивеш дээр аразында кандыг арганы ажыглаарын эндевес.

Тыва хүреште мөгелерниң ажыглап турар аргаларын адаанда допчулап бижээн.

Эътче кирбейн, хол бажынга хүрежип тургаш, хереглээр аргалар

 1. Чая тудары.
 2. Майгааш, чая тудары.
 3. Тевери.
 4. Катай кагары.
 5. Буттаары.
 6. Чан баштаары.
 7. Мундурары.
 8. Балдырлаары.
 9. Адак үзери.
 10. Шавыыры.
 11. Тырыкылаары.
 12. Күстүктүр шелери.
 13. Былдаары, хояры

Бо бүгү аргаларда кижи таарышкан-на чарыы-биле халдап болур. Мөгелер колдуунда-ла оң талазы-биле халдаар, а солагай таланың халдаашкыны ындыг кончуг делгереңгей эвес болгаш ол эң айыылдыг.

Эътке киир тутчуп алгаш ажыглаар аргалар

 1. Дөгээлээри.
 2. Дөңмектээри.
 3. Чартыктаары.

Долузу-биле номчуур...


Кол Арын

Кол Арын

Вики-календарь: май

Төрүттүнген кижилер

(оон ыңай...)

Калган кижилер

(оон ыңай...)

Оон ыңай • ЭдерПроект
Майык:Motd/2024-05-22 (tyv)

Англи дылда мультимедиадың тайылбыры
Мультимедиадың тайылбыры орус дылда.

Кол Арын

Кол Арын

Тыва Википедияже кирип моорлаңар!

Эки хүннүң мендизи-биле, эргим өңнүк!
Тыва Википедия дээрге Википедия деп делегей деңнелдиг интернет-энциклопедияның бир кезээ-дир. Тыва Википедия болза тыва дыл кырында үндезилеттинген эң баштайгы энциклопедия болур. Ол хостуг болгаш ажык, а чүл дээрге күзелдиг кижи бүрүзү бүрүткетпейн-даа эдип, немеп, бижип болур бооп турар. Оон аңгыда Тыва Википедия тыва дыл интернет четкизинге нептерээринге дөмек болуп турар. Тыва дыл сайзыраарынга, четкиге делгереңгей болурунга, эртем-билиг талазынга хөгжүүрүнге, ажыглалче хөйү-биле киреринге база тыва дылдыг ниитилелдиң дем каттыжарынга, сайзыраңгай болурунга Тыва Википедияның салдары дыка улуг.

Ынчаңгаш, бир эвес сен тыва дыл читпезин, ам-даа улай хөгжүп-сайзыразын, нептерезин деп бодаар болзуңза Тыва Википедияның сайзыраарынга дузала, өңнүк! Энциклопедияны бижиирде эртем-билиглиг болуру албан эвес, ону школачы-даа, сургуул-даа, ажыл чок-даа, эртемден-даа кижи бижип болур. Тыва дылды долузу-биле билири база албан эвес. Чүге дизе Тыва Википедия ажык болгаш хостуг: ону күзелдиг кижи бүрүзү эки туразы-биле бижип болур. Ынчаңгаш, эргим өңнүк, Тыва Википедияга бичии-даа бол үлүүң киир! Тыва Википедияның сайзыраарынга дузала!

Бир эвес сен Википедияны ам-даа чедир билбес азы бир дугаар кирип турар болзуңза Орус Википедияже киргеш, канчаар ажылдап, бижип эгелээриниң дугайында, база канчаар ону ажыглап болурунуң дугайында «Справкадан» номчуп болур сен. Оон ыңай, Викиге ажылдаарының дугайында ВикиНомдан база номчуп болур сен.

Хүндүткел-биле, Тыва Википедияның авторлары!

«Вконтактеде» Тыва Википедияның бөлүү: vk.com/tyvawiki

Кол Арын

Кол Арын

Чугула херек программалар

Кол Арын

Википедия дээш юридиктиг болгаш техниктиг харыысалганы Викимедиа Фондузу хүлээттинген.

Фондунуң эжи — НП «Викимедиа РУ», ооң сорулгазы болза Викимедианың төлевилелдерин Россияның девискээринге нептередири.

Чаа киржикчилер Удуртукчулардан болгаш өске киржикчилерден дуза ап болур. Оон ыңай өске аргаларны сонуургаңар Википедия-биле харылзаа.


🔥 Trending searches on Wiki Тыва:

Үлегер домакКрасноярскӨвүр кожуунуМакгрегор, КонорБегемотИйиги Делегей дайыныАнай-хаак (студия)Тыва аймактарКуулар, Алдын-оол Содун-ооловичДижи улчуя берген (чылгы)Сервантес, Мигель деМарк ТвенБии-Хем кожуунуОн бир айЛенин, Владимир ИльичТыва дылПушкин, Александр СергеевичКНОХүн (сылдыс)ВаттБарыстааСат, Шулуу Чыргал-ооловичСамагалдайХемчик (суур)Чөөн-Хемчик кожуунуАракчаа, Куулар Мунзук оглуБыштакАнгли дылУлуг-ХемКөөп-СөөкНомАвстрияТөлесUTCАрзылаң КүдерекБүрен-Бай-ХаакКамбы-ламаХомус«Азияның төвү» обелискВодородСалдам (суур)КалендарьГазали2020 чылОоржак, Алексей Кара-ооловичВодкаКөк-ХаакГнаровская, Валерия ОсиповнаПюрбю, Сергей БакизовичКара-оол, Шолбан ВалерьевичТүрк дылдарРасизмБилзекСувакпит Олег ОдербеевичКандан, Үрүле ШыыраповнаДостоевский, Федор МихайловичБензинКарадагИйи-ТалБадра, Игорь Иргит оглуЧаа Чаа-ХөлКошкарАк-ДовуракЧырыкАргентинаФинляндияПутин, Владимир Владимирович🡆 More