Wiki မန်

ပြကိုဟ်ဗိသ္တာ မသက္ကုင္ၚုဟ်မး ဝွံ ညးလဵုဟွံဟီု လုပ်ပလေဝ်ဒါန် ချူမာန်ရ။

မုက်လိက်တမ်
နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာဏအ် ဒုင်တၠုင်ဏာရအဴ။

ပရူပရာ သီုဖအိုတ် ၁၉၁၅ ဂှ် နကဵုဘာသာမန် ဗှ်လ္ၚတ်ကေတ်မာန်ရ။
  မုက်လိက်ဝဳကဳပဳဒဳယာမန် ပ္ဍဲဝှုက်ၜေါက် 
က
မုက်လိက်တမ် တ္ၚဲဏအ်ဝွံ
၂၂ ဨပြဳ ၂၀၂၄
မုက်လိက်တမ်
မုက်လိက်တမ် ပရောတၟေင် တ္ၚဲဏအ်
မုက်လိက်တမ်
ဗီုရုပ် ဒံက်တာအိမ္မနျူအေလ် ဂဳယောင် (လပါ်ပါဲ) ကေုာံ ဒံက်တာသုအေတ် ဂဇသေနဳ (လပါ်ပုင်)

အိမ္မနျူအေလ် ဂဳယောင် (Emmanuel Guillon) (၁၉၃၉ အဝ်ဂေတ် ၅ - ၂၀၂၄ ဨပြဳ ၂) ညးမကလိဂွံ ဗြနာမ် ပါရဂူ မကော်ဂး ဒံက်တာ နူကဵု သၟိင်ဍုင်ပြင်သေတ် (docteur d'État)၊ အစာကၞေဟ် ကေုာံ တၠပညာ သိပ္ပံ မဆေင်စပ် ကုရးဗမံက် နကဵု မပတၟေင် ကုဂကောံမၞိဟ်ၜါ နူအာယှအဂၞဲ မတွဟ်ဂး ဂကောံမၞိဟ်မန် (ရးနိဂီုဗၟာ၊ ရးနိဂီုသေံ) ကေုာံ ရးမရာဇ်စမ္ပာ (ရးနိဂီုဝဳယေတ်ဏာမ်)တုဲ မဗမံက်ပ္တိန်လဝ် ဒၞာဲဒတန်ယေန်သၞာင် ပါန်ကွတ်ဂကူစမ္ပာ ဗီုကဵု အရှာမ်ကျာ်မဳသောန် (the sanctuary of My Son) ပေါကၠောင်ဂရာဲ (Po Klong Garai) ကေုာံ ပေါနဂါရ် (Po Nagar) တအ်ရ။ ပ္ဍဲကဵု ယေန်သၞာင်မန်မ္ဂး ချူခၞံလဝ် လိက်မဆေင် ကုဂကူမန် ဗွဲမဂၠိုင်ဂၠေင်တုဲ ပၞောဝ်တအ်ဂှ် လိက် "မန်၊ ဂကောံမၞိဟ်အာယှအဂၞဲ" ဂှ် ပြာကတ်ဂၠိုင်ရ။

ဆက်ဗှ် Full article...
မုက်လိက်တမ်မုက်လိက် ဝင်ဂကူမန် ပစ္စုပ္ပန် မချူဗပေင်ဒၟံင်
မုက်လိက်တမ်ဗီုတၟေင် တ္ၚဲဏအ်
မုက်လိက်တမ်

ကွးဘာကောန်ဂကူမန် ရပ်လဝ် လိက်ပလး ဝဳကဳပဳဒဳယာ မဂကောံညးလွပ်ဝဳကဳမဳဒဳယာမန် ကဵုလဝ်ဒါန်။Wiki 20 marks in Mon
မုက်လိက်တမ်
မုက်လိက်တမ် ပြကိုဟ်ဗိသ္တာ
မုက်လိက်တမ်
ပ္ဍဲ တ္ၚဲဏအ်

၂၂၊ ဨပြဳ

ဗီုဂၠးတိမုက်လိက်တမ် ပရောဝဳကဳပဳဒဳယာ
ဝဳကဳပဳဒဳယာ
ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ဝဳကဳပဳဒဳယာဂှ် ပံင်ပ္ကောံချူလဝ် နကဵု ညးလွပ် မရပ်စပ်သုင်စောဲ တအ်တုဲ ခၞံဗဒှ်ပတိုန် ပြကိုဟ်ဗိသ္တာ သက္ကုၚုဟ်မွဲရ၊၊ ဇၟာပ်ညးအဲ တၞဟ်နဂွံရပ်စပ် လောဲသွာတုဲ ကဵုလဝ်ယၟု ဝဳကဳတုဲ ဖန်ဗဒှ်လဝ် နကဵုမုက်လိက်ဝေပ်သာ်မွဲရ၊၊

ညးလွပ်တအ်လေဝ် ဇၟာပ်အခိင်အခါ နာဍဳဟွံခြာ ဗီုညးကဵုညး ဖန်ပလေဝ်ဒါန် ချူစုတ်ဒၟံင်တုဲ ဝဳကဳပဳဒဳယာဂှ် ဒှ်ကၠုင် ပြကိုဟ်ဗိသ္တာ မဍိုက်ပေင်တဴ ကဵုပရူပရာနာနာရ၊၊ ပ္ဍဲဝဳကဳပဳဒဳယာမန်ဝွံလေဝ် ယြဴညးလဵုမွဲဟွံဟီု အတိုင်သၞောဝ် မလိက် ယူနဳကုဒ် (Unicode)Font ၅.၂ ဂှ် ဒ္ဂေတ်ဗက်တုဲ ဗှ်ကေတ်မာန်၊ စၠောအ်ချာဲကေတ်မာန်တုဲ သီုချူပတိုန် ဗွဲမဗၠးၜးမာန်ရ၊၊

ဆက်ဗှ် Full article...


အေန်သတဳကျုတ်ဘာသာမန်
အေန်သတဳကျုတ်ဘာသာမန်

ပရူအေန်သတဳကျုတ်


မုက်လိက်တမ် ရုင်ရာမညနိကာယ
ရုင်ရာမညနိကာယ
ရုင်ရာမညနိကာယ
မုက်လိက်တမ်အရီုဗင်
ကောန်ဍေင်မန်ဂမၠိုင်

သွက် windows

မုက်လိက်တမ်
ဗီုရုပ် ဒမံင်တဲ ကောန်ဍေင် သွက် Windows

ကောန်ဍေင် သွက်ညးမတက်လိက် နကဵုဒမံင်တဲ Aအ Sစ Dဒ Fဖ Gဂ (A1Mon) ကုညးမစကာလိက်မန်၊ လိက်ဗၟာ၊ လိက်အင်္ဂလိက် လၟိုန်တ္ၚဲတအ်မ္ဂး ကိတ်ညဳတုဲ၊ ဟိုတ်နူ င စွံလဝ်ကၠာ၊ ၚ ဂှ် စွံလဝ် ကဆံင်လက္ကရဴတုဲ ကာလတက်လိက် ဗီုကဵု င် မ္ဂး ဒးရးတုဲ ဟွံဒှ် အခက်အခုဲရ။ လညာတ်မ္ဂး င (င ဗၟာ) (ၚ မန်) ဂှ် ဟွံဒးတုဲ င ကီု ၚ ကီု ဒှ်အက္ခရ်ဗျည်မန် သီုၜါရ။ ကောန်ဍေင်ဝွံ မာံအမ်မြာဲဆာန် ကၠောန်ဗဒှ်လဝ်ကဵု ရ။

တံင်လုပ် (download) ကေတ်ကောန်ဍေင်

သွက် Macintosh

ကောန်ဍေင် သွက်ညးမတက်လိက် နကဵုဒမံင်တဲ Aအ Sစ Dဒ Fဖ Gဂ (A1Mon) ကုညးမစကာလိက်မန်၊ လိက်ဗၟာ၊ လိက်အင်္ဂလိက် လၟိုန်တ္ၚဲတအ်မ္ဂး ကိတ်ညဳတုဲ၊ ဟိုတ်နူ င စွံလဝ် ဒၞာဲ c တုဲ တက်လောဲ ကာလတက်လိက် ဗီုကဵု င် မ္ဂး ဒးရးတုဲ ဟွံဒှ် အခက်အခုဲရ။ လညာတ်မ္ဂး င (င ဗၟာ) (ၚ မန်) ဂှ် ဟွံဒးတုဲ င ကီု ၚ ကီု ဒှ်အက္ခရ်ဗျည်မန် သီုၜါရ။ ကောန်ဍေင်ဝွံ နာဲဆာန်မန် ညးမပဒတဴ ပ္ဍဲရးနိဂီုပံင်ကောံအမေရိကာန် ကၠောန်ဗဒှ်လဝ်ကဵုရ။

မုက်လိက်တမ်
ဗီုရုပ် ဒမံင်တဲ ကောန်ဍေင် သွက် Macintosh

တံင်လုပ် (download) ကေတ်ကောန်ဍေင်

ဗီုမဂွံစုတ် ပ္ဍဲစက်

(၁) တံင်လုပ်ကေတ် ပရိုဂရာမ်တုဲ စွံလဝ် ပ္ဍဲမုက်ကောန်ပျူတာ ဂွံဂၠာဲလောဲ။ (၂) လုပ် Finder နူဂှ် Location ဆက်ဂၠာဲ Macintosh၊ လုပ်ပ္ဍဲ Library တုဲပံက် Keyboard Layouts။ ပရိုဂရာမ်ဂှ် တံင်ဓဇက်ပၠုပ် ပ္ဍဲဝှာင်ဂှ်။ တုဲမ္ဂး လိက်မံက်ကၠုင် "Midifying "Keyboard Loyout" reguires an administrator name and password. ဍဵု Authenticate တုဲပၠန် ဍဵု Move တုဲမ္ဂး စုတ် မလိက်ပၞုက် (passward) ဇကုမလုပ်ကဵုစက်ဇကုတုဲ ပရိုဂရာမ်ဂှ် လုပ်စိုပ်အာ ပ္ဍဲကဵု Keyboard Layouts ဂှ်ရ။ ကၟာတ်ထောအ်စက်ဇကုတုဲ ကလေင်ပံက်မ္ဂး ကောန်ဍေင်ဂှ် စကၠောန်ကမၠောန်ရ။


ဝဳကဳပဳဒဳယာ- တိုင်ခဳ မသုန် (ဝါ) သဳလ် ဝဳကဳပဳဒဳယာ (၅)
Full article...

ချူလိက်ပရေင် ပ္ဍဲဝဳကဳပဳဒဳယာမ္ဂး အရာမဒးတီလဝ်ထေက်တအ်ဂှ်
ဆက်ဗှ်ကေတ် ဒၞာဲဏအ်...

ညးပကင်ရင် ဝဳကဳပဳဒဳယာ ဟီုဂှ် မုတာလျိုင်နွံရော။
ဆက်ဗှ်ကေတ် ဒၞာဲဏအ်...

ညးပကင်ရင် ဝဳကဳပဳဒဳယာ ဘာသာမန်။ နွံပၟိက် မိက်ဂွံ လုပ်ကၠောန် ယိုက်ဂၠေင် ပ္ဍဲဝဳကဳပဳဒဳယာမန် နဒဒှ် မၞိဟ်ပကင်ရင်မွဲမ္ဂး အာတ်မိက်ကေတ် ပတိုန်ဂလာန် ပ္ဍဲဒၞာဲဏအ်ညိ။ ပ္ဍဲကဵု ဝဳကဳပဳဒဳယာမန် ဂှ် ဟိုတ်နူ ဗျူရဝ်ဂရေတ် ဇကုအပိုင် ဟွံမဲတုဲ တင်မပတိုန်ထ္ၜး ပ္ဍဲမုက်လိက်ဏအ်ဂှ် သ္ဒးကလေင်ပတိုန် ပ္ဍဲကဵု Steward requests/Permissions ရ။
ပတိုန်ဂလာန် နဒဒှ် မၞိဟ်ပကင်ရင်

တာမ်ပလိက် Template ဟီုမ္ဂးဂှ် ဒှ်အရာ မကၠောန်လဝ် ကိုန်ဂစိုတ်တုဲ ကပ်ပဳကေတ်တုဲ သၠာဲစုတ် တင်ဂၞင်ဂမၠိုင်မ္ဂး ဍေဟ်မံက်တိတ်ကၠုင် ဗီုမဖျေဟ်လဝ် ကိုန်ဂစိုတ်ဂှ်ရ၊၊ သွက်ဂွံ ကပ်ပဳကေတ် တာမ်ပလိက် မဆေင်ကဵု ပူဂိုလ်တအ်ဂှ် ဍဵုဗှ်ကေတ် ဗွဲသၟဝ်ဏအ်ညိ၊၊
Full article...

နကဵုသၞောတ်မ္ဂး ဇၟာပ်မုက်လိက်ဝဳကဳပဳဒဳယာဂှ် ပရူဗွဲသၟဝ်ဝွံ သ္ဒးနွံရောင်ဂှ် ညးတအ် စၟတ်သမ္တီလဝ်ရ၊၊ ပရူတအ်ဂှ် ကၠာဲကေတ် နူကဵုဘာသာဇကုမခံင် ဥပမာ နူဘာသာအင်္ဂလိက်တုဲ ကၠာဲဗဒှ် နကဵုဘာသာမန်ညိ၊၊ ပရူမကၠာဲလဝ်တုဲတအ်ဂှ် ကဵုစၞောန်စုတ်လဝ်ကဵု ဗီုမန် ဗဒါဲဂှ်ညိ၊၊
Full article...

မုက်လိက်တမ် ပြကိုဟ်ဗိသ္တာ

မန် • ဘာသာမန် (ဗျန်မန် • သဒ္ဒါမန်) • ယေန်သၞာင်မန် • ရးနိဂီု •

မုက်လိက်တမ်

ယဲကေန်သာ • ယဲဏမ်ဍာတ် • ယဲဂြိုဟ်ဂုဟ် • ယဲကဝ်ရဝ်နာဝဳရုသ် ၂၀၁၉ •

မုက်လိက်တမ်

ခရေတ်ယာန် • အေဿလာမ် • ဗုဒ္ဓ • ဟိန္ဒူ • ဇိနဘာသာ • ဂျူ • သိခဘာသာ (ဘာသာသိခ်) • သၠပတ်သမ္မာ •

မုက်လိက်တမ်

ဇဳဝဗေဒ • ဓာတုဗေဒ • နက္ခတ္တဗေဒ • ဘူမိဗေဒ • စိတ္တဗေဒ • ရုက္ခဗေဒ • ရူပဗေဒ • သတ္တဗေဒ

မုက်လိက်တမ်

ဂဳတ (ဒွက်) • လိက်ပတ် (ကဗျ • ဝတ္ထု) • ပါန်ကွတ် • ဗိသုကာ

မုက်လိက်တမ်

မနုဿဗေဒ • ပရေင်ပညာ (ဘာ • တက္ကသိုလ်) • ဒဿန • ဘာသာဗေဒ • ဓမ္မသာတ် • ပရေင်ဍုင်ကွာန် • ပညာလိင်

မုက်လိက်တမ်

ဂြိုဟ် • ဂၠးတိ • တိုက် • (အမေရိကသမၠုင်ကျာ • အမေရိကသၟဝ်ကျာ • အာဖရိက • အာရှ • အန္တာတိက • ဥရောပ • အဝ်သတြေလျာ)

မုက်လိက်တမ်

ကောန်ပျူတာ • ပရေင်ဆက်စၠောအ် • သောပ်ဝလ် • ဓာတ်လလဳ • အေန်ဂျေန်နဳယာ

မုက်လိက်တမ်

ဝင် • ဝင်မန်

ပရဝ်ဂျေတ် ဒေအ်ဂမၠိုင်

Wiki is hosted by the Wiki Foundation, a non-profit organization that also hosts a range of other projects:

🔥 Trending searches on Wiki မန်:

သွဟ် သဘင်မာဲ တွဵုရးဍုင်မန်ကျာ်တြဲဖဿဗောဓိသတ်၊ ထီုသြဘာသ ၊ကျာ်ဇၞော်ကောံဓရီုလၟေၚ်ဂိတု၊ လၟေၚ်(၁) သၞာံ၁၃၈၂ဂိတုယောဇနာရောဘာတ်ဘရုစ်အိဒ်ဒူဝါဒ်-ဟေန်ရဳ အာဝှရိလ် (Édouard-Henri Avril)သၟိၚ်ဓမ္မစေတဳပရေင် ဒဿန ဗဟုသုတကောန်ခရာၜဳ၊ တၞံဒဂိုန်၊ ဂိတုနာဲထေန်ဝါကလဳ၊ ပွိုင်ဍုင်ဇြပ်ဗုဝၚ်ဍုၚ်ဟံသာဝတဳပရေၚ်ထတ်ယုက်ဂၠံင်ကျာ်ပိပရေင်ဍုင်ကွာန်မန် သၞာံ ၂၀၂၀တအ်ယဲဂြိုဟ်ဂုဟ်ဘာသာအင်္ဂလိက်အေန်သတဳကျုတ်ဘာသာမန်ဆက်တောဲ ကွာန်တြေံ၊ ပွိုင်ဍုင်မုဟ်ဍုင်ဥရောပဒဒန်မတ္တမ-မတ်မလီုလၟေင်ကမၠောန် သုတေသန ဝေါဟာရမန်ဓဝ်ပတေဟ်စရာဲၜိုပ်တၟိဗြဟ္မဇာလ၊သုတ်ဇှ်ေ၊ ဂိတုကၠဵုကၠိင်ဝတ္ထုဇမၠေအ်အာနာန် ဗညာရဆုန်သုက္ကဝိဿဋ်တ္ၚဲဗၠးၜး ဍုၚ်မန်ဂိုလဳယာမိစဴဗုပြကိုဟ်ဂၞန်ကေုာံ ကမၠောန်သွံရာန်အာရှဝါခရူရးနိဂီုမ္ၚဵု တ္ၚဲစန်ရအဴဂၠးတိမဟောဟ်သဓ၊ဇာတ်🡆 More