Wiki Sepedi

Letlakala le ke la pele la Ensaeklopedia ka Sepedi ya Wiki.


Etela Sebaka sa Badudi go rerišana lego leba ditirago tša badudi.

Wiki ya rena e hloka thušo ya gago. Lebelela ditemana tšeo ditlhokegago

14 Phupu 2024 Labohlano
Ka se sebaka, re na le ditemana tše 8,610.

Go sa nyakega go fetolela mafoko a mangwe mo mengwalong ya rena ya Sepedi.

Temana tša pele
Letlakala La Pele
Sesotho sa Leboa

Leina la temana - Lesotho - Sefoka sa Afrika Borwa - Sepedi - Sepedi mo internet - Kopanobokgoši - Pherekgong - Dibokwane - Hlakola - Moranang - Mopitlo - Phupu - Mosegamanye - Phato - Lewedi - Diphalane - Dibatsela - Manthole  - Dinomoro

Letlakala La Pele
Thutafase

Thutafase - Europa - Asia - Afrika - Amerika - Oceania - Antarctica - Australia -

Lefase - Lefasana

Letlakala La Pele
Ditiragalo

Ditiragalo Karologanyo (Apartheid) - 1910 - 1918 - 1942 - 1969 - 1999 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020

Letlakala La Pele
Dipolelo

Afrikaans - Sechichewa - Sefora - Seisimane - Setaliana - Sekinyarwanda - Setebele - Sethosa - Sepedi - Sepotokisi - Sesotho - Seswahili - Setsonga - Sevenda - Sezulu

Letlakala La Pele
Bodumedi

Modimo - Sebuda - Sejuda - Sekriste - Seporotestante

Letlakala La Pele
Dimala

Gauta - Hwibidu - Namune - Ntsho - Phifadu - Pinki - Pududu - Purepura - Putswa - Serolane - Silifêra - Tala - Tšhweu

Letlakala La Pele
Dikênywa

Abokato - Apole - Apolekose - Nariki - Namune - Panana - Pêrêkisi - Terebe -

Temana tša bobedi
Letlakala La Pele
Dinaga

Afrika Borwa - Algeria - Angola - Benin - Botswana - Burkina Faso - Burundi - Cameroon - Canary Islands - Cape Verde - Central African Republic - Ceuta - Chad - Comoros - Côte d'Ivoire - Democratic Republic of the Congo - Djibouti - Egypt - Equatorial Guinea - Eritrea - Eswatini - Ethiopia - Fora - Gabon - Gambia - Ghana - Guinea - Guinea-Bissau - Ireland - Japane - Kenya - Lesotho - Liberia - Libya - Madagascar - Madeira Islands - Malawi - Mali - Mauritania - Mauritius - Mayotte - Melilla  - Morocco - Mozambique - Namibia - New Zealand - Niger - Nigeria - Pakistan - Congo - Réunion - Rwanda - Saint Helena - São Tomé and Príncipe - Senegal - Seychelles - Sierra Leone - Somalia - Sri Lanka - Sudan - Tanzania - Togo - Tšhaena - Tunisia - Uganda - United States - Western Sahara - Zambia - Zimbabwe

Letlakala La Pele
Diphoofolo

Esele - Hlware - Katse - Kobu - Kamela - Kgenkgerepe - Kgogo - Kolobe - Koti - Kwena - Leeba - Legokobu - Legokolobje - Lehopane - Lepogo - Legotlo - Leribiši - Leruarua - Marabê - Mpša - Mmutla - Mpšhe - Nare - Nkwe - Noga - Pitsi - Phaga - Phala - Phiri - Phukubje - Phuti - Pudi - Segwagwa - Sehlong - Sehlora - Tau - Thakadu - Tlou - Tšhipa - Tšhipu - Tšhwene - Tholo - Thutlwa

Letlakala La Pele
Yunibêsithi

Ditiragalo - Fisika - Khemise - Kgwebo - Thutaphedi - Thutamahlale - Thutanaledi - Thutothuo - Yunibesithi

Letlakala La Pele
Dipapadi

Dithobollo - Kgati - Kgwele ya diatla - Kgwele ya ntlatlana - Kgwele ya maoto - Thenisi - Tsere-tsere

Lethathamo la Wikipedias kaofela (List of all Wikipedias)

🔥 Trending searches on Wiki Sepedi:

16561799Libya1602BulgariaNaledi Mmusogae, Free StateChadNoka ya SteelpoortManthole 27Manthole 11Dibatsela 3Diphalane 4Rotterdam, LimpopoMopitlo 14Sakhile, MpumalangaDiphalane 31Mosegamanye 31Rutland, KwaZulu NatalaJohannesburgManthole 2015Phato 23201115861300 (nomoro)Hlakola 17ThutothuoNgwagakgolo 9Ixopo11571800MaphotlaPhupu 2Phupu 19276 (nomoro)1640sBelgiumDibatsela 16HattingspruitDiphalane 819101268Afrika BorwaMtendeka166 (nomoro)Lewedi 7HowickLaboraro1788 (nomoro)Phiri14967351535MaguguIreland915Benin1495ThutamahlalePortugal1423 (nomoro)Phato 2Path FarmDiphalane 91885Pherekgong 13Phato 26LepogoNigerPhato 221709Diphalane 11947🡆 More