Wiki chiShona

Parizvino tine zvinyorwa 11,425 zvakanyorwa ne Chishona.

Chipiri, Kubvumbi 23, 2024
Peji Rekutanga
Kwaziwai, Kwaziwai
Tikutambirei kuWikipidhiya!
Duramazwi re mahara, chero munhu anogona kuuya achiwedzera ruzivo rwaanawo kana kushandura mazanhi emimwe mitauro kuisa muChishona.
Munoda kuona Wikipedhiya yedu senwadhi here? Dzvanyai Pano!
Peji Rekutanga
Taramhenyu
Peji Rekutanga
Chinamato
Peji Rekutanga
Masvomhu
Peji Rekutanga
Nhoroondo
Peji Rekutanga
Tarachisi
Peji Rekutanga
Nzanga
Peji RekutangaMhanzi
Peji Rekutanga
Mutauro
Peji Rekutanga
Useza
Peji Rekutanga
Sainzi
Peji Rekutanga
Ruambarueza
Peji Rekutanga
Uvaki
Peji Rekutanga
Peji Rekutanga
Peji Rekutanga
Musha uno ndewedu vatauri veChivanhu, mutauro weChiShona, muno muWikipedhiya.

Wikipedhiya chinyorwa chepadanhautande chinounganidzwa ungwaru, ruzivo nohunyanzvi hwezvikamu zvese zveraramo remarudzi osezvayo erino pasi. Zvakanaka zvakadzama kwazvo kuti gapu rese iri reungwaru, ruzivo nohunyanzvi rive rinonyogwa mururimi rwaamai. Basa iri ngatiritange nhasi tigorisiirawo vana vedu navana vavowo, zvichingoenda, ziyenda nakuenda.

Mutauro wedu isu vanhu hauna kugara uchinzi ChiShona kwete. Muchena ainzi Clement Doke ndiye akatanga kushandisa izwi rekuti ChiShona mugore ra1931. Mutauro wedu unonzi ChiVanhu.

Munokokwa mese, ani naani zvake, kuti muwedzere zvinyogwa izvi. Vanyori, vadzidzisi nevadzidzi veChiShona muzvikoro zvikuru zvedzidzo munokokwa kuti mutitungamirire pabasa iri. Tinodaidza kunyanya zvikuru sei avo vadzidzi nevadzidzisi vari muboka rezvidzidzo zveChiShona paYunivhesiti yeZimbabwe uyewo avo vese vakapedza zvidzidzo zveChiShona pachikoro chikuru ichi.

Kana muchida kuziva zvakawanda nezvehumwe yeWikipediya endai panzvimbo yemudandira iyi www.wikipedia.org

Tsvakai muwedzere ruzivo rwenyu nezve Kuisa zvinyorwa zvemumwe mutauro rudzi muWikipedhiya

Peji Rekutanga
Peji Rekutanga
Peji Rekutanga
Peji Rekutanga
Nehanda Nyakasikana

"Aah! Nehanda Nyakasikana!

Kunozove riniko,
Isu VaNyai tichitambudzika;
Mweya Unoera!
Kunozove riniko,
Isu VaNyai tichidzvinyirirwa?
Ko, inga taneta wani nokunwa misodzi;
Ko, toshirira kudzamara kuve riniko?
Ko, inga panguva yechando miti inozvizorodza,
Inokuhumuka mashizha yombowana rudekaro,
Kwozoti nokuchena kwokunze yodombera;
Mashizha yovawo nenhenhere inoyevedza;
Shiri nemhuka nenyuchi dzokwezvwa nehwema,
Ko, isu rugare ruchatisvika riniko?
Vana vacheche vatinobereka,
vawakatipa Iwe Samasimba,
vanova ndivo vadyi venhaka dzedu,
nhasi vokura vakasunzumara munyika yavo,
Voshaya nzvimbo dzokurarama nokuzvidekadza?
Apa nepapo pazere rufuse,
Makumbo avo ane matuzu nokupfuviswa neriri pfumojena.
Ko, vosvikepiko?
Mudzimba dzose nomumisha yose vari kutandwa pamwe nokurohwa;
Munzvimbo dzose nomumatare mose avanotongerwa, vari kungourayiwa senhunzi,
Pasina chikonzero, pasina mhosva
Pfuma yenyika nhasi yakatorwa vakagovana paukama hwavo vepfumojena.
Nhasi vari kudya mafuta ayo nyika
Isu tichidya nhoko dzezvironda
Nhasi vari kudya, vakora sehochi
Isu toondoroka sembwa ine gwembe
Nhasi vagere murusununguko
lsu todzipwa huro nemajoto
Rusununguko, Nehanda, ndorupi?
Hamungaburukirewo kwatiri here?
Harahwa dzedu dzobatwa sepwere
Munyika yawavapa, musiki mugoni!
Havasisina rukudzo panyika.
Havasisina chavanacho
Dambudziko guru ndiro ravawira
Baba mutsvene!
Gomo rine ngoni!
Hamungotinzwawo kuchema kwedu here?
Tine chitadzo chakakura sei
Chokubva matiramwa zvakadai?
Nehanda Nyakasikana!
Kunozova riniko?
Isu VaNyai tichidzvinyirirwa

Neriri pfumojena rasvika munyika.
~ Nhetembo iyi yakatogwa kubva mubhuku rinonzi, Feso, rakanyogwa naVaSolomon Mutswairo (mugore ra1956).
Peji Rekutanga
Mfananidzo weVhiki
Peji Rekutanga
Peji Rekutanga
jj
Peji Rekutanga
Peji Rekutanga
Zvidzidzo
Maziwumbe: Ezhiya · Afurika · Amerika Maodzanyemba · Amerika Chamhembe · Anthakitika · Yuropu · Ostireriya

Nyika: Angola · Vutswana · Zimbabwe · Namibhiya · Ijipita · Tanzania · Naijeriya · Rhashiya · Furanzi · Speini · Kanadha · Mehiko · Jerumani · Chayina · Raosi · Makawo · Jorodhani · Omani · Yemeni · Neparu

Peji Rekutanga
Mitauro: Chishona · Chindau · Chizulu · Chispeini · Chiarabhu · Chiswahiri · Chihausa · Chirhashiya · Chifurenji · Chiputukezi · Chibhunu · Chichayina · Chijapani · Chingezi · Chihindi · Chiaramu · Chin'ko · Chindevere · Chibuja (Chibudya)
Peji Rekutanga
Vashona: Vakaranga (munhoroondo ye Chivhenda/Vasenzi, Valaudzi, Vandalamo, Vamasingo), Vazezuru, Vakorekore, Vabuja, Vamanyika, Vandau, Vadoma, Vatavara, Vahungwe, Vambire, Vanyai, Varozvi, Vakalanga, Vanambya, Vatalaote

Madzinza: Vazulu, Vaswahiri, Vavhenda, Vandeḅele, Vandebele, Vanyarwanda, Vatonga, Vakongo, Vachewa, Vaxhosa, Vayorubha, Vaigbho, Vahausa, Vaakani, Vafulani

Peji Rekutanga
Zvinamato: Uchivanhu (Vashona) · Ukristu (Vakristu) · Uyisalama (Vasalama) · Uhindu· Ujudha (Vajudha) · Ubhudha · Usikhi · Utao (Udhao)) · Ukonfuzhi (Konfuzhi) · Ubhaha'i (Ubhahá'í) · Ushintho · Ujaini · Uzoroasti · Zvinamato zvemuAfurika
Peji Rekutanga
Tsika: Roora · Chisi · Karenda ye Chivanhu (Mwedzi ne Mavhiki) ·

Mhanzi: Jiti, Dancehall, Afrobeats, Sungura, Tuku (Afrojazz)

Chikafu: Sadza · Mbambaira · Manhuchi · Maputi · Mabhanzi · Madora · Bota · Derere · Mupunga · Muriwo · Hohwa · Masau · Nyimo · Nyemba

Peji Rekutanga
Upanganyeredzi: Gwararezhou · Muzvcazi · Kozemosi · Chadenga · Zvindeya · Nyeredzi · Unganyeredzi · Zuva · Mwedzi · Chisimira · Ndemara · Rinyanga · Nguruvenembwa · Mazhara · Maguta ·

Mivara: Ungu · Zerere · Tsvuku · Kiwani · Hute · Huroro · Tema · Ranjisi · Mbise · Chena · Nundu · Shava · Pfumbu · Farata · Punje · Fuvana · Suso · Shora · Chichiri · Fifu · Svundu ·

Peji Rekutanga
Simbi: Utare · Mhangura · Ndarira · Zeng'e · Ndarama · Darejena · Mutobvu · Aluminiyamu · Platinamu · Niyakari

Mizanodzamu ("concepts"): Zanodzamu . Zvose · Upasina · Uzima · Rudo · Ruvengo · Hunaku · Uvi · Rima · Chiedza · Kuyera (Utsvene) · Ruhana ·Mweya (wemunhu) · Rusvinuko · Hupenyu · Rufu · Pfungwa · Hana · Nhu · Moyo · Mbune · Umbimba (igo) · Chivi

Peji Rekutanga

Kuti muwane zvimwe zvinyorwa tarirai linki ye zanhi dzasiyo:

Makarenda e Mwedzi uno
Karenda ya Gregori Karenda ye Chivanhu
Peji Rekutanga
Chidzidzo cheVhiki Rino:
Peji Rekutanga
Tsvigiri (Chirungu: sugar) tsvikiri kana Chokera uye Shokera inowanikwa panosvinwa muto wenzimbe uchizopiswa mvura yacho posara magodo. MuZimbabwe shuga inogadzirwa kubva kunzimbe dzinorimwa kuChiredzi.
Peji Rekutanga

 
Peji Rekutanga

Peji Rekutanga
Chidzidzo cheMwedzi Unowu
Peji Rekutanga
Afurika ndiro ziwumbe riri panzvimbo yechipiri pakukura kwenharaunda uye Afurika ndiyo yechipiri pakuwanda kwehugari hwavanhu ichitevera Ezhiya. Nharaunda ye Afurika yakakura kusvika 30.2 miriyoni km², izvi zvichisanganisira zvitsuwa zviri pedyo nayo. Chikamu chinosvika 6% yenharaunda ye Rinopasi chinotorwa ne ziwumbe reAfurika uye chikamu chinosvika 20.4% chevhu chiri muAfurika.

Afurika yakapoteredzwa ne: Bhahari re Medhiteraniya kuMaodzanyemba; Gungwa re India kuMabvazuva nekuChamhembe; ne Gungwa re Atlandiki kuMadokero nekuChamhembe. Matagadzikwa (Madhagaska) ndiyo chitsuwa chikuru chinoverengwa kuva mudunhu re Afurika. Zvimwe zvitsuwa zvinosanganisira: Seyisheri; Morishasi; Kabho Vherite; Ghini Yomutsazanisi; Chitsuwa cha Robheni (kureva Robben); Zanzibhari nezvimwewo zvidiki. (werengai zvakadzama...)


Peji Rekutanga
Mimwe Mwishumo ye Wikipidhiya
Bwaro re Wikimidhiya iduramazwi rakazvimirira pazasi peBwaro re Wikimidhiya, zvzvinoreva kuti inomaneja mimwe mwishumo (mapurojekti) yakadorongodzwa zasiyo. Parizvino, mwishumo inowanikwa muChishona iWikipidhiya basi, tirikuzama kudzosa Wikiduramazwi rakavharwa muna 2007. Nwadhi riripo asi harisati ravenezvinyorwa mukati. Mamwe ariko anowanikwa mumimwe mitauro, senge Chingezi nezvimwe wo.
Peji Rekutanga
Zvinjee (Zvikomoni)
Unganidzo re mifananidzo ne maodhiyo eunjee.
Peji Rekutanga
Meta-wiki
Kurongwa kwe zviitwa zvose zve wikimidhiya.
Peji Rekutanga
Wikiduramazwi
Duramazwi.
Peji Rekutanga
Wikinwadhi
Manwadhi ne zvinyorwa zvekudzidza zvemahara.
Peji Rekutanga
Wikidzupuramanzwi
Unganidzo re madzupuramanzwi
Peji Rekutanga
Wikivambo (Wikisosi)
Kuvamagwaro re mahara.
Peji Rekutanga
Wikirudzi
Duramazwi re marudzi (maspishi).
Peji Rekutanga
Wikichikoro
Zvidzidzo ne zvokuita zvemahara.
Peji Rekutanga
Wikinhau
Nhau dze mahara.


Peji Rekutanga
Mimwe mitauro ye Afurika isiri pakati pe dzihombe:
Chiakani · Chiamhari · Chibhambara · Chibhunu · Chichewa · Chitumbuka · Chiewe · Chifulani· Chikũyũ · Chihausa · Chiigbho · Chixhosa · Chizulu · Chikanuri · Chinyarwanda · Chirundi · Chiswahiri · Chikongo · Chingala · Chiganda · Chimalagasi · Chioromo · Chisangho · Chisutu · Chitswana · Chiswati · Chisomari · Chitigire · Chivhenda · Chitwi · Chiworofu · Chitsonga · Chiyorubha ·
(Tarisai bhaa repadivi kuti muone mamwe mapeji eWikipedhiya)

🔥 Trending searches on Wiki chiShona:

ChitusoSimudzoNhundurwaDzvatsvatsvaMucheroMbambairaGwaiMuvhuroDziva Sambiri GandaFodyaHurukuroTenziBere, MhukaRushingaNdira 4Edgar TekereTestamende ItsvaKubikaPfumbuGermanyDavid WoodardGumbo MadyirapazheMhembweUmbunduMamotaKanadhaChitsuwaChirunguMuzukuruMuchovhaMubondaZvita 15KubetseraChiranduSamasimbaOstiriyaWikipedia shanduro dzemitauroMugoveraIraniChipariTsvimborumeIsiraeriChivanhuMauritiusOstireriyaChiredzwaTsivatsaonaKukakataUnhuRhashiyaChishanuZvita 13Shumba GwaraShonaMhofuNjeeMbudzi 3NaijeriyaBhurumaMutobvuShoraGwambaTwizaChimurenga ChechipiriMufufuSurinameKubvumbi 20Nguva dzezuvaSunguraZuvaGondoHwiza🡆 More