Wiki संस्कृतम्

भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम ॥ मङ्गलकरमेव कर्णाभ्यां शृणुयाम। -यजुर्वेदः २५-२१

शास्त्रसम्बद्धाः लेखाः
शास्त्रीयलेखाः
मुख्यपृष्ठम्
आकाशमानचित्रम्

ज्योतिषशास्त्रम् यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा। तद्वद्वेदाङ्गशास्त्राणां ज्योतिषं मूर्ध्नि संस्थितम् ॥ इदं कालविज्ञापकं शास्त्रम्। मुहूर्त्तं शोधयित्वा क्रियमाणा यज्ञादिक्रियाविशेषाः फलाय कल्पन्ते, नान्यथा, तन्मुहूर्त्तज्ञानञ्च ज्यौतिषायत्तमतोऽस्य ज्यौतिषशास्रस्य वेदाङ्गत्वं स्वीकृतम्। उक्तञ्चायमर्थ आर्चज्योतिषे, यथा –

    वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः।
    तस्मादिदं कालविधानशास्त्रं यो ज्यौतिषं वेद स वेद यज्ञान् ॥ (आर्चज्यौतिषम् ३६)

चतुर्णामपि वेदानां पृथक् पृथक् ज्यौतिषशास्त्रमासीत्, तेषु सामवेदस्य ज्यौतिषशास्त्रं नोपलभ्यते, त्रयाणामितरेषां वेदानां ज्यौतिषाण्यवाप्यन्ते। (अधिकवाचनाय »)प्रश्नस्य उत्तरं जानासि?
ज्ञायते किं भवता?
जम्बूद्वीपस्थस्य भारतवर्षस्य भारतस्य पर्वताः कति ? ते के ?आधुनिकलेखः
आधुनिकाः लेखाः
मुख्यपृष्ठम्
भारतस्य राष्ट्रपतिः

भारतस्य राष्ट्रपतिः भारतस्य प्रप्रथमः नागरिकः। राष्ट्रपतिपदं भारतगणराज्यस्य सर्वोत्कृष्टं, सम्मानितं च पदमस्ति। भारतीयशस्त्रसेनानां (भूसेना-नौसेना-वायुसेनानां) प्रमुखः सेनापतिरपि राष्ट्रपतिः एव। देहल्यां स्थिते राष्ट्रपतिभवने राष्ट्रपतिपदारूढस्य निवासः भवति। तस्य राष्ट्रपतिभवनस्य अपरे नामनी 'वायस् रीगल हाऊस्', 'रायसीना हिल' इति। एकस्याः व्यक्तेः राष्ट्रपतित्वेन अधिकाधिकं द्विवारमेव चयनं भवितुम् अर्हति। एतावत् पर्यन्तं प्रप्रथमः राष्ट्रपतिः डा. राजेन्द्र प्रसाद एव वारद्वयं राष्ट्रपतित्वेन कार्यम् अकरोत्। (अधिकवाचनाय »)
वर्तमानघटनाः
अद्यतनं सुभाषितम्

अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा यश्चरते मुनिः।
तस्यापि सर्वभूतेभ्यो न भयं विद्यते क्वचित् ॥


मुनिः सर्वदा सर्वेषां विषये उत्तमम् एव चिन्तयन् अभयप्रदानं कुर्वन् सञ्चरति। तस्य अन्यस्मात् कस्मात् अपि भयं न भवति। यत् भावयति तत् भवति। वयम् अन्येषां विषये यथा भावयामः यथा व्ययहरामः तथैव ते अपि अस्माकं विषये भावयन्ति व्यवहरन्ति च।


सहपरियोजनाः

🔥 Trending searches on Wiki संस्कृतम्:

कार्त्तिकेयःसिग्मण्ड फ्रोइडवायुमालिन्यम्प्लातोन्अकिमेनिड्-साम्राज्यम्१२००संशोधनस्य प्रयोजनानिवाल्टर एच ब्राट्टेनग्रहविज्ञानम्विश्वेश्वरःकबड्डिक्रीडाबेट्मिन्टन्-क्रीडारससम्प्रदायःजन्तवः१८४१एस्टोनियाओटोल्यारिंजियोलोजीलोकसभाध्यक्षःकेलिफोर्नियम्अब्दुर्रहमान वाहिद१३ फरवरीताजिकिस्थानम्लेबनानदक्षिण अमेरिकाकाश्मीरीभाषाजया किशोरीचलच्चित्रम्८००१७२अष्टाङ्गयोगःए पि जे अब्दुल् कलाम्पश्चिमवङ्गराज्यम्त्रयोदशीभाष्यम्सिन्धुसंस्कृतिःभूगर्भशास्त्रम्पी टी उषाभारतीयवायुसेनावार्त्तापत्रम्२५छन्दश्शास्त्रम्मारिटेनियामनुष्यःनलचम्पूःछन्दांसिबाणभट्टःसमन्वितसार्वत्रिकसमयः८२५मृत्तिकासामाजिकमाध्यमानिगुस्तावः मालेरःदुर्गोष्ठ्याः सिद्धान्तःश्रावणमासःनेदर्लेण्ड्देशःवाल्मीकिःदशरूपकम् (ग्रन्थः)१७६२विश्वपरम्परास्थानानिमन्दाक्रान्ताछन्दःभासःमुखपृष्ठप्राकृतिकी आपद्शर्मण्यदेशः८८शार्लेमन्य१६२४मानवसञ्चारतन्त्रम्गणेशचतुर्थीटुनिशिया१७३९पूर्वमीमांसाभर्तृहरिःतक्रम्🡆 More