Wiki Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄

chiék-uâng     Tàu Hiĕk (Bàng-uâ-cê)     —      頭頁 (漢字)     切換

Tàu Hiĕk
Wiki
nè̤ng nè̤ng dŭ â̤ sāi siā gì báik-kuŏ-ciòng-cṳ̆
Hāi năk báik chiŏng, iū ṳ̀ng nāi dâi.
—Lìng Cáik-sṳ̀


Gáu gĭng-dáng dŭ-liāng ô
16,501 piĕng ùng-ciŏng
Huăng-ngìng nṳ̄ guŏng-lìng Bànguâpedia, Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄Wiki! Wikipedia sê cê̤ṳ-iù gì báik-kuŏ-ciòng-cṳ̆, găk cŭ-uái, muōi siŏh ciáh nè̤ng dŭ â̤-sāi góng-hióng cê-gă gì dĭ-sék. Â̤ báik gōng Hók-ciŭ-uâ hĕ̤k-ciā Hók-ăng-uâ mâ̤? Huòi nṳ̄ gó găk lā̤ dīng sié-nó̤h?! Ká̤-ká̤ cà̤ lì chăng siŏh kă! Hiêng-káik-sì, Bànguâpedia dŭ-liāng ô 16,501 piĕng ùng-ciŏng. Nē̤ng-gă sāi Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gì Bàng-uâ-cê gâe̤ng Háng-cê cà̤ siā ùng-ciŏng. Ciŏng-uâng có̤ sê-hō̤ sê-ngài? Ô sié-nó̤h é-giéng gióng-ngiê kī-dâe̤ng nṳ̄ gáu Duâi chéu â kó̤ làu uâ.
平話字是19世紀西方傳教士替閩東語福州話設計其羅馬文字。看儥來?無敆涉,Wiki教汝!
Mò̤ Bàng-uâ-cê gì páh-cê-huák? Mò̤-găh-siăh, kī-dâe̤ng nṳ̄ kó̤ cŭ-uái hâ-cái!
Min Dong language (Eastern Min) is one of the Sino-Tibetan languages spoken natively in the eastern part of Fujian Province (namely Fuzhou, Ningde and Matsu). Not a Min Dong speaker? Please come here if you have any comments or questions.

Cŭ-uái dŭ ô sié-nó̤h hō̤ gì ùng-ciŏng? Bō̤-ciéng hō̤ ùng


Hàng-guók gì Hèng-céng Kṳ̆-mĭk
Hàng-guók gì Hèng-céng Kṳ̆-mĭk

Hàng-guók, ciòng miàng hô̤ lā̤ „Dâi-hàng Mìng-guók“, sê Ā-ciŭ dĕ̤ng-buô Hàng Buáng-dō̤ (iâ hô̤ lā̤ Dièu-siēng Buáng-dō̤) gà̤-dēng gì siŏh bĭk guók-gă. Hàng-guók gó̤-lòng guók gì ìng-kēu ô 4,500 uâng nè̤ng, gī-hù dŭ sê Hàng-guók-nè̤ng (Dièu-siēng-nè̤ng). Hàng-guók găk ’60 nièng-dâi sìng-gŭng sĭk-hèng gì „nguôi-hióng ciō-dô̤ hìng“ gĭng-cá̤ huŏng-cĭng ī-hâiu, téng lŏ̤h-hâiu gì nùng-ngiĕk guók-gă biéng siàng Ā-ciŭ gĭng-cá̤ bī-gáu huák-dăk gì gĕ̤ng-ngiĕk guók-gă. Hàng-guók sê Ā-ciŭ dâ̤ 2 duâi gì Gĭ-dók-gáu guŏk-gă, Gĭ-dók-dù gì ìng-kēu nâ bà̤ diŏh Hĭ-lĭ-pĭng cĭ-hâiu. Hàng-guók hiêng-dâi ùng-huá găk Ā-ciŭ guók-gă, dĕk-biék sê Dṳ̆ng-guók ô siŏng-dŏng duâi gì īng-hiōng-lĭk. Hàng-guók diŏh Hàng Buáng-dō̤ nàng-buô, miêng-cék 9 uâng 9 ciĕng bìng-huŏng gŭng-lī, ciéng Hàng Buâng-dō̤ miéng-cék gì 45%. Hàng-guók báe̤k biĕng gâe̤ng sê Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók‎ (iâ hô̤ lā̤ Báe̤k-hàng hĕ̤k-ciā Báe̤k Dièu-siēng), sĕ̤ng-huŏng kĕk 38-dô siáng có̤ biĕng-gái. Dĕ̤ng-biĕng sê Nĭk-buōng Hāi (Hàng-guók-nè̤ng gó̤ ĭ hô̤ lā̤ Dĕ̤ng-hāi), nàng-biĕng gák lā̤ Dâi-hàng Hāi-gău gâe̤ng Nĭk-buōng dó̤i sióng, să̤-biĕng sê Uòng-hāi (Hàng-guók-nè̤ng gó̤ ĭ Să̤-hāi). Jeju-dō̤ sê gó̤-lòng guók dék duâi gì siŏh ciáh dō̤. Háng-gĕ̤ng sê ciā guók-gă dék duâi gì gĕ̤ng, ô téng siū-dŭ Seoul dâi-dŏng làu guó. Hàng-guók gì ké-hâiu bī-gáu sék-hăk nè̤ng sĕk-uăk, siŏh nièng sé-gié ké-hâiu buŏng cĭng chĭng-chū. Iòng-dŏng-diè Hâ-tiĕng gá iĕk bêng-chiā sèu dâung huô, Dĕ̤ng-tiĕng chéng, kŭng-ké cĭng găng-só̤, chŭng chiŭ lâng gié ké-hâiu ĭng-dáe̤ng. >>Sié lŏ̤h tĕ̤k...

Nṳ̄ â̤ báik mâ̤? Nṳ̄ â̤ báik mâ̤?


Tàu Hiĕk

Tō̤ siŏh tō̤, ô mò̤ nṳ̄ buóh dĭk gì cṳ̆-lâiu?


Gĭng-dáng diŏh lĭk-sṳ̄ gà̤-lēng huák-sĕng guó sié-nó̤h dâi-gié? Dŏng-nièng gĭng-dáng


Gĭng-dáng sê 2024 nièng 04 nguŏk 23 hô̤, bái-nê. (sáuk-sĭng)


4 nguŏk 23 hô̤:

Tàu Hiĕk

Cék-liông mâ̤ ngài gì dù-piéng Cáuk-gă dù-piéng


Tàu Hiĕk

Dŏng-ciŭ-dō̤Hók-ciŭ Chŏng-săng-kṳ̆ gì siŏh ciáh dō̤, diŏh Mìng-gĕ̤ng gì dài-dài-dŏng. Ciā dō̤ gióng-dé̤ṳk miêng-cék dŭ-liāng ô 7 uâng bìng-huŏng-mī, gô-dā̤ ké̤ṳk nè̤ng hô̤ có̤ "Nàng-dài mìng-ciŏ" (南臺明珠), sê "Ṳ̀ng-siàng sĕk gīng" (榕城十景) cĭ ék. Gāi-huóng-dâi-giò kī diŏh ciā dō̤ gà̤-dēng, ièng giò hióng báe̤k giàng sê kó̤ Dài-gĕ̤ng-kṳ̆ gì Dŏng-dìng-gă̤, hióng nàng giàng sê Chŏng-săng gì Chŏng-sèng. Dŏng-ciŭ-dō̤ gà̤-dēng ô siŏh ciáh hông-gáu-dòng hô̤ lā̤ Dŏng-ciŭ Gĭ-dók-gáu-dòng. Dō̤ lā̤ gó ô siék siŏh ciáh Gāi-huóng-dâi-giò gì cūi-ôi găng-cháik-câng, muōi gĕ̤ng gé-liŏh Mìng-gĕ̤ng gì cūi-ôi, dâung-ṳ̄-liông, cūi-cék dēng dēng só-gé̤ṳ. Cī diŏng dù-piéng sê màng-buŏ sèng-âu gì Dŏng-ciŭ-dō̤ gâe̤ng Mìng-gĕ̤ng.


🔥 Trending searches on Wiki Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄:

Gáu-huòng VitalianusMī-guókHáng-cêBăng-māNṳ̄9 nguŏk 9 hô̤1581 nièngHuăng-kê210 nièng-dâiTái-guók-ngṳ̄TiékGeorge Orwell1585 nièng1655 nièngWikisource12 nguŏk 1 hô̤Khmer-ngṳ̄Lā̤-bái-nĭkVladimir Putin1830 nièngOntarioKurgan CiŭGregor MendelArgentinaGĭng-cá̤-hŏk-ìngBrasíliaCGregorius Lĭk-huák1883 nièngDêuBenton Gông (Mississippi)Uōng-hiĕk liù-lāng-kéTū-ī-gìMediaWikiPŏ̤-sṳ̆-ngṳ̄1651 nièngĬng-bâungNgô Đình Diệm8 nguŏk 3 hô̤1918 nièngUōng-cé10 nguŏk 24 hô̤Mò̤ Dĕk-dŭngMìng dṳ̆ng sĕk ékNepalDê-lī cô̤-biĕu hiê-tūngH1007 nièngDiêng-īngEuroGĭ-ĭngĪ-sáik-liĕkÙng-lài1301 nièngChiū-ìngLā̤-bái-lĕ̤kHô-lièng-uōngHùngŪ-ì-săngChói-siĕkDēng-cṳ̆ng2004 nièng🡆 More