Most viewed pages Wiki Адыгэбзэ (Adighabze) 2022/11/25

Daily Trending Searches

Most viewed pages Wiki Адыгэбзэ (Adighabze) 2022/11/25

We've pulled together the most-read Адыгэбзэ (Adighabze)-language Wiki page for every day of 11/2022

Results Top 50 of 1000 wiki articles

Rank Article Views
1НапэкӀуэцӀ нэхъыщхьэ224
2Париж127
3Махуэ Гъэпс117
4Брюсел115
5Полшэ114
6Къалэ113
7Шуэцэбзэ111
8Шуейцарэ109
9Мэрилин Монро62
10Петр Паул Рубенс60
11Румыниэ58
12Марлен Дитрих55
13Служебная:MyTalk35
14Нэгумэ Шорэ14
15КІыщокъуэ Пщымахуэ и къуэ Алим12
16Служебная:Search11
17Нартыху7
17Уикипедиэ:Зэхэдзыгъуэ хьэрыфылъымкӀэ7
19Категориэ:Тхыгъэ нэмгъэсахэр6
19Украинэ6
21Ежьыгу5
21Инджылыбзэ5
21Къущхьэмышх5
21КъымцӀэ5
21Къэзэнокъуэ Жэбагъы5
21Республикэ Совет Социал Зэгуэтхэр5
21Къыргъызстэн5
21Америкэ Штат Зэгуэтхэр5
21БгыфӀыцӀей5
21Адыгэ лъэпкъыжьхэм я Тхыдэ5
21Категориэ:Уикипедиэ5
32Леонардо да Винчи4
32Къаукъаз4
32АШЗ-м и доллар4
32Дудакъ4
32Молдавиэ4
32Британиэшхуэ4
32Урысхэр4
32Унэ джэдхэр4
32Нью-Йорк4
32Индиэ4
32Служебная:RecentChanges4
32Категориэ:Псори4
32Нало Заур4
32Ишхъэрэ Америкэ4
32Уикисурэтылъэ4
32Сэтэней4
48Шаблон:Main Page/Good Article3
48Урым3
48Тхыпкъылъэ3
48Тепсэлъэхьыгъуэ:НапэкӀуэцӀ нэхъыщхьэ3
48Щачэ3
48Хъырцей3
48ЕтӀуанэ дунейпсо зауэ3
48Еуропэ3
48Кортес Эрнан3
48Категориэ:ЩӀыгу3
48Категориэ:ДжэгуакӀуэхэр3
48Прото-Адыгэбзэ3
48Уикипедиэ:УэршэрыпӀэ3
48Джэрмэн3
48Берлин3
48Къэбэрдей Адыгэбзэ3
48Лъэпкъ Зэгуэт Организациэ еджэныгъэм, шъэныгъэм, културэм пылъ3
48Адыгэбзэ3
48Псей3
48Япэрей дунейпсо зауэ3
48Шуецэ3
48Категориэ:Буддэдин3
48Служебная:MyContributions3
48Аустриэ3
48Джэрмэныбзэ3
48Къатар3
48Категориэ:Бзухэр3
48Категориэ:Адыгэбзэр3
48Категориэ:Математикэ3
48Днестырпыт Молдовэ Республикэ3
48Ацтекхэр3
48Уикипедиэ:Хабзитху3
48Уикипедиэ:Лъэпкъыгъуэ ӀухьэпӀэ3
48Къэрэшей-Шэрджэс3
82Португалэ2
82Албаниэ2
82Прунж2
82Урысыху2
82Файл:P mechanics.svg2
82Категориэ:Къэралхэр2
82Хиндубзэ2
82Тыркубзэ2
82Категориэ:КъэкӀыгъэхэр хьарыфылъымкӀэ зэхэдзауэ2
82Хъутей Жылэ Республикэ2
82Категориэ:Дуней2
82Доллар АШЗ2
82Даниэ2
82Гай Юлий Цезарь2
82Нил2
82Тбилиси2
82Италэбзэ2
82Анри Матис2
82Категориэ:Хэкумэтх2
82Лондон2
82Эстониэ2
82Файл:EUR 50 obverse (2002 issue).jpg2
82Дуней хым и хуэзэгъуэмкӀэ и лъэгагъыр2
82Мэжарей2
82Чили2
82Монако2
82Мэлайзиэ2
82Майкл Джексон2
82Норуегэбзэ2
82Эрнан Кортес2
82Континент2
82Уикипедиэ:Махуэ Гъэпс2
82Даниэбзэ2
82Вынд2
82Хэкумэтх2
82Белгиэ2
82Къазахъстэн2
82Бразилэ2
82И инагъыр2
82Ипшэ Африкэ Республикэ2
82Файл:P globe.svg2
82Латиныбзэ2
82Шаблон тепсэлъэхьыгъуэ:Main Page/Otherprojects2
82Шаблон:НапэкӀуэцӀ нэхъыщхьэ/Махуэ Гъэпс/112
82Шаблон:Nobr2
82Къэбэрдей-Балъкъэр2
82ЦӀыхухэт тепсэлъэхьыгъуэ:Богупс2
82Нидерландхэбзэ2
82Винсент Ван Гог2
82Хы2
82Уикипедиэ:Бзэ версиэу хъуам яӀэн хуей тхыгъэхэм я напэ2
82Еуро2
82Норуегиэ2
82Категориэ:Геометрие2
82Ислъам махуэгъэпс2
82Тыркуей2
82Бжъэдыгъубзэ2
82ШыкӀэпшынэ2
82Дыдыкъуш теплъэ хэкӀыгъуэр2
82Файл:Flag map of Northern Cyprus.svg2
82Италэ2
82Сан-Марино2
82Махуэ Гъэпс (Мазэхэр)2
82Ӏуащхьэмахуэ2
82Финлэнд2
82Шаблон:Otherlanguages2
82Уашхэ2
82Гоуидзэ2
82Абдж2
82Андэгурэ2
82Шэджэм (псы)2
82Арагон2
82Шаблон:Main Page/Featured Article2
82Категориэ:Политикэ2
82Ужьэ2
82Японыбзэ2
82Категориэ:Псэушъхьэхэр хьарыфылъымкӀэ зэхэдзауэ2
82Файл:Emblem of Vietnam.svg2
82Категориэ:Псыхэр2
82Файл:P cat.svg2
82Файл:HSDagensdatum.svg2
82Архангелск област2
82Адыгэ Хэку2
82Категориэ:Космос2
82Нидерлэндхэр2
82Категориэ:Ӏуащхьэхэр2
82Категориэ:Тхыбзэ2
82Категориэ:Спорт2
82Урысей2
171Слоуакэ1
171Тепсэлъэхьыгъуэ:Нартыху1
171Кушитыбзэхэр1
171Сыхьэт зонэ1
171Тепсэлъэхьыгъуэ:Шуецэ1
171Ислэнд1
171Мэзджэд1
171КӀукӀумяу теплъэ хэкӀыгъуэр1
171Мэзкуу1
171ЦӀыжьдадэхэр1
171Тайлэнд1
171Диего Веласкес1
171ЩӀыбзу1
171Инджылызрэ Уелсрэ1
171Пакистэн1
171Категориэ:Режисорхэр1
171Бжэндэхъу лъэпкъыр1
171Файл:P art.png1
171Файл:Crow indians 0013v.jpg1
171Бгъащхъуэлъэбыцэ1
171Хы хуит1
171КӀуэкӀуэ Валерэ1
171Файл:Coat of arms of Montenegro.svg1
171Файл:Tram interior edit1.jpg1
171Тепсэлъэхьыгъуэ:БгыфӀыцӀей1
171Уикипедиэ:Тхьэмадэхэр1
171Кайеннэ1
171Шаблон:Reply to1
171Бжэндэхъупэж1
171Файл:Zea mays fraise MHNT.BOT.2011.18.21.jpg1
171Категориэ:Биологиэм и тхыгъэхэр ITIS зимыӀэ1
171Къаукъазым и зауэ1
171Файл:Erioll world 2.svg1
171Романи1
171Категориэ:Културэ1
171Шаблон:Flagcountry/Ирак1
171Чарли Чаплин1
171Танзаниэ1
171Файл:P philosophy.png1
171Мазэ1
171Варшавэ1
171ЦӀыхухэт:Ffffnm1
171Гуэдз1
171Файл:Flag of Iowa.svg1
171Гъудэмэз1
171ЩӀыщхьэфэ1
171ЦӀыхухэт:Shaoj1
171КӀыгуугу лъэпкъыр1
171Файл:P sociology.svg1
171Вергилий1
171Парсыбзэ1
171Файл:Brussels 1837.jpeg1
171Эльмесхъан Хьэгъундокъуэ1
171Воронеж област1
171Амазонэ1
171YouTube1
171Iестуарий1
171Адолф Гитлер1
171Шаблон:Lang-zh1
171Ставропол щIыгу1
171Тут мэракӀуэ1
171Азиэ1
171Тепсэлъэхьыгъуэ:Фрэндж1
171Кхъуейудз1
171Волгоград област1
171Километр плӀимэ1
171Къазхэр1
171Уикипедиэ:Ӏэплъэпкъым и теплъэп узэреджэн хуэр1
171Файл:Europe EU laea location map.svg1
171Абазэ-Адыгэбзэхэр1
171Дагъыстэн1
171Module:Arguments1
171Таджыкыстэн1
171Категориэ:Алгебрэ1
171Файл:Basilica of the Sacred Heart.jpg1
171Испаныбзэ1
171Категориэ:Жэпуэгъуэм и 17-м дунейм ехыжахэр1
171Андалусиэ1
171Файл:Montenegro municipalities.png1
171Урысей рубл1
171Адыгэбзэ махуэ1
171Зэманыгъуэр1
171Категориэ:Боливиэ и хэкумэтх1
171Module:Message box1
171Файл:National Anthem of Montenegro.ogg1
171Хэкумэтх кординатхэр1
171Категориэ:ЩӀылъэ1
171Фрэнджыбзэ1
171Лъэпкъэгъу центр биотехнологиэ информациэкӀэ1
171Файл:Battle Spanish Otomies Metztitlan.jpg1
171ЦӀыхухэт:*Youngjin/common.js1
171Кфар Камэм ишапсыгъэбзэ1
171Файл:Flag of Montenegro.svg1
171Индиэ Хышхуэ1
171Фрэндж Гуианэ1
171Шэдыгъуэ1
171Категориэ:Текнологиэ1
171ЖыуӀуфӀыцӀэ1
171Уджэ1
171Мэз1
171Файл:Palais Justice.JPG1
171Файл:Location Montenegro Europe.png1
171Индустриал револуциэ1
171Лахь жылэ1
171Бытырбыху1
171Файл:Flag of Oregon.svg1
171Уэгунэбзу лъэпкъыр1
171Категориэ:Разан област1
171Шаблон:Main Page/Content1
171Файл:Greater coat of arms of the City of Brussels.svg1
171Файл:Zea mays - Köhler–s Medizinal-Pflanzen-283.jpg1
171ЦӀужьомэхэр1
171Мэздэгу1
171Абзац1
171Къру1
171Файл:Mont des Arts.JPG1
171Файл:Juglans flower female 20050526 064 part.jpg1
171Категориэ:Уикипедиэ:Тхыгъэ нэмгъэсахэм я шаблонхэр1
171Октавиан Аугуст1
171Ашэху1
171Пхъэгулъ1
171Мексикэ1
171Файл:Botany P icon.png1
171Курск област1
171Хъыдыжъы1
171Балыджэ1
171Категориэ:Персонэхэр хьарыфылъкӀэ зэхэдзауэ1
171Хъунгъар1
171Щимэ1
171Файл:Stadhuisbrussel.jpg1
171Шэдыгъуэ, Чэдыгъуэ1
171БгъащхъуэкӀэху1
171Бгъащхъуэ1
171Жьец1
171Антонин Дворжак1
171Кацусика Хокусай1
171Iэсетинхэр1
171Япон1
171Алыджей1
171Словениэ1
171Иоган Гёте1
171Къэдабэщиху1
171Файл:Presidential dollar coin reverse.png1
171Къру лъэпкъыр1
171Файл:Location City of Brussels.svg1
171Фрэндж1
171Фредерик Шопен1
171Лихтэнштейн1
171Иврит1
171Шаблон:Navbox1
171Къуалэ1
171Уикипедиэ:Ӏаплъэпкъым и картэм узэреджэн хуэр1
171ЦӀыхухэт:CommonsDelinker1
171Файл:Coat of arms of the Czech Republic.svg1
171Тэрч-къалэ1
171Ишхъэрэ Iэсетиэ1
171Файл:Flag of Andalucía.svg1
171Беслъэнеибзэ1
171Файл:Flag of Rhode Island.svg1
171Категориэ тепсэлъэхьыгъуэ:Ислъам1
171Файл:Maisons Grand-Place BXL 03.JPG1
171ШэрыпӀхэр1
171Чевабзэ1
171Багдад1
171Файл:Azerbaijan-Nakhichevan.png1
171Алыдж1
171Шаблон:Unreferenced1
171Шаблон:Main Page/Did you know1
171КӀах Адыгэбзэ1
171Азгъэбзэ1
171КъэбцӀацӀэ1
171Файл:Flag of the Republic of Abkhazia.svg1
171Файл:Montenegro1913.png1
171Файл:Prunus spinosa001.jpg1
171Тхьэ1
171Румат1
171Пыжъ1
171Файл:Flag of the Turkish Republic of Northern Cyprus.svg1
171ЦӀыжьдадэщӀыху1
171ЦӀыхухэт:Zafer1
171Орол област1
171Виктор Гюго1
171Тафэмысырджэд1
171Густав Малер1
171Ипшъэ Еуропэ1
171Категориэ:Лъэпкъыгъуэ1
171Хъутей Республикэ1
171Цезхэр1
171Бурч1
171Категориэ:Ислъам1
171Файл:Flag of Tlaxcala.svg1
171Категориэ тепсэлъэхьыгъуэ:Статистикэ1
171Гималайхэр1
171Курджы1
171Адыгэ автоном куей1
171Джэд теплъэ хэкӀыгъуэр1
171Арджэн (удз)1
171Виндхук1
171Тхьэрыкъуэхэр1
171Уысэрэжъ1
171Категориэ:Хьэблэхэр хьэрыфылъэкӀэ зэхэдзауэ1
171Файл:Flag of Germany.svg1
171Файл:Blue star boxed.svg1
171Шаблон:Ping1
171Ӏэпэлъхэр1
171Ажэгъуэмэ1
171Шаблон:НапэкӀуэцӀ нэхъыщхьэ/Махуэ Гъэпс/041
171Габриэл Гарсиа Маркес1
171Болгариэ1
171Ищхъэрэ Къаукъаз1
171Категориэ:User pl1
171Шаблон:TRNC-stub1
171Файл:AZ-List.svg1
171Бжэндэхъугъуэжь1
171Шаблон:НапэкӀуэцӀ нэхъыщхьэ/Махуэ Гъэпс/081
171Файл:Flag of Washington.svg1
171ЩIыпIэ инагъ1
171Атлантикэ Хышхуэ1
171Республикэ Косово1
171Абазэхэр1
171Дэшхуей1
171Шаблон:Main Page/On this day1
171ЦӀэмэз1
171ЦӀыхухэт:YiFeiBot1
171Шаблон:User it-11
171Дыгъужь1
171Ӏэжьэ1
171Урыс-адыгэ зауэ1
171Файл:Dent Corn 'Oaxacan Green' (Zea mays) MHNT 2.jpg1
171Категориэ:Урысейм и хыхэр1
171Валерия Гай Германика1
171Шаблон:Coord/display1
171КъуэкӀыпӀэ Гъунэгъу1
171Вальпараисо1
171Игбобзэ1
171Удхэр1
171Хъутеибзэ1
171ДжэдгъалӀэхуэлъэ1
171Категориэ:КъэкӀыгъэ1
171Категориэ:Хьэцэпэцэхэр1
171Къажэрей1
171Файл:Steppe world.png1
171Къалэ нэхъышъхьэр1
171Категориэ:Иудэдин1
171Афганистэн1
171Монгол1
171Категориэ:Гъатхэпэм и 1-м къалъхуахэр1
171Файл:VisualEditor-logo.svg1
171Беслъэнейхэр1
171Файл:Flag Belgium brussels.svg1
171Инал1
171Муниципал къэхъугъэхэр1
171ШоджэнцIыкIу Iэсхьэд и къуэ Алий1
171Липецк област1
171Ливан1
171Хы ФӀыцӀэ1
171Джордж Гордон Байрон1
171Къашыргъэгъуабжэ1
171Шэрджэс къалэ1
171Категориэ:ӀэщӀагъэ1
171Файл:Flag of Karachay-Cherkessia.svg1
171Бэдрэжан1
171КӀупхъжэр1
171Хы МыутӀэ1
171Организм1
171КъуанщӀэ1
171Файл:Brussels (5691567930).jpg1
171Урысыбзэ1
171Тхыпкъэ1
171Баренц Хы1
171Алджазаир1
171Категориэ:ЗекӀуэлӀхэр1
171Эвебзэ1
171Файл:Zea mays 'Ottofile giallo Tortonese' MHNT.BOT.2015.34.1.jpg1
171Бэрэгъун Владимир1
171Таксономиэм зэгуэту и информациэ лэжыгъэ1
171Категориэ:КъущхьэфӀыцӀэ1
171Iузэв1
171Бгъэнджэдышхуэ1
171Бенгалыбзэ1
171Джэфри Чосэр1
171КъэкӀыгъэхэр1
171Малтэ1
171Бэрэжьей1
171Биологиэ систематикэ1
171МэракӀуапцӀэ1
171Шаблон:Taxobox end1
171Лаос1
171Къанжэкъащхъуэ1
171Категориэ:Белгэ1
171Дыхьэрэн1
171Уашингтон1
171Категориэ:ГъащӀэ1
171Тепсэлъэхьыгъуэ:Брюсел1
171Категориэ:ХьэпӀацӀэхэр1
171Адэгум1
171Тепсэлъэхьыгъуэ:Эйяфьядлайёкюдль1
171Тхъуэжьей1
171Республикэ Ишъхъэрэ Осетиэ1
171Категориэ:Андоррэ1
171Чырачыу1
171Хьэрып тхыпкъылъэ1
171Слоуэнэ1
171ХьэпӀацӀэхэр1
171Кубэ1
171АӀуейшей1
171Аустралиэ1
171Хъущт Аслъэнбэч1
171Файл:TE-Collage Brussels.png1
171Шам1
171ХьэпцӀащхъуэ1
171Категориэ:Болгариэ1
171Португал1
171Куувэ1
171Жьынду лъэпкъыгъуэр1
171Ипшэ Америкэ1
Rank Article Views

The most popular Wiki Адыгэбзэ (Adighabze) article for every day in November - 2022
The calendar is updated daily, check back tomorrow to see what becomes today’s most popular page.

Last updated 2022/11/25 UTC.