Patriarka Abrahama

I Abrahama, araka ny lovantsofina jiosy sy silamo, dia razamben' ny Hebreo (na Israelita) sy ny Ismaelita.

Abrahama
Sary:Guercino Abramo ripudia Agar (cropped).jpg, Rembrandt Harmensz. van Rijn 035.jpg
Ankapobeny
Anarana Abrahama
Teraka Tsy fantatra
Fiaviana sy ny andraikitra
Asa : Tsy fantatra
Fiainana manokana

Mety teo anelanelan' ny taona 2000 sy 1500 tal. J.K. no nianinany. Abrama no anarany tamin' ny voalohany, taty aoriana no vao niantsoana azy hoe Abrahama. Isan' ireo taranak' i Sema izy. Teraka tao amin' ny tanànan' i Ora, any KaldeaTerà (na Teraha) no anaran-drainy ary i Nahora sy i Haràna no rahalahiny. Nanambady ny anabaviny tsy iray ray/reny aminy atao hoe Saraha izy. I Ismaela sy i Isaaka no zanany tamin’ i Hagara mpanompony sy tamin’ i Saraha vadiny. Mbola nanambady an’ i Ketora sy nanana anaka taminy izy taorian' ny nahafatesan' i Saraha. I Anrahama no heverina fa nipoiran' ny fivavahana telo mino Andriamanitra tokana (mônôteista) dia ny fivavahana jiosy sy ny fivavahana kristiana ary ny fivavahana silamo.

Atao hoe אַבְרָהָם / Avra'ham izy amin' ny teny hebreo, fa إبراهيم / Ibrahim amin' ny teny arabo ary አብርሃም / Abraham amin' ny teny gezy. Ao amin' ny Bokin' ny Genesisy dia Abrama (izay midika hoe "Rain' ny mino") no anarany fa taty aoriana no nanaovana azy hoe Abrahama izay midika hoe "Rain' ny firenena maro"). Atao hoe Ibrahima (arabo: Ibrahim) izy ao amin' ny boky Kor'any.

Ny fotoana niainan' i Abrahama

Araka ny filazana ao amin' ny Baiboly dia valopolo sy efajato taona ny manasaraka ny fotoana nivoahan' ny Zanak' i Israely an' i Egipta sy ny najakan' i Sôlômôna na Salômôna (taona 960 tal. J.K.). Ny vanimppotoana niainan' i Abrahama (430 taona talohan' ny fivoahana avy tany Egipta) dia tokony haroso any amin' ny taonjato faha-20 tal. J.K. Ny mpikaroka sasany dia mametraka ny fotoana niainan' ireo patriarka any amin' ny taonjato faha-15 tal. J.K. raha tamin' ny fiandohan' ny taonjato faha-13 ny fivoahana avy any Egipta. Misy ny manampahaizana mihevitra fa ny fametrahana ny fotoana nianinan' i Abrahama hifanandrify amin' ny vanimpotoana nahatongavan' ny Hiksôsy tao Egipta (taonjato faha-18 hatramin' ny faha-17 tal. J.K.) dia tokony ho raisina ihany.

Araka ny Baiboly, noho ny haben' ny finoany no nilazan' Andriamanitra aminy fa izy dia hanan-taranaka maro sady nampanantenainy tany mahavokatra ho an' ireo taranany ireo, dia ny tany Kanaana. Taranak' i Sema zanak' i Nôa (na Nôe) izy. I Tera no anaran-drainy ary i Ismaela sy i Isaaka, izay niteraka an' i Esao sy i Jakoba, sy ny hafa koa no zananilahy. Izy no razamben' ny Ismaelita (taranak' i Ismaela) sy ny Edômita (taranak' i Esao) ary ny Israelita (taranak' i Jakoba). Samy miresaka ny momba azy na ny Baiboly na ny Kor'any na ny boky masina hafan' ireo fivavahana abrahamika. Nanambady an' i Saraha sy i Ketora izy sady niteraka amin' i Hagara, araka ny Baiboly.

Izy no olona resahina be indrindra ao amin'ny Bokin' ny Genesisy. Isan' ireo patriarka voalohany ao amin' ny Baiboly izy. Izy no niandohan' ny fivavahana amin' andriamanitra tokana amin' izao fotoana izao, razamben' ny jodaisma sy ny kristianisma ary ny finoana silamo.

Misy andalana roa ao amin' ny Baiboly izay milaza an' i Abrahama ho nalevina ao Hebrôna (Gen 23.16-18; Gen 25. 9-10) .

I Abrahama araka ny lovantsofina jiosy

Ny Bokin' ny Bereshit, izay boky ao amin' ny soratra masina jiosy, ao amin' ny Tanàka, sy ny Bokin’ ny Genesisy na Jenezy ao amin' ny Baiboly kristiana, no mitantara sy miresaka ny amin' ny fiainan' i Abrahama.

Ny fialan' i Abrama an' i Ora sy ny fiainany tany Kanaana

Ny rain' i Abrama, atao hoe Terà, (taranaky ny zanakalahin’ i Nôa, Sema, ka avy amin' io ny anarana hoe Semita) izay avy any Ora any Kaldea, tanàna any amin' ny fatitra Mesôpôtamia Atsimo.

Taorian’ ny nahafatesan-drainy dia namporisihin’ Andriamanitra (Iahveh) i Abrama (75 taona) mba handao ny tannin-drazany. Niainga izy mbamin’ i Saray vadiny sy i Lôta zana-drahalahiny, ka nankany Haràna, any Mesôpôtamia Avaratra.

Nankany amin’ ny faritra Kanaana i Abrama. Nandray baiko avy amin’ Andriamanirta i Abrama fa tokony handao an’ i Haràna mba hankany amin’ ny tany Kanaana, izay novakivakiny hatrany atsimo ka hatrany avaratra. Niovaova toerana ilasiana izy ireo hatrany Sikema (Sekema), ka tao no nanambarànAndriamanitra fa io tany io dia hatolotra ho azy, dia izy sy ny taranany. Avy eo nandeha tao Betela, avy eo tao Hebrôna. Avy eo nankao Beerseba na Beerseva. Isak’ireo tanàna ireo dia nanamboarany alitara ho voninanahitr’Andriamanitra .

Ny nandehanany tany Egipta sy ny niverenany tao Kanaana indray

Nisy mosary anefa ny tany ka niala tao izy i Abrama sy Saray vadiny sy ny mpanompony hankany Egipta; I Lôta kosa nitoetra tao Sôdôma, ao atsimo-andrefana akaiky ny Ranomasina Maty. Voaroaka avy tany Egipta ry Abrama noho izy nanao an’ i Saraha ho anabaviny fa tsy vadiny tamin’ ny mpanjakan’ i Egipta. Niverina nankany Kanaana i Abrahama . Ny mpanjakan’ i Elama atao hoe Kedôrlaômera (Kôdôrlahômôra) nanafika an’ i Sôdôma sy namabo ny fananana sy ny mponina tao Sôdôma, ka isan’ izany i Lôta. Naheno izany i Abrama ka nanenjika sy niady tamin’ ny fahavalo sady nandresy azy. Afaka ny vahoaka babo sy i Lôta mbamin’ny fananana rehetra. Nitondra mofo sy divay ho an’ i Abrama avy niady ny mpanjaka sady mpisorona tao Salema (Jerosalema) atao hoe Melkizedeka (anarana midika hoe “Marina ny mpanjakako”). Nitahy an’ i Abrama i Melkizedeka. Nankasitraka an’ i Abrama ny mpanjakan’ i Sôdôma nefa tsy naka na kely tamin’ ny fananan’ i Sôdôma i Abrama.

Izao ny fampanantenana nataon’ Andriamanitra tamin’ i Abrama: “Jereo ange ny lanitra, ka isao ny kintana, raha mahisa azy ianao. Dia hoy Izy taminy: Ho tahaka izany ny taranakao.” (Gen. 15.5). “Ary homeko anao sy ny taranakao any aorianao ny tany fivahinianao, dia ny tany Kanaana rehetra, ho fananana mandrakizay; ary ho Andriamaniny Aho.” (Gen. 17.8).

Ny nahaterahan' i Ismaela

Patriarka Abrahama 
I Ismaela sy i Hagara reniny tany an' efitra, nataon' i Navez (1820)

I Saraha vadiny, izay ela tsy niteraka, dia nanome azy ny mpanompo vaviny Hagara mba ho vadiny faharoa. Tamin’ izany fanambadiana izany no nahaterahan’ i Ismaela (na Ismaely). Enina amby valompolo taona i Abrahama tamin’ izany fotoana izany.

Ny nanorenana ny famorana

Nahazo baiko avy amin’ Andriamanitra i Abrahama mba hoforana izy sy ny lehilahy rehetra tao amin’ny ankohonany, na taranay na mpanompony, mba hanamafisana ny fanekena. Ny anaran’i Abrama, izay midika hoe “ray mahery” dia novana ho Abrahama izay midika hoe “rain’ ny firenena maro”. Sivy amby sivifolo taona i Abrahama tamin’ izay.

Nampanantenain’ Andriamanitra i Abrama, tamin’ny famangian’ny lehilahy telo azy, fa hanana zanakalahy amin’ i Saraha, sady namerina ireo teny fikasana efa nambarany tany aloha no nanamafy izany tamin’ ny fanekem-pihavanana (na dinam-pihavanana).

Ny handravana an' i Sôdôma sy i Gômôra

Taorian’ izany fanambaràna izany dia nisy fanambaràna iray hafa, dia ny amin’ i Sôdôma sy i Gômôra izay nanao heloka mihoa-pampana. Teo no nisehoan’ ny fifamalian-dresaka teo amin’ Andriamanitra sy i Abrahama: Niady varotra tamin’ Andriamanitra i Abrahama mba hanavotra ireo olo-meloka mafy hatoka ireo, tamin’ ny alalan’ ny fisian’ ny olo-marina vitsivitsy monina ao. Tsy nisy anefa ny olona folo tao Sôdôma izay tokony hahafaha-manavotra ny tanàna tsy haringana. Taty aoriana dia nilatsahan’ ny afo sy solifara tokoa i Sôdôma sy i Gômôra. I Lôta mianakavy no afa-nandositra avy ao, nefa ny vadiny, izay tafaraka talminy koa, dia lazaina fa lasa vongan-tsira.

Ny nahaterahan' i Isaaka sy ny saika nanaovana sorona azy

Patriarka Abrahama 
Ny fanaovan-tsorona an' i Isaaka, nataon' i Domenichino (1627-1628)

Teraka tamin’ ny faha zato taonan’ i Abrahama i Isaaka zanany tamin’ i Saraha vadiny. Izy no anaka ara-dalàna voalohan’ i Abrahama.

Maro ny sedra nahazo an’ i Abrahama izany afany avokoa, ka ny farany sady mafy indrindra dia ny nandidian’ Andriamanitra azy hankany amin’ ny tendrombohitra Môrià hanao sorona an’ i Isaaka zanany. Tamin’ ny fotoana hamonoany ny zanany indrindra, satria nanaraka an-tsakany sy an-davany ny didin’ Andriamanitra izy, no nisy Anjelin’ i Iahveh avy any an-danitra niteny aminy hoe: “Ry Abrahama, ry Abrahama ô! Aza maninjitra ny tananao amin' ny zazalahy, ary aza maninona azy akory ianao; fa hitako izao fa matahotra an'Andriamanitra ianao, ka tsy narovanao tamiko ny zanakao, dia ny lahitokanao. ” (Gen. 22.11-12). I Isaaka no nomen’i Ambarama handova ny fananany rehetra (Gen. 24.5), rehefa avy naome an’i Ismaela sy ny zanany hafa an’i Ketorà (Gen. 25.6).

Ireo fotoana farany niainan' i Abrahama

Taorian’ ny fahafatesan’ i Saraha dia nanambady an’i Ketorà i Abrahama ka niteraka zaa enina taminy. Maty i Abrahama tamin’ ny faha 175 taonany, dia nalevina teo kaikin’ i Saraha tao amin’ ny zohy tao Makpelà (izay atao ankehitriny hoe Hebrôna).

Ny fiainany manokana

I Tera no rainy. Ny vadiny dia i Saraha sy i Hagara. Ny zanany dia i Ismaela sy i Isaka. Ny rahalahiny dia Nahora.

Jereo koa

Rohy ivelany

Loharano sy fanamarihana

Patriarka Abrahama 
Mbola ambangovangony ity lahatsoratra ity ary tokony hofenoina.

Azonao atao ny mandray anjara eto amin'ny Wikipedia amin'ny alàlan'ny fanitarana azy.
Jereo koa ny pejy Ahoana ny manao takelaka rehefa te-hijery hoe ahoana no fanaovana azy.

Tags:

Patriarka Abrahama Ny fotoana niainan i AbrahamaPatriarka Abrahama I Abrahama araka ny lovantsofina jiosyPatriarka Abrahama Ny fiainany manokanaPatriarka Abrahama Jereo koaPatriarka Abrahama Loharano sy fanamarihanaPatriarka AbrahamaFivavahanaHagaraHebreo (vahoaka)Isaaka zanak' i AbrahamaIsmaelaIsraelitaJodaismaKaldeaKetoraKristianismaLovantsofinaMonoteismaMônôteismaOraSarahaSilamoTera

🔥 Trending searches on Wiki Malagasy:

SakamalaoTanimangaFiombonan' ny Fiangonana Protestanta eto MadagasikaraZon' olombelonaFanalan-jaza4 AprilySihanakaFitsanganan' i Jesoa ho velona1700ItaliaNamibiaOmby (zodiaka)Kor'anyFo Masin'i JesoaSrilanka1558Michael RoesRanomasina AvaratraBahaismaKolontsaina malagasyIsam-poninaZana-Kôntinenta IndianaWikiTahirim-Bolan' ny Firenena Mikambana ho an' ny AnkizyFitoriana ny filazantsaraFiteny anglisyJan HusAntandroy1856voankazoRanomasinaTaom-baovao malagasyJamaîkaZôdiakaHernando de SotoAngôlaAdizaoza1800Opera938Mosavy (finoana malagasy)FanambadianaWikipediaFaritra eto amin'ny tanyTantaran' ny kristianismaKônsily Vatikàna IIKanadaArjentina1990Fanjakan' i Israely (Samaria)MoramangaPôliteisma17 AprilyFahasoavana (kristianisma)FrantsaBetsimisarakaFanjakan' i MenabeSokajin-tenyFaritra Vakinankaratra1938AlahasatyVolahavana GermaineFanomezan' ny Fanahy MasinaAngatra (aretina)Singaporo2011Radama VoalohanyKapila matezaVientianeRajoelina AndryRova ManjakamiadanaZairaFanahy MasinaAndriamasinavalona🡆 More