საქართველოს წითელი ნუსხა

საქართველოს „წითელი ნუსხა“ — საქართველოს ტერიტორიაზე იშვიათ და გადაშენების პირას მისულ მცენარეთა და ცხოველთა სახეობების სია, მათი თანამედროვე მდგომარეობის მოკლე დახასიათებით.

საქართველოს „წითელი ნუსხა“საქართველოს ტერიტორიაზე იშვიათ და გადაშენების პირას მისულ მცენარეთა და ცხოველთა სახეობების სია, მათი თანამედროვე მდგომარეობის მოკლე დახასიათებით. დამტკიცდა პირველად 2006 წელს[1] და ხელახლა 2014 წელს.

სია

ცხოველები
ლათინური დასახელებაქართული დასახელებამდგომარეობისა და დაცულობის სტატუსის აღმნიშვნელი კატეგორია„წითელ ნუსხაში“ შეტანის საფუძველი„წითელ ნუსხაში“ შეტანის საფუძველის სიტყვიერი განმარტება
ძუძუმწოვრები
1Rhinolophus euryale Blasius, 1853სამხრეთული ცხვირნალაVUIUCNმოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით
2Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901მეჰელის ცხვირნალაVUIUCNმოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით
3Myotis bechsteinii Kuhl, 1818გრძელყურა მღამიობიVUIUCNმოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით
4Barbastella barbastellus Schreber, 1774ევროპული მაჩქათელაVUIUCNმოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით
5Sciurus anomalus Güldenstaedt, 1785კავკასიური ციყვიVUA1eშესახლებული სახეობის პრესის ქვეშ იმყოფება
6Castor fiber Linnaeus, 1758თახვიREგანადგურებულია XIX საუკუნეში
7Sicista caucasica Vinogradov, 1925კავკასიური თაგვანაVUD2ძალზე მცირე არეალი
8Sicista kluchorica Sokolov, Kovalskaya, and Baskevich, 1980ქლუხორის თაგვანაVUD2ძალზე მცირე არეალი
9Sicista kazbegica Sokolov, Baskevich, and Kovalskaya 1986.ყაზბეგის თაგვანაVUD2ძალზე მცირე არეალი
10Nannospalax nehringi Satunin, 1898ბრუცაVUB1aმცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
11Cricetulus migratorius Pallas, 1773ნაცრისფერი ზაზუნელაVUA2aპოპულაციის სიმჭიდროვის კლება
12Mesocricetus brandti Nehring, 1898ამიერკავკასიური ზაზუნაVUB1მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
13Prometheomys schaposchnikovi Satunin, 1901პრომეთეს მემინდვრიაVUB1aმცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
14Clethrionomys glareolus ponticus Schreber, 1780წითური მემინდვრიაEND2წერტილოვანი არეალი
15Meriones tristrami Thomas, 1892მცირეაზიური მექვიშიაVUB2aმცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
16Micromys minutus Pallas, 1771პაწია თაგვიVUB2aმცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
17Felis chaus Schreber, 1777ლელიანის კატაVUB1(bIII)არეალის შემცირება
18Lynx lynx Linnaeus, 1758ფოცხვერიCRC2 (aI)მცირე, ფრაგმენტირებული პოპულაცია
19Panthera pardus Linnaeus, 1758ჯიქიCRD1ძალზე მცირე პოპულაცია, იშვიათი ქვესახეობა
20Panthera tigris Linnaeus, 1758ვეფხვიREგანადგურებულია XX საუკუნეში
21Hyaena hyaena Linnaeus, 1758ზოლებიანი აფთარიCRD1ძალზე მცირე პოპულაცია
22Lutra lutra Linnaeus, 1758წავიVUB1(bI)არეალის შემცირება
23Vormela peregusna Güldenstadt, 1770ჭრელტყავაENA1cარეალის შემცირება
24Monachus monachus Hermann, 1779თეთრმუცელა სელაპიREგადაშენდა საქართველოს სანაპირო წყლებში
25Ursus arctos Linnaeus, 1758მურა დათვიENC2(aI)მცირე, ფრაგმენტირებული პოპულაცია
26Phocoena phocoena Linnaeus, 1758ზღვის ღორიVUIUCNმოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით
27Tursiops truncatus Montagu, 1821აფალინაENA2aრიცხოვნობის სწრაფი შემცირება შავ ზღვაში
28Cervus elaphus Linnaeus, 1758ირემიCRC2(aI)შემორჩა ორ გეოგრაფიულ წერტილში
29Gazella subgutturosa Güldenstaedt, 1780ქურციკიREგანადგურებულია XX საუკუნეის ბოლოს
30Capra caucasica Güldenstaedt and Pallas, 1783დასავლეთკავკასიური ჯიხვიENIUCNმოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით
31Capra cylindricornis Blyth, 1841დაღესტნური ჯიხვიVUIUCNმოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით
32Capra aegagrus Linnaeus, 1758ნიამორიCRC2 aIIთითქმის მთელი პოპულაცია ერთ გეოგრაფიულ წერტილშია
33Rupicapra rupicapra Linnaeus, 1758არჩვიENA2aმნიშვნელოვანი კლება ბოლო წლებში
ფრინველები
34Podiceps grisegaena Boddaert, 1783მურტალაVUD1მცირე პოპულაცია
35Pelecanus onocrotalus Linnaeus, 1758ვარდისფერი ვარხვიVUD1მცირე პოპულაცია
36Pelecanus crispus Bruch 1832ქოჩორა ვარხვიENIUCN; D1გლობალურად მოწყვლადი; მცირე პოპულაცია
37Ciconia ciconia Linnaeus, 1758ლაკლაკიVUD1მცირე პოპულაცია
38Ciconia nigra Linnaeus, 1758ყარყატიVUD1მცირე პოპულაცია
39Anser erythropus Linnaeus, 1758პატარა ღერღეტიENIUCN; D1გლობალურად მოწყვლადი; მცირე პოპულაცია
40Tadorna ferruginea Pallas, 1764წითელი იხვიVUD1მცირე პოპულაცია
41Marmaronetta angustirostris Menetries, 1832მარმარილოსებრიVUIUCN; D1გლობალურად მოწყვლადი
42Melanitta fusca Linnaeus, 1758გარიელიEND1ძალზე მცირე პოპულაცია
43Oxyura leucocephala Scopoli, 1769თეთრთვალა იხვიENIUCNგლობალურად მოწყვლადი
44Haliaeetus albicilla Linnaeus, 1758თეთრკუდა ფსოვიEND1მცირე პოპულაცია
45Accipiter brevipes Severtzov, 1850ქორცქვიტაVUD1მცირე პოპულაცია
46Buteo rufinus rufinus Cretzschmar, 1829ველის კაკაჩაVUD1მცირე პოპულაცია
47Aquila heliaca Savigny, 1809ბექობის არწივიVUIUCNგლობალურად მოწყვლადი
48Aquila clanga Pallas, 1811დიდი მყივანი არწივიVUIUCNგლობალურად მოწყვლადი
49Aquila chrysaetus Linnaeus, 1758მთის არწივიVUD1მცირე პოპულაცია
50Neophron percnopterus Linnaeus, 1758ფასკუნჯიVUD1მცირე პოპულაცია
51Gypaetus barbatus Linnaeus, 1758ბატკანძერიVUD1მცირე პოპულაცია
52Aegypius monachus Linnaeus, 1758სვავიEND1ძალზე მცირე პოპულაცია
53Gyps fulvus Hablizl, 1783ორბიVUD1მცირე პოპულაცია
54Falco cherrug Gray, 1834გავაზიCRIUCN; D1გლობალურად მოწყვლადი; ძალზე მცირე პოპულაცია
55Falco vespertinus Linnaeus, 1766თვალშავიEND1ძალზე მცირე პოპულაცია
56Falco biarmicus Temminck, 1825წითელთავა შავარდენიVUD1მცირე პოპულაცია
57Falco naumanni Fleischer, 1818მცირე კირკიტაCRIUCN; A2bგლობალურად და ადგილობრივად კლებადი
58Aegolius funereus Linnaeus, 1758ჭოტიVUD1მცირე პოპულაცია
59Tyto alba Scopoli, 1769ბუხრინწაEND1ძალზე მცირე პოპულაცია
60Tetraogallus caspius Gmelin, 1784კასპიური შურთხიVUD1მცირე პოპულაცია
61Tetrao mlokosiewiczi Taczanowski, 1875კავკასიური როჭოVUB2b(iv)მცირე არეალი და კლებადი ჰაბიტატი
62Grus grus Linnaeus, 1758რუხი წეროEND1ძალზე მცირე პოპულაცია
63Tetrax tetrax Linnaeus, 1758სარსარაკიVUEur; D1ევროპაში მოწყვლადია
64Burhinus oedicnemus Linnaeus, 1758თვალჭყეტიაVUEur; D1ევროპაში მოწყვლადია
65Panurus biarmicus Linnaeus, 1758ულვაშა წივწივაVUA2aპოპულაციის სიმჭიდროვის კლება
66Phoenicurus erythrogastrus Güldenstadt, 1775წითელმუცელა ბოლოცეცხლაVUB2bმცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
67Carpodacus rubicilla Güldenstadt, 1775დიდი კოჭობაVUB2bმცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
68Prunella ocularis Radde, 1884ჭრელგულა ჭვინტაკაVUB2bმცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
ქვეწარმავლები
69Testudo graeca Linnaeus, 1758ხმელთაშუაზღვეთის კუVUIUCNითვლება მოწყვლადად მსოფლიო მასშტაბით
70Ophisops elegans Menetries, 1832კოხტა გველთავაVUD2წერტილოვანი არეალი
71Darevskia clarkorum Darevsky & Vedmederja 1977თურქული ხვლიკიENIUCNითვლება მოწყვლადად მსოფლიო მასშტაბით
72Darevskia dahli Darevsky, 1957დალის ხვლიკიVUB1მცირე ფრაგმენტირებული არეალი
73Darevskia mixta Mehely, 1909აჭარული ხვლიკიVUB1მცირე ფრაგმენტირებული არეალი
74Ablepharus pannonicus Fitzinger 1824აზიური შიშველთვალაCRD2წერტილოვანი არეალი
75Eryx jaculus Dumeril & Bibron 1844დასავლური მახრჩობელაVUB2aმცირე ფრაგმენტირებული არეალი
76Eirenis collaris Menetries, 1832საყელოიანი ეირენისიVUB2aმცირე ფრაგმენტირებული არეალი
77Malpolon monspessulanus Mertens & Mueller 1928ხვლიკიჭამია გველიVUB2aმცირე ფრაგმენტირებული არეალი
78Vipera dinniki Nikolsky 1913დინიკის გველგესლაVUIUCNმოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით
79Vipera kaznakovi Nikolsky 1909კავკასიური გველგესლაENIUCNმოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით
ამფიბიები
80Mertensiella caucasica Waga, 1870კავკასიური სალამანდრაVUIUCNმოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით
81Pelobates syriacus Boettger, 1889სირიული მყვარიENA2aკლებადია საქართველოში
ხრტილოვანი თევზები
82Huso huso Linnaeus, 1758სვიაENIUCNმოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით
83Acipenser sturio Linnaeus, 1758ფორონჯიCRIUCNმოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით
84Acipenser nudiventris Lovetsky, 1828ფორეჯიENIUCNმოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით
85Acipenser stellatus Pallas, 1771ტარაღანაENIUCNმოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით
86Acipenser gueldenstaedti Brandt & Ratzeberg, 1833რუსული ზუთხიENIUCNმოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით
87Acipenser persicus Borodin, 1897სპარსული ზუთხიENIUCNმოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით
ძვლოვანი თევზები
88Salmo fario Linnaeus, 1758მდინარის / ტბის კალმახიVUA1dმნიშვნელოვანი კლება ბოლო წლებში
89Rutilus frisii Nordmann, 1840მორევის ნაფოტაVUB2aმცირე ფრაგმენტირებული არეალი
90Varicorhinus sieboldi Steindachner, 1864კოლხური ხრამულიVUB2aმცირე ფრაგმენტირებული არეალი
91Sabanejewia aurata De Filippi, 1863წინააზიური გველანაVUB2aმცირე ფრაგმენტირებული არეალი
92Neogobius fluviatilis Pallas, 1814მექვიშია ღორჯოVUB2aმცირე ფრაგმენტირებული არეალი
მწერები
93Phassus shamil Christoph, 1888კავკასიური წმინდადგახვიარაENB2ciiიშვიათი ვიწრო არეალის მქონე სახეობა
94Brahmaea ledereri Rogenhofer, 1873კოლხური ბრამეაREaRniSnulia XX saukunis dasawyisSi
95Eudia pavonia Linnaeus, 1758ღამის მცირე ფარშევანგთვალაVUB2ciiმცირე ფრაგმენტირებული არეალი
96Perisomena coecigena Kupido, 1825მკრათვალებიანი ფარშევანგთვალაVUB2ciiმცირე ფრაგმენტირებული არეალი
97Manduca atropos Linnaeus, 1758სფინქსი მკვდართავაENB2ciiძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია
98Rethera komarovi Christoph 1885კომაროვის სფინქსიVUB2ciiძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია
99Deilephila nerii Linnaeus, 1758ოლეანდრის სფინქსიENB2ciiძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია
100Pterogon gorgoniades Hb., 1819ჯუჯა სფინქსიVUB2ciiძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია
101Pachypasa otus Drury, 1773კვიპაროსის მსხვილტანაVUB2ciiძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია
102Lemonia balcanica Herrich-Schaffer, 1843ბალკანური აბრეშუმქსოვიაVUB1aმცირე ფრაგმენტირებული არეალი
103Callimorpha dominula Linnaeus, 1758დათუნელა ჰერაVUB2ciiძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია
104Axiopoena maura Eichwald, 1830მღვის ამიერკავკასიური დათუნელაENB2ciiძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია
105Parnassius apollo Linnaeus, 1758აპოლონიVUIUCNგლობალურად მოწყვლადი სახეობა
106Parnassius nordmanni Ménétriès, 1849კავკასიური აპოლონიENB1aმცირე ფრაგმენტირებული არეალი
107Allancastria caucasica Lederer, 1864კავკასიური ზერინთიაVUIUCN;გლობალურად მოწყვლადი სახეობა
108Antocharis gruneri Herrich-Schaeffer, 1851გრუნერის აისიVUB2ciiძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია
109Anthocharis damone Boisduval, 1836ამიერკავკასიური აისიVUB2ciiძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია
110Erebia hewistonii Lederer, 1854ჰევისტონის ავერდულაVUB2ciiძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია
111Erebia iranica Grum-Grshimailo, 1895ირანული ხავერდულაVUB2ciiძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია
112Tomares romanovi Christoph, 1881რომანოვის ცისფერაVUB2ciiძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია
113Polyommates daphnis Denis & Schiffermüller, 1775ცისფერა მელეაგრიVUB2ciiძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია
114Apocolotois smornovi Romanoff, 1884სმირნოვის მბოგელაVUB2ciiძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია
115Zygaena fraxini Ménétriès, 1832იფნის ჭრელურაVUD2წერტილოვანი არეალი
116Bombus fragrans Pallas, 1771ველის დიდი ბაზიVUB2ciiძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია
117Bombus eriophorus Klug, 1807ბაზი ერიოფორუსიVUB2ciiძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია
118Bombus alpigenus Morawitz, 1873ალპური ბაზიVUB2ciiძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია
119Bombus persicus Radoszkowsky, 1881ირანული ბაზიVUB2ciiძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია
120Xylocopa violacea Linnaeus, 1758იისფერი ქსილოკოპაVUB2ciiძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია
121Inotrechus kurnakovi Dolranski&Ljovuschkin, 1989კურნაკოვის ბზუალაCRD2ცნობილია ერთი წერტილიდან მსოფლიოში
122Inotrechus injaevae Dolranski&Ljovuschkin, 1989ინჯაევას ბზუალაCRD2ცნობილია ერთი წერტილიდან მსოფლიოში
123Omophron limbatum Fabricius, 1777(მრგვალი ბზუალა)ENB2ciiძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია
124Rosalia alpina Linnaeus, 1758ალპური ხარაბუზაENIUCN; B2ciiგლობალურად მოწყვლადი სახეობა
125Cordulegaster mzymtae Barteneff, 1929მზიმთას ნემსიყლაპიაVUIUCNგლობალურად მოწყვლადი სახეობა
126Onychogomphus assimilis Schneider, 1845მსგავსი ნემსიყლაპიაVUIUCNგლობალურად მოწყვლადი სახეობა
127Calopteryx mingrelica Selys 1869სამეგრელოს ტურფაVUB2aმცირე ფრაგმენტირებული არეალი
კიბოსნაირები
128Astacus colchicus Kessler, 1876კოლხური ფართოფეხა კიბოVUB2aმცირე ფრაგმენტირებული არეალი
129Pontastacus pylzowi Skorikov, 1911პევცოვის კიბოVUD2ძალზე მცირე არეალი
ობობასნაირები
130Dolomedes plantarius Clerck, 1757ტივის ობობაVUIUCNგლობალურად მოწყვლადი სახეობა
რგოლოვანი ჭიები
131Eisenia transcaucasica Perel, 1967ამიერკავკასიური ჭიაყელაVUB2aმცირე ფრაგმენტირე-ბული არეალი
132Eisenia lagodechiensis Michaelson, 1910ლაგოდეხის ჭიაყელაVUB2aმცირე ფრაგმენტირე-ბული არეალი
133Dendrobaena faucium Michaelsen, 1910ხეობის ჭიაყელაVUB2aმცირე ფრაგმენტირე-ბული არეალი
134Alollobophora kintrishiana Kvavadze, 1987კინტრიშის ჭიაყელაEND2წერტილოვანი არეალი
მუცელფეხიანი მოლუსკები
135Helix buchi Dubois&Montpereux,1839ბუხის ლოკოკინაVUB2aმცირე ფრაგმენტირე-ბული არეალი
ქვესახეობები (ძვლოვანი თევზები)
1Alosa caspia paleostomi Eichwald, 1838პალიასტომის ქაშაყიVUD2წერტილოვა-ნი არეალი
2Salmo fario labrax Pallas, 1814შავი ზღვის ორაგულიENA1dმნიშვნელოვა-ნი კლება ბოლო წლებში
3Aspius aspius taeniatus Berg, 1949წითელტუჩა ჭერეხიVUB2aმცირე ფრაგმენტირე-ბული არეალი
4Nemachilus angorae alasanicus Elanidze, 1983ალზნის გველანაVUB2aმცირე ფრაგმენტირე-ბული არეალი
მცენარეები
ლათინური დასახელებაქართული დასახელებამდგომარეობისა და დაცულობის სტატუსის აღმნიშვნელი კატეგორია,,წითელ ნუსხაში“ შეტანის საფუძველი,,წითელ ნუსხაში“ შეტანის საფუძველის სიტყვიერი განმარტება
ფარულთესლოვნები
1Acer ibericum M. Bieb. ex Willdქართული ნეკერჩხალიVUB1c(iv)მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
2Anabasis aphylla L.დურღენიENB1a+2aუაღრესად მცირე არეალი
3Amygdalus georgica Desf.ქართული ნუშიENB2a(I,ii)უაღრესად მცირე არეალი
4Arbutus andrachne L.ხემარწყვაENB1a+2aუაღრესად მცირე არეალი
5Astragalus sommieri Freynსომიეს გლერძიENB1aუაღრესად მცირე არეალი
6Astragalus tanae K.Kochტანას გლერძიENB1a+2aუაღრესად მცირე არეალი
7Betula medwedewii Regelმედვედევის არყიVUB1b(i,ii,iii)მცირე, ფრანგმენტირებული არეალი
8Betula megrelica Regelსამეგრელოს არყიVUB1aმცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
9Betula raddeana Trautv.რადეს არყიVUB2a(i)bმცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
10Buxus colchica Pojark.კოლხური ბზაVUA2არეალის შემცირებისა და ფრაგმენტაციის ტენდენცია
11Castanea sativa Mill.ჩვეულებრივი წაბლიVUA2არეალის შემცირებისა და ფრაგმენტაციის ტენდენცია
12Celtis australis L.სამხრეთის აკაკიVUB1aმცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
13Celtis glabrata Steven ex Planchonშიშველი აკაკიVUB1aმცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
14Cerasus microcarpa C. A. Meyerმცირენაყოფიანი ბალამწარაVUB1aმცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
15Cistus creticus L.პონტური საკმელაVUB1aმცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
16Corylus colchica Albovკოლხური თხილიVUB1a(i)b(iii)მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
17Crataegus pontica K. Koch.ყამბროVUB1bcმცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
18Daphne albowiana Woronow ex Pobed.ალბოვის მაჯაღვერიENB2ab(iii)უაღრესად მცირე არეალი
19Daphne pseudosericea Pobed.ცრუაბრეშუმისებრი მაჯაღვერიENB2ab(iii)უაღრესად მცირე არეალი
20Daphne transcaucasica Pobed.ამიერკავკასიური მაჯაღვერიVUD2მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
21Epigaea gaultherioides Boiss.გაულთერიასმაგვარი ეპიგეაVUB1+2b(i,ii)მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
22Erica arborea L.ხემაგვარი მანანაENB1aუაღრესად მცირე არეალი
23Eversmannia subspinosa Fisch & (DC)ნახევრადეკლიანი ევერსმანიაENB1aუაღრესად მცირე არეალი
24Genista abchasica Sachokiaაფხაზეთის კურდღლისცოცხაVUB1aმცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
25Halimodendron halodendron L.მლაშობის ჩინგილიENB1aუაღრესად მცირე არეალი
26Juglans regia L.კაკლის ხეVUA2მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
27Laurus nobilis L.კეთილშობილი დაფნაVUB1b(i,ii)მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
28Nitraria schoberi L.შობერის ნიტრარიაENA1;B1უაღრესად მცირე არეალი
29Osmanthus decorus Boiss. & Balansaზეთის ხეVUB1aმცირე, ფრაგმეტირებული არეალი
30Ostrya carpinifolia Scop.უხრავიENA1c+2cარეალისა და რიცხოვნობის მკვეთრი შემცირება
31Pistacia mutica Fisch & MeyსაღსაღაჯიVUA2მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
32Populus euphratica Oliv.თურანულაCRB1a+2aწერტილოვანი არეალი და დაბალი რიცხოვნობა
33Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth.ლაფანიVUD2მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
34Pyrus demetrii Kutath.დემეტრის ბერყენაENB1aუაღრესად მცირე არეალი
35Pyrus ketzkhovelii Kutath.კეცხოველის ბერყენაENB1aუაღრესად მცირე არეალი
36Pyrus sachokiana Kutath.სახოკიას ბერყენაENB1aუაღრესად მცირე არეალი
37Quercus hartwissiana Stev.კოლხური მუხაVUA2მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
38Quercus imeretina Stev. Ex Malleevიმერული მუხაVUB1+2c; IUCNმცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
39Quercus macranthera Fisch et Meyმაღალმთის მუხაVUA2მცირე ფრაგმენტირებული არეალი
40Quercus pedunculiflora C. Koch.ჭალის მუხაVUB1b(I,ii,iii)მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
41Quercus pontica C. Koch.პონტური მუხაVUB1ab(iii)მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
42Rhododendron smirnowii Trautv.სმირნოვის შქერიVUB1bმცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
43Rhododendron ungernii Trautv.უნგერნის შქერიVUB1bმცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
44Salix kikodseae Goerzქიქოძის ტირიფიENB1aუაღრესად მცირე არეალი
45Salvia garedji Troitzk.გარეჯის სალბიVUB1aმცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
46Sambucus tigranii Troitzk.ტიგრანის ანწლიCRB1a+2a;D; IUCNწერტილოვანი არეალი და დაბალი რიცხოვნობა
47Sorbus hajastana Gabr.სომხური ამპურაENB1a+2aუაღრესად მცირე არეალი
48Staphylea colchica Stev.კოლხური ჯონჯოლი'VUA2d;B1bმცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
49Thymus karjaginii Grossh.კარიაგინის ბეგქონდარაENB1ab(ii)უაღრესად მცირე არეალი
50Ulmus glabra Huds.შიშველი თელადუმაVUA1cdeმცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
51Ulmus minor Mill.პატარა თელადუმაVUA1cdeმცირე, ფრანგმენტირებული არეალი
52Zelkova carpinifolia Pall.ძელქვაVUA1cdeმცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
შიშველთესლოვნები
53Juniperus foetidissima Willd.შავი ღვიაVUB1მცირე ფრაგმენტირებული არეალი
54Juniperus polycarpos K.მრავალნაყოფა ღვიაVUB1მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
55Pinus pityusa Stev.ბიჭვინთის ფიჭვიVUA1c+2c; IUCNმცირე, ფრაგმენტირებული არეალი
56Taxus baccata L.ურთხელიVUB1b(I,ii)მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი

წითელ ნუსხაში გამოყენებულ აღნიშვნებს აქვთ იგივე მნიშვნელობა, რაც მითითებულია ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირის (IUCN) წითელი ნუსხის კატეგორიებისა და კრიტერიუმების განმარტებაში[2] და ამავე კავშირის რეკომენდაციებში რეგიონული და ეროვნული წითელი ნუსხებისათვის[3]:

  • CR (Critically Endangered ) — გადაშენების უკიდურესი საფრთხის წინაშე მყოფი ტაქსონი
  • EN (Endangered) — გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ტაქსონი
  • VU (Vulnerable) — მოწყვლადი ტაქსონი
  • RE (Regionally extinct) — გადაშენებულია ეროვნულ დონეზე

რესურსები ინტერნეტში

სქოლიო

  1. „საქართველოს „წითელი ნუსხის“ დამტკიცების შესახებ“
  2. IUCN Red List Categories and Criteria, Version 3.1, 2001
  3. IUCN Guidelines for National and Regional Red Lists, 2003

This article uses material from the Wikipedia ქართული article საქართველოს წითელი ნუსხა, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). შინაარსი წარმოდგენილია შემდეგი ლიცენზიით (თუ სხვა არ არის მითითებული): CC BY-SA 3.0. Images, videos and audio are available under their respective licenses.
#Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. Wiki (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.

🔥 Trending searches on Wiki ქართული:

მთავარი გვერდიაფხაზეთითამარ მეფედავით IV აღმაშენებელისაქართველოთბილისიქართული დამწერლობააფხაზეთის ომი (1992-1993)ილია ჭავჭავაძეინდიგო ბავშვებინიკო ფიროსმანივეფხისტყაოსანივაჟა-ფშაველადედამიწაფარნავაზ Iასტრიდ ლინდგრენიმეორე მსოფლიო ომივახტანგ I გორგასალისულხან-საბა ორბელიანითურქეთიაფრიკააფხაზეთის კულტურააფხაზეთის ისტორიაავსტრალიაქვეყნების სიასაქართველოს სახელმწიფო დროშაჩუტყვავილასვანეთიკოპენჰაგენიდედამიწის დღეაფხაზებიევროპახვიჩა კვარაცხელიაგალაკტიონ ტაბიძეპირველი მსოფლიო ომიაქონდროპლაზიაზედსართავი სახელიქუნთრუშასაქართველოს გეოგრაფიაგიორგი V ბრწყინვალეერეკლე IIშოთა რუსთაველიალუდა ქეთელაურისაბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირიაკაკი წერეთელილაშა ტალახაძეზმნაქუთაისისუდანიბახტრიონი (პოემა)სვეტიცხოველითორნიკე ერისთავიამერიკის შეერთებული შტატებისაქართველოს ისტორიასაქართველოს სახელმწიფო გერბიბათუმიკარტოფილიიოსებ სტალინირომის იმპერიარუსეთიკონსტანტინოპოლის დაცემაწითელი წიგნიმარკ ტვენილიონელ მესიდიდგორის ბრძოლაბაგრატ III (საქართველოს მეფე)საქართველოს დამოუკიდებლობის დღელომისაქართველოს მდინარეების სიაგამარჯვების დღეაზერბაიჯანიალექსანდრე მაკედონელიუილიამ შექსპირიბიზანტიის იმპერიაგელათის მონასტერი9 აპრილის ტრაგედია🡆 More