Jak poznat člověka s asociální poruchou osobnosti

Asociální porucha osobnosti je duševní porucha, který se vyznačuje nedostatkem empatie v dospělém věku a neschopností projevit lítost. V každodenním životě a populární kultuře termín „psychopat“ nebo „sociopat“ často popisuje lidi, kteří trpí asociální poruchou osobnosti, ale tyto termíny se v klinickém prostředí nepoužívají. [1] Z klinického hlediska je člověk s asociální poruchou osobnosti (APO) ten, kdo chronicky manipuluje s ostatními, podvádí je, chová se bezohledně a často je také nebezpečný. Lidé s APO spadají do různých částí širokého spektra a projevují se u nich různě výrazné příznaky (ne všichni tito lidé jsou například sérioví vrazi, nebo podvodníci z filmů), ale se všemi těmito lidmi je těžké a někdy i nebezpečné vycházet. Naučte se poznat lidi s touto poruchou, abyste mohli lépe chránit sebe i lidi, kteří jí trpí.

Část 1
Část 1 ze 4:

Jak poznat příznaky APO

 1. 1
  Zjistěte si, jaké jsou požadavky klinické diagnózy asociální poruchy osobnosti. Aby bylo možné někomu diagnostikovat APO, tento člověk musí vykazovat alespoň tři příznaky asociálního chování podle Diagnostického statistického manuálu. [2] Tento manuál je oficiální kompilací všech duševních poruch a jejich příznaků, který psychologové používají ke stanovení diagnóz. [3]
 2. 2
  Zjistěte, zda má daná osoba historii kriminální činnosti nebo zatčení. Osoby trpící asociální poruchou osobnosti mají často historii opakovaných zatčení za kriminální činy, ať už mírné, nebo vážné. Tyto zločiny často začínají v pubertě a pokračují i v dospělosti. Lidé s APO také často užívají drogy a alkohol, takže mohou být zadrženi například za přechovávání drog, nebo za řízení v opilosti.
  • Můžete sami sebe nebo jiného člověka prověřit, abyste věděli, jaká je jeho minulost.
 3. 3
  Všímejte si toho, zda daná osoba kompulzivně lže, nebo podvádí. Lidé, kteří trpí asociální poruchou osobnosti často po celý život kompulzivně lžou, často dokonce o běžných a nepodstatných věcech. Postupem života se u nich lhaní může vyvinout až v mistrovské podvody, které využívají k manipulaci s ostatními lidmi a k získávání výhod nad ostatními lidmi. Mohou si také vytvářet alter ega a falešné identity, za kterými se skrývají, aby mohli s lidmi manipulovat, nebo jen aby mohli nadále lhát.
 4. 4
  Všímejte si bezhlavého chování a bezohlednosti vůči bezpečnosti. Lidé, kteří trpí asociální poruchou osobnosti se nechovají bezpečně sami k sobě, ale ani k ostatním lidem. Mohou buď ignorovat nebezpečné situace, nebo se do nich mohou vědomě pouštět a stavět do nich i ostatní lidi. V malém měřítku může jít například o příliš rychlou jízdu nebo vyvolávání hádek s cizími lidmi, v extrémním měřítku může jít o fyzické ubližování, mučení, nebo vědomé zanedbávání ostatních lidí.
 5. 5
  Všímejte si impulzivního chování a neschopnosti plánovat. U lidí, kteří trpí asociální poruchou osobnosti je běžné, že nedokážou plánovat svůj život, dokonce ani na základní úrovni. Nevnímají korelaci mezi tím, jak se chovají nyní a jaké důsledky to může mít později, například to, že když nyní budou brát drogy, může to znamenat, že později půjdou do vězení. Dělají věci rychle a bez rozmyslu, nebo se rozhodují ukvapeně.
 6. 6
  Dávejte si pozor na opakované fyzické útoky na ostatní lidi. Fyzické útoky od lidí, kteří trpí APO, se mohou projevovat různými způsoby – vyvoláváním rvaček v barech, unášení lidí, nebo mučením. Lidé s asociální poruchou často mívají na triku fyzické napadení, za které mohli, ale nemuseli být zatčeni. Pokud daná osoba v minulosti trpěla poruchou chování, tento vzorec se mohl začít objevovat již v dětství, kdy napadala ostatní děti, nebo dokonce své vlastní rodiče a pečovatele.
 7. 7
  Všímejte si špatné pracovní a finanční morálky. Lidé s asociální poruchou mají většinou problém udržet si práci, jejich nadřízení a kolegové si na ně často stěžují a také jsou často po krk v dluzích a nezvládají platit své účty. Obecně platí, že tito lidé nemívají pracovní ani finanční stabilitu a utrácejí své peníze nerozumně.
 8. 8
  Všímejte si nedostatku empatie a racionalizace způsobené bolesti. Tento příznak je s APO spojován nejčastěji – lidé, kteří trpí asociální poruchou osobnosti nejsou schopni empatie s lidmi, kterým způsobili nějakou bolest. Když jsou zatčeni, racionalizují své jednání a neprojevují žádnou lítost, ani pocity viny nad svými činy. Mají problém porozumět někomu, kdo se na ně naštve, nebo ho jejich jednání rozesmutní.
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 4:

Jak jednat s osobou s APO

 1. 1
  Pokud to bude možné, vyhýbejte se kontaktu s těmito lidmi. Není snadné přetnout vazby s blízkými přáteli nebo členy rodiny, ale budete si muset začít udržovat odstup. Uvědomte si, že to děláte pro své vlastní emocionální, nebo dokonce i fyzické bezpečí.
 2. 2
  Stanovte vhodné hranice. Udržovat vztah s někým, kdo trpí asociální poruchou osobnosti, je velmi těžké. Pokud se tomuto člověku nemůžete vyhnout, měli byste se snažit stanovit mu jasné hranice, aby věděl, co je pro vás přijatelné a co ne. [4]
  • Díky povaze této nemoci lidé s asociální poruchou budou vaše hranice pravděpodobně testovat. Je nutné stát si za svým a v případě potřeby vyhledat odbornou pomoc psychologa nebo podpůrné skupiny, abyste danou situaci zvládli. [5]
 3. 3
  Očekávejte příznaky potenciálně násilného chování. Pokud jste ve vztahu s osobou, která trpí APO, zejména pokud daná osoba také užívá návykové látky, [6] musíte si všímat všech varovných známek násilného chování, abyste mohli chránit sebe i ostatní. Nikdy není možné tyto situace předpovídat se stoprocentní jistotou, ale Gerald Juhnke doporučuje dávat si pozor zejména na následující věci: [7]
  • Deluze (nebo násilné fantazie)
  • Přístup ke zbraním
  • Historie násilného chování
  • Zapletení do gangů
  • Pokusy ublížit ostatním
  • Neschopnost projevit lítost nad způsobenou bolestí
  • Problémy s užíváním drog nebo s alkoholem
  • Vyhrožování násilím
  • Krátkozraké soustředění na ubližování ostatním
  • Zvyšující se izolace a vyřazení z kolektivu
 4. 4
  Kontaktujte policii. Pokud máte pocit, že výhružky násilím u dané osoby eskalují, nebo si dokonce myslíte, že se blíží skutečná hrozba z její strany, obraťte se na policii. Budete muset podniknout konkrétní kroky, abyste ochránili sebe a ostatní lidi.
  Reklama
Část 3
Část 3 ze 4:

Jak porozumět asociální poruše osobnosti

 1. 1
  Diagnózu by měl provést kvalifikovaný psycholog nebo psychiatr. Asociální poruchu osobnosti nelze diagnostikovat snadno, protože existuje spousta různých příznaků a jejich variant. Proto se může zdát, že nějaká osoba touto poruchou trpí, i když nesplňuje všechny nutné předpoklady. Pouze kvalifikovaný psycholog může poskytnout oficiální diagnózu. Můžete ovšem sami zpozorovat příznaky této poruchy, které se u dané osoby projevují. [8]
  • Asociální porucha se v mnohém podobá narcistní poruše osobnosti. Někteří lidé trpí příznaky obou těchto poruch.
  • Lidé, kteří trpí asociální poruchou projevují nedostatek empatie a často také manipulují s lidmi a podvádí je.
 2. 2
  Vyhýbejte se amatérským diagnózám. Jedna věc je mít pocit, že někdo trpí APO, ale pokoušet se provádět diagnózu je něco jiného. Neměli byste to dělat, pokud nemáte psychologické vzdělání. Pokud je daná osoba někdo z vaší rodiny, nebo někdo z vašich přátel, zajistěte, aby vyhledala odbornou pomoc. Léčba může zahrnovat psychoterapii a rehabilitaci. Treatment may include psychotherapy and rehabilitation.
  • Asociální chování nemusí být vždy spojeno s poruchou osobnosti. Někteří lidé jednoduše rádi žijí bezohledně a mají spoustu zlozvyků, mezi něž patří například i nezodpovědnost.
  • Uvědomte si, že lidé, kteří trpí asociální poruchou osobnosti jen zřídka vyhledávají léčbu, protože si většinou myslí, že jsou naprosto v pořádku. [9] Možná budete muset vytrvale trvat na tom, aby daná osoba vyhledala pomoc, jinak může skončit ve vězení.
 3. 3
  Všímejte si příznaků asociální poruchy v průběhu života dané osoby. Asociální porucha je způsobena jedinečnou kombinací biologických a sociálních faktorů, které se projevují v průběhu celého života dané osoby. Člověk, který touto poruchou trpí, projevuje její příznaky již od dětství, ale není možné provést diagnózu dříve, než v 18 letech. Na druhou stranu se příznaky většinou zmírní ve věku mezi 40 a 50 lety – nezmizí úplně, ale jejich intenzita klesne vlivem biologických faktorů nebo sociálního podmiňování. [10]
  • Poruchy spektra osobnosti jsou z části genetické, takže někdy není možné se jich zbavit úplně. [11]
 4. 4
  Všímejte si užívání návykových látek ve spojení s APO. Lidé, kteří trpí touto poruchou, mají často velké problémy s užíváním návykových látek a se závislostí. Epidemiologický výzkum potvrdil, že lidé s asociální poruchou osobnosti mají 21x vyšší pravděpodobnost závislosti na alkoholu, než běžná populace. [12] Nemusí tomu tak ovšem být ve všech případech. Každý případ je jiný a není pravidlem, že člověk s asociální poruchou užívá drogy nebo alkohol.
 5. 5
  Uvědomte si, že u žen je tato porucha vzácná. Přestože vědci nevědí proč tomu tak je, asociální porucha se projevuje zejména u mužů. Výzkumy prokázaly, že tři čtvrtiny všech diagnostikovaných pacientů s APO jsou muži. [13]
  • APO se může u žen projevit jinak, než u mužů. Muži většinou projevují bezohlednost a nebojácnost ve formě rychlé jízdy, krutosti ke zvířatům, vyvolávání rvaček, používání zbraní a zakládání požárů, u žen se APO projevuje střídáním sexuálních partnerů, utíkáním a gamblerstvím. [14] [15]
 6. 6
  Zjistěte, zda osoba trpící APO někdy zažila zneužívání. Protože je tato nemoc pouze částečně biologická, velkým rizikovým faktorem je zneužívání v dětství. Lidé s asociální poruchou byli většinou v dětství zneužíváni někým z rodiny nebo někým, kdo jim byl velmi blízký. V mnoha případech jde také o zanedbávané děti, které většinou zneužívali rodiče, kteří měli také asociální tendence (které se později přenesly na jejich děti). [16]
  Reklama
Část 4
Část 4 ze 4:

Všímejte si časných varovných znamení

 1. 1
  Uvědomte si, jaký vztah existuje mezi poruchami chování a asociální poruchou osobnosti. Porucha chování je v podstatě asociální porucha, která se projevuje u malých dětí. Projevuje se šikanováním, neúctou k životu (násilím na zvířatech), vztekem a problémy s autoritami, neschopností projevit soucit a obecným špatným chováním. [17]
  • Tyto problémy s chováním se často projevují velmi brzy a plně se rozvíjí okolo 10 let. [18]
  • Většina psychologů a psychiatrů považuje poruchu chování za hlavní předpoklad budoucí diagnózy asociální poruchy osobnosti. [19]
 2. 2
  Všímejte si příznaků poruchy chování. Porucha chování zahrnuje chování, kterým daná osoba vědomě škodí ostatním lidem, včetně agresivního chování k jiným dětem, dospělým a ke zvířatům. Jde o opakované chování, které se rozvíjí v průběhu času, spíše než o ojedinělé události. [20] Následující druhy chování mohou značit poruchu chování: [21]
  • Pyromanie (posedlost ohněm)
  • Pomočování v pozdějším věku
  • Krutost ke zvířatům
  • Šikanování
  • Ničení majetku
  • Krádeže
 3. 3
  Uvědomte si, že léčba této poruchy má svá omezení. Ani porucha chování, ani asociální porucha osobnosti se nedá snadno léčit pomocí psychoterapie. [22] Léčba je komplikovaná zejména kvůli tomu, že je u této poruchy běžná komorbidita, neboli sklony k jiným poruchám, jako je užívání návykových látek, poruchy nálady, nebo psychopatie. [23]
  • Tato komorbidita způsobuje, že je léčba pacientů velmi komplexní a je nutné zkombinovat psychoterapii, léky a další metody. [24]
  • Efektivita i tohoto mnohostranného přístupu se liší podle vážnosti každého případu. Vážnější případy asociální poruchy většinou nereagují na léčbu tak úspěšně, jako její mírnější případy. [25]
 4. 4
  Naučte se rozlišovat mezi poruchou chování a poruchou opozičního vzdoru (POV). Děti trpící poruchou opozičního vzdoru nereagují dobře na autority, ale cítí se zodpovědné za následky svých činů. [26] Často vzdorují dospělým lidem, porušují pravidla a obviňují za své problémy ostatní.
  • POV je možné úspěšně léčit pomocí psychoterapie a léků. Tato léčba často zahrnuje také zapojení rodičů a rodinnou kognitivně-behaviorální terapii, která dítě naučí správným sociálním dovednostem. [27]
 5. 5
  Nemyslete si, že porucha chování vždy povede k asociální poruše osobnosti. Je možné, že se porucha chování vyléčí dříve, než se změní v asociální poruchu osobnosti, zejména pokud se projevuje pouze mírnými příznaky. [28]
  • Čím vážnější příznaky poruchy chování dítě projevuje, tím pravděpodobnější bude, že se u něj v dospělosti rozvine porucha osobnosti.
  Reklama

Varování

 • Pokud máte pocit, že někdo z vašich blízkých trpí asociální poruchou osobnosti, požádejte tohoto člověka, aby ihned vyhledal pomoc. Snažte se za každou cenu ochránit sami sebe a nenechejte se sebou manipulovat a zneužívat se.
Reklama

Reference

 1. http://psychcentral.com/disorders/antisocial-personality-disorder-symptoms/
 2. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. Washington, D.C: American Psychiatric Association
 3. http://www.drugs.com/health-guide/antisocial-personality-disorder.html
 4. Mayo Clinic Staff. (2013). Antisocial personality disorder. Mayo Clinic. Retrieved from http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/antisocial-personality-disorder/basics/treatment/con-20027920
 5. Mayo Clinic Staff. (2013). Antisocial personality disorder. Mayo Clinic. Retrieved from http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/antisocial-personality-disorder/basics/treatment/con-20027920
 6. Moeller, F.G., & Doughert, D.M. (2001). Antisocial personality disorder, alcohol, and aggression. Alcohol Research and Health, 25(1), pp. 5-11.
 7. Juhnke, G. (2010). The DANGERTOME personal risk threat assessment scale: An instrument to help aid immediate threat assessment for counselors, faculty, and teachers. Journal of Creativity in Mental Health, 5, p. 177-191.
 8. http://psychcentral.com/disorders/antisocial-personality-disorder-symptoms/
 9. http://www.mentalhealthamerica.net/conditions/personality-disorder
 1. Glenn, A.L., Johnson, A.K., & Raine, A. (2013). Antisocial personality disorder: A current review. Current Psychiatry, 15, pp. 427-435. DOI: 10.1007/s11920-013-0427-7
 2. Glenn, A.L., Johnson, A.K., & Raine, A. (2013). Antisocial personality disorder: A current review. Current Psychiatry, 15, pp. 427-435. DOI: 10.1007/s11920-013-0427-7
 3. Moeller, F.G., & Doughert, D.M. (2001). Antisocial personality disorder, alcohol, and aggression. Alcohol Research and Health, 25(1), pp. 5-11.
 4. Alegria, A.A., Blanco, C., Petry, N.M., Skodol, A.E., Liu, S.M., Grant, B., & Hasin, De. (2013). Sex differences in antisocial personality disorder: Results from the National Epidemiological Survey on Alcohol and Related Conditions. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 4(3), pp. 214-222. DOI: 10.1037/a0031681
 5. Robins, L.N., Tipp, J.E., & Przybeck, T. (1991). Antisocial personality. in L.N. Robins & Regier (Eds.), The epidemiologic catchment area study (pp. 258-290). New York, NY: The Free Press.
 6. Mikulich-Gilbertson, S.K., Slomonsen-Sautel, S., Sakai, J.T., & Booth, R.E. (2007). Gender similarities and differences in antisocial behavioral syndromes among injection drug users. The American Journal of Addictions, 16, 372-382. DOI: 10.1080/10550490701525558
 7. http://psych.med.nyu.edu/patient-care/conditions-we-treat/antisocial-personality-disorder
 8. http://www.webmd.com/mental-health/mental-health-conduct-disorder
 9. Stickle, T. R., Kirkpatrick, N.M., & Brush, L.N. (2009). Callous-unemotional traits and social information processing: Multiple risk-factor models for understanding aggressive behavior in antisocial youth. Law and Human Behavior, 33. pp. 515-529. DOI: 10.1007/s10979-008-9171-1
 10. Corff, Y.L., & Toupin, J. (2014). Overt versus covert conduct disorder symptoms and the prospective prediction of antisocial personality disorder. Journal of Personality Disorders, 28(6), pp. 864-872.
 11. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. Washington, D.C: American Psychiatric Association
 12. Stickle, T. R., Kirkpatrick, N.M., & Brush, L.N. (2009). Callous-unemotional traits and social information processing: Multiple risk-factor models for understanding aggressive behavior in antisocial youth. Law and Human Behavior, 33. pp. 515-529. DOI: 10.1007/s10979-008-9171-1
 13. Hatchett, G.T. (2015). Treatment guidelines for clients with antisocial personality disorder. Journal of Mental Health Counseling, 37(1), pp. 15-27.
 14. Glenn, A.L., Johnson, A.K., & Raine, A. (2013). Antisocial personality disorder: A current review. Current Psychiatry, 15, pp. 427-435. DOI: 10.1007/s11920-013-0427-7
 15. Mayo Clinic Staff. (2013). Antisocial personality disorder. Mayo Clinic. Retrieved from http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/antisocial-personality-disorder/basics/treatment/con-20027920
 16. Mayo Clinic Staff. (2013). Antisocial personality disorder. Mayo Clinic. Retrieved from http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/antisocial-personality-disorder/basics/treatment/con-20027920
 17. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. Washington, D.C: American Psychiatric Association
 18. Mayo Clinic Staff. (2015). Oppositional defiant disorder. Mayo Clinic. Retrieved from http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/oppositional-defiant-disorder/basics/treatment/con-20024559
 19. Corff, Y.L., & Toupin, J. (2014). Overt versus covert conduct disorder symptoms and the prospective prediction of antisocial personality disorder. Journal of Personality Disorders, 28(6), pp. 864-872.

O tomto Wiki Čeština

Wiki Čeština: Trudi Griffin, LPC, MS
Spoluautorem článku je :
Licencovaná profesionální poradkyně
Tento článek spoluautorem článku je Trudi Griffin, LPC, MS. Trudi Griffin je licencovaný profesionální poradce ve Wisconsinu. V roce 2011 získala titul MS v Klinickém poradenství pro duševní zdraví na Marquette University. Tento článek byl zobrazen 41 377 krát

Jak poznat člověka s asociální poruchou osobnosti - Wiki Duševní zdraví a psychická rovnováha Čeština

Asociální porucha osobnosti je duševní porucha, který se vyznačuje nedostatkem empatie v dospělém věku a neschopností projevit lítost. V každodenním životě a populární kultuře termín „psychopat“ nebo „sociopat“ často popisuje lidi, kteří trpí asociální poruchou osobnosti, ale tyto termíny se v klinickém prostředí nepoužívají. [1] X Zroj výzkumu Z klinického hlediska je člověk s asociální poruchou osobnosti (APO) ten, kdo chronicky manipuluje s ostatními, podvádí je, chová se bezohledně a často je také nebezpečný. Lidé s APO spadají do různých částí širokého spektra a projevují se u nich různě výrazné příznaky (ne všichni tito lidé jsou například sérioví vrazi, nebo podvodníci z filmů), ale se všemi těmito lidmi je těžké a někdy i nebezpečné vycházet. Naučte se poznat lidi s touto poruchou, abyste mohli lépe chránit sebe i lidi, kteří jí trpí.

Stránka byla zobrazena 41 377 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama