मुख्यपृष्ठम्

शास्त्रसम्बद्धाः लेखाः
शास्त्रीयलेखाः
भरतनाट्यम्

नाट्यशास्त्रम्नाट्यशास्त्रम् इत्येत्द्ग्रन्थस्य कर्ता भरतमुनिः। एवं चतुर्णाम् एतेषां भरतानां जन्मभूमिः, कर्मभूमिः च योऽयं देशः वर्तते भारतम् इति यथार्थाभिधानम् भजते। तथैव भरतमुनिना प्रणीतं भारतीयं नाट्यशास्त्रम् भवति। नाट्यवेदः इति नाट्यशास्त्रस्य पुरातनं नाम बभूव, यथा-

    वेदोपवेदैः संबद्धो नाट्यवेदो महात्मना।
    एवं भगवता सृष्टो ब्रह्मणा सर्ववेदिना ॥ ना.शा.१.१८.
    नाट्यं भिन्नरुचेर्जनस्य बहुधाऽप्येकं समाराधनम्। कालिदासः, मालविकाग्निमित्रनाटके। (अधिकवाचनाय »)प्रश्नस्य उत्तरं जानासि?
ज्ञायते किं भवता?
अत्यधिकसङ्ख्यया सुभाषितानां सङ्ग्रहः कस्मिन् ग्रन्थे कृतः ?

सुभाषितरत्नभाण्डागारग्रन्थे । (सामान्यतः १०,००० सुभाषितानि सङ्गृहीतानि।)आधुनिकलेखः
आधुनिकाः लेखाः
Somanatha view-II.JPG

भगवान् शङ्करः सर्वेषां जीविनां कल्याणार्थं तीर्थक्षेत्रेषु लिङ्गरूपेण वसति इति उक्तम् अस्ति शिवपुराणे। यत्र यत्र भगवद्भक्ताः रक्षणार्थं भगवन्तम् आहूतवन्तः तत्र सर्वत्र भगवान् शिवः आविर्भूतः सन् ज्योतिर्लिङ्गरूपेण स्थितः। तादृशानि अगणितसंख्याकानि शिवस्थानानि सन्ति अस्माकं देशे। तादृशेषु असंख्येषु शिवस्थानेषु द्वादश ज्योतिर्लिङ्गानि सर्वप्रधानानि। (अधिकवाचनाय »)
वर्तमानघटनाः
अद्यतनं सुभाषितम्
सम्पत्सु महतां चित्तम् भवत्युत्पलकोमलम्।

आपत्सु च महाशैलशिलासङ्घातकर्कशम् ॥


सामान्यजनाः सौख्यकाले आनन्देन अत्युत्सुकाः भवन्ति। कष्टकाले निरुत्साहिनः सन्तः असहायकताम् अनुभवन्ति। किन्तु महापुरुषाः न तथा। सम्पत्तेः प्राप्तौ तेषां मनः कमलवत् कोमलं भवति। आपत्तौ ते किञ्चिदपि विचलिताः न भवन्ति। महापर्वतस्य शिला इव नितरां दृढं तिष्ठन्ति।


सहपरियोजनाः

"https:https://www.duhoctrungquoc.vn/wiki/index.php?lang=sa&q=मुख्यपृष्ठम्&oldid=453806" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्
भाषा

🔥 Top trends keywords संस्कृतम् Wiki:

मुख्यपृष्ठम्हर्षवर्धनःसुब्रत रायविशेषः:अन्वेषणम्संस्कृतम्विकिपीडिया:विचारसभाविशेषः:नूतनपरिवर्तनानिअभिज्ञानशाकुन्तलम्विकिपीडिया:साहाय्यम्ए पि जे अब्दुल् कलाम्रामायणम्विकिपीडिया:General disclaimerलाला लाजपत रायहिन्द-आर्यभाषाःकालिदासःसाहाय्यम्:देवनागरीलिप्या कथं लेखनीयम्?विकिपीडिया:स्वागतम्आलङ्कारिकाःविकिसूक्तिःभारतम्आङ्ग्लभाषापञ्चतन्त्रम्दिवेहिभाषाबाणभट्टःसंस्काराःहर्षचरितम्टोनी ब्लेयररत्नावलीसञ्चिका:WORLD ECONOMIC FORUM ANNUAL MEETING 2009 - Tony Blair.jpgसुभाषितानिसदस्यः:JOCVARYAभारविःरघुवंशम्रिउम्याटोलोजीअजमेरवैदिकसाहित्यम्विकिपीडियाउर्दूविकिपीडिया:सभामेघदूतम्देवनागरीकोरोना-विषाणुःभगवद्गीताभामहःप्रकल्पः:विषयेवेदःबृहत्संहिताविशेषः:मम सम्भाषणम्द्राविडीयभाषाःविश्वनाथः (आलङ्कारिकः)अन्ताराष्ट्रियमानकपुस्तकसङ्ख्यासिद्धान्तशिरोमणिःविकिपीडिया:स्वशिक्षाहिन्दीकैरेबीयहिन्दुस्थानीभाषाअङ्कीयभारतम्जलमालिन्यम्धर्मशास्त्रम्चाणक्यःडा जे जे चिनायदर्शनानिधनुर्वेदनैषधीयचरितम्पुरुषार्थःविशेषः:मम योगदानानिफिजीहिन्दीभाषासचिन तेण्डुलकरवर्गः:उपवेदाःपञ्चमहायज्ञाःकिरण बेदीभानुभक्त आचार्यविकिपीडिया:नवागतेभ्यः परिचयःसरोजिनी नायुडुकुम्भोत्सवः१० जनवरीकिरातार्जुनीयम्भारतमाताविष्णुशर्मानूपुर शर्मा🡆 More