Akutluɔilɔjik Käleeclonpath

Käleecëlonpath de Akutluɔilɔjik, aya aŋiic lɔn yen Oscars, aa duot ë käleecëlonpath 24 kɛk, në jiik luɔiëteetdhëŋic ku wïctëëtic në mɛtnhomakutluɔi cäthatiip de Amathnhom Pawut, ye gɛmë runthök në Akutluoilɔjik de Teetdhëŋ ku Ŋicëkäŋ de Cäthatïïp )

Käleecëlonpath de Akutluɔilɔjik, aya aŋiic lɔn yen Oscars, aa duot ë käleecëlonpath 24 kɛk, në jiik luɔiëteetdhëŋic ku wïctëëtic në mɛtnhomakutluɔi [industry] cäthatiip de Amathnhom Pawut, ye gɛmë runthök në Akutluoilɔjik de Teetdhëŋ ku Ŋicëkäŋ de Cäthatïïp (ATŊC (AMPAS në thoŋ Dïŋlïth)), gut bë jiik në tiëmjɔk lonëcäthatiip leec, tëcït ye böɣök në kɔccuɛt de ATŊC. Mëtiëm gut kööm aa cï bɣök bak de kelɔmircik makëcëleŋ, ŋicëjiik cɔl “Këleecëlonpath Akutluɔilɔjik de Jiik,” wën cëbenä guɔ ŋic në mörkë “Oscar.”Kelɔmircik ee cäk në George Stanley. Käleecëlonpath, anyöthë tueŋ në 1929 në Hollywood Rosevelt Hotel, aa tiëtnyin në ATŊC.

Yänh käleeclonpath acï kaŋ thiaipiny në wenhthieiwël tueŋ në 1930 ku kaŋ nyöthë atöckïtic tueŋ në 1953. Yen aye tiŋ ëmën në pamaac juɛc cït 200 ku riŋepöl ciminërëër në abërarekwëlic. Käleeclonpath de Akutluɔilɔjik ee yänh gɛtënyin thɛɛrbëtɛɛm pinyëbɛ̈n.Ke thöŋke ye—Käleeclonpath Emmy në atöckit, Käleeclonpath Tony në ɣöngɛtënyin ku jɔl yea Käleeclonpath Grammy tënë aluëldhëŋ—aa cökröt lɔ Käleeclonpath de Akutluɔilɔjik.

Yänh Käleecëlonpath de Akutluɔilɔjik ke de 90ɛn, ke juirathɛk cäthatïïp puɔthbëtɛɛm de 2017 acï nyuöc në 4 Penëdiäk, 2018, në Ɣonëgɛtnyin Dolby në Los Angeles, California.

This article uses material from the Wikipedia Thuɔŋjäŋ article Akutluɔilɔjik Käleeclonpath, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). Këtöökaŋ atɔ̈ɔ̈ CC BY-SA 3.0 thïn të këc ye waaric Images, videos and audio are available under their respective licenses.
#Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. Wiki (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.

In other languages:

/** SHOW / HIDE SECTION**/function mfTempOpenSection(getID) {var x = document.getElementById("mf-section-"+getID); if (x.style.display === "none") { x.style.display = ""; } else { x.style.display = "none"; }}