Main Page

Wikipedia-logo-v2-200px-transparent.png

Amogelesega mo Wikipedia ya Setswana

Seetebosigo 27, 2022 wikipedia ya setswana

Wiki ya Setswana e nale ditsebe di le 749, le wena o kgona go kwala, go simolola se o batlang go se kwala, kwala setlhogo sa se o batlang go kwala ka sone ka fatlase o bo o tobetsa Bula tsebe.

Dikgang tsa bofelelo

Komponi ye e gasang dikgang e e tlwaelese ka leina la BBC e kopile maitswarelo morago ga mokwalo “Manchester are rubbish" o bonale mo sesupa ditswantsho tsa motshikinyego

Komponi ye e gasang dikgang e e tlwaelesegileng ka leina la BBC ka labobedi morago ga mokwalo o o reng “Manchester United are rubbish" o bonale mo sesupa ditswantsho tsa motshikinyego ba i kupile maitswarelo Ka labobedi morago ga mokwalo oo.

Mmega dikgang Annita McVeigh o thalositse fa mokwalo o o bonetseng ka pego ya dikgang tsa motshameko wa tennis e ne ele ka lebaka la moithuti a ithuta go tsenya mekwalo mo sesupa ditswantsho tsa motshikinyego, Ka jaalo o ne a kwala sengwele sengwe fela se se gaufi.

Dikgang tse di kwadilweng

Go ya ka tsa boitsanape ngwana kgotsa bana fa bale mokawana: tota fela go tewa motho yo o fa gare ga dipaka tsa go belegwa le go tsena mo seemong sa go nna rre kgotsa mme. Dingwe tsa ditemeditlhalosa ngwana go simolola fa a ise a belegwe. Tlhaloso ya ngwana e e ka fa molao e tlhalosa fa "ngwana" e le motho yo mopotlana, fa gongwe lebilwe dingwaga "Ngwana" fa gongwe o ka tlhalosa tomagano le motsadi kgotsa selthopha sa batho mo go ka bitswang gotwe ke lekgotla kgotsa tumelo; gape o ka kaya go amiwa thata ke dinako dingwe, mafelo, kgotsa dikgwetlho.

Lekgotla la ditshaba la United Nations mo kwatlabolotsong ya ditshwanelo tsa ngwana e tlhalosa fa ngwana e le "motho yo dingwaga tse di ka fa tlase ga lesome le boferabobedi kgotsa fa e le sengwe Molao o tshwanetse wa amangwa le ngwana". Se se letleletswe ke mafatshe a le 192 mo go a le 194 a e leng maloko. Ditlhaloso gingwe tsa teme ya seja tlhapi e ditlhalosa lefoko "ngwana" go simolola fa a setse a sa belegwa. Ka tsa boitsanape ngwana ke mongwe le mongwe yo a fagare ga paka ya go belegwa le go gola kgotsa mongwe yo o mo pakeng ya go gola ya bongwana. Bana bana le ditshwanelo tsa palo e ko tlase gona le bagolo ka gore go lemogiwa ga ba sena maikarabelo a go tsaya ditshwetso tse di rileng, gape ba tshwanetse gore ka nako tsotlhe ba bo bale ka fa tlase ga tlhokomelo ya mogolo yo o nang le boikarabelo.

Wiki e teng ka diteme tse dingweAfrikaans - ‮العربية‬ (Araby) - Deutsch -Ελληνικά (Ellenika) - English - ગુજરાતી - עברית (Ivrit) - हिन्दी (Hindi) - Português -संस्कृतम् (Saṃskṛtam) - SiSwati - தமிழ் (Tamiḻ) -తెలుగు (Telugu) - Xitsonga -اردو (Urdū) - Tshivenda - isiXhosa -isiZulu -Sepedi

Language