hakynda

Wikipediýa hoş geldiňiz.

hakynda
hakynda
Wiki Türkmen.org sahypasy

2004-nji ýylda durmuşa çykan Wikipediýa taslamasynyň türkmençe bölümi. Döredilen gününden başlap, internetdäki iň uly çeşme saýty bolmak ugrunda hereket edýär. Wikipediýa, açyk çeşmeli, erkin, girdeji gazanmaýan ensiklopediýa bolup, mazmuny dünýäniň çar künjeginden gelen meýletinçiler tarapyndan bilelikde döredilýär. Bu sahypa wiki tehnologiýasyny ulanýar, ýagny dünýäde internete birikdirilen kompýuterli islendik adam, gaty goralýan sahypalardan başga ähli sahypalara goşup, aýryp, redaktirläp biler. Edilmeli zat, sahypanyň ýokarsyndaky "Üýtget" ýa-da "Çeşmäni üýtgetmek" düwmelerinden birini basmak. Bu düwmeler sahypany üýtgetmäge ýa-da goşmaga mümkinçilik berýär.

Türkmen Wikipediýasy, beýleki dillerdäki Wikipediýalar bilen birlikde, girdeji gazanmaýan Wiki gaznasynyň hasaba alnan söwda belligi. Gazna degişli Wikipediýa üçin dogan taslamalary hem bar. Wikipediýada we onuň dogan taslamalarynda size batyrgaý bolmak we sahypalara goşant goşmak maslahat berilýär. Bu bilelikdäki iş gurşawynda bilimleriňizi paýlaşyň.

Her makaladaky baglanyşyklar sizi beýleki baglanyşykly makalalara we goşmaça maglumatlara ugrukdyrar. Wikipediýanyň redaksiýa görkezmelerine laýyk gelýän we kabul ederlikli standart bolan şertlerde maglumat, salgylanmalar we sitatalar goşup bilersiňiz. Maglumat goşanyňyzda ýa-da sahypany güýçlendireniňizde tötänleýin Wikipediýany bozarsyňyz öýdüp gorkmak hökman däl; sebäbi beýleki Wikipedialylar derrew size maslahat bererler ýa-da zerur bolsa aç-açan ýalňyşlary düzederler. Mundan başga-da, “MediaWiki” Wikipediýa ensiklopediýa programma üpjünçiligi redaksiýa ýalňyşlyklaryny aňsatlyk bilen yzyna öwürmek üçin seresaplylyk bilen döredildi.

Wikipediýa, çap çeşmelerinden hil taýdan ep-esli tapawutlanýar, esasanam, her kimiň goşant goşup biljek sahypasy. Hususan-da, köne zatlar has düşnükli we deňagramly bolsa-da, täzeleri doly däl, nädogry, ensiklopedik däl maglumatlar ýa-da goşant goşan adamyň subýektiw hökümleri bilen döredilen bolmagy mümkin. Ulanyjylar dogry maglumata ýetmek we ýalňyş maglumatlardan habarly bolmak üçin muny göz öňünde tutmalydyrlar. Beýleki tarapdan, Wikipediýa dinamiki we hemişe täzelenýär. Mazmunyny taýýarlamak we täzelemek üçin diňe birnäçe minut ýa-da sagat gerek. Bu taýýarlyk we täzeleniş prosesleriniň hemmesi, çap edilen ensiklopediýalardaky ýaly aýlar, hatda ýyllar gerek däl.

Eger öňden ýok bolsa, Wikipediýanyň nämedigini okamak üçin birnäçe pursat çagyrýarys. Şeýlelikde, Wikipedi ulanmagy ýa-da goşant goşmagy öwrenip bilersiňiz. Esasy mowzuklar barada jikme-jik maglumaty aşakda tapyp bilersiňiz.

Tags:

🔥 Trending searches on Wiki Türkmen:

AşgabatBagyr keseliWagzy-azatDokumalarAmerikanyň Birleşen ŞtatlaryGubadag etrabySabynDöwletGaradaşlySoltan SanjarMary welaýatyndaky etraplar we şäherlerGutlug Timuryň minarasyÝolötenEstoniýaCeratosaurusSüleýman pygamberBagşySSSR XX asyryň 60-80-nji ýyllaryndaOmar HaýýamMilli bilim ulgamyny kämilleşdirmekAprelGyzyl kitapTebigatKafeinMahmyt KaşgarlyTürkmenistanyň taryhynyň XIX – XX ýüz ýyllyklaryGöz degmegiBaýramalyRotawiruslarIrlandiýaTürkmenabatOguzhan etrabyWegetatiw nerw ulgamyKöpetdag goraghanasyMarguş - MargianaInjilTürkmenistanyň taryhyMaşgala hukugy barada düşünje. Nikalaşmagyň we nika bozulmagynyň tertibi we şertleri.Wekilbazar etrabyGurbandurdy ZeliliSeýitnazar SeýdiPifagoryň teoremasyRussiýaÄnew medeniýeti - ak bugdaýyň WatanyMäne baba aramgähiTebigy baýlyklarNasyraly IsaSaryýazy - suw howdany we onuň ähmiýeti.IslämHristofor KolumbAristotelAbu Aly ibn SinaAşgabat ýertitremesiGaragalpagystanArap elipbiýiBirinji jahan urşunyň netijeleriAlp ArslanBirleşen Milletler guramasynyň döredilmegiDeňölçegli hereketSamsungDüýedarçylykTalakLatyn Amerikasy XVII asyrdan XIX asyryň ortalaryna çenli1954Birleşen Arap EmirlikleriFutbol taryhynda iň köp oýun uran oýunçylarOwulýasiýaGerodotGarynja1975Osman türkmenleriniň döwletiGökbogmaAtmosferaAlabaý🡆 More