มหาวิทยาลัยสยาม - Wiki ไทย
Wiki ไทยWiki Tiếng ViệtWiki English

มหาวิทยาลัยสยาม

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°43′18″N 100°27′11.

100°27′11.5″E / 13.72167°N 100.453194°E / 13.72167; 100.453194

มหาวิทยาลัยสยาม (อังกฤษ: Siam University; ชื่อย่อ: มส. - SU) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสและสถานีเอ็มอาร์ทีเพียง 200 เมตร เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2508 จาก "โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม" และได้สถาปนาอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2516 โดยอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช เดิมคือ "วิทยาลัยเทคนิคสยาม" ต่อมายกระดับเป็น "มหาวิทยาลัยเทคนิคสยาม" และเปลี่ยนชื่อเป็น "มหาวิทยาลัยสยาม" ตามลำดับ มหาวิทยาลัยสยามนับได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในย่านฝั่งธนบุรี อธิการบดีคนปัจจุบันคือ ดร.พรชัย มงคลวนิช

มหาวิทยาลัยสยาม
Siam University logo.png
ชื่อย่อมส. / SU
คติพจน์ปญญา นรานํ รตนํ
(ปัญญาเป็นรัตนของนรชน)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา28 กันยายน พ.ศ. 2516 (49 ปี)
นายกสภาฯพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
อธิการบดีดร.พรชัย มงคลวนิช
ที่ตั้ง
เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยสยาม
ต้นไม้หูกวาง
สี     เหลือง
     น้ำตาล
มาสคอต
ช้าง
เว็บไซต์www.siam.edu

ประวัติ

มหาวิทยาลัยสยาม เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 1 ใน 5 สถาบันแรกของประเทศไทย ได้รับการริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2508 และได้สถาปนาอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2516 โดยอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ใช้ชื่อเดิมว่า "วิทยาลัยเทคนิคสยาม" ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็น "มหาวิทยาลัยเทคนิคสยาม" และเปลี่ยนชื่อเป็น "มหาวิทยาลัยสยาม" ในลำดับต่อมา โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยสยามมีสถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย และ ดร.พรชัย มงคลวนิช เป็นอธิการบดี

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสยามมีนักศึกษารวมกว่า 10,000 คน มีนักศึกษานานาชาติกว่า 1,000 คนจากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก เปิดดำเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งสิ้นกว่า 50 หลักสูตร โดยแบ่งออกเป็น 16 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง บัณฑิตวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์(ก่อตั้ง 2565) ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า 80,000 คน

มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับการรับรองให้เป็นภาคีสมาชิกของสมาคมมหาวิทยาลัยนานาชาติ (International Association of Universities-IAU) สมาคมอธิการบดีระหว่างประเทศ (International Association of University Presidents - IAU) ซึ่งอธิการบดีได้รับเกียรติให้เป็นกรรมการบริหารสมาคมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 จนถึงปัจจุบัน และมหาวิทยาลัยยังได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของสมาคมการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of South East Asian Institutions of Higher Learning - ASAIHL) สมาคมสถาบันการศึกษาด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวแห่งภาคพื้น ยุโรป (EUHOFA) และสมาคมฝึกอบรมและพัฒนาองค์กรแห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Asian Regional Training and Development Organization-ARTDO) และเป็นพันธมิตรทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างประเทศชั้นนำกว่า 54 สถาบันทั่วโลก

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

 • ตราประจำมหาวิทยาลัยสยาม ประกอบด้วย ฟันเฟือง แผนที่ประเทศไทย และเรือใบ ซึ่งหมายถึงสถาบันที่ขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศไทยก้าวหน้าถาวรสืบไป
 • สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ พระวิษณุกรรม บรมครูแห่งการช่าง ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยยังเป็น "วิทยาลัยเทคนิคสยาม" ปัจจุบันประดิษฐานอยู่บริเวณประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัย
 • สีประจำมหาวิทยาลัยคือ สีเหลือง-น้ำตาล          โดยสีเหลือง หมายถึง ปัญญา ส่วนสีน้ำตาล หมายถึง ความรู้ความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่ว่า "ปัญญาเป็นรัตนของนรชน"
 • ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ ต้นหูกวาง ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในมหาวิทยาลัยสยาม ในฤดูผลัดใบจะมีใบสีเหลืองและผลสีน้ำตาล สอดคล้องกับสีประจำประจำมหาวิทยาลัย
 • สัตว์สัญลักษณ์ ได้แก่ ช้าง ซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของชาว "สยาม" มาแต่โบราณ
 • แนวคิดของมหาวิทยาลัย เน้นเรื่อง FREEDOM OF THOUGHT การให้อิสรภาพนักศึกษาทางความคิด เพราะอิสรภาพคือบ่อเกิดแห่งปัญญา นั่นก็คือ THINK FREELY WORK WISELY หรือ “คิดด้วยอิสระ ทำด้วยปัญญา”

คณะวิชา

หน่วยงานต่างๆ

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°43′18″N 100°27′11.

 • สำนักอธิการบดี
 • สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
 • สำนักวิชาการ
 • สำนักประกันคุณภาพ
 • สำนักรับสมัครนักศึกษา
 • สำนักทะเบียนและวัดผล
 • สำนักแผนงานและวิจัยสถาบัน
 • สำนักสหกิจศึกษา
 • สำนักประชาสัมพันธ์
 • สำนักวิเทศสัมพันธ์

บุคคลจากมหาวิทยาลัยสยามที่มีชื่อเสียง

  ด้านศาสนา
 • สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดยานนาวา, กรรมการมหาเถรสมาคม, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ฝ่ายศาสนศึกษา), ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม, ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, ประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.), กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
  ด้านวงการบันเทิง
 • ธนิดา ธรรมวิมล สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์ ปัจจุบันเป็นนักร้องหญิงไทย-สากล
 • ปุณยวีร์ สุขกุลวรเศรษฐ์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ (รุ่น 1) เอกการประชาสัมพันธ์ ปัจจุบันเป็นพิธีกร, นักแสดง
 • พศุตม์ บานแย้ม สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีที่คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา (วิชาโท การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์) และระดับปริญญาโทที่คณะบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรบริหารธุรกิจ ปัจจุบันเป็นนักแสดง
 • วริษฐ์ ทิพโกมุท สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ ปัจจุบันเป็นนักแสดง
 • อรวิสา ทิวไผ่งาม สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรการประชาสัมพันธ์ (วิชาโท การโฆษณา) ปัจจุบันเป็นนักแสดง
 • รุ่งรัตน์ เหม็งพานิช สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรี เอกขับร้อง วิทยาลัยศิลปินแห่งเอเชีย Superstar College of Asia ปัจจุบันเป็นนักร้อง, นักแสดง
  ด้านกีฬา
  ด้านการเมือง
  ด้านบุคลากรทางการศึกษา
  ด้านวงการทหาร
  ด้านวงการตำรวจ
  ด้านวงการแพทย์
  ด้านวงการผู้ประกาศข่าว
  ด้านวงการพิธีกร
 • ภูณทัศน์ วิวัฒพัฒนอนันต์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ เอกโฆษณา, นักกินจุอันดับ 1 ของประเทศไทย, ปัจจุบันเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ทางYUTUBER ช่อง PEACH EAT LAEK
 • เอก ฮิมสกุล สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ ปัจจุบันเป็นพนักงานฝ่ายการตลาดช่อง 9 MCOT HD30

แหล่งข้อมูลอื่น

อ้างอิง

This article uses material from the Wikipedia ไทย article มหาวิทยาลัยสยาม, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). เนื้อหาอนุญาตให้เผยแพร่ภายใต้ CC BY-SA 3.0 เว้นแต่ระบุไว้เป็นอื่น Images, videos and audio are available under their respective licenses.
#Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. Wiki (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.

In other languages:

🔥 Trending searches on Wiki ไทย:

หน้าหลักองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยอสมทเจตริน วรรธนะสินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566เก็จมณี วรรธนะสินซีเซียม-137รายชื่ออักษรย่อของจังหวัดในประเทศไทยประยุทธ์ จันทร์โอชารายชื่อจังหวัดของประเทศไทยเรียงตามพื้นที่เมซุท เออซิลเราะมะฎอนประเทศไทยหมอหลวงฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2024กฤตฤทธิ์ บุตรพรมชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์แพทองธาร ชินวัตรพรรครวมไทยสร้างชาติธีรเทพ วิโนทัยสมศักดิ์ เทพสุทินสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจขุนพันธรักษ์ราชเดช (บุตร พันธรักษ์)สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้วทวิตเตอร์ฟุตบอลทีมชาติโปรตุเกสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยาท้าวสุรนารีศาลยุติธรรม (ประเทศไทย)พิธา ลิ้มเจริญรัตน์กรุงเทพมหานครวศิน อัศวนฤนาทฟุตบอลทีมชาติไทยภัยพิบัติเชียร์โนบีลจอห์น วิค แรงกว่านรกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562ขุนพันธ์ภวัต จิตต์สว่างดีขุนพันธ์ 3ละหมาดประวิตร วงษ์สุวรรณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปฟุตบอลทีมชาติอังกฤษสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดายูทูบพรรคเพื่อไทยข่าวช่อง 7HDสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีซีล (วงดนตรี)ทักษิณ ชินวัตรประเทศลาวอรัชพร โภคินภากรพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรตารางธาตุรายชื่อนายกรัฐมนตรีไทยพิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์คีอานู รีฟส์คริสเตียโน โรนัลโดประเทศกัมพูชาอาณาจักรอยุธยาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุพรรคก้าวไกลรายชื่อตอนในยอดนักสืบจิ๋วโคนัน (แอนิเมชัน)จักรภัทร วรรธนะสินโบยัน กีร์กิชสงครามโลกครั้งที่สองเฟซบุ๊กเมตาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรายชื่อโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร🡆 More
/** SHOW / HIDE SECTION**/function mfTempOpenSection(getID) {var x = document.getElementById("mf-section-"+getID); if (x.style.display === "none") { x.style.display = ""; } else { x.style.display = "none"; }}