Daily Trending Searches Wiki isiXhosa  - Most viewed Wiki pages 2023/03/29

Trending Searches - Wiki isiXhosa

Daily Trending Searches Wiki isiXhosa - Most viewed Wiki pages 2023/03/29

We've pulled together the most-read isiXhosa-language Wiki page for every day of 03/2023 excluding the Main Page and the Search page, which often occupy the top spot.

Movies and TV are the most present subjects, but there is also room for holidays in India and China, some sad moments on the news, and a few instances of sports glory.

Results Top 50 of 1000 wiki articles

Rank Article Views
1Iphepha Elingundoqo277
2Amaqhalo amaXhosa163
3IsiSpain118
4Umzali106
6Ifonetiki35
7Amasiko nezithethe zakwaNtu31
7IsiXhosa31
7Isibizo31
10Nelson Mandela28
11Igramma27
13Isenzi19
15Ukuzidla ngezinto ngemvelaphi yakho17
16Izimelabizo16
16UMzantsi Afrika16
16Iziduko zethu16
16Isikhuni sibuya nomkhwezeli16
20P15
21Ulwimi14
21Kuthini ukuphumelela14
21Imbeleko14
26Umvundl'uzek'indlela13
27Inyanga zonyaka12
29UKat10
29Izizwe ezimanyeneyo10
29IIndia10
29Amanzi10
29Inyongo10
29Ixhama litolwe ngabaThwa10
29Ityala lamawele10
36Isiziba siviwa ngodondolo9
36Indoda9
36Oman9
40Isisila senkukhu sibonwa mhla ligquthayo8
40IsiMpondo8
40Umlomo awunasiziba8
40Isiko lolwaluko8
40IPoland8
40Isisele sombinza8
47I-oxygen7
47Iimpawu7
47IJioloji7
47Ukucinezeleka kwamanina7
47Imfazwe ka Mlanjeni7
47Into ayibethwa ngankana7
47AmaXhosa7
47IShayina7
47Abantu7
47Imbila yaswel'umsila ngokuyalezela7
47Ukhwekhwe lwexhwili7
58Ungalahl'imbo yakho ngoPhoyiyana, kuba uphoyiyana uyemka ngomso6
58Ubuhlobo6
58IJamani6
58Iqaqa aliziva kunuka6
58Umtha wedolo6
58Ngumthi nexolo6
58ISpain6
58Ukuxhatshazwa kwabantwana ngesondo6
58INamibia6
58Unyawo lwemfene6
58Deda mhlangala endaweni yenyhwangi6
58Imfundo6
58Ubuhle6
58IYunayithedi Steyitsi6
58Imali6
58Yinyama yamakhwenkwe6
58Uxam waphusile6
58I-uranium6
58Amathumbu esikhwenene6
77IFlorida5
77Intyatyambo5
77I-metal5
77Akukho nkang'idubul'ingethi5
77Iintsomi5
77UDingiwe wadudelwa nguJambase5
77Ostreliya5
77IWashington5
77Isakhono sokufunda5
77Izihlomelo5
77Iimpundu5
77Alexander Makedon5
77IKhemistri5
77ITurkiya5
77IJapani5
77UNtsikana5
77IsiNgesi5
77Ukubamb'isisila sehobe5
77Indlal' Inamanyala5
77Iwikipedia5
77IMarilandi5
77John Langalibalele Dube5
77Inkomo5
77Ishumi elinane5
77Imbila5
77Paris5
77Vusi nova5
104Nelson Mandela University4
104I-input - ukungeniswa kolwazi4
104E-Chicago4
104Isisu esihambisayo4
104Umntu asint'izityand' igila4
104Kungaf'intak'enkulu amaqand'ayabola4
104Amaza4
104Imbali kaMakhanda (UNxele)4
104Hong Kong4
104IMisisiphi4
104"Ukuba nguQelezana"4
104E-Bhizana4
104"Ukuzalwa wedwa ngumlu wanyama"4
104Ulwimi lwezandla lwase Mzantsi Afrika4
104I-nonmetal4
104I-Personal compyutha4
104ITeknoloji4
104I-solid4
104Mexico4
104Igolide4
104Iziphawuli4
104Unyawo alunampumlo4
104Inkukhu isikwe umlomo4
104Zine4
104Oonobumba4
104Inqweme lenkawu lidliwa babini, owesithathu ngumnqakathi4
104I-Berlin4
104Oliver Tambo4
104IYurophu4
104AmaMpondo4
104Nonkala4
104IsiJamani4
104Lilishwa lomhluzi wamanqina4
104Ingwe idla ngamabala4
104I-organism4
146IBulgariya3
146Umoya3
146ELuSuthu3
146IsiColombia3
146I-digital3
146Nyu Zilend3
146Ikhalenda yesiXhosa3
146Genesis3
146Izinto ezixabisekileyo3
146Ichiza3
146Yenkomo3
1462014 FIFuRoni da Futboll3
146Ibhokisi3
146Samuel Edward Krune Mqhayi3
146"''Akukho Nkwal'iphandel'el'enye, ephandel'enye yenethole''"3
146Isilwanyana3
146Umculo3
146Masizingce ngelwimi zethu3
146Eyomqungu3
146Akukho nzwan'ingenasiphako3
146Macau3
146Isakhono3
146The Legend of Zelda3
146ULeonardo da Vinci3
146Ukuzenza akunje ngakwenziwa3
146Ubugcisa3
146IKomkhulu3
146UJacob Zuma3
146IYukreyini3
146Inani3
146Imvula3
146Iyunivesithi yaseMzantsi Afrika3
146Ukufika kweLizwi kwaXhosa3
146Izibulo3
146Isityeba mva sinqol'intaba3
146Johann Sebastian Bach3
146Wolfgang Amadeus Mozart3
146Ubunjineli3
146E-Algeria3
146IsiSwazi3
146Yakun'imvula kuhlokoma nendlela3
146Sidni3
146ENetherlands3
146Idami3
146Ami faku3
146Kumeleb'ibuyiswe ind'ebendala3
146IMinasotha3
146Umthetho3
146Ulutsha lwe-Titans Hamba!3
146I-Eshiya3
146IKhalifoniya3
146William Shakespeare3
208Intlalo2
208Umhlahlo ngamehlo2
208Uluhlu lweendawo eMzantsi Afrika2
208IMayini2
208Ubhodl'usambosa2
208Moscou2
208IsiBhaca2
208Imbali2
208Imithi2
208Zemk'iinkomo magwalandini2
208I-arithmetic2
208Umxube2
208Wikipedia2
208U-Winnie Madikizela Mandela2
20818 Eyekhala2
208IMizuri2
208Ulwimi lwasiFrentshi2
208UConfucius2
208Imephu2
208Isityalo2
208"Usilelwe isidudu semfe"2
208EZambia2
208IsiZulu2
208IRashiya2
208Inehibi yamanzi ifa ngamanzi, eyezikhali ifa ngezikhali2
208UJohn Knox Bhokwe2
208Ngumsont'onyikinyiki2
208IZenzo2
208NguMgungundlovu2
208Ulwandle olumnyama2
208Izibalo2
208I-Democracy2
208IsiTsonga2
208Brasil2
208Intlalo kwaXhosa2
208I-Mercury2
208Inja2
208I-sulphur2
208Incwadi2
208Yegusha2
208Mauritania2
208Life2
208IDelaweri2
208Ukubhed'idlaba2
208I-Erizona2
208Indaba yotyelo ayikholi2
208Itshesi2
208I-photosynthesis2
208Ingca2
208Ifiziki2
208Ii-electrons2
208U-Aristotle2
208Abkhazia2
208Isifo se-Coronavirus 20192
208Inkokheli2
208UMichael Jackson2
208Isixhobo sokuhamba kombane -2
208Frankfurt2
208IziDuko zomzi wakwaXhosa2
208Amazwekazi2
208Amafu2
208IKapa2
208Iqakamba2
208Heathfield2
208Usapho2
208Donald Trump2
208Isifo esosulelayo2
208Ishumi elinantlanu2
208I-Mathematics2
208Isiziba siviwa ngodolo2
208Umhlaba2
208Inyoka2
208IKhentakhi2
208Umfazi2
208Ifolokhwe2
208"Umkhomb'ubhembesile"2
208Non Praevalebunt2
208Minecraft2
208I-ecology2
208Moonchild Sanelly2
208Kuhla ngamqala mnye2
208Umdlalo2
208ILuwiziyana2
208I-square2
208ETranskei2
208Kraków2
208Intliziyo2
208Mateyu2
208UAbram2
208I-Particle physics2
208"Linqweme lentulo"2
208Eyedwarha2
208Iqanda2
208IHanoveri (eJamani)2
208Isantya2
208I-carbon2
208FIFA2
208Isibhakabhaka2
208Izinto azimntakaNgqika2
208Vietnam2
208UThixo2
208Kuxhelw' eXhukwana2
208Iilwimi zaseMzantsi Afrika2
208Imfazwe2
208Ngumtya nethunga2
208EMonti2
334I-Fraction (yemathematika)1
334Busisiwe Mkhwebane1
334Umlinganiselo1
334I-cell1
334Zintlanu1
334Ivory Park1
334Duma Nokwe1
334I-Alabhama1
334Ishumi elinesithandathu1
334INANI1
334IIran1
334Ubungqina1
334Imoto/Inqwelo amfutha1
334ISosioloji1
334Itafile1
334Fatburger1
334Isifiso1
334I-Oregoni1
334I-Alaskha1
334UYesu Kristu1
334Caucasus1
334Albertina Sisulu1
334Isifundo1
334Ukwenda1
334Inqaku lesiseko eliphambili lephandemikhi1
334Microsoft Windows1
334Isikhonkwane1
334Indlovu ayisindws ngumboko wayo1
334Ibhokwe efuywayo1
334I-Republic1
334Ezolimo1
334IHawayi1
334AMADODA AMATHATHU1
3342010 FIFuRoni da Futboll1
334ISt. John's College eMthatha1
334IMasetshusethi1
334Ishumi elinantathu1
334Fortnite1
334IItaly1
334FC Barcelona1
334Isigwebo1
334Amathumbu1
334I-Ayowa1
334Switserii1
334IBayoloji1
334Ikhompyutha1
334I-logic1
334I-computer hardware1
334I-Indiyana1
334Lekwa Local Municipality1
334INyuyokhu1
334Ubudoda1
334Indlebe1
334Benoni, Gauteng1
334Madrid1
334Ezemidlalo1
334Jacob "Mpharanyana" Radebe1
334UmNtla Melika1
334Nkosi sikelel iAfrika1
334Rio de Janeiro1
334Inkuku1
334Inombolo ye-atom1
334Imela1
334Atteridgeville1
334Thokoza1
334Izifo ezidaleka emoyeni1
33481
334Zintathu1
334Ukujikeleza ndawonye1
334Desmond Tutu1
334Badplaas1
334UNongqawuse1
334INyujezi1
334Esihleliyo sidl'ukuhlala, esiphilayo sesithwethwayo1
334Indian Premier League1
334Unxweme1
334Canzibe1
334Izembe1
334Brazil national football team1
334Ishumi elinesithoba1
334I-Fungi1
334Curitiba1
334Gini eNtsha yasePapuwa1
334Uloliwe1
334Ukojiswa1
334IKhonethikhati1
334I-chromosome1
334I-oxidation state1
334I-Encryption1
33461
33491
334Eyomdumba1
334I-Anatomy1
334Ibhokhwe1
334UKurt Gödel1
334I-Vacuum1
334Inqaku1
334Umatshini wokwenza ivasi1
334ULucky Dube1
334Iimaski zobuso ngexesha lobhubhane we-coronavirus ka-2019 ukuya ku-20201
334UmZantsi Melika1
334Imalariya1
334Hamburg1
334I-discourse1
334Indlu ye satyagraha1
334U'''Sarah Bernhardt'''1
334ITopiya1
334INigeria1
334UNontando Jabavu1
334Abuja1
334Amanani a-rational1
334Yindaba yakwantombi1
334Ijografi1
334Ukufana kwesakhiwo1
334Intetho1
334IZimbabwe1
334I-integer1
334Sociedade Esportiva Palmeiras1
334Umsintsi1
334Ukungondleki1
334Tsakane1
334IPhondo yaNtshona-Koloni1
334I-chemical element1
334Tshisa nyama1
334Leslie, Mpumalanga1
334IMontana1
334I-element1
334Imithetho elishumi1
334Ucalucalulo oluxhomekeke kumbala1
334IsiEsperanto1
334IKhanzasi1
334IsiPedi1
334Izifundo zokukhulisa nokuphuhlisa isizwe1
334VI. UBUKHWENKWE BUKAlEPOQO1
334Eswatini1
334Ingxoxo Enkulu YomGinwa nomKristu - Isiqendu sesi-III1
334The Carpenters1
334I-velocity1
334Zenzile Miriam Makeba1
334Iinwele1
334Mozulu1
334I-Ilinoyi1
334I-plastiki1
334IAstronomi1
334Imiphunga1
334Eyesilimela1
334Umgca manani1
334Naruhito1
334I-Accounting1
334I-Karate1
334Isitya sokuphatha1
334Ibhola yomnyazi1
334IJerusalem1
334Msaki1
334Amsterdam, Mpumalanga1
334Isele1
334Warszawa1
334Izintso1
334Intombi - Umbongo kaYako1
334I-Abstract algebra1
334Thomas Mofolo1
334Inyikima1
334Inzululwazi1
334Oscar Mbo1
334Iqwarhashe1
334Star Wars1
334Ibhola ekhatywayo1
334INabraskha1
334Umdiliya1
334Benedict Wallet Vilakazi1
334EGeneva1
334Amanqindi1
334U-FW de Klerk1
334EMaputo1
334Igadi1
334Itswele1
334Brakpan1
334UHans Christian Andersen1
334Ingqondo1
334I-omnivore1
334Zimbini1
334Guillermo Lasso1
334Ithoba1
334U-Dmitry Mendeleyev1
334I-Haiti1
334Inkobe1
334Ikhemikhali1
334Bing Crosby1
334Umxhaxha1
3341 Eyokwindla1
334Indlala1
334Intaba1
334Mustafa Kemal Atatürk1
334INavada1
334IFinland1
334Isohlwayo1
334I-Habitat (indawo ekuphila kuyo izilwanyana nezityalo)1
334Uhlaselo lwase-Ukraine eRashiya1
334Augustus1
334Embalenhle1
334IJografi1
334Intlanzi1
334IsiSotho1
334AbaThembu1
334Iziphaluka zaseBritane eziphesheya kolwandle1
334I-Variable1
334Umfundisi uJohn van der Kemp1
334Inkukhu1
334IPhondo yaRhawuti1
334Ulwimi Portuguese1
334Umlambo i-Apies1
334Inkwenkwezi1
334I-Ayidaho1
334Amazwi alula omculo wefowuni1
334Ukukhululeka1
334UThandiswa Mazwayi1
334Ngexesha lamatye1
334Umlambo1
334IHanoveri (eMzantsi Afrika)1
334INyumeksikho1
334Ibandla LamaBapist1
334Iankile1
334Ukuqelelana kwabantu1
Rank Article Views

The most popular isiXhosa Wiki article for every day in March, 2022
The calendar is updated daily, check back tomorrow to see what becomes today’s most popular page.

Last updated 31/03/2023.