Daily Trending Searches Wiki faka Tonga  - Most viewed Wiki pages 2023/03/29

Trending Searches - Wiki faka Tonga

Daily Trending Searches Wiki faka Tonga - Most viewed Wiki pages 2023/03/29

We've pulled together the most-read faka Tonga-language Wiki page for every day of 03/2023 excluding the Main Page and the Search page, which often occupy the top spot.

Movies and TV are the most present subjects, but there is also room for holidays in India and China, some sad moments on the news, and a few instances of sports glory.

Results Top 50 of 1000 wiki articles

Rank Article Views
1Peesi tali fiefia440
2Misi pālangi123
5Palesi31
7ʻInitia20
8Soka15
9Siamane11
11Viliami Maealiuaki Mafileʻo10
11Puleʻanga fakatahataha ʻAmelika10
13Pelesiume9
14Sukini8
16Kakamika7
16Lea fakapilitānia7
18Nuʻu Sila6
18ʻĀti6
18ʻAfilika Tonga6
18Falanisē6
18Noauē6
23Mongokōlia5
23Pelalusi5
23ʻAsapaisani5
23ʻAositelēlia5
23Lau5
23Maʻata Maealiuaki (Blake)5
30Kiupa4
30ʻEkuetoa4
30Ngahu4
30Fane Tupou Vavaʻu4
30ʻĪtali4
30Kiukamipā4
30Finilani4
30Hōlani4
30Sauti ʻAlepea4
30Tonga4
30Toake4
30Sione Lamipeti4
30Vai4
30Tuputupu ʻo Pulotu4
47Vanuatu3
47Kalisi3
47Mele Siuʻilikutapu3
47Hulohula3
47Potukali3
47ʻIsileli3
47Tūvalu3
47ʻIsipite3
47Niu Kaletōnia3
47Kuloisia3
47Tohitapu3
47Lea fakatonga3
47Polani3
47Kōlea Tonga3
47ʻOtumotu Solomone3
47ʻElisapesi II3
47ʻAositulia3
47Iemeni3
47Kasakisitani3
47Monumanu3
47Vietināmi3
47Saipalesi3
47Haʻamoa3
47Sipeini3
47Pilitānia3
47ʻAealani3
47Siaina3
76Masi2
76Fakamaluʻatēvolo2
76Monumanu filo siliva2
76ʻAkau (langa)2
76Hungakalia2
76Veʻehokohoko2
76Lea fakaʻasapaisani2
76Meleni2
76Talingelinga2
76Tīmoa fakahahake2
76ʻĀnaukihesina Mafileʻo Maʻafu2
76Teve2
76ʻAfikānisitani2
76Nukunuku2
76Talafāpite2
76Vaka2
76Minecraft2
76Kemi2
76Katalonia2
76Soatane2
76ʻAtelaite2
76Kelekele2
76Sūnia Mafileʻo2
76Lepo2
76ʻŪkalaʻine2
76ʻAmelika2
76Sā Malino2
76Tamaline2
76Māmani (palanite)2
76Tenimaʻake2
76Sinaitakala Tuʻimatamoana ʻi Fanakavakilangi Tukuʻaho (Fakafānua)2
76Mosekou2
76ʻAfilika2
76Mo'ui2
76Samaika2
76Nimi2
76Vaka (kiʻi lahi)2
76Pōhiva Tuʻiʻonetoa2
76Lisi ʻo e ngaahi fasi fakafonua2
76Fisiki2
76Tasimania2
76ʻUvea mo Futuna2
76Malinoa/en2
76Uhiuhi2
76Kānata2
76Tonga/en2
76Kolo Vatikani2
76Likitenisitaini2
76Lepanoni2
76Mianimā2
76Vala2
76Vunga2
76ʻIlaani2
76Samuela ʻAkilisi Pōhiva2
76Taiuani2
76Tūkimenisitani2
76Fisi2
76Moana Pasifiki2
76Tailani2
76ʻUluvalu2
76ʻĒsia2
76ʻAloe2
76Singapoa2
76Niu2
76Monako2
76Siapani2
76Vaʻematoka2
76Melipoane2
76Palau2
76Pusi2
76Mapa2
76Saienisi2
76Sili2
76Siosiua Fotofili2
175Holonga (Tongatapu)1
175Paleini1
175Malaʻe vakapuna1
175ʻAsenitina1
175ʻAlepea Fakatahataha1
175Nukunuku/en1
175Lakisemipeki1
175Acacia simplicifolia1
175Motu Nōfoliki1
175ʻEsitōnia1
175ʻAnetātika1
175Viliami Tupoulahi Tungī Mailefihi1
175Maʻufanga1
175ʻOtumotu Maliana tokelau1
175Tupou Veiongo1
175Metis Island1
175Tasikitani1
175Viliami Kalaniuvalu1
175Halaevalu (TK)1
175Senē1
175Kilipasi1
175Mitiuē1
175Kolomipia1
175Fekika1
175Laufale1
175ʻAngelika Lātūfuipeka Halaʻevalu Mataʻaho Napuaʻokalani Tukuʻaho1
175Lofa iiki1
175Afā1
175Kolotoni1
175Fetonginauna tefitoʻi1
175Haʻamoa-ʻAmelika1
175Rio de Janeiro1
175Mateloi1
175Kau ʻAositelēlia Tonga1
175Vahefonua Kolomuʻa ʻo ʻAositelēlia1
175Talakaifaiki1
175Hopaati1
175Mafatakikoula1
175Tokelau1
175ʻAealani Tokelau1
175Houma (Tongatapu)1
175Monumanu kili talatala1
175Lapanui1
175Hiki Hake, Mou Foha Kātoa Pē1
175Temata1
175Ngongo ʻuliʻuli1
175Ngaahi vaʻinga Pasifiki1
175Kueiti1
175Mekemeke1
175Koane1
175Naulu1
175ʻInitia/en1
175Hamula1
175ʻAlifaleti Malakai Mone1
175Fuevao1
175Lativia1
175Siuta Havea Hikuleʻo1
175Kanipela1
175Vahefonua Fakatokelau1
175Pele1
175Hakato1
175Piisi1
175Siotame Fakatulolo Maʻafu1
175ʻOsaiasi Veikune1
175Alu1
175Monitenikalo1
175Siasi moʻoni ʻa Sēsū1
175Pulukalia1
175Siosaia Lausiʻi (Fakatulolo)1
175Molotova1
175Pateta1
175Ueke1
175Tutuhina lau polōnise1
175Māʻuluʻulu1
175ʻOtumotu Kuki1
1751
175Haʻakio1
175Niuafoʻou1
175ʻAnitola1
175Malēsia1
175Tangato1
175Niuē1
175Pasifiki1
175Kakala/en1
175Mikolonisia1
175Lepupelika Seki1
175Suisilani1
175ʻakau matala1
175Pilisipeini1
175Filipaini1
175Kulasao1
175Nepali1
175Nuapapu1
175Solomone ʻAlokuoʻulu Tuita (Tuʻiniua)1
175Tohi ʻa Molomona1
175Meʻamoʻuimuʻa1
175Mekisikou1
175Monumanu unu1
175Famili ʻo e laʻā1
175ʻAmēnia1
175Heuʻifanga Veikune1
175Mele Moala1
175Tēvita ʻUnga Tangitau1
175Kumala1
175Katā1
175Nehasi1
175Lituania1
175Pēlini1
175Kioa Fekeʻila1
175Pako1
175Poʻoi Tupoutoʻa1
175Fakahiku1
175Polinisia fakafalanisē1
175Palakuai1
175Pulunei1
175Fangu/en1
175Pua kalipea1
175Tohi hokohoko ʻo e ngaahi konitineniti1
175Ane Nanasi1
175Mei ʻinitia1
175Malativisi/en1
175Siaosi ʻOfakivahafolau Sovaleni1
175Haʻatafu1
175Sēpia1
175ʻIlaaki1
175Pitikeni1
175Felila1
175Fuetahi1
175Lonitoni1
175Lolohea1
175ʻOʻua1
175Vaivai1
175Kōsovo1
175Manupuna1
175Hiapo1
175ʻOtumotu Māsolo1
175Tremadoton longicollis1
175ʻInitonēsia1
175Luseane Halaevalu Mataʻaho Unga (Fotofili)1
175Kuava1
175Ngatae1
175Ano1
175Ongo tangata1
175Monumanu ngaolo pe totolo1
175Kiu foaʻunga kula1
175Houma (Tongatapu)/en1
175Tahiti1
175Siale mohemohe1
175Sanualio Laufilitonga1
175Silovākia1
175Kāpisi1
175Tāuini1
175Milo1
175Talasiu1
175Ngalumoetutulu1
175ʻAtatā1
175Kōlea Tokelau1
175Lekileki1
175ʻOto1
Rank Article Views

The most popular faka Tonga Wiki article for every day in March, 2022
The calendar is updated daily, check back tomorrow to see what becomes today’s most popular page.

Last updated 31/03/2023.