Most viewed pages Wiki Türkmen 2022/11/25

Daily Trending Searches

Most viewed pages Wiki Türkmen 2022/11/25

We've pulled together the most-read Türkmen-language Wiki page for every day of 11/2022

Results Top 50 of 1000 wiki articles

Rank Article Views
1Magtymguly1,078
2Baş Sahypa464
3Jyns gatnaşygyň kadalary (Yslam)319
4Ýörite:Search312
5Sloweniýa220
6Döwletmämmet Azady188
7Ýunus Emre157
8Gurbannazar Ezizow149
9Namaz148
10Kätibi137
11Türkmenistan135
12İkinji Jahan Urşy130
13Müsür120
13Italýan dili120
13Belarus döwlet uniwersiteti120
16Ýasama akyl115
17Faýl:Free-Fire-Accounts.jpg113
18Platon110
19FC Barcelona108
20Ann-Mariý106
21Tokaý inženerligi94
22Ýabany we medeni ösümlikler82
23Görogly eýýamynyň taryhy çeşmeleri80
24Türkmen dili76
24Serdar Berdimuhamedow76
26Şükür bagşy74
27Beýik Ýüpek ýoly73
28Türkmen edebiýaty69
29Nury Meredow68
30Serdar Azmun67
31Muguthor gurçuklar59
32Gadymy Müsür taryhy57
33Küştdepdi56
33Aýgytly ädim kinofilmi56
35Gurbanguly Berdimuhamedow55
35Oguz han55
35Bitaraplyk binasy55
38Türkmen halysy54
39Garaşsyzlyk we baky Bitarap Türkmenistanyň taryhyna degişli çeşmeler53
40Kerim Gurbannepesow52
41Himiki elementleriň periodik ulgamy50
41Çingiz han50
43Berdi Kerbabaýew49
44Magtymguly eýýamynyň taryhy çeşmeleri48
45Maşgala hukugy barada düşünje. Nikalaşmagyň we nika bozulmagynyň tertibi we şertleri.47
45Gökdepe urşy47
45Ýazyjylar we şahyrlar47
45Beỳik Seljuk döwleti47
49Garrygala söweşi46
49Wikipediýa:Community Portal46
49Halyçylyk sungaty46
49Sarahs söweşi46
53Russiýa45
54Türkmenistan barada maglumat43
55Balkan welaýaty41
55Nedir şa41
57Mahmyt Kaşgarly40
58Kompýuter barada düşünje39
58Türkmen halkynyň kemala gelmegi39
60Nurmyrat Saryhanow38
60Mineral baylyklar38
60Soltan Sanjar mowzeleýi38
60Jelaleddin Meňburun38
60Türkmen elipbiýi38
65Matallar37
66Soltan Sanjar36
66Halkara Matematiki adalgalar36
66Garajaoglan36
66Osman I36
70Mollanepes34
70Öýjük34
70Türkmenistan gadymy zamanda34
73Tebigy baýlyklar33
73Türkiýe33
73Türkmenistanyň baýdagy33
73Türkmen bagşyçylyk sungaty33
77Wikipediýa:Hakynda32
78Psihologiýa düzgünleri we gurluşy30
78Myrat Talyby30
78Lebap welaýaty30
78Mämmetweli Kemine30
82Birleşen Milletler Guramasy29
82Nuklein kislotalary29
82Mähri Pirgulyýewa29
82Baýram han Türkmen29
82Zyna29
82Woleýbol29
82XI-XV asyrlarda Mongoliýa29
82Beki Seýtäkow29
82Prostatit29
82Gorkut Ata29
92Filosofiýanyň taryhy28
93Seýitnazar Seýdi27
93Mary sőweşi27
93Goraghanalar27
93Lebap welaýatyndaky etraplar we şäherler27
93Dümew27
93Täşli Gurbanow27
99Hoja Ahmed Ýasawy26
99Köneürgenç türkmen döwleti26
99Balkan welaýatyndaky taryhy ýadygärlikler26
99Ýaponiýa26
103Wirusly gepatitler25
103Hytaý Halk Respublikasy25
103Daşoguz welaýaty25
103Futbol25
107Amyderýa24
107Islam kalendary24
107Atabaý Çargulyýew24
107Guragyry keseli24
107Türkmenistanyň taryhy boýunça edebiýatlar24
107Gurbandurdy Zelili Ömri we Döredijiligi24
107MERKEZI AZIÝA IRKI ORTA ASYRLARDA24
107Wikipediýa:Forum24
107Türkmenistanyň Russiýa tarapyndan basylyp alynmagyna we sowet döwrüne degişi çeşmeler24
116Milli bilim ulgamyny kämilleşdirmek23
116Muhammed23
116Gorkut ata eýýamynyň taryhy çeşmeleri23
116Birinji jahan urşy23
116Merw söweşi23
116Osman imperiýasy23
116Aşgabat23
123Türkmenistanyň taryhy22
123Ahal welaýaty22
123Ýuwaş gelin (film)22
123Astanababa aramgähi22
123Ак öý22
123Düzmeli goşma sözlem22
123Http22
123Türkmenistanyň taryhynyň XIX – XX ýüz ýyllyklary22
123Ärsary baba22
132Ýardam:Içindäkiler21
132Hlamidioz21
132Özbegistan21
132Saud Arabystan21
132Gusl21
137Biologiýa20
137Osman türkmenleriniň döwleti20
137Amyderýa goraghanasy20
137Türkmenistan 1941-1945 ýyllaryň Watançylyk urşy döwründe20
137Bathyz goraghanasy20
137Mary welaýaty20
137Informatika20
137Ärsary taýpasy20
145Dünýäniň 7 täsinligi19
145Gülli ösümlikler19
145Bronhit19
145Hydyr Derýaýew19
145Balkan welaýatyndaky şäherler19
145Aşgabat ýertitremesi19
145Abu Aly ibn Sina19
145Alabaý19
145Ýörite:RecentChanges19
154Sefewi döwleti18
154Rimiň taryhy18
154Türkmenistanyň prezidenti18
154Oguzlaryň we Seljuklaryň taryhy boýunça çeşmeler18
154Eýran18
154Ahal-teke aty18
154Köneürgenç18
154Muhammet Jelaletdin Rumy18
154Gyzyl kitap18
154Türkmenistanyň geografiýasy18
154Durdy Durdyyev18
154Türkmenistanyň demokratik partiýasy18
154Seýitjemaleddin metjidi18
154Amerikanyň Birleşen Ştatlary18
154Gazagystan18
154Gaznalylar döwleti18
170Ýaňyltmaçlar17
170Mary17
170Alp Arslan17
170Katar17
170Wagzy-azat17
170Norwegiýa17
170Demokratiýa17
170Türkmenistandaky etraplar we şäherler17
170Nikäh17
170Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti17
170Süýjülik (kesel)17
170Omar Haýýam17
170Güljemal han17
183Ata Salyh16
183Berdinazar Hudaýnazarow16
183Faýl:Visual diff paragraph move correcting vandalism 2018.png16
183Seljuklar döwründe ylym we medeniýet16
183Dandanakan söweşi16
183Nurberdi han16
183Degişmeler16
183Nurmuhammet Andalyp16
183Lionel Messi16
183Wikipediýa:General disclaimer16
183Türkmeniñ gadymy ölçeg birlikleri16
183Halyl Kulyýew16
183Gowşut han16
183Matematika16
197Murgap derýasy15
197Naryman Jumaýew15
197Zenan bagtynyň syry15
197Aman Kekilow15
197Gadymy Ürgenç15
197Türkmenistanyň ykdysadyýeti15
197Merw15
197Isaak Nýuton15
197Garagum15
197Pedikulýoz15
197Ertekiler15
208Fizika14
208Täze ýyl baýramçylygy dürli senenamalarda14
208Alyşir Nowaýy14
208Türkmen film14
208Himiki reaksiýa14
208Saparmyrat Nyýazow14
208Gyzylödegiň düwnük keseli14
208Bagyr keseli14
208Türkmenistanyň garaşsyzlyk baýramy14
208Fransiýa XX asyryň ikinji ýarymynda14
208Azarbeýjan14
208Türkmenistan XV – XVI asyrlarda14
208Filosofiýa14
208Garamyk (kesel)14
208Kategoriýa:Nerw ulgamynyň keselleri14
208Beýik Seljuk Türkmen döwleti Mälik şa döwründe14
224Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti13
224Türkmenistanyň telefon kodlary13
224Al-Horezmi13
224Aba serdar13
224Läleler13
224Täze Nusaý galasy13
224Baýramaly13
224Bägül güllüler maşgalasy13
224Köriçege13
224ISBN13
224Suw13
224Wikipediýa13
224Eziz han13
224Ýatgynyň miomasy13
224Iňlis dili13
224Gaplaňgyr goraghanasy13
224Sünt-Hasardag goraghanasy13
224Isläm13
224Taryhy tapyndyly Jeýtun13
224Araplar VI-XI asyrlarda13
224Futbol taryhynda iň köp gol uran oýunçylar13
224Togrul beg13
224Senagatçylar we Telekeçiler partiýasy13
224Repetek goraghanasy13
224SSSR-iň Owganystana goşun girizmegi13
249Owganystan12
249Kellagyry12
249Merezýel12
249Maldarçylyk12
249XIX – njy asyryň I ýa-da Türkmen halkynyň goňşy döwletleriň zulmuna garşy garaşsyzlyk ugrundaky göreşleri12
249Sanawaçlar12
249Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti12
249Mälik şa12
249Polşa12
249Arap dili12
249Tebigat12
249Russiýanyň Ukraina basgyny12
249Türkmenistan Görogly beg türkmenin eyyamynda12
249Ýewropa12
249Salyr12
249Aba serdaryň gozgalaňy12
249Türkmensähra12
249Gazawat gyrgynçylygy12
249Ärtogrul Gazy12
249Ösümlikler12
249Zergärçilik12
249Durdy Gylyç12
249Döwlet gurlyşy barada düşünje we onuñ görnüşleri12
249Unitar döwlet12
273Wikipediýa:Ýolbaşçylyk saýlawy11
273Gowşut Han11
273Pagta11
273Hazar goraghanasy11
273Drob11
273Awaza milli syýahatçylyk zolagy11
273Altyndepe11
273Türkmenistanyň welaýatlary11
273Jeren Halnazarowa11
273Ilkidurmuş jemgyýetiniň taryhy11
273Türkmenistanyň GDA ỳurtlary bilen gatnaşygy11
273Atamyrat Atabaýew11
273Futbol taryhynda iň köp oýun uran oýunçylar11
273Ermenistan11
273Gökbogma11
273Bronhial astma11
273Änew medeniýeti - ak bugdaýyň Watany11
273Ýalaňaç we Ýapyk tohumly ösümlikler11
273Marguş - Margiana11
273Rus dili11
273Latyn Amerikasy11
273Zehin synagy11
273Türkmenistanyň taryhynyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy eýýamy11
273Pi­ra­mi­da­ (binagärlik)11
273Informasiýanyň mukdary we ölçeg birlikleri11
298Goçmyrat ahun10
298Mertebe mirasy—türkmen şaý—sepleri.10
298Parfiýa (Nusaý)10
298Kuran10
298Beýik Saparmurat Türkmenbaşy zamanasynda Türkmenistanyň durmuş – ykdysady we medeni ösüşi10
298Birleşen Patyşalyk10
29887510
298Mary welaýatyndaky etraplar we şäherler10
298SSSR XX asyryň 60-80-nji ýyllarynda10
298Mähram10
298Watikan10
298Gadymy Nusaý10
298Pnewmoniýa10
298Sowet döwründe oktýabr rewolýusiýasyna çenli döwrüň taryhynyň öwrenilişi10
298Wizantiýa imperiýasy10
298Seljuklar10
298Gurbandurdy Zelili10
298Inçekesel10
298Täjigistan10
298Täçmämmet Jürdekow10
298Ysraýyl10
298Lidl10
298Nury Halmämmedow10
298Lukmançylyk ylmynyň kanunlary10
298Türkmenin Milli Saz Guraly Dutar10
298Hasaplaýyş tehnikasynyň taryhy10
298Geografiýa10
298Gündogar Ýewropa10
298Awstraliýanyň we Okeaniýanyň halklary10
298Çekimsiz harplar10
298Oguznama10
298Adam10
298Kategoriýa:Türkmenistandaky ýokary okuw mekdepleri10
298Köýtendag goraghanasy10
332Itburun9
332Oguz han eyýamynyň ülke taryhynyň öwrenilişi9
332Ýomut tiresi9
332Informasiýa düşünjesi, informasiýanyň görnüşleri9
332Türkmenistan birinji jahan urşy ýylarynda9
332Daýahatyn kerwensaraýy9
332Gyzamyk9
332Birleşen Milletler guramasynyň döredilmegi9
33220069
332Maýa Kulyýewa9
332Türkmen tamdyry9
332Taryh9
332Wikipediýa:Ownuk makala9
332Günbatar Ýewropa9
332Ahal welaýatyndaky taryhy ýadygärlikler9
332Ardaşir I9
332Alek­sandr Graýam Bell9
332Suw ýetmezçiligi9
332Tejen derýasy9
332Täze ýyl9
332Towuk9
332Koreýa Respublikasy9
332Garagum derýasy9
332Çakyýew Mämmethan Berdimyradowiç9
332Günä9
332Wulkan9
332Peýdaly endikler9
332Beýik Mogollar imperiýasy9
332Wikipediýa:Tassyklama9
332Hristofor Kolumb9
332Etrek derýasy9
332Isgender Zülkarneýn9
332Baba Annanow9
332Kanada 1945-2000-nji ýyllar aralygynda9
332Hindistan9
332Dag9
368Öwlat8
368Türkmenistanyň taryhynyň Oguz han eýýamyna degişli çeşmeleri8
368Italiýa8
368AIW8
368Merkezi Aziýa XVI-XVII asyrlarda8
368Türkmen dili grammatikasy8
368Goşma sözlem we ýönekeý sözlem8
368Häzirki zaman umumyadamzat gymmatlyklarynyň düýpli meseleleri.8
368Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty8
368Çekimli harplar8
368Mihail Skobelew8
368Gawun8
368Nobel baýragy8
36820228
368Şükür bagşy (film)8
368Atajan Tagan8
368XIX asyryň I-nji ýarymynda Türkmenistanyň medeniýeti8
368Special:Search8
368Merkezi Aziýa Teýmir we Teýmiriler döwründe8
368Wikipediýa:Gizlinlik ýörelgesi8
368Kelem8
368Natural sanlar8
368Köpetdag goraghanasy8
368Durdymyradow Kerim Hajyýewiç8
368Türkmen milli oýunlary8
368Federasiýa8
368Gyrgyzystan8
368Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary8
368AIDS8
368D8
368Islami Nakyl8
368Matematiki logika barada düşünje8
368Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy8
368Wegetatiw nerw ulgamy8
368Ýer8
368Kanada8
404Guş7
404Babasyl7
404Söz toparlary7
404Kategoriýa:Türkmenistandaky uniwersitetler7
404Ýolöten etraby7
404Söýgi7
404Seýit Nesimi (1369-1417)7
404Wekilbazar etraby7
404Türkmenistan respublikasynyň döwlet gimni7
404Abylgazy Bahadyr han7
404Angliýa7
404German imperiýasy7
404Ispaniýa7
404Radikulit7
404Balkan Daglary7
4041 mart7
404Pifagoryň teoremasy7
404Gülli ösümlikleriň maşgalasy7
404Kategoriýa:Taryh7
404Braziliýa7
404Atmosfera7
404Aziýada Ikinji Jahan Urşy7
404Kompýuter tehnologiýasy7
404Wikipediýa:Çaýhana7
404Türkmenistan manady7
404Deňleme7
404Ukraina7
404Aziýa oýunlary7
404Filosofiýa ylmynyň ösüşi7
404Mätäji7
404Salawat7
404Toponimika7
404Magtymguly etraby7
404Kategoriýa:Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýazan kitaplary7
404Türkmenistan Magtymguly eýýamynyň ahyrynda7
404Gaýgysyz Atabaýew7
404Gruziýa7
404Ganazlyk7
404Amsterdam7
404Kuşan döwleti7
404Beýik ösüşlere barýan eziz Watanymyz7
404Ýeñil atletika7
404Marketing7
404Syýahatçylyk7
404Orazmämmet han7
404Mart7
404London7
404Uatt Žeýms7
404Palaw7
404Arhimed7
404Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheri7
404Gadymy Gresiýa taryhy7
404Kategoriýa:Türkmenistanyň Ministrler Kabineti7
404Taýland7
404Bolgariýa7
404Otit7
404Türkmenistanyň Mejlisi7
404Raşit Meredow7
404Faýl:Commons-logo.svg7
404Mäne baba aramgähi7
464Germaniýa 1918 – 1939-njy ýyllar aralygynda6
464Azerbaýjan6
464Şweýsariýa6
464Oraza6
464Mährem çynar6
464Trihomoniaz6
464Pariž6
464Gadymy Hytaý6
464Tekeşiň aramgähi6
464Gün ulgamy6
464Horezm6
464Mör-möjekleriň görnüşleri, peýdasy, zyýany we ekologiýasy6
464F6
464Türkmenabat6
464Pişme6
4644986
464Faýl:2022 Russian invasion of Ukraine.svg6
464Nurmuhammed Andalyp6
464Şablon:Täzelikler6
46417 awgust6
464Çärjew etraby6
464Türkmen halysy geçmişiň we geljegiň beýany6
464Gadymy Eýran6
464Transformator6
464Nowruz6
464Döwletli etraby6
464Birinji jahan urşunyň netijeleri6
464Soltan Sanjaryň aramgähi6
464Italmaz Nuryýev6
464Türkmenistanyň Merkezi banky6
464Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk instituty6
464Günorta – Gündogar Ỳewropa ýurtlary 1918-1929-njy ýyllar aralagynda6
464Gelin kürtesi6
464Tejen6
464Wikipediýa:WikiTaslama Türkmenistan6
464Awstraliýa6
464Nury Baýramow6
464Fransiýa6
464Warikoz6
464Mary:Uly Gyzgala we Kiçi Gyzgala6
464Tejen etraby6
464O6
464Beýik Seljuk Türkmen döwleti6
464Gadymy Müsür6
464Tehnologiýa6
464Kategoriýa:Elektrik6
464TÜRKMENISTANDA DEMIR ASYRY6
464Türkmenistanyñ çäginde dörän gadymy şäher-döwletleriniñ ýadygärlikleri6
464Kategoriýa:Sasanylar döwleti6
464Çagry beg6
464Uky6
464Beýik Britaniýa 1870-1914-nji ýyllarda6
464Gerodot6
464Ruslar6
464Ýörite:MyContributions6
464Namaz kitaby6
464Aleksandr Sergeýewiç Puşkin6
464Hommat Müllük6
464Gök han6
464Wikipediýa:Çeşme görkezme6
464Gökleň6
464Aýbaşy6
464Türkmen Taýpalary6
464Ahal welaýatynyň administratiw bölünişi6
464Fransiýa XX-nji asyryń ikinji ýarmynda6
464Planeta6
464Algebra6
464Türkmen halkymyzyñ Beýik Filosofy hem Akyldar Şahyry Magtymguly Pyragynyñ Şygyryet güni mynasybetli: Kitap hem Kitaphana.6
46417-nji asyr6
464Kaştan6
464Kakageldi Abdullaýew6
464Türkmen tahýasy6
464Ata Gowşudow6
46423 noýabr6
464Gadymy Oguz türkmen döwleti6
464Serdar6
464Wilýam Şekspir6
464Ýörite:MyTalk6
464Garadaşly6
464Azerbaýjan taryhy6
464Günorta Ýewropa6
464Döwletler6
546Aziýa5
546Beýik Britaniýa5
546Gök kit5
546Faýl:Astronaut-EVA edit3.png5
546Ýertudana5
54612 iýun5
546Peýnir5
546Eýran XVI-XVII asyrda5
546Bagyr5
546Garaşsyzlyk binasy5
546Guduzlama5
546Paraw, Balkan5
546Bilbil Orazowa5
546A5
546Baku5
546Aý (hemra)5
54619995
546Köneürgenç etraby5
546N5
546Kel bagşy5
546Ene süýdi5
546Basketbol5
546JavaScript5
546Pygam Azymow5
546H5
546.tf5
546Paýtagt5
546Ulanyjy:Styyx5
546Afrika5
546Monjugatdy5
546Dehistan5
546Paleografiýa5
546Jüneýit han5
546Nemes edebiýaty5
546Bagt Köşgi5
546Türkmen politehniki instituty5
546Kategoriýa:Unitar döwletler5
546Medrese5
546Çowdur5
546Telewizor5
546Abu Reýhan Al-Biruni5
546Eỳran ХХ asyryn ahyrynda5
546Albaniýa5
546Almaniýa5
546Murgap etraby5
546Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleri5
546Gurban Berdiýew5
546Wikipediýa:Saýlanan makalalar5
546Türkmenistanyň milli futbol ýygyndysy5
546Kebap we çişlikler5
546.su5
546Kybla5
546Google5
546Russiýa-Türkmenistan gatnaşyklary5
546Medine5
546Gutlug Timuryň minarasy5
546Abdysetdar Kazy5
546Türkmenistan Sowet Sotsialistik Respublikasy5
546It5
546Hajj5
546Puluň gelip çykyşynyň taryhy5
546Faýl:Azat Orazow.jpg5
546K5
546Towşan Esenowa5
546Harp5
546Ỳewropa ỳurtlary bilen Türkmenistanyň ykdysady syỳasy gatnaşyklary5
546Kelle beýnisi5
546Laos5
546Türkmen jemagaty5
546Şeýdaýy5
546Çehiýa5
546Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy5
546Balkan welaýatyndaky etraplar we şäherler5
546Jüneýit Han5
546Diş agyry5
546Latwiýa5
546Eser West5
546Çernogoriýa5
546S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen Oba Hojalyk Uniwersiteti5
546Kategoriýa:Himiki elementler5
546Sitomegalowirus5
546Ýaponiýa Tokugawo Sýogunlygy döwründe5
546Türkmenler5
546Oguzhan etraby5
546Altyn asyryň altyn zehinleri5
546565
546Gurbansoltan Eje ad. etrap5
546Tebigy gurşawyň hapalanmagy5
54617925
546Türkmenistanda Bank Ulgamy5
546Futbol boýunça dünýä çempionaty-19505
546Kategoriýa:Saglyk5
546Ýolbars5
546Kategoriýa:Ýewropa döwletleriniň paýtagtlary5
546Awesta5
546XX – nji asyryň 20-30-njy ýý-da türkmen halkynyň özbaşdak, milli döwlet gurmak ugrunda göreşi5
546Baglanyşyk energiýasy5
546Kategoriýa:Webarchive template wayback links5
546Ýupiter5
645Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanda taryh ylmynyň ösüşi4
645Türk dili4
645Halkara türkmen-türk uniwersiteti4
645Gadymy Merwiň galalary4
6455 awgust4
645704
645L4
645Ulanyjy:SalarPoetry4
645Elizabeth II4
645Faýl:Wikimedia-logo.svg4
645Fenerbahçe4
645XIX asyryň I ýarymynda türkmenlerde Ýere-suwa eýeçiligiň görnüşleri4
645Tagtabit4
645Dessanlar4
645Burkina-Faso4
645Türkmen sowet ensiklopediýasy4
645Kategoriýa:Mazmuny4
645Deňiz4
645MetaTrader 44
645Jimmy Wales4
645Dilli tüýdük4
645Oňurga ýiligi4
645Kategoriýa:Serdarlar we Hanlar4
645Eneolit döwri4
645Sarymsak4
645Aşgabatda ýer titremegi (1948ý)4
645Faýl:Magtimguli Pyragy.jpg4
645Mali4
645Git, It. Git! (animasiýa seriýasy)4
645Şaja Batyrow4
645Wikipediýa:Makala sargytlary4
645Milli Basketbol Asossasiýasy4
645Kino4
645Malazgirt söweşi4
64519-njy asyr4
645Türkmen gelin toýy4
645At güý­ji4
645Günorta Türkmenistanda sungat ýadygärlikleri4
645Deýmos (hemra)4
645Tehas4
645Körkak obasy4
645Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasuýalar instituty4
645Awstriýa4
645Eýran Yslam rewolỳusiỳasy4
645Kategoriýa:Şahsyýetler4
645Ýazyr4
645Faýl:Wikiversity-logo.svg4
645Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi4
645Gadymy Merw - müňýyllygyň şaýady4
645.hn4
645Ahmet Şa Dürrany4
645Köýtendag etraby4
645Ýyllaryň sanawy4
645Saryýazy - suw howdany we onuň ähmiýeti.4
645Daşoguz4
645Halk Maslahaty – türkmen demokratiýasynyň ajaýyp nusgasydyr4
645“Sportdyr saglygyň aýdyň gözbaşy”4
64529 iýun4
645.jp4
64519294
645Birleşen Arap Emirlikleri4
645Yrakdaky Seljuk türkmenleriň döwleti4
645Garagum etraby4
64517834
645Rap4
645Faýl:Wikinews-logo.svg4
645Düýe çaly4
645Altyn sähra etraby4
645Magdanly4
645Ulanyjy:Sohbet Jumayew4
645Teke taýpasy4
645Wladimir Putin4
645Ýerleriň zaýalanmagy4
645XIX asyryň I- ýarymynda türkmenleriň ykdysadyýeti4
645Dawut pygamber4
645Albert Eýnşteýn4
645Mehaniki hereket4
645Türkmen alajalary4
645Şahyr4
645Futbol boýunça dünýä çempionaty-19304
645Mustafa Kemal Atatürk4
645Aba serdaryň we Abdylkadyryň gozgalaňy4
645Dokma maşynlary4
645Magtymguly han4
645Daşkent4
645Demirgazyk Kipr Türk Respublikasy4
645Türkçe4
645Türkmenistanyň Daşary ykdysady döwlet banky.4
64519504
645Agahan Durdyýew4
645Konfusiý4
645Namibiýa4
645Agageldi Allanazarow4
645ASP4
645Nepal4
64510 mart4
645Yrak4
645Belok4
64514 mart4
645Daşoguz welaýatyndaky etraplar we şäherler4
645Garynja4
645Fransuz dili4
645Paskal üçburçlugy4
645Pul4
6458 (san)4
645Döwlet4
645Hazar deňzi4
645Faýl:Wikiquote-logo.svg4
645Özbekler4
645Meksika4
645Gülistan Welaýaty4
645Kategoriýa:Sosial psihologiýa4
645Liwan4
645Kriştiano Ronaldo4
645S4
645Müňýyllyk4
645Abort4
645Koreýa Halk-Demokratik Respublikasy4
645Gadymy Hindistan4
645Pişme (hworost)4
645Çekişme:Baş Sahypa4
64519514
645Rus imperiýasy XVII-XVIII asyrlarda4
645Halkara Ynsanperwer Ylymlary we Ösüş Uniwersitety.4
645Osman döwletleri XVI – XVII asyryñ başlarynda4
645Gurbandurdy zelili watançy şahyr düzme4
645J4
645Abylgazy hanyň türkmenlere garşy ýörişleri4
645Çaý4
645Faýl:Antu adjustrgb.svg4
64519324
645.mh4
645Dýatlow geçelgesi4
645Marokko4
645Korona wirusy (2019-2020)4
645Al-Faraby4
Rank Article Views

The most popular Wiki Türkmen article for every day in November - 2022
The calendar is updated daily, check back tomorrow to see what becomes today’s most popular page.

Last updated 2022/11/25 UTC.