Most viewed pages Wiki ދިވެހިބަސް 2022/11/27

Daily Trending Searches

Most viewed pages Wiki ދިވެހިބަސް 2022/11/27

We've pulled together the most-read ދިވެހިބަސް-language Wiki page for every day of 11/2022

Results Top 50 of 1000 wiki articles

Rank Article Views
1މައި ޞަފްޙާ285
2ޗިން ޝީ ހުއަންގ123
3ހޯމަ ދުވަސް118
4ބަރުމާ116
5އަންގީލާ115
6ފްރީ ފަޔަރ114
6މިޞްރު114
6އިޓަލީ114
9ސުވިޑަން112
10ހެޕަޓައިޓިސް ސީ111
10ފޭސްބުކް111
10ޓޯއި ސްޓޯރީ111
13ޔޫނާން110
13ޖުމްހޫރީ ޗައިނާ110
15އެމެރިކާގެ ވާޖިން ޖަޒީރާ108
15ބެންގާލީ108
17ވައިޓް ހައުސް107
18ލަޑިމިއަރ ޕޫޓިން106
19ޖެނުއަރީ100
19ހޮންކޮންގު100
21ވިކިޕީޑިއާ:ޢާންމު ހޮޅުއަށި29
22ޚާއްސަ:ހޯއްދަވާ25
23ދިވެހި22
24ސުލްޠާން ޣާޒީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު20
25ވިކިޕީޑިއާ:އައުބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ18
26އީރާން15
27ވިކިޕީޑިޔާ14
28ފަޚުރުވެރި ދިވެހިބަސް12
29ސުލްޠާން ޢަލީ (ހަވަނަ)11
29ދިވެހިރާއްޖެ11
29މުހައްމަދު އަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު11
29ވައްލަ11
29ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމު11
34ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް10
35ވިކިޕީޑިއާ:Sandbox9
35ކާށިދޫ ކުރުހިންނަ ތަރާގަނޑު9
37ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީން8
37ސިލިކަން8
39ގޫގްލް7
39ހުކުރު މިސްކިތް7
39Astrophotography7
42ސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުޢީނުއްދީނު (އެއްވަނަ)6
42ނެޓްފްލިކްސް6
42ފަންވަތް:ދިވެހި އަދީބުން6
42ހަކުރު ބަލި6
42ޖޫން 176
42ޤައުމީ ދުވަސް6
42ޙަދީޘް6
49މުޙައްމަދު ޖަމީލުދީދީ5
49ޚާއްސަ:އެންމެ ފަހުގެ ބަދަލުތައް5
49ކިރު ދޫނި5
49ވިކިޕީޑިއާ:Protected page5
49ރައިވަރު5
49ތާޖް މަޙަލް5
49ސިޓީ5
49ނޫމަރާ (ށ. އަތޮޅު)5
57ފަންވަތް:Cite web4
57ސެޕްޓެމްބަރު 294
57ސުލްޠާނާ ޚަދީޖާ ރެހެންދި ކަނބައިދިކިލެގެ4
57މަނަދޫ4
57މަހާތުމާ ގާނދީ4
57ސެޕްޓެމްބަރު 264
57އިރަވީ ނިޒާމު4
57ދޮންކެޔޮ4
57ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް4
57އުތީމު ގަނޑުވަރު4
57ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ ދޫނީގެ މަޢުލޫމާތު4
57ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްރަސްކަލުންގެ ލިސްޓު4
57އިބްރާހީމް ނާޞިރު4
57ޅެން4
57ބީޖިންގ4
57ގްރޭޓް ބެރިއަރ ރީފް4
73ކެންޑިޑިއޭސިސް3
73ޒަކާތް3
73މާރޗް 253
73ނެރު:ޖުޣުރާފީ3
73ލަހިސްތާނީ3
73މޮޑިއުލް:Namespace detect/config3
73ފަންވަތް:އިސްލާމް3
73ޝަހާދަތް3
73ފަންވަތް:Citation Style documentation3
73ޤިސްމު:Living people3
73ނެރު:Biography3
73ފުރަމޭ3
73ޑެންގީ ހުން3
73ޕޮލެންޑު3
73ޚާއްސަ:މަގޭ ވާހަކަ3
73ޖޯން އެޑަމްސް3
73ކުރުނބާ3
73އިޓަލީވިލާތް3
73ޤިސްމު:ދިވެހިރާއްޖެ3
73ޖުލައި 133
7320083
73ފިންލޭންޑު3
73އަޙުމަދު ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު3
73ނެރު:Philosophy3
73ކޮޅުވުން3
73ކާ3
73އެމެރިކާ3
73ޕެރޫ3
73މައިކްރޯސޮފްޓް3
73އިސްލާމް3
103ވިކިޕީޑިއާ:ދެނެވަޑައިގަންނަވަމުތޯ؟؟ (އަރުޝީފް)2
103އަބޫ ޖަހުލު ރުއް2
103ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ2
103މެއި 12
103ހިރިމަރަދޫ (ހދ. އަތޮޅު)2
103ދިވެހި ހޯގުޅާ2
103ރުސްތުމް2
103Tāna Support2
103ޖަޕާނީ2
103ހުތް އަލީ ދީދީ2
103ނެރު:Mathematics2
103ފަންވަތް:Cite web/doc2
103ނޮވެމްބަރު 232
103ޖޫން 32
103މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން2
103މޮޑިއުލް:Infobox military conflict2
103ދިވެހި ބަހުގެ ގަވައިދު2
10320012
103އޮކްޓޫބަރު 152
103އަދަބިއްޔާތު2
103ފަންވަތް:Otheruses42
103އެހީ:ފިހުރިސްތު2
103ވިކިޕީޑިއާ:އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ2
103ކަޅުއޮށްފުންމި2
103ސުނާމީ2
103ފަރަންސޭސި ޕޮލިނޭޝިއާ2
103ފަންވަތް:Featured article/2022-112
103ނޮވެމްބަރު 132
103އޮކްޓޫބަރު 282
103ޖޫން 242
103ފުލިދޫ (ވ. އަތޮޅު)2
103އޮގަސްޓު 192
103ހާއްސަ ނަމާއި އާއްމު ނަން2
103ރިޔޫނިއަން2
103އަރިދަފުސް ރޯގާ2
103މިސްކިތްތަކުގެ ލިސްޓު2
103ފައިލު:Tern-KayEss-2.jpeg2
103އިރު2
103ފެބްރުއަރީ 242
103Raa Atoll2
103ސުވެޑިޝް2
103ބިން2
103ބިމުގެ އިލްމު2
103ނެރު:Society2
103ހުރާގޭ ދަރިކޮޅު2
103މެދުތެރޭ އެފްރިކާގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ2
103ނިލަންދޫ (ފ.އަތޮޅު)2
103ވިކިޕީޑިއާގެ ޚުލާސާ2
103ނިލަންދޫ (ފ. އަތޮޅު)2
103ފައިލު:Geography.png2
103އަލްޤާޟީ ޙަސަން ތާޖުއްދީން2
103މާރޗް 52
103އޮކްޓޫބަރު 82
103ޤައުމީ ސަލާމް2
103ފެލިދޫ (ވ. އަތޮޅު)2
103B2
103ބަރަކް އޮބާމާ2
103މާލެ2
103ޕުއެރްތޮ ރީކޯ2
103އެޕްރީލް 82
103ބާބަޑޮސް2
103އިންޑިޔާ2
103ފައިލު:Dolly-sheep.jpg2
103އެޕްރީލް 12
103މަލިމް މުޙައްމަދުދީދީ2
103ޑިސެމްބަރު 292
103ނޮވެމްބަރު 192
103ދާނެސްނާމާ2
103ނޯވޭ2
103އަރިމަތީ ދަތް2
103ނޮވެމްބަރު 272
103ނޫ މާކަނާ2
103ރެހެނދި ޚަދީޖާ2
103ނެރު:Technology2
103މޫސާ މުޙައްމަދުދީދީ2
103ޢަރަބި2
103ތިނަދޫ (ގދ. އަތޮޅު)2
103އެމެރިކާގެ ރައީސްކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުން2
103ނެރު:Science2
103އިކުއެޑޯރު2
103Herbert Hoover2
103މެމްބަރުގެ ވާހަކަ:Glacious2
103މިޔަރު2
103މުޙައްމަދުގެފާނު2
103ކޮކާކޯލާ މޯލްޑިވްސް ވީޑިއޯ މިއުޒިކް އެވޯޑް 20102
103އޮގަސްޓު 182
103ތާނަ އަލިފުބާގެ ތަރުތީބު2
103މާރޗް 12
103މޮޑިއުލް:Message box/configuration2
103ރޫސީވިލާތުގެ ނިޝާން2
103މެމްބަރު:Glacious2
103ނޮވެމްބަރު 32
103ވިކިޕީޑިއާ:އާންމު ހޮޅުއަށި2
103ހޮންޑިއުރަސް2
103އޮމާމަސް2
103ދެކުނު ކޮރެއާ2
103އިސްރާއީލު2
103އަލް މަރްޙޫމް ޢަބްދުއްﷲ އިސްމާޢީލް2
103ޙައިޟުނުވުން2
103ސުލްޠާން ޙަސަން ޢިއްޒުއްދީން2
103ފަންވަތް:Did you know/2009-072
103އެޕްރީލް 112
103ސީނުކަރަ2
103ފަންވަތް:Max/doc2
103ތުނބުޅި2
103ޒާކިރު ނަޔަކު2
103ފައިލު:P philosophy.png2
103ބިލިއަރީ ނިޒާމް2
103މެމްބަރު:Glaisher2
103ސްކީންސް ގްލޭންޑް2
103ވިކިޕީޑިއާ:ޞަފްހާ އަކަށް ނުވަތަ ލިޔެވިފައިވާ މަޒްމޫނަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް އެހީ އެއް2
103ޤަދީމީ ޒަމާނުގެ ދުނިޔޭގެ 7 އަޖައިބު2
103ޑިސެމްބަރު 62
103ދިވެހިން2
103އިސްލާމް ދީނުގައި ކައިވެނި2
103އިކޮލޮޖީ2
103އަހުމަދު އާސިމް2
103ދުނިޔޭގެ އައު 7 އަޖައިބު2
103ދިވެހި އަދަބީ ތާރީހް2
103ވިކިޕީޑިއާ:އާންމު ހޮޅުއަށ2
103މެމްބަރުގެ ވާހަކަ:CRC432
103މުންބާއީ2
103ސޫދާން2
103ލޮލުގެ ކަޅުކަޅި2
103ވޫޑްރޯވް ވިލްސަން2
103ނެރު:Art2
103ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑް2
103ފަރަންސޭސިވިލާތް2
103އަނގަ2
103ޖުލައި 192
103ފިޖީ2
103ޓާކަސް އަދި ކައިކޯ ޖަޒީރާ2
103ޚާއްސަ:MyContributions2
103ޝާހުރުކް ޚާން2
103ވިކިޕީޑިއާ:އައުބޭފުޅުންނަށް މަރުހަބާ!2
103ފިލިޕީންސް2
103ޖޯޖިޔާ (ޤައުމު)2
103އޮގަސްޓު 62
103އަލިފުށި (ރ. އަތޮޅު)2
103އަޔަލޭންޑުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ2
103އޮކްޓޫބަރު 12
103އޮގަސްޓު 22
103ނަންނުގަތި2
103އެޕްރީލް 292
247ހާސްވެ ކަންބޮޑުވުން1
247ޑިސެމްބަރު 251
247ވިކިޕީޑިއާ:High-risk templates1
247ފަންވަތް:Ambox1
247ނެދަލޭންޑު1
247Demographics of Pakistan1
247ޔުގެންޑާ1
247ރުކުރާ1
2473 ނޮވެމްބަރ 19881
247ކަނޑޫ1
247ދޮންދީނި1
247ފައިލު:Hsalahuddin.jpg1
247ޕެރަގުއޭ1
247ގޮނު އާއިލާ (މަސް)1
247ރަވާ1
247ފައިލު:Visual editing mobile switch wikitext.png1
247ދިވެސްއަކުރު1
247ކެނެޑާ1
247ސޯޑިއަމް1
247ދިވެހި އިނގިރޭސި ރަދީފު1
247ގޫގުލް ޓްރާންސްލޭޓް1
247ކީރިތި ޤުރުއާން ބާވައިލެއްވި ހަތް އަކުރު.1
247Wikipedia1
247ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދިﷲ1
247ވިކިޕީޑިއާ:Shortcut1
247Norway1
247އޯބަތް1
247ފައިލު:Reply Tool A-B test comment completion.png1
247މެމްބަރުގެ ވާހަކަ:Varlaam1
247ވެނެޒުއޭލާ1
247ފަންވަތް:Template doc inline1
247އިންޑިޔާގެ ސަގާފަތު1
247ދޮނގު1
247ހިންދޫދީން1
247ފައިލު:Taj.jpg1
247ފައިލު:Minecraft cube.svg1
247ޗިސްމޭ1
247ޒައިތޫނި1
247ކަރީނާ ކަޕޫރު1
247ވިކިޕީޑިއާ ޚިޔާލު:ޢާންމު ހޮޅުއަށި1
247އެޕްރީލް 221
247ފައިލު:VisualEditor toolbar Page options - Switch to wikitext - Save.png1
247ކޮރެޔާ ބަސް1
247ދުވާފަރު (ރ. އަތޮޅު)1
247މޮޑިއުލް:Portal/images/s1
247ހަށިދަމަނަ1
247ފަންވަތް:One source/doc1
247ޓެމިލް ނާޑޫ1
247ޓޯކިޔޯ1
247ވިކިޕީޑިއާ:FAQ1
247Henry A. Wallace1
247ޖެނެޓިކް ސްކްރީނިންގ1
247ފަންވަތް:Did you know/2013-031
247ފަޅު ފެމުނު މިޔަރު1
247ބަލްގޭރިއާ1
247އައްސައްޔިދު މެދުސީދީގެ ސީދީ1
247ފަންވަތް:Col-41
247މެމްބަރުގެ ވާހަކަ:209.209.9.1521
247ފައިލު:Flag of Mongolia.svg1
247Toy Story 21
247އާމާލް ޢަލީ1
247ކޯވިޑް-19 ވެކްސިން1
247ސިންދު ކޯރު1
247އަބްދުﷲ ޖަލާލުއްދީން1
247ފަންވަތް:Wikipediasister1
247ބެނީން1
247ފަތިނާރު1
247ފަންވަތް:Featured pic/2008-021
247ބަނބުކެޔޮ1
247ފައިލު:Toolbar-comparison-v1.png1
247ބަންގާޅު1
247ސޯމާލިއާ1
247ބަރަބޯ1
247ތުރުކުމެނިސްތާން1
247ފައިލު:VisualEditor bi-directional switching pencil icon in wikitext.png1
247Demographics of Brazil1
247އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު1
247ފަންވަތް:Familytree1
247ޙުސައިން ޝަމީމް1
247ޖޫން 91
247ހ.އ.އިހަވަންދޫ1
247ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީނު (ހަވަނަ)1
247ކުޑަކުދިންގެ ކުދިވާހަކަ 11
247ކިއުބާ1
24720221
247ހިންނަވަރު (ޅ. އަތޮޅު)1
247ހަދީޘް1
247އޮޅުދޫކަރަ1
247ނެފްރޮޓިކް ސިންޑްރޯމް1
247މެމްބަރުގެ ވާހަކަ:Ushau971
247ޖިއްދާ1
247ނީނާ ސަލީމް1
247ފެބްރުއަރީ 21
247ދަތްދޮޅި1
247ދޫނި ރޯގާ1
247ނަބިއްޔާގެ ނަމާދު (އަލްބާނީ)1
247މުހައްމަދު ވިޝާމް1
247Adhaalath Party1
247ޕާކިސްތާން1
247ފައިލު:EditCards-v.20.png1
247މެމްބަރު:KernelFreeze1
247ޤިސްމު:Wikipedians in Maldives1
247ޚާއްސަ:Version/License/GuidedTour1
247ކަލާމް1
247މެމްބަރުގެ ވާހަކަ:Hussain niyaz1
247ސޯވިއެޓް އިއްތިހާދު1
247މޮޑިއުލް:Documentation1
247އުތީމު ޢަލީ ތަކުރުފާނު1
247ސިޓީ (ފިލްމް)1
247އިނގިރޭސިވިލާތް1
247ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރުތައް1
247ކަޅު ދިރި1
247ވިލު ކާޅު1
247މެއި 61
247މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސް1
247ޤިސްމު:User ur1
247ޖުޣުރާފީ1
247މޮޑިއުލް:If empty1
247ފަންވިނުން1
247މެމްބަރު:Manikfan1
247ފަންވަތް:Shortcut/doc1
247ސާރޓޯލީ ސެލް1
247ވިކިޕީޑިއާ:Bureaucrats1
247ފައިލު:Athireege Thaana.JPG1
247ދިވެހި އަތަ1
247ކޮތަރި ރީނދޫ ދަންބޮޑު1
247އަންހެނުންގެ ނަސްލު އުފައްދާ ނިޒާމް1
247ނޭކުރެންދޫ (ހދ. އަތޮޅު)1
247ފައިލު:Edit Cards comparison v2 and v3.png1
247މެއި 71
247ދޮމޮ-ކުނ1
247ބޮނޑި ކޮޕީ1
247މޮޑިއުލް:Navbar1
247ފަރިހި1
247ދިވެހި އަސްލު ތާރީހު1
247މެމްބަރު:Ahmad2521
247ސައި1
247ފަންވަތް:Coor title dms1
247މޫސާގެފާނު1
247ހިއުމަން ޕްލަސެންޓަލް ލެކްޓަޖަން1
247މެމްބަރު:Vargenau1
247ފުންނާބު ކަށިގަނޑު1
247ވިކިޕީޑިއާ:Unsuccessful adminship candidacies1
247ފަންވަތް:Infobox Television/doc1
247މުސްނަދު އިމާމު އަޙުމަދު ޙަދީޘްފޮތް1
247މެމްބަރު:Deviathan1
247ރީނދޫ ހުން1
247ލެޓުވިއާ1
247ކުލަ ކޮކާމަސް1
247ސެޕްޓެމްބަރު 121
247ޤިސްމު:To do1
247ޓެންޒޭނިއާ1
247ފައިލު:History.png1
247ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު1
247މެމްބަރު:Idioma-bot1
247ފަންވަތް:Featured article/2007-121
247ރަހިމުގެ ދޮރު ދުޅަވުން1
247މެމްބަރު:PPelberg (WMF)1
247ފައިލު:MediaWiki Vector skin blue star watchlist icon.svg1
247ފައިލު:Science.png1
247ފަންވަތް:Stub1
247ރާއްޖެ ބަލި1
247މައިންކްރާފްޓް1
247ރަހިމު ބަންދުވުން1
247ފަންވަތް:POV1
247އެންގޯލާ1
247އިބްރާހިމް ޝިހާބް1
247Laamu Atoll1
247ޖާން ނިސާރު އަޚްތަރު1
247މޮޑިއުލް:No globals1
247ފެބްރުއަރީ 101
247ފައިލު:VisualEditor visual diff tool - wikitext diff.png1
247އެޕްރީލް1
247ބޮލި1
247ޖޭމްސް ކްނޮކްސް ޕޮލްކް1
247ކީރިތި ޤުރުއާން1
247ދުނިޔެ1
247މެމްބަރު:MF-Warburg1
247ޖުލައި 161
247ހަގީގީ މަސީހީ ކަނީސާ1
247ފައިލު:Yellow check.svg1
247އިންޑިޔާގެ ތާރީޚު1
247ޢުމާން1
247މޮޑިއުލް:Portal/images/p/doc1
247މެމްބަރު:Leitoxx1
247މެމްބަރުގެ ވާހަކަ:Rschen77541
247ކަނަމަދު1
247މެމްބަރު:Nikkis1
247ފައިލު:Lesser Coat of Arms of Ukraine.svg1
247ސުލްޠާން ޢަބްދުﷲ (ދެވަނަ)1
247އޮކްޓޫބަރު 101
247ސެޕްޓެމްބަރު 161
247ބަނބުޅަބޮސް1
247ވެޓިކަން ސިޓީ1
247True Jesus Church1
247ފަންވަތް:Audio1
247ދައުވަތު(ފިލްމް 2019)1
247ހުންކޮށި1
247ޖޫން 111
247މުސްލިމުން1
247ފިޤްހު1
247ނޮވެމްބަރު 51
247ޖިމީ ކާރޓަރ1
247ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތައް1
247ވިކިޕީޑިއާ:Barnstars1
247ފަންވަތް:Featured article/2022-121
247އިންޑިޔާގެ ސިޔާސީ މައިދާން1
247ހެއިޓީ1
247ޕަންގިއާ1
247ޣިޔާޘުއްދީން ސުކޫލް1
247އާޔާސޯފިޔާ1
247މެމްބަރު:EN-Jungwon1
247ފަންވަތް:Did you know/2007-121
247މުހައްމަދު ޖަމީލު ދީދީ1
247ކުޑަ ހުޅު1
247މަސް މުގުރާން1
247އާނިސްޓް ހެމިންވޭ1
247ސ.އަތޮޅު މަދަރުސާ1
247ފަންވަތް:Convert/round1
247އޮގަސްޓު 201
247Maumoon Abdul Gayoom1
247ފަންވަތް:User ur-21
247ފައިލު:Lamprotornis - Glossy Starling.jpg1
247ފައިލު:FNB-10.JPG1
247އެންކެފަލިން1
247މެމްބަރު:Siptol1
247ޤިސްމު:Japan1
247ކާޕަލް ޓަނެލް ސިންޑްރޯމް1
247ބަހާމަސް1
247ފަންވަތް:F11
247ޖުލައި 111
247ކެންސަރު1
247އުމަވީ ދައުލަތް1
247އަބޫޖާ1
247ޤިސްމު:Translation Projects1
247ޖަސަރީ1
247ޤުދުސް1
247ސަންގީތު1
247ސެޕްޓެމްބަރު 41
247އަރުނާޗަލް ޕްރަދޭޝް1
247ކެންބޯޑިއާ1
247މޮޑިއުލް:Convert1
247މާރޗް 311
247އެހީ:Contents/Getting started1
247ނޮވެމްބަރު 11
247މީޑިއާވިކީ:Geodata-broken-tags-category1
247ޕްރޮޓީން1
247ކޮލަންބިއާ1
247Julius Caesar1
247ކޯފުއްޕި1
247ވައިނޮޅި ދުޅަވުން1
247ފަންވަތް:Coor Maidenhead1
247ފައިލު:Technology.png1
247ޕްލޭޓްލިޓް1
247Word translations1
247މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް1
247މެމްބަރު:Whatamidoing (WMF)1
247ލޭމަދުވުން (ދަގަނޑު މަދުވުމުން)1
247ޒިންކް1
247ބޭނަޒީރު ބުއްޓޫ1
247ޖޫން 21
247ވޮޝިންގޓަން، ޑީ.ސީ.1
247އަސްދާނު ރައިވެރިމަސް1
247ކިރުޅިޔަ ބިބީ1
247އުތުރު ކަނޑުން ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް1
247ވިކިޕީޑިއާ ޚިޔާލު:Future Main Page in Progress1
247ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީނު (އެއްވަނަ)1
247ޤިސްމު:Semi-protected1
247ވިކިޕީޑިއާ:Quick index1
247ފަންވަތް:Pakistan infobox1
247ބެނިން1
247ޖުލައި 151
247ދިވެހި އިޝާރާތް ބަހުގެ1
247އުރުގުއޭ1
247ކެއްސުން ބަލި1
247ފައިލު:Wikitext diff paragraph move correcting vandalism 2018.png1
247ފަންވަތް:Country data Spain1
247ފައިލު:Visual diff paragraph move correcting vandalism 2018.png1
247މަންތާލި1
247މާރޗް 191
247ފަންވަތް:Convert1
247ދިވެހި ކޮވެލި1
247ފަންވަތް:/Countries of Africa1
247އަލްވަޒީރު އެދުރު އުމަރު މާފަތްކަލޭގެފާނު1
247މުޙައްމަދު ނަޝީދު1
247އަތަ1
247ސުލްޠާން ޢަލީ (ފަސްވަނަ)1
247މޭޖަރ ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް) އާދަމް ޒާހިރު1
247ފުސްޠާޠު ( މިސްރު )1
247ވިކިޕީޑިއާ:Browse1
247ފަންވަތް:Convert/m1
247ޤިސްމު:ދިވެހި ކުޅިވަރު1
247އެންޓޮމޮލޮޖީ1
247ރަތް ކަނޑު1
247ފެބްރުއަރީ 301
247އެކުމާފާނު މަޝްރޫޢަށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ދާއިރާތައް1
247ޖޫން 61
247މެމްބަރު:Khazaanaa1
24720001
247މެމްބަރުގެ ވާހަކަ:Glaisher1
247ކޮޅުމަޑުލު1
247އަހާނާ ޑިއޯލް1
247ޖެނުއަރީ 191
247ވިކިޕީޑިއާ:Unsuccessful bureaucratship candidacies1
247އިނގިރޭސި1
247ފަންވަތް:Anonblock1
247ފަންވަތް:Cite news1
247ވިކިޕީޑިއާ:DVWNB1
247ފައިލު:VisualEditor table editing menu.png1
247މޮޑިއުލް:Namespace detect/data1
247ކަޢުބާ1
247ތަފާސް ހިސާބު1
247މެމްބަރުގެ ވާހަކަ:Glacious/Archives/20071
247ސުލްޠާން އިބްރާހީމް އިސްކަންދަރު1
247ފައިލު:VisualEditor visual diff tool - visual diff.png1
247ފަންވަތް:Documentation/end box21
247ޑިސެމްބަރު 41
247ފެބްރުއަރީ 31
247ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ މަހުގެ މަޢުލޫމާތު1
247ވިކިޕީޑިއާ:News1
247ނޮވެމްބަރު 261
247މެމްބަރު:Mohamed Afrah1
247ރާގޮނޑި ކޮލި1
247Lhaviyani Atoll1
247ދިވެހި ބޭސްވެރިކަން1
247ސަން އެފްއެމް އެވޯޑް1
247Shaviyani Atoll1
247މެމްބަރު:Varlaam1
247ހިމަގްލޯބިން1
247ޙަސަން ޙަމީދު އަޙުމަދު1
247ވިކިޕީޑިއާ:Future Main Page in Progress1
247މެމްބަރު:LeX1
247ފަންވަތް:Ombox1
247ފަންވަތް:Country data England1
247ޤިސްމު:1885 births1
247ފައިލު:OOjs UI icon edit-ltr.svg1
247ޚާއްސަ:Version/License/PageViewInfo1
247މިލަނޯސައިޓް ސްޓިމިއުލޭޓިންގ ހޯރމޯން1
247ސައިޕްރަސް1
247ނަމާދު1
247ފައިލު:Eiffel Tower Drone 4k-Qx c1X3zfEc-313-251.webm1
247ދާނެޝްނާމާ1
247ވިކިޕީޑިއާ:ބަސްބަހަވީ ވިލަރެސް1
247އާބާދީއަށް ބަލައިގެން ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓު1
247ކެޓޮވިސް1
247ފަންވަތް:Documentation/doc1
247ހިމަ ގޮދަން1
247ޖޫން 281
247ޕެނިކް އެޓޭކް1
247ބެލަރޫސް1
247Manadhoo (Noonu Atoll)1
247މާރޗް 111
247ކުކުން1
247ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފަތު1
24719981
247ސުލްޠާން ޙުސައިން ފާމުލަދޭރިކިލެގެފާނު1
247ޖޫން 251
247އުޅަބޮށި1
247ފައިލު:VisualEditor-logo.svg1
247ޑްރާމާ1
247ދިވެހި ރުފިޔާ1
247Sesame1
247ފަންވަތް:S-start/doc1
247ތުންގަނޑު ހިބަރު1
247Haa Dhaalu Atoll1
24724 (ޓީވީ ސިލްސިލާ)1
247މާސްކު ބިބީ1
247ފަންވަތް:Archive for converted LQT page1
247އަމީތާބް ބައްޗަން1
247ފައިލު:Jhelum River-Pakistan.jpg1
247ސުލްޠާން މުޡައްފަރު މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީނު (ދެވަނަ)1
247އަންދްރަ ޕްރަދޭޝް1
247ފިރިހެންހަށީގެ ބޯ ދުޅަވުން1
247ތީނި1
247ފައިލު:Edit Cards-before-v3-comparison.png1
247ޑެންމާކު1
247ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު1
247ފަންވަތް:Lang-en1
247ދަށްފައި1
247ބަވާސީ1
247ފަންވަތް:Cite book1
247Monzón1
247ފަންވަތް:Pp-meta/doc1
247އައިސާބީގެދަރު ދޮންބެއްޔާ1
247މައުމޫނު އަބްދުލް ޤައްޔޫމް1
247އެހީ:Contents/The Wikipedia community1
247ކުވެއިތު1
247ޝެއިހް އަބްދުއް ރަހްމާން1
247އާމިނަތު ފާއިޒާ1
247މެމްބަރުގެ ވާހަކަ:FloggerBot1
247ކަޅު ހުވަފަތް މަކުނު1
247މެމްބަރު:Ushau971
247ފަންވަތް:Featured picture/2022-03-161
247ޔޫސުފް މުޙައްމަދުފުޅު1
247ފައިލު:TalkPages-Reply-v1.0.png1
247ޖެމެއިކާ1
247އޮކްޓޫބަރު 261
247ޑޮމިނިކަން ޖުމްހޫރިއްޔާ1
247އަލިރަސްގެފާނު ޝަހީދުވި ހާދިސާއިން ލިބިގަންނަންވީ ޢިބުރަތްތައް1
247ނެރު:ޓެކްނޮލޮޖީ1
247މިނެރަލޯ ކޯޓިކޮއިޑް1
247ގޮހޮރުގެ ކެންސަރު1
247Copyleft1
247ފަންވަތް:Country data ދެކުނު އެފްރިކާ1
247މޮޑިއުލް:Portal/images/n1
247ސަންސްކްރިއްތް1
247އުނިޔަ1
247ބޭރަށް ހިންގުން1
247ފަންވަތް:Tim1
247ފައިލު:TalkPages-Reply-v2.0.png1
247ސުވިޑެން1
247ވިކިޕީޑިއާ:Stub1
247މެމްބަރު:Ahmed Nasheed Hussain1
247ކަންފަތް1
247ފައިލު:Societytmp.png1
247އެހެންނަ1
247ހޮވާލެވިފައިވާ ހޮވުންތަކުގެ ލިސްޓު1
247އެކުމާފާނު1
247ޙަސަން ޝަފީޢު1
247ނެރު:Geography1
247ދިވެހި ކިޔަވާކުދިންގެ ޖަމިއްޔާ މިސްރު1
247މެމްބަރު:AHbot1
247ކާށިދޫ (ކ. އަތޮޅު)1
247މޫމިން ފުއާދު1
247ލައިޓް ހައުސް1
247އުތީމު (ހއ. އަތޮޅު)1
247މެމްބަރު:CRC431
247ޤަޠަރު1
247ޖުމުލަ1
247ފައިލު:Mobile editing watchlist star editing pencil.png1
247ލަވަ1
247D1
247މެމްބަރު:Koavf1
247ލިތުއޭނިއާ1
247ގަލްފު ހަނގުރާމަ1
247މަސާނާ ދުޅަވުން1
247މޮޑިއުލް:Citation/CS1/Configuration1
247މޮންޓެނީގުރޯ1
247ޤިސްމު:Islands1
247ޖުމުހޫރީ ޕާޓީ1
247ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް) އަޙްމަދު މުޙައްމަދު1
247ޱަވިޔަނި1
247އިހުޒަމާނުގައި ކޮށްއުޅުނު މަސައްކަތްތައް1
247Cape Verde1
247ޕޯޗުގަލް1
247ޗިލީ1
247ފައިންޑިންގ ނީމޯ1
247ޔުކްރެއިން1
247ނަސްލު އުފައްދާ ނިޒާމް1
247ފައިލު:Ptchr u0.jpg1
247ސެޕްޓެމްބަރު 211
247އެޑިސެންޒް ބަލި1
247ވިކިޕީޑިއާ:To-do list1
247Islam1
247ފަންވަތް:Big1
247ފަންވަތް:Infobox officeholder1
247މެރޫން 51
247ލަކްޝަދްވީޕު1
247ޑިސެމްބަރު 141
247އަނބު1
24719891
247ޝައްމީ ކަޕޫރު1
247ހުރަވީ ދުވަސް1
247މަސްގަނޑުގެ ކެންސަރު1
247ހަކުރު ބަލީގައި ފައި ހަލާކުވުން1
247ފަންވަތް:Mbox1
247ބޮޑުފެންވަޅުގޭ ސީދީ1
247އަނދުން މިޔަރު1
247ޤިސްމު:Dhivehi Wikipedians1
247ނެރު:History1
247ހައިޕަރނެފްރޯމާ1
247އަޙުމަދު ޢާމިރު ޢަބުދުއް ޝުކޫރު1
247ޝަހީދު ކުޑަ އާދަމް ކުޑަ ތުއްތު1
247ނަރުވާ ބިބީ1
247ފަންވަތް:User ko-11
247ވިކިޕީޑިއާ:Requests for adminship/Lex1
247ޖަބަލްޠާރިޤު1
247ހައިޑްރަޖަން1
247ތީމުގޭ މަހާ ކަލަމިންޖާ1
247Did You Know Archives1
247ފަންވަތް:RWNBs1
247ތެލުގޫ1
247މެމްބަރު:MediaWiki message delivery1
247ފައިލު:Wikiloveswomen logo.svg1
247މުއުމިނާ ޙަލީމް1
247ކޮލެސްޓްރޯލް1
247މެމްބަރު:GerardM1
247ފަންވަތް:Country data Nepal1
247ފަންވަތް:Module rating1
247ފައިލު:Wiki Loves Women South Asia.svg1
247ބައްކާ1
247ޚިޔާލު:އަދަބިއްޔާތު1
247އެޕްރީލް 101
247ތަކަންދޫ (ހއ. އަތޮޅު)1
247ހާރޫނު މޫސާ1
247ފައިލު:24tv.jpg1
247އާތަމާލަ1
247ޤިސްމު:To do, priority undefined1
247މެމްބަރު:SSethi (WMF)1
247މެމްބަރު:IaN1
247ސަންތި ޕިއޭރޭ އާއި މިކުއެލޯން1
247ވިކިޕީޑިއާ:Changing username1
247އޭ1
247ޤުރުއާނާއި ބައިބަލްގައިވާ އެއްގޮތްކަންތައް1
247ހުސެއިން ޞަލާހުއްދީން1
247ބޫޓާން1
247މެމްބަރު:ReyBrujo/Dumps/200704261
247އިބްރާހީމް ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު1
247މެމްބަރުގެ ވާހަކަ:V(g)1
247ފަންވަތް:Para1
247ލިމްފަސައިޓް1
247ފައިލު:Karte Mulaku-Atoll.svg1
247ސެޓެލައިޓް1
247ވިކިޕީޑިއާ:VisualEditor1
247މެމްބަރު:ReyBrujo/Dumps1
247ޖުލައި1
247ފަންވަތް:Coor1
247ސެނެގާލް1
247ކަށިމަތި ކަށިގަނޑު1
247މެއި1
247ލީބިޔާ1
247ފައިލު:Gray34.png1
247ޢަބުދުލް ޤައްޔޫމް އިބްރާހީމް1
247ފަންވަތް:Country data Armenia1
247މާރޗް 61
247ދާ1
247Charles G. Dawes1
247ހިތް ފޭލްވުން1
247ފައިލު:VisualEditor visual diff tool - toggle button.png1
247ރާދަފުސް1
247އޮގަސްޓު 151
247ރަތުލޯ1
247ފަންވަތް:Uw-vand11
247އެޕްރީލް 211
247ފަންވަތް:Coor dms/doc1
247ލައިބީރިއާ1
247ތިއްޖެހި ކާޅު1
247މެމްބަރު:PiRSquared171
247ސަންތި ވިސެންޓޭ އަދި ގުރެނާޑީން1
247ފައިލު:Wikimania logo with text 2.svg1
247އަޙުމަދު ޝާހް1
247ޞަޙާބީން1
247މޮޑިއުލް:Portal/images/other/doc1
247ދިވެހި އަދީބުން1
247ފަންވަތް:Template group/doc1
247ޕެނިކް ޑިސްއޯޑަރ1
247FAQs on composing Thaana on the computer1
247ފަންވަތް:Infobox Person/doc1
247ފައިލު:Emblem of Togo.svg1
247ވިކިޕީޑިއާ:އަސާސީ ނެވިކަން1
247ފަންވަތް:Cite encyclopedia1
247ކައްޓަލަ1
247ފައިލު:VisualEditor and wikitext side-by-side.png1
247އީރާން އިރާޤު ހަނގުރާމަ1
247މާރޗް 261
247މުޙައްމަދު މުނައްވަރު1
247ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑީވްސް1
247މޮޑިއުލް:String/doc1
247އެކުވެރި ޢަރަބި އިމާރާތު1
247އެއްކައުވަންތަކަން1
247ޖަރުމަނު ގެ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު1
247ސުލްޠާން އިބްރާހީމް (ދެވަނަ)1
247ފޮނަދޫ (ލ. އަތޮޅު)1
247ފަންވަތް:IPA1
247ޢަލީ ޝިފާއު1
247މާމިން އޮށްޓަރު1
247އަންނާރު1
247ފަންވަތް:Featured picture/2011-011
247ހޮވާލެވިފައިވާ ހޮވުންތަކުގެ ލިސްޓު/20091
247ފަންވަތް:Tlx1
247މެމްބަރު:EVula1
247އޯގަސްޓް 81
247Woodrow Wilson1
247ގުރައިދޫ (ކ. އަތޮޅު)1
247އެންޑްރޫ ޖެކްސަން1
247George Washington1
247ފަންވަތް:Dmbox/doc1
247އޮކްޓޫބަރު 141
247އެލެގްސެންޑްރިޔާގެ ލައިޓް ހައުސް1
247ފީޒިޔާއީ އިލްމު1
247ޤިސްމު:ދިވެހި އަދަބިއްޔާތު1
24720191
247ފަންވަތް:Cleanup/doc1
247ތަމަޅަ1
247އުރުދުން1
247ބްރިޓިޝް އީސްޓް އިންޑިޔާ ކޮންޕެނީ1
247ފަންވަތް:Welcome1
247ފަންވަތް:Geobox coor1
247ޤުރުޠުބާ ( ސްޕޭން )1
247ސެޕްޓެމްބަރު 51
247ތާވަޅަ އާއިލާ (މަސް)1
247ކަރުބަލާ ހަނގުރާމަ1
247Sikhism1
247މެމްބަރު:EmausBot1
247ޢާއިޝަތު ޢަލީ ނާޒް1
247މަތިމަސް1
247ފަންވަތް:Infobox school/doc1
247ޕޯޗުގީޒު1
247ޕޮކަހޮންޓަސް (1995ގެ ކާރޓޫނު ފިލްމު)1
247Meemu Atoll1
247އޮކްޓޫބަރު 91
247މެމްބަރުގެ ވާހަކަ:Ahmed Nasheed Hussain1
247އިސްޙާޤުގެފާނު1
247ހިތުގެ ބަލި1
247މެމްބަރު:Waldir1
247ފަންވަތް:Lhemuge baithah1
247ފައިލު:Junior Contributor New Topic Tool Completion Rate.png1
247ފަންވަތް:Distinguish1
247ކަޅު މުގު1
247ބާބާގޭ ދޮންމަނިކު1
247ފަންވަތް:Softredirect1
247މަލިކުރުވާ1
247Gnaviyani Atoll1
247ފަންވަތް:User de1
247އުރަމަތީ ކަށިގަނޑު1
247ނިލަންދޫ (ގއ. އަތޮޅު)1
247ޤިސްމު:ކަށިތަކުގެ ނިޒާމް1
247އުޗިހާ އިޓާޗީ1
247ވިކިޕީޑިއާ:ހޮވާލެވިފައިވާ މަޒުމޫނު/އަރުޝީފު/20101
247List of countries by system of government1
247Thaa Atoll1
247ޖުލައި 11
247ތިރިއަށްފައިބާ ފަލަ ގޮހޮރު1
247ޑިމިޓްރީ މެޑްވެޑޭވް1
247Philémon Yang1
247ކެއްސުން1
247ނިއުޒިލޭންޑު1
247ފައިލު:[email protected]1
247ފަންވަތް:Country data ITA1
247Keyodhoo (Vaavu Atoll)1
247އަކަމޭލު1
247ބަނޑު ބަލި1
247އަކަމިން1
247ބިލެއްދޫ (ފ. އަތޮޅު)1
247މެމްބަރު:Alexsh1
247ޤިސްމު:SAARC1
247Faafu Atoll1
247Uetersen1
247އީސާގެފާނު1
247ގޮން މަސް1
247ވިކިޕީޑިއާ:Template substitution1
247ފަންވަތް:Featured picture/2022-03-151
247ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގައި ޖަރާސީމް އަށަގަތުން1
247ފައިލު:Edit toolbar - 2.png1
247ހަރުދަނާ އާއިލާއެއް ބިނާކުރުމުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު1
247ލައްޖެހި ކޮލި1
247ފައިލު:Art.jpg1
247ފަންވަތް:Country data Thailand1
247ބޯރޯން1
247ހެންޓާވައިރަސް ޕަލްމޮނަރީ ސިންޑްރޯމް1
247ފައިލު:Mangrove Apple.JPG1
247ނަޞްރުގެ ދުވަސް1
247މޮޑިއުލް:Italic title1
247މާލެ އަތޮޅު1
247މެމްބަރުގެ ވާހަކަ:LlamaAl1
247ޖޯޖް ވޮޝިންގޓަން1
247ގެމެންދޫ (ދ.އަތޮޅު)1
247ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީ1
247މެއި 301
247ޤިސްމު:މާރޗް1
247ޚިޔާލު:ގަނދަކޯޅި1
247ދިއްދޫ (ހއ. އަތޮޅު)1
247މެގަލާޔާ1
247އެމްޕައަރ ސްޓޭޓް ބިލްޑިންގ1
247ޚިޔާލު:ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީން1
247މާމުއި1
247އިންސާނާގެ ބާރަކާ ނުލައި އޭގެ ޒާތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ނިޒާމްތައް1
247ނޮޅިވަރަމު (ހދ. އަތޮޅު)1
247ފެން1
247ބަލިވެ އިނުން ވިހަވުން1
247ޖުލައި 41
247ދަވިއްގަނދު1
247ހިބަރު އާއިލާ (މަސް)1
247މައްކާ1
247ފަންވަތް:Location map+1
247ބުރުނައީ1
247އޮކްޓޫބަރު 31
247އަނގޮޅިތީމު (ރ. އަތޮޅު)1
247ފޮސްފަރަސް1
247ފަންވަތް:Tsh1
247ޕުއެޓެރީކޯ1
247Bill Clinton1
247ޞިއްޙި ރަގަޅު ޢާދަތައް1
247އާމިނަތު ޙުސައިން1
247ބިބީ އާއިލާ (މަސް)1
247ފަންވަތް:Navbox with collapsible groups1
247މާފިލާފުށި (ޅ. އަތޮޅު)1
247ސިންގަޕޫރު1
247ޤިސްމު:User mwl1
247ނޮވެމްބަރު 141
247އަނޯނާ1
247ފިނޭ (ހދ. އަތޮޅު)1
247ވިކިޕީޑިއާ1
247ފަރަހް ޚާން1
247މެމްބަރު:TXiKi1
247ޞޫފީން1
247Alphabetic contents1
247މޮޑިއުލް:Check for unknown parameters1
247ދަތްފުކު ރޮނޑު1
247ރަންބުސްތާން1
247ފައިލު:LocationGuinea.svg1
247އޮޅުވެލިފުށި (ޅ. އަތޮޅު)1
247ފަންވަތް:Featured picture/2008-031
247ވޭޒޯޕްރެސިން1
247ފަންވަތް:Featured picture/2022-05-261
247މެމްބަރު:Rschen77541
247ރާބޮނދި1
Rank Article Views

The most popular Wiki ދިވެހިބަސް article for every day in November - 2022
The calendar is updated daily, check back tomorrow to see what becomes today’s most popular page.

Last updated 2022/11/27 UTC.