Wiki Shqip 2023: Faqja kryesore
SQWiki Tiếng ViệtWiki English

Alfabeti shqip

Alfabeti shqip: Variant i alfabetit latin që përdoret për të shkruar gjuhën shqipe.

Alfabeti shqip është një variant i alfabetit latin i përdorur për të shkruar gjuhën shqipe. Përbëhet nga 36 shkronja, nga të cilat 7 janë zanore dhe 29 janë bashkëtingëllore.[1]

Alfabeti shqip
Shkronjat e mëdha:ABCÇDDhEËFGGjHIJKLLlMNNjOPQRRrSShTThUVXXhYZZh
Shkronjat e vogla:abcçddheëfggjhijklllmnnjopqrrrsshtthuvxxhyzzh
Shenjat e AFN (Alfabetit Fonetik Ndërkombëtar):
Shqiptimi standard →
[2][3][4][5][6]
[a][b][t͡s][t͡ʃ][d][ð][e], [ɛ][ə], [ʌ], [ɜ][f][ɡ][ɟ][7][h][i][j][k][l][ɫ][m][n][ɲ][o], [ɔ][p][c][8][ɾ][r][s][ʃ][t][θ][u][v][d͡z][d͡ʒ][y][z][ʒ]
Toskërishte (veriore)[9][10][a][b][t͡s], [t̪s̪][t̠ʃ][d], [d̪][ð][e̞][ə][f][ɡ][ɟ͡ʝ][h][i][j][k][l][lˠ][m][n], [n̠][ɲ̟][o̞][p][c͡ç][ɾ][r], [r̪][s], [s̪][ʃ][t], [t̪][θ][u][v][d͡z], [d̪z̪][d̠ʒ][y][z], [z̪][ʒ]
Toskërishte (Korçë)[11]
[ä][b][t͡s][t̠ʃ][d][ð͇ˠ][e][ə][f][ɡ][ɟ][h][i], [i̯][j][k][l][ɫ][m][n][ɲ][o][p][c][ɾ][r][s][ʃ][t][θ][u], [u̯][v][d͡z][d̠ʒ][y][z][ʒ]
Arbërishte (Arbëreshë, Kundisa)[12][a][b][t͡s][t̠ʃ][d][ð][ɛ][ə][f][ɡ][ɡʲ](Hj/hj)[ç][i][j][k][ʎ][ɣ]~[ɫ][m][n][ɲ][ɔ][p][kʲ][ɾ][r][s][ʃ][t][θ][u][v][d͡z][d̠ʒ][œ][z][ʒ]
Arbërishte
(Hora e Arbëreshëvet)
[13]
[a][b][t͡s][t̠ʃ][d][ð][ɛ][ə][f][ɡ][ɟ](H/h)[x]
(Hj/hj) [ç]
[i][j][k](L/l)[l]
(Lj/lj)[ʎ]
[ɣ][m][n][ɲ][ɔ][p][c][ɾ][r][s][ʃ][t][θ][u][v][d͡z][d̠ʒ][œ][z][ʒ]
Gegërishte (verilindore)[14][ä], [ã̈][b][t͡s][t̠ʃ][d̪][ð][e], [ẽ][ã̈], [ẽ][f][ɡ][h][i]], [ĩ][j][k][l], [ʎ][ɫ̪][m][n] ([ŋ])[ɲ][o][p][ɾ]~[ɹ][r][s][ʃ][t̪][θ][u], [ũ][v][d͡z][d̠ʒ][y], [ỹ][z][ʒ]

Historia

Hera e parë ku përmendet shkrimi shqip vjen nga dokumenti kishtar katolik i vitit 1332, shkruar ose nga arqipeshkvi Guillaume Adam, ose nga murgu Brokard ku pasqyrohet Licet Albanenses aliam omnino linguam a latina habeant et diversam, tamen litteram latinam habent in uso et in omnibus suis libris ("Arbërit vërtetë kanë një gjuhë tjetër prej latinëve. Megjithatë, ata përdorin shkronja latine në të gjithë librat e tyre").[15][16] Ka studiues që e interpretojnë alfabetin sikur arbërit e kohës shkruanin edhe latinisht, jo medoemos gjuhën arbërore me shkronja latine.[17]

Historia e alfabeteve të mëpasme të shqipes lidhet ngushtë me ndikimin fetar tek shqiptarët. Shkrimtarët nga viset veriore përdornin alfabetin latin nën ndikimin e Kishës Katolike, ndërsa ata nga viset jugore në alfabetin grek nga ndikimi i Kishës Ortodokse, të tjerë me alfabetin arab (Elifbaja shqipe) nga ndikimi i Islamit. Përgjatë viteve 1750-1850 pati përpjekje për thurjen e një alfabeti origjinal shqiptar. Alfabeti i tanishëm është njëri nga dy variantet që u aprovuan në Kongresin e Manastirit, mbajtur nga intelektualët shqiptarë. Një historik i shkurtër i paraqitur grafikisht është dhe alfabeti shqip sipas këtij burimi.

Alfabete të përdorura në letërsinë e hershme

E para referencë ndaj shkronjave latine ka qenë në një dorëshkrim mesjetar në latinisht më 1332[18]. Ndërsa pretendimi për zbulimin e parë të gjuhës arbërore është një dorëshkrim i Teodor Shkodranit më 1210, me gjasë i shkruar me alfabet latin.

Dokumenti i parë i gjuhës shqipe i gjetur me siguri është Formula e Pagëzimit, e shkruar më 1462 nga Pal Engjëlli me alfabet latin.[18] Përbën një fjali të shkurtër që mund të përdorej nga të afërmit në pragun e vdekjes që e kishin të pamundur të shkonin tek kisha.

Pesë shkrimtarët shqiptarë të shekujve XVI-XVII (Buzuku, Matrënga, Budi, Bardhi e Bogdani) që përbëjnë bërthamën e letrave shqipe, të gjithë shkruajtën me alfabet latin. Ky alfabet u mbajt nga shkrimtarët në viset veriore shqiptare deri në fillim të shek. XX dhe është i njohur përgjithësisht me emrin Alfabeti i Shkodranishtes së vjetër nga Doktrina e Bogdanit e deri me botimet e shtypshkronjës "Zoja e Paperlyeme" që nisën më 1870 në Shkodër.[19]

Intelektuali grek Anastas Milo, në një fjalim të tij në Akademinë e Berlinit (afërsisht 1702) përmend një alfabet shqiptar të thurur "rishtazi" nga Kozma Qiprioti, peshkop i Durrësit. Pandehet se ky alfabet shërbeu më pas për Ungjillin e Elbasanit. Anastasi e quante Kozmain "Kadmi i Shqipërisë".[20]

Bashkëtingëlloret

Bashkëtingëlloret e gjuhës shqipe
BCÇDDhFGGjHJKLLlMN
NjPQRRrSShTThVXXhZZh
  Bashtingëlloret klasifikohen
 • a) Sipas vendit të formimit:
  – buzore: p, b, m, f, v
  – dhëmbore: t, d, th, dh, ll
  – alveolare: c, x, n, s, z, l, rr, r
  – paraqiellzore: ç, xh, sh, zh
  – qiellzore: q, gj, nj, j
  – prapaqiellzore: k, g, h
 • b) Sipas pjesëmarrjes ose jo të zërit dhe zhurmave, ndahen në:
  – të zëshme: d, z, zh, x, xh, g, gj, dh, v, b, m, n, nj, j, l, ll, r, rr
  – të pazëshme: t, s, sh, c, ç, q, k, th, f, p, h

Zanoret

Zanoret
AEËIOUY
  Zanoret klasifikohen,
 • a) Sipas vendit të ngritjes së gjuhës drejt qiellzës, ndahen në:
  – të përparme: i, y, e
  – qendrore: ë, a
  – të prapme: u, o
 • b) Sipas shkallës së ngritjes së gjuhës drejt qiellzës, ndahen në:
  – të hapura: a
  – gjysmë të mbyllura: ë, e, o
  – të mbyllura: i, y, u
 • c) Sipas pjesëmarrjes ose jo të buzëve në formimin e tyre, ndahen në:
  – të buzërzuara: y, u, o
  – jo të buzërzuara: i, ë, a, e

Shih dhe

Referime

 1. ^ Newmark, Hubbard & Prifti 1982, pp. 9–11
 2. ^ Martin Camaj (1984). Albanian Grammar with Excercises Chrestomathy and Glossaries (në anglisht). Otto Harrassowitz, Wiesbaden. fq. 2. ISBN 3-447-02467-4., Shiko: „1. Phonology“ („Fonologji“).
 3. ^ Philip L. Hubbard (2016). The Syntax of the Albanian Verb Complex (Routledge Library Editions: Syntax) (në anglisht). Routledge. fq. 10-11. ISBN 1315462796., Shiko: „A Note on Pronunciation“ („Një shënim në shqiptim“).
 4. ^ Langenscheidts Handwörterbuch Albanisch (në gjermanisht). Langenscheidt-Redaktion, Langenscheidt, Berlin, München, Wien, Zürich, New York. 2000. fq. 9, 14, 15. ISBN 978-3-468-05395-5., Shiko: f.14-15 „Alphabet und Aussprache“ („Alfabeti dhe Shqiptimi“).
 5. ^ Ilo Stefanllari (1996). Albanian-English, English-Albanian (në anglisht). Hippocrene Books. fq. 11. ISBN 0781804191., Shiko: „Transliteration Guide“ („Udhëzues për Transliterimin“).
 6. ^ Vladimir Orel (1998). Albanian Etymological Dictionary („Fjalori Etimologjik Shqiptar“) (në anglisht). Brill; Leiden, Boston, Köln. fq. XVI..
 7. ^ Martin Camaj (1984). Albanian Grammar with Excercises Chrestomathy and Glossaries („Gramatika Shqiptare me Ushtrime Krestomati dhe Fjalor“) (në anglisht). Otto Harrassowitz, Wiesbaden. fq. 1. ISBN 3-447-02467-4., Shiko: „1. Phonology“ („Fonologji“) gj = /ɟ/
 8. ^ Martin Camaj (1984). Albanian Grammar with Excercises Chrestomathy and Glossaries („Gramatika Shqiptare me Ushtrime Krestomati dhe Fjalor“) (në anglisht). Otto Harrassowitz, Wiesbaden. fq. 1. ISBN 3-447-02467-4., Shiko: „1. Phonology“ („Fonologji“) q = /c/
 9. ^ phoible.org "Northern Tosk Albanian" Toskërishte (veriore) (I)
 10. ^ phoible.org "Northern Tosk Albanian" Toskërishte (veriore) (II)
 11. ^ phoible.org "Tosk Albanian, Korçë" - Toskërishte, Korçë
 12. ^ phoilble.org "Arbëreshë Kundisa" - Arbërishte (Kundisa, IT)
 13. ^ phoible.org "Arbëreshë (Hora e Arbëreshëvet)" - Arbërishte (Hora e Arbëreshëvet, IT)
 14. ^ phoible.org "Gheg Albanian (North-Eastern)" - Gegërishtja (verilindore).
 15. ^ Skendi, Stavro (1967). The Albanian national awakening (në anglisht). Princeton: Princeton University Press. fq. 111. ISBN 9781400847761.
 16. ^ Elsie, Robert (2003). Early Albania: a reader of historical texts, 11th-17th centuries (në anglisht). Harrassowitz. fq. 28–30. ISBN 978-3-447-04783-8.
 17. ^ Brian Joseph; Angelo Costanzo; Jonathan Slocum. "Introduction to Albanian" (në anglisht). University of Texas at Austin. Marrë më 6 qershor 2017. [1] Arkivuar 22 dhjetor 2017 tek Wayback Machine
 18. ^ a b Newmark, Leonard; Philip Hubbard; Peter R. Prifti (1982). Standard Albanian: a reference grammar for students (në anglisht). Andrew Mellon Foundation. Marrë më 2010-05-28.
 19. ^ Rrota, Justin (2006). Gjuha e shkrueme ase vërejtje gramatikore. Shkodër: Botime Françeskane. fq. 113. ISBN 99943-696-9-5.
 20. ^ Minaoglou Charalampos, "Anastasios Michael and the Speech about Hellenism", Athens, 2013, p. 37 and note 90 në gjuhën greke.

Referime

Përmbajtja është në disponim nëpërmjet licencës CC BY-SA 3.0 nëse nuk shënohet ndryshe. Images, videos and audio are available under their respective licenses.
This article uses material from the Wikipedia article Alfabeti shqip, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors).

🔥 Top trends keywords Shqip Wiki:

Faqja kryesoreSpeciale:KërkoEposi i kreshnikëveAmarildo BakajEjup StatovciShqipëria gjatë Luftës së Parë Botërore3 tetorLufta e Parë BotëroreShqipëriaGjuha shqipeAlfabeti shqipWolfgang Amadeus MozartBlerim DevolliVeshjet popullore shqiptareKosovaIlir Shaqiri (balerin)SkënderbeuGjermaniaLista e vendeve sipas kodeve ndërkombëtare telefonikeLista e shteteve të EvropësBashkimi EvropianUjiEmrat e bukur të AllahutTraktati i fshehtë i LondrësRomeo VeshajUkrainaShtetet e Bashkuara të AmerikësKledi KadiuPozicioni mashkulli-sipërLegjendaGjakuLufta e Dytë BotëroreSistemi diellorDokumentet e Gjuhes ShqipePirro i EpiritMitrush KuteliInva MulaTokaNënë TerezaEvropaEgjipti i lashtëRusiaAleksandri i MadhLista e shteteveFigura stilistikeIsmail KadareAustraliaJeffrey DahmerHënaVajtimi i AjkunësFotosintezaTë drejtat e fëmijëveTiranaLeukocit2010 FIFA Kupa e BotësKoichi KudoQelizaCikli menstrualEpilepsiaMesopotamiaNamazi i SabahutHamurabiLimoniAdem JashariMarrëdhënia seksualeRoberto BakajNaim FrashëriTurqiaLista e shteteve sipas popullsisëZvicraMbretëria e DardanisëBig BangMarko PoloEnver HoxhaJohan Volfgang GëteDiabetiGjeografia e ShqipërisëKonferenca e Paqes në Paris1 tetor🡆 More