Computer keyboard

ပေႃးဝႃႈတီႈ ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၶီးပူတ်ႉ ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ computer keyboard ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၶိူင်ႈၼင်ႇ ၸၢၵ်ႇပေႃႉလိၵ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၼ်းၼႆႉ ဢဝ်ၼဵၼ် ဢမ်ႇၼၼ် သေႃးသေ ၶပ်ႉၸႅၼ်ႇဝႆႉ တႃႇႁဵတ်းၼင်ႇ လီႇပႃႇၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် တႃႇႁဵတ်းၼင်ႇ ၼဵၼ်ၶိူင်ႈၽႆးၽႃႉယဝ်ႉ။ တီႈ ၶီးပူတ်ႉ Keyboard ၼႆႉၵမ်ႉပႃႈၼမ် တေလႆႈႁၼ် ဢဝ်ႁၢင်ႈတူဝ်လိၵ်ႈ ပေႃႉတဵင်ၸပ်းတိတ်းသႂ်ႇဝႆႉ ၼိူဝ်မၼ်းသေ ပေႃးႁဝ်းၼဵၵ်းသႂ်ႇၼိူဝ် ၼဵၼ်ဢၼ် လႂ်ၵေႃႈ ဢၼ်ပဵၼ် ႁၢင်ႈၽၢင်တူဝ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေဢွၵ်ႇမႃးပၼ်။ တူဝ်လိၵ်ႈမၢင်တူဝ်ၼႆႉ ပေႃးၼဵၵ်းၵမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ မၼ်းတေဢွၵ်ႇပၼ်သေ တႃႇမၢင် တူဝ်ၼႆႉ တၵ်းတေလႆႈၼဵၵ်း ၼဵၼ်လၢႆဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်သေ မၼ်းၸင်ႇတေဢွၵ်ႇပၼ်ၵေႃႈမီး။ ၼဵၼ်ဢၼ်မီးတီႈၼိူဝ် ၶီးပူတ်ႉ ၽၢင်ၼဵၵ်း ၼႆႉ မၼ်းတေဢဝ် တူဝ်လိၵ်ႈ၊ တူဝ်ၼပ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ႁၢင်ႈလၢႆး Signs ဢွၵ်ႇပၼ်သေ ပေႃးၼဵၵ်းပၼ်ၼဵၼ်လၢႆဢၼ်ႁူမ်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်ၸမ်ႉ မၼ်းတေ ႁဵတ်းပဵၼ် ၵၢၼ် မႃးၼိုင်ႈဢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် မၼ်းတေပၼ်ၶေႃႈပူင်ၸူး ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ ႁႂ်ႈႁတေ်းပၼ် ၵၢၼ်ႁဝ်းသေလွင်ႈလွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၶိူင်ႈဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်းသႂ်ႇၶဝ်ႈ ၼႂ်းၶွမ်း တင်းၼမ်တင်းလၢႆ မိူၼ်ၼင်ႇ mouse, touchscreen, pen devices, character recongnition လႄႈ voice recognition ၸိူဝ်းၼႆႉသေတႃႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၶီးပူတ်ႉ ၽၢင်ၼဵၵ်းၼႆႉ မၼ်းတိုၵ်ႉပဵၼ် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၼမ် တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်း တႃႇဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်းသႂ်ႇၶဝ်ႈၸူး တီႈၼႂ်းၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇယူႇ။ ဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်တႄႉၵေႃႈ ၽၢင်ႈၼဵၵ်း ၶီးပူတ်ႉၼႆႉ ႁဝ်းၶႃးလႆႈၸႂ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ႁၢင်ႈတေႃႇၼႃႈ ၵၢၼ်ပေႃႉလိၵ်ႉ text entry interface တွၼ်ႈတႃႇ ပေႃႉ လိၵ်ႈ၊ ပေႃႉတူဝ်ၼပ်ႉ သႂ်ႇၶဝ်ႈၸူး word processor, text editor ဢမ်ႇၼၼ် ၽရူဝ်ၶရႅမ်ႇ တၢင်ႇၸိူဝ်း။ ၼႂ်း ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ ၶိုတ်းၵၢပ်ႈ ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉၼႆၸိူဝ်း ပဵၼ် လွင်ႈၼဵၵ်းၼဵၼ် ၽၢင်ၼဵၵ်းၼႆႉ မၼ်းၸႂ်ႉမႃး တွၼ်ႈတႃႇ ၵုမ်းၵမ် သွပ်ႉဝႄးလ်သေၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။ မၼ်းၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉပႃး တႃႇတေလဵၼ်ႈ ၵဵမ်း ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ၊ ၽၢင်ၼဵၵ်း ၶီးပူတ်ႉ မၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႁဵတ်းဝႆႉ ႁႂ်ႈၶိုၵ်ႉတွၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ လဵၼ်ႈၵဵမ်း ႁႂ်ႈပေႃးၼဵၵ်းလႆႈ ငၢႆႈငၢႆႈ လူမ်လူမ်ၼႆလူးၵွၼ်ႇ။ ၽၢင်ၼဵၵ်း ၶီးပူတ်ႉၼႆႉ မၼ်းၸၢင်ႈပၼ်ၶေႃႈပူင်ၸူး ပိူင်သၢင်ႈၶွမ်း Operation system တႃႇ ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇသေၵွၼ်ႇ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ Windows' Control-Alt-Delete ၼဵၼ်ႁူမ်ႈၵၼ် ၼႆႉယဝ်ႉ။ ၼႆႉ မၼ်းတေႁွင်ႉၼႃႈၵၢၼ် ဝိၼ်းတူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃး ဢမ်ႇၼၼ် မၼ်းတေဢိုတ်း ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ။ ဢၼ်ပဵၼ် command-line interface ၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ် ႁၢင်ႈတေႃႇၼႃႈ user interface ဢၼ်ၸၢင်ႈလုၵ်ႉတီႈ ၽၢင်ၼဵၵ်း ၶီးပူတ်ႉသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆယဝ်ႉ။ .

ပေႃးဝႃႈတီႈ ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၶီးပူတ်ႉ ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ computer keyboard ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၶိူင်ႈၼင်ႇ ၸၢၵ်ႇပေႃႉလိၵ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၼ်းၼႆႉ ဢဝ်ၼဵၼ် ဢမ်ႇၼၼ် သေႃးသေ ၶပ်ႉၸႅၼ်ႇဝႆႉ တႃႇႁဵတ်းၼင်ႇ လီႇပႃႇၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် တႃႇႁဵတ်းၼင်ႇ ၼဵၼ်ၶိူင်ႈၽႆးၽႃႉယဝ်ႉ။
တီႈ ၶီးပူတ်ႉ Keyboard ၼႆႉၵမ်ႉပႃႈၼမ် တေလႆႈႁၼ် ဢဝ်ႁၢင်ႈတူဝ်လိၵ်ႈ ပေႃႉတဵင်ၸပ်းတိတ်းသႂ်ႇဝႆႉ ၼိူဝ်မၼ်းသေ ပေႃးႁဝ်းၼဵၵ်းသႂ်ႇၼိူဝ် ၼဵၼ်ဢၼ် လႂ်ၵေႃႈ ဢၼ်ပဵၼ် ႁၢင်ႈၽၢင်တူဝ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေဢွၵ်ႇမႃးပၼ်။ တူဝ်လိၵ်ႈမၢင်တူဝ်ၼႆႉ ပေႃးၼဵၵ်းၵမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ မၼ်းတေဢွၵ်ႇပၼ်သေ တႃႇမၢင် တူဝ်ၼႆႉ တၵ်းတေလႆႈၼဵၵ်း ၼဵၼ်လၢႆဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်သေ မၼ်းၸင်ႇတေဢွၵ်ႇပၼ်ၵေႃႈမီး။ ၼဵၼ်ဢၼ်မီးတီႈၼိူဝ် ၶီးပူတ်ႉ ၽၢင်ၼဵၵ်း ၼႆႉ မၼ်းတေဢဝ် တူဝ်လိၵ်ႈ၊ တူဝ်ၼပ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ႁၢင်ႈလၢႆး Signs ဢွၵ်ႇပၼ်သေ ပေႃးၼဵၵ်းပၼ်ၼဵၼ်လၢႆဢၼ်ႁူမ်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်ၸမ်ႉ မၼ်းတေ ႁဵတ်းပဵၼ် ၵၢၼ် မႃးၼိုင်ႈဢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် မၼ်းတေပၼ်ၶေႃႈပူင်ၸူး ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ ႁႂ်ႈႁတေ်းပၼ် ၵၢၼ်ႁဝ်းသေလွင်ႈလွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၶိူင်ႈဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်းသႂ်ႇၶဝ်ႈ ၼႂ်းၶွမ်း တင်းၼမ်တင်းလၢႆ မိူၼ်ၼင်ႇ mouse, touchscreen, pen devices, character recongnition လႄႈ voice recognition ၸိူဝ်းၼႆႉသေတႃႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၶီးပူတ်ႉ ၽၢင်ၼဵၵ်းၼႆႉ မၼ်းတိုၵ်ႉပဵၼ် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၼမ် တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်း တႃႇဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်းသႂ်ႇၶဝ်ႈၸူး တီႈၼႂ်းၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇယူႇ။
ဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်တႄႉၵေႃႈ ၽၢင်ႈၼဵၵ်း ၶီးပူတ်ႉၼႆႉ ႁဝ်းၶႃးလႆႈၸႂ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ႁၢင်ႈတေႃႇၼႃႈ ၵၢၼ်ပေႃႉလိၵ်ႉ text entry interface တွၼ်ႈတႃႇ ပေႃႉ လိၵ်ႈ၊ ပေႃႉတူဝ်ၼပ်ႉ သႂ်ႇၶဝ်ႈၸူး word processor, text editor ဢမ်ႇၼၼ် ၽရူဝ်ၶရႅမ်ႇ တၢင်ႇၸိူဝ်း။ ၼႂ်း ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ ၶိုတ်းၵၢပ်ႈ ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉၼႆၸိူဝ်း ပဵၼ် လွင်ႈၼဵၵ်းၼဵၼ် ၽၢင်ၼဵၵ်းၼႆႉ မၼ်းၸႂ်ႉမႃး တွၼ်ႈတႃႇ ၵုမ်းၵမ် သွပ်ႉဝႄးလ်သေၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။ မၼ်းၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉပႃး တႃႇတေလဵၼ်ႈ ၵဵမ်း ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ၊ ၽၢင်ၼဵၵ်း ၶီးပူတ်ႉ မၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႁဵတ်းဝႆႉ ႁႂ်ႈၶိုၵ်ႉတွၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ လဵၼ်ႈၵဵမ်း ႁႂ်ႈပေႃးၼဵၵ်းလႆႈ ငၢႆႈငၢႆႈ လူမ်လူမ်ၼႆလူးၵွၼ်ႇ။ ၽၢင်ၼဵၵ်း ၶီးပူတ်ႉၼႆႉ မၼ်းၸၢင်ႈပၼ်ၶေႃႈပူင်ၸူး ပိူင်သၢင်ႈၶွမ်း Operation system တႃႇ ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇသေၵွၼ်ႇ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ Windows' Control-Alt-Delete ၼဵၼ်ႁူမ်ႈၵၼ် ၼႆႉယဝ်ႉ။ ၼႆႉ မၼ်းတေႁွင်ႉၼႃႈၵၢၼ် ဝိၼ်းတူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃး ဢမ်ႇၼၼ် မၼ်းတေဢိုတ်း ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ။ ဢၼ်ပဵၼ် command-line interface ၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ် ႁၢင်ႈတေႃႇၼႃႈ user interface ဢၼ်ၸၢင်ႈလုၵ်ႉတီႈ ၽၢင်ၼဵၵ်း ၶီးပူတ်ႉသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ပေႃႉလိၵ်ႈၼိူဝ် ၽၢင်ၼဵၵ်း ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ။ တူၺ်းပႃး: ငဝ်းတူင်ႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉပေႃႉလိၵ်ႈ.

ပိုၼ်းမၼ်း

Keyboard types

Standard

Laptop-size

Flexible keyboards

Handheld

Thumb-sized

Non-standard layout and special-use types

Chorded

Software

Projection (as by laser)

Optical keyboard technology

This article uses material from the Wikipedia လိၵ်ႈတႆး article Computer keyboard, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). ၸိူဝ်းၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼႆႉ မၼ်းတေၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈ ၵႃႈတီႈ မ်ႂ CC BY-SA 3.0 Images, videos and audio are available under their respective licenses.
#Wikipedia® is a registered trademark of the Wiki Foundation, Inc. Wiki (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wiki Foundation.