Wiki Nynorsk 2023: Hovudside
NNWiki Tiếng ViệtWiki English

Wiki:Gode nynorskord

Nynorsk editions of Wiki, an online encyclopedia

Ein god hugseregel for å byggje eit godt nynorsk ordforråd er å tenkje over alternativ til «an-be-heit-else-ord» — i mange fall finst det betre ord utan desse for- og etterstavingane. I tillegg er det generelt lurt å tenkje over om ein i det heile teke treng for- og etterstavingar. Slik kan eit ord som fall i mange fall vera minst like tydeleg og godt språk som tilfelle.

Omsetjingslista nedanfor inneheld mange «eksotiske» ord. Ver klar over at desse orda ikkje treng å vere meir nynorske av den grunn, korkje i juridisk eller språkhistorisk samanheng. Til dømes har det tradisjonelle nynorske ordet «evne» eit norrønt opphav, sjølv om «dugleik» kanskje kan høyrast meir nynorsk ut. Bruk Nynorskordboka for å sjå kva ord som er lovlege på nynorsk.

Bokmål > nynorsk

Snarvegar:
WP:NYN
WP:Nyn
WP:NB-NN
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A

 • abonnement / abonnere > tinging / tinge
 • adferd > framferd (f.) | åtferd (f.)
 • adgang > høve (.n) | tilgang | tilgjenge | åtgang | åtkome | å koma åt
 • adkomst / atkomst > tilgjenge | tilkomst | åtkome (f.)
 • adlyde > lyda (v.)
 • advare > åtvare (v.)
 • advarsel > åtvaring (f.)
 • aktelse > vørdnad (m.)
 • aktsomhet > aktsemd (f.) | varsemd (f.)
 • albue > olboge (m.)
 • allerede > allereie | alt (adv.)
 • allfarvei > ålmannveg, allmanveg
 • allmennheten > ålmenta, allmenta
 • anbefale > tilrå | rå(de) til (v.)
 • anbefalelsesverdig > tilrådeleg (adj.)
 • anbefaling > tilråding (f.)
 • andel > del, part, lut
 • andektig > høgtideleg (adj.)
 • anbud > skriftleg tilbod (n.)
 • andakt > andakt (f.) |bønestund (f.) | kort gudsteneste (f.) | høgtid (f.)
 • anerkjennelse > godkjenning (f.) | heider (m.) | ros (m.)
 • anerkjenne (t.d. ein stat) > godkjenne (v.) | godta (v.)
 • anfall > åtak (n.) | plutseleg åtak (n.) | ri (f.)
 • anføre > leie (v.) | føre opp (v.)
 • anførselstegn > sitatmerke (n.) | hermeteikn (n.) | gås(e)auge (n.)
 • angi > opplyse om (v.) | melde (v.) | snikmelde (v.)
  • angivelig > etter som det vert sagt | det vert sagt at
  • angiver > tystar (m.)
 • angrep > åtak (n.)
 • angår > kjem ved/vedkjem | (det) gjeld | dreiar seg om | går ut på | snu seg om | sviva om | skilja
 • angående > med omsyn til | andsynes
 • anholde > arrestere (v.) | setja fast (v.)
 • anklage > skulde (v.) | klage (v.)
  • den anklagede > den skulda (m.)
 • ankomst > tilkomst (m.) | framkomst (m.) | framko(m)me (f.)
 • anledning > høve (n.)
 • anlegg > bygg (eller bygning om det som er bygd, byggjing om det å byggja), kime (eigenskap, grunnlag for noko)
 • anlegge > legg(j)e | legg(j)e til | bygg(j)e | føre opp
  • anleggsvirksomhet > bygg(j)everksemd | bygg(j)earbeid | anleggsverksemd
 • anmelde > melda | melda (til politiet)
  • anmeldelse > omtale (m./f.), kritikk (m.)
 • anmerkning > merknad (m.)
 • anmode > oppmode | be(de)
 • annerledes > annleis
 • anrike > opprike (v.)
  • t.d. uran: opprikt uran
 • anselig > monaleg | viktig | stor |
 • ansatt > tilsett
 • ansette > tilsetje
 • anseelse > vørde | respekt | akta | setje høgt
 • ansikt > andlet
 • anskaffelse > innkjøp | nyskaffing
 • anskuelse > oppfatning | meining | syn | åskoding
 • anstalt > institusjon (m.) | heim (m.) |
 • anstrenge > slite (v.) | gjere sitt beste | streve (v.)
  • anstrengelse > slit (n.) | strev (n.) | umak (m.)
 • ansøkning > søknad
 • anta > gå ut frå (v.) | rekne med (v.)
 • antakelse > førehandstruforventing
 • antall > tal på (n.)
 • antakelig > kanskje (adv.) | truleg | venteleg | antakeleg | likleg | vera likt til
 • anvendelse > bruksmåte (m.) | bruk
 • anvendt > brukt
 • arbeiderbevegelse > arbeidarrørsle (f.)
 • arbeidsledighet > arbeidsløyse (f.)
 • arbeidstillatelse > arbeidsløyve (n.)
 • atferd > åtferd (f.)
 • avgjørelse > avgjerd (f.) | avgjersle (f.)
  • avgjørbarhet > avgjerdsdugleik (m.) | avgjerlegheit (m.)
 • avhengighet > avhengnad (m.)
 • avsindig > vitlaus
 • avskygning > nyanse | islett | svip
 • avstedkomme > vere årsak til | føre med seg
 • avstemmelse/avstemning > røysting (f.)
 • avverge > hindre | motverke | stogge | avverje

Til toppen ↑

B

 • basere seg på > byggje på (v.)
 • baun > vete, varde
 • bearbeide > arbeide med/på (v.) | stelle med (v.) | vøle om (v.)
 • bearbeiding > omarbeiding (v.)
 • bebreide > klandre (v.) | skulde (v.) | laste (v.)
 • beboer > ibuar (m.) | husbuar (m.) |(leigetakar (m.)) | (han som bur der)
 • bebyggelse > busetnad (m.)
 • bedagelig > makeleg (adj.)
 • bedaget > gammal, gamal | røynd (erfaren)
 • bederve > skjemme (v.) | øydeleggje [-legge] (v.)
  • bedervet > skjemd | dårleg | helseskadeleg | øydelagt
 • bedømme > avgjere (v.) | døma om (v.) | skåre (v.) | rangere (v.)
 • befaring > synfaring (f.)
 • befinne (seg) > vere (v)
 • befolkning > folkesetnad (m.) | folketal (n.) | folkemengd (f.)
 • befolkningstetthet > folketettleik (m.)
 • beger > bekar
 • begivenhet > storhending (f.) | storhende (n.)
 • begivenhetsrik > hendingsrik
 • begrave > gravleggja (v.)
 • begravelse > gravferd (f.)
 • begrense > avgrense (v.)
  • begrensning > avgrensing (f.)
 • begrenset (som i begrenset kapasitet) > minka (adj.) | avgrensa (adj.)
 • begrep > omgrep (n.)
 • begrunne > grunngje (v.)
 • begynne > byrja (v.)| begynna(v.)
  • begynnelse > byrjing (f.)| start(m.)
 • begjære (noen inhabil) > be om (å få erklære nokon inhabil)
 • behag > velvære (n.) | glede (f.) | hugnad (m.) | lyst (f.)
  • behage > lyste (v.)
  • behagelig > hugnadsam
 • behandle > handsame (v.) | ha(va) føre (v.) (saksførehaving) | behandle (v.) (sjukdom)
  • behandler (saksbehandler) > (sakshandsamar) | (saksarbeidar)
 • beherske > meistra (v.) | ha tak(et) på (v.)
 • beholde > ta vare på (v.) | halda på (v.) (dei heldt på leiinga)
 • bekjempe > halda nede | kjempe mot
 • beklage > orsake (v) | seie seg lei for (v)
 • bekostning (på b- av) > so det går ut over
 • bekostning (på din b-) > rekning (f.)
 • bekrefte > stadfeste (v.) | sannkjenne (v.) | prove (v.)
 • bekvemmelighet (hus med alle b-er) > stas
 • bekvemmelighetsårsaker > årsakar til trivnad
 • bekymret > ottesam (adj.) | ottefull (adj.) | engsta (adj.) | uroleg (adj.)
 • belastet > plaga med (v.) | utsat for (v.)
 • beliggenhet > lægje, leie, plassering
 • beliggende > ligg ved (v.)
 • beleire > omlægre (v) | omleire (v.) | omringe (v.) | kringsetje (v.)
 • belønning > attergjeld | løn| godtgjersle
  • belønne > løna (v)
 • bemanne > manne (v.)
 • bemerke (I) > merka
 • bemerke (II) > nemna | leggja til
 • benekte > nekte for
 • benevnelse > nemning (n.)
 • benytte > nytte (v.) | bruke (v.)
 • beordre > by(de) | gi ordre | kommandere | fråordre
 • beplante > plante ut
 • beregning > utrekning (I) | vurdering (II)
 • beretning > soge (f.) | forteljing (f.) | årsmelding (f.)
 • berettiget > rettkomen
 • berolige > roe (ned) (v.)
 • beruset > rusa (adj.) | full (adj.) | drukken (adj.)
  • beruselse > rus (m.) | fyll (f.)
 • beryktet > illgjeten | berykta
 • berømmelse > ry (n.)
 • berømt > vidkjend (adj.) | namnkjend (adj.) | vidgjeten (adj.) | fræg | namngjeten
 • beseire > sigre over
 • beskadige > skade (v.)
  • beskadigelse > skading (f.)
 • beskjed > melding (f.)
  • klar beskjed > klår melding = klar melding
 • beskjeden > blyg (adj.) | smålåten (adj) | stillfarande (adj.)
 • beskjære > skjere til/ut/vekk
 • beskrive > skildra (v.)
 • beskrivelse > skildring (f.) | omtale (m. el. f.) | framstilling (f.)
 • beskylde > skulda (v.) | klandre (v.)
  • beskyldning > skulding (f.) | klandring (f.)
 • beskytte > verne (v.) | forsvare (v.) | ta vare på | passe på
 • beskyttelse > vern (n.) | forsvar (n.)
 • besittelse > eige (f.), eign (f.)
 • beslaglegge > kverrsetje, dra inn, inndra
 • beslutte > avgjere (v.) | vedta (v.)
  • beslutning > avgjerd (f.) | vedtak (n.)
 • besparelse > innsparing (f.)
 • bestemme > bestemme (v.) | avgjere (v.) | vedta (v.) | fastsetje (v.) | Sjå Wikipedia:Gode nynorske uttrykk
  • bestemmelse > føresegn (f.) | vedtak (n.) | avgjerd (f.)
  • bestemmelsessted > reisemål (n.) | mottakarstad (m.)
 • bestige > nå toppen (på/av)
 • bestigning > omskriving? t.d. første bestigning > fyrste gongen nokon nådde toppen
 • bestikke > muta (v.) | smørje (v.)
 • bestikkelse > muter (f.) | stikkpengar | smørjing (f.)
 • bestille > tinge
  • bestilling > tinging (f.)
 • bestanddel > komponent
 • bestøve > mjøle (v.)
  • bestøvelse > mjøling (f.)
 • bestå > stå ved lag (v.)
 • bestå av > bestå av (v.) | vera samansett av (v.)
 • besvare > svare, svare på
  • besvarelse > svar (n.), oppgåve (f.)
 • besvime > svime av | uvite/uvete (v.) | falle i uvit
 • besøk > vitjing (f.)
  • besøke > vitje (v.)
 • betale > gjelda (v.)grei(d)a
 • betegnelse > nemning (f.)
 • betennelse > brune (m.) | brann (m.)
 • betimelig > til rett tid | som det skal vera | høveleg/rimeleg
 • betingelse > vilkår (n.) | føresetnad (m.)
 • betinget (straff, læring) > vilkårsbunden, årsaksbunden, vilkårsgjeven
  • betinget dom > vilkårsdom
 • betro (bli b-dd et verv) > overlata (v.)
 • betro (hun b-dde seg til ham) > sannkjenna (v.) | vedgå/medgå (v.)
 • bety (forklarer noko, ha som meining, t.d. «dette skiltet betyr vikeplikt») > tyde (v.)
 • bety > vere viktig, har mykje å seie (t.d. «Utstyret har alt å seie.») | medføre, vil seie (t.d. «kaldt klima medfører/vil seie auka straumprisar»)
 • betydelig > monaleg (adj.)
 • betydning > tyding (f.) (av ord) | vera viktig | ha mykje å seia
  • betydningsfull > viktig (adj.)
 • bevandret > velreist | klok
 • bevare > ta vare på | verne (verne mot noko. T.d. skade eller råte) (v.)
 • bevege > røyve (v.) | røre (v.) | flytta på seg (v.)
  • beveget > rørt | rørd | gripen
 • bevegelse > rørsle (n.)
  • bevegelsesenergi > rørsleenergi (m.)
  • bevegelseshemmet > rørslehemma | rørslehindra
  • bevegelsesmengde > rørslemengd (f.)
 • bever > bjor (m.)
 • bevilge > løyve
  • bevilgning > løyving
 • bevinget > vengja (adj.)
 • bevis(e) > prov(e) (n./v.) | vitnemål (n.)
  • beviselig > visseleg | vitnefast (det står v...) | faktisk | (det finst prov for at...)
 • bevissthet > medvit (n.)
 • bevisstløs > medvitslaus (adj.)
  • bevisstløshet > medvitsløyse (f.)
 • bilag > tillegg (n.) | vedlegg (n.)
 • bistå > hjelpe (v.)
 • blueferdig, bluferdighet > blyg, blygsel (adj.)
 • bløthet > blautleik (m.)
 • blyghet > blygleik (m.) | blygskap (m.)
 • bolig > bustad (m.)
 • brudd > brot eller brott (n.)
 • bruddfasthet > brot(t)fastleik (m.)
 • bruksanvisning > brukarrettleiing (f.), framgangsmåte (m.),
 • brunhet > brunleik (m.)
 • budskap > bodskap (m.)
 • bøyle > bøyel (m.)

Til toppen ↑

C

 • canyon > (elve)gjel (n.)
 • chat > tjatt (n.) | pjatt (n.) | skravl (n.)
 • chatte > tjatte (v.) | tjatre (v.) | skravle (v.)

Til toppen ↑

D

 • debatt > drøfting (f.) | ordskifte (n.)
 • deilig > lekker | framifrå | fin | gjæv
 • diskusjon > drøfting (f.) | ordskifte (n.)
 • dybde > djupn(e) (f.)
 • dybdekontroll > djupnekontroll (m.) | djupnkontroll (m.)
 • dybdemåler > djupnemålar (m.)
 • dybdeskarphet > djupneskarpleik (m.)
 • dyphet > djupn(e) (f.) | djupleik (m.)
 • dobbelthet > todeling | dualisme
 • dog > do | likevel | endå
 • dødelighet > døying (f.) | dødstal (n.) | døyelegheit, dødelegheit (f.)

Til toppen ↑

E

 • eiendommelig > karakteristisk (adj.) | kjenneleg (adj.) | sermerkt (adj.) | serprega (adj.)
 • eksempel > døme (n.)
 • elendighet > elende (n.) | vesaldom (m.) | armod (f.) | stakkarsdom (m.)
 • endelikt > endelykt (f.)
 • enhet > eining (f.) | einskap (m.)
 • enhetssirkelen (matte) > einingssirkelen (m.)
 • enig > samd | einig
 • enighet > semje (f.)
 • enkelte > somme (pron.)
 • ensomhet > einsemd (f.)
 • enstemmig > samrøystes
 • etterprøve > etterprøve (v.) | prøve (v.) | teste (v.) | kontrollere (v.)
 • evighet > æve (f.)

Til toppen ↑

F

 • falskhet > falskleik (m.)
 • fantasy-litteraturen > fabelprosa
 • fantasi > hugleik
 • fasthet > fastleik (m.)
 • fastsettelse > fastsetjing (f.)
 • fedme > fedme | feitleik (m.)
 • fedrelandskjærlighet > fedrelandskjærleik (m.)
 • fellesnevner > samnemnar (m.) | fellesnemnar (m.)
 • ferdighet > ferdigheit | dugleik (m.) | evne (f.) | tame (m.)
 • filtrere > filtrere (v.) | sile (v.) | reinske (v.)
 • finhet > finleik
 • flinkhet > flinkleik (m.)
 • flamme > flamme | loge (m.)
 • FN > SN (forkorting for Dei sameinte nasjonane) | FN (forkorting for bokmålsnemninga)
 • folketetthet > folketettleik (m.)
 • foran > framfor (prep) | framanfor (prep)
 • forbehold > atterhald (n.)
 • forberede > førebu (v.)
 • forbindelse > samband (n.) | sambinding
 • forbilledlig > framifrå | mønstergod | føredømeleg
 • forbrytelse > brotsverk (n.)| lovbrot (n.)
 • forbryter > brotsmann (m.) | brotskvinne (f.)| lovbrytar (m.)
 • forbrytersk > brotsleg (adj.)
 • forbund > samskipnad (m.)
 • fordel > føremon (-en, -er) | bate (m.) | gagn (n.)
 • fordøye > melte (a-v.)
 • fordøyelse > melting (f.)
 • forebygge > førebyggje (v.)
 • foregå > går føre seg (v.)
 • forening > samskipnad (m.) | lag (n.) | (foreining (f.))
 • forekomme > hende (v.) | finnast (v.)
 • foreligge > liggje føre (v.)
 • forelskelse > forelsking (f.)
 • forent > sameint (adj.) | samla
 • forente nasjoner (FN), De > Dei sameinte nasjonane (SN/FN [forkorting for bokmålsnemninga])
 • foretrekke > føretrekkja | lika betre | heller vilja
 • forfengelig > pyntesjuk (adj) | æresjuk (adj) | fåfengd (adj) | forfengeleg (adj)
 • forfengelighet > fåfengd (f.) | forfengelegskap (m.)
 • forgjengelighet > forgjengelegdom (m.)
 • forhandle > (drøfte) | (tinge om ei sak)
 • forholde (seg) > retta seg etter | ta omsyn til
 • forhold > tilhøve (n.)
  • forhold (grad, mål mot noko) > høve (n.)
 • forholdsmessig > høvesvis (adv.)
 • forholdsregel > åtgjerd (f.) | tiltak (n.) | rådgjerd (f.)
 • forholdsvis > forholdsvis | ganske | nokså | relativt | etter høvet | etter måten | til samanlikning
 • forhøye > forhøgja | høgja | auka
 • forhånd > førehand | føreåt | i førevegen
 • forhånds- > førehands- | føreåt- | - føreåt
  • forhåndsbestille > førehandstinge (v.) | tinge på førehand | tinge føreåt
  • forhåndsbestilling > førehandstinging (f.) | føreåttinging (f.)
  • forhåndsbetale > betale på førehand | betale føreåt
  • forhåndsbetaling > førehandsbetaling | betaling på førehand | betaling føreåt
 • forløp > utvikling (f.) | framvokster (m.)
 • forkjærlighet > forkjærleik (m.)
 • forkommen > utmødd (adj) | sterkt medteken | rådvill (adj) | motlaus (adj) | åtkom(m)en (adj) | forkommen (adj.)
 • formere > øksle (v.) | formeire (v.)
 • fornemmelse (om) > aning (om) f.) | mistanke (om) (m.) | kjensle (av) (f.)
 • forpliktelse > plikt | ansvar | skyldnad.
 • forrige > førre | førr-
 • forræder > svikar (m.) | forrædar (m.)
 • forseelse > misferd (f.)
 • forside > framside (f.)
 • forsiktig > forsiktig | varsam | varleg
  • forsiktighet > varsemd (f.) | forsiktigheit
 • forsinke > seinke (v.) | hefte (v.) | opphalde (v.) | forseinke (v.)
  • forsinkelse > seinking (f.) | forseinking (f.)
 • forskjell > skilnad (m.), ulikskap (m.), forskjell (m.)
  • forskjellig > ulik (adj.), ymis/ymist/ymse (adj.)
 • forslag > forslag (n.) | framlegg (n.) | alternativ (n.)
 • forstyrrelse > forstyrring (f.)
 • forstørrelse > forstørring (f.)
 • forståelse > forståing(f.)
 • forsørge > forsyte (v.)
 • fortegnelse > oversyn (f./n.)
  • (innholdsfortegnelse)
 • fortrinnsrett > førerett (m.)
 • fortsette > halde fram
 • fortsettelse > framhald (n.) | fortsetjing (f.)
 • forurense > ureine (v.) | forureine (v.)
 • forutinntatthet (bias/predisposisjon/predisponering/partiskhet) >
 • forutsetning > føresetnad (m.)
  • forutsette > gå ut frå | ha som føresetnad
 • forutsi > føreseia | spå
  • forutsigbar > føreseieleg
  • forutsigelse > føreseiing (f.)
 • forhåpentligvis > vonleg (adv.), forhåpentlegvis vera von å
 • forårsake > valda | forårsaka
 • framføre > visa/syna fram | syngja | spela | tolka
 • framtreden > framferd
 • frekkhet > frekkleik (m.)
 • fremmedhet > framanddom (m.)
 • frihet > fridom (m.)
 • frihetsberøvelse > fridomsrøving (f.)
 • friskhet > friskleik (m.)
 • fromhet > fromleik (m.)
 • fruktbar > fruktsam (adj.) | grøderik (adj.) | grornæm (adj) | avlefør (adj) | som økslar seg fort | produktiv (adj) | utbyterik (adj.)
 • fruktbarhet > fruktsemd (f.) | grøderikdom (m.) | økslingsevne (f.)
 • fuktighet > fukt (f.) (t.d. fuktkrem)
 • fullføre > gjere ferdig (v.) | ende (v.) | avslutte (v.)
 • følelse > kjensle (f.)
 • følsom > kjensleg (adj.) | (kjensle)var (adj.) | følsam (adj.)
 • følsomhet > varleik (f.) | kjensleevne (f.) | følsemd (f.) | finkjensle (f.)
 • får > sau

Til toppen ↑

G

 • gavmild > gjevmild | gåvmild
 • gavmildhet > gjevmilde (f.) | gjevmildskap (m.)
 • gjemsel > gøymeleik (m.)
 • gjenbruk > ombruk (m.) eller (n.)
 • gjenferd > skrømt (n.) | attergangar (m.)
 • gjenføde > atterføde (v.)
 • gjenfødelse > atterføding (f.) | atterfødsel (m.)
 • gjenganger > attergangar (m.)
 • gjengi > gje att (v.) | fortelje (v.)
 • gjengivelse > attgjeving (f.)
 • gjengjelde > attergjelde (v.)
 • gjenglemt > attgløymd (adj)
 • gjenklang > atterklang (m.)
 • gjennomsnitt > middel (m.) | middeltal (n.) | middelverdi (m.) | gjennomsnitt (n.)
 • gjenopprette >atterreise (v.) | rette opp att (v.)
 • gjenoppbygge > atterreise (v.)
  • gjenoppbygging > atterreising (f.)
 • gjenreise > atterreise (v.)
 • gjenskape > atterskape (v.)
 • gjenskinn > atterskin (n.)
 • gjensidighet >
 • gjenspeile > spegle
 • gjensyn > attersyn (n.)
 • gjenstå > stå att
 • gjenta > seie eller gjere på nytt | ta opp att | gjenta eller gjentake
 • gjenvalg > attval (n.)
 • gjenværende > attståande | resten | det som er/står igjen/att | det som er til overs
 • gjevhet > gjævleik (m.)
 • glatthet > glattleik (m.)
 • global > verdsfemnande | global
 • gløgghet > gløggleik (m.)
 • grenseløshet > grenseløyse (f.)
 • griskhet > griskleik (m.)
 • grovhet > grovleik (m.)
 • grunnhet > grunnleik (m.)
 • grunnlegge > tufte (v.) | tyfte (v.) | grunnleggje (v.) | starte (opp) | byrje på | skipe | etablere | danne | skape
 • grusom > grom/[grum] (adj.) | | hardhjarta | nådelaus | frykteleg | stygg | fæl | fælsleg | (forsterkande:) svært | veldig | utruleg
 • grådighet > havesjuke, havesykje | å vere hæken | griskleik | grådugskap | det å vera grådig
 • gråhet > gråleik (m.) (om farge)
 • gyldig > gyldig | gjeldande | lovleg | gangbar |
 • gyldighet > gildskap

Til toppen ↑

H

 • habil > (å vere) før | dyktig | (juss:) gild
 • hardhet > hardleik (m.)
 • heldig > heppen
 • helhet > heilskap (m.)
 • helhetlig > heilslegheilstøyptsamla
 • hellig > heilag (adj.)
 • hemmelig > løynd | løynleg | hemmeleg
  • hemmelighet > løyndom (m.)
 • hendelse > hending (f.) | hende (n.)
 • henholdsvis > høvesvis
 • i henhold til > i samsvar med | med heimel i
 • hensikt > mål | meining | føremål
  • mot sin hensikt >
 • hensiktsmessig > føremålstenleg | tenleg | brukande | som høver
 • herlighet > herlegdom (m.)
 • hjemmeside > heimeside (s.), nettstad (s.)
 • hengivenhet > godhug | velvilje
 • henlegge > leggje bort
 • henvende > ta kontakt med | vende seg til
 • henvise > vise til
 • hukommelse > hugs (m.) el. (n.) | minne (s.)
 • henspille > peika (v.) | spela på (v.)
 • hensyn > omsyn (n.)
 • hentyde > peika (v.) | leia (tankane) (v.)
 • hevelse > opphovning (f.) | kul (m.) | heving (f.)
 • hevnlyst > hemnhug (m.) | hemnlyst (f.)
 • hjemlengsel > heimhug (m.) | heimlengsel (f.), heimlengsle (f.) | heimlengt (m.)
 • holdbarhet > traustleik (m.)
 • holdbarhetsargument > traustleiksargument (m.)
 • hos > hjå (prep.)
 • hurtig > snøgg (adj.) | snar (adj.) | rask (adj.)
  • hurtighet > snøggleik (m.)
 • hverken > korkje (konj.) | heller ikkje
 • høyhet > høgleik (m.) (om mål. For tiltale åt kongelege, sjå Gode nynorske uttrykk)
 • håp > von (n.)
 • håpe > vone (v.)

Til toppen ↑

I

 • igjen > att (adv.)
 • imidlertid > men | likevel
 • inhabil > uskikka | (juss:) ugild | inhabil
 • innadrettet > innåtretta (adj., eig. v. pret.)
 • innflytelse > innverknad (m.)
 • innflytelsesrike > mektige | viktige
 • innrømme > innrømme | vedgå | la få | sanna
 • innta (vikarer i-s om sommeren) > bli teken inn
 • innta (soldatene inntok borgen) > ta

Til toppen ↑

J

 • jernbinding > jarnbinding eller jernbinding (f.) (om konstruksjonsarbeid)
 • jernforbindelse > jarnsambinding eller jernsambinding (f.) (om jarn-/jernoksidar og jarn-/jernhydroksidar)
 • jevn > jamn (adj.)
 • jevnhet > jamleik (m.)

Til toppen ↑

K

 • «-kallelse» > «-kalling»
 • kar > kjerald (n.)
 • katedral > domkyrkje (f.)
 • Kirkenes verdensråd > Kyrkjeverdsrådet (n.)
 • kile > kitla
 • kjedelig > kei (adj.) | keisam (adj) | stusseleg (adj) | kjedeleg (adj)
  • kjedsomhet > keisemd (f.)
 • kjennelse > orskurd (m.)
 • kjærlighet > kjærleik (m.), åst (f.)
 • klarhet > klårleik = klarleik (m.)
  • få klarhet over > klårgjere = klargjere (v.)
 • knapphet > knappleik (m.) | skort (m.) | mangel (m.)
 • koldbrann > kaldbrann (m.)
 • kollaps > samanbrot (n.)
  • kollapse > bryta saman
 • kors > kross (m.)
 • korthet > vera kortfatta el. stutt (v.)
 • kulhet > (Ikkje ei oppføring i ordboka, men etter nynorsk morfologi[1]:) kulleik (m.)
 • kun > berre
 • kvestelse > vank (n.) | (kropps)skade (m.)
 • kyskhet > kyskleik (m.)
 • kyskhetsbelte > kyskleiksbelte (n.)
 • kåthet > kåtskap (m.) | kåtleik (m.) | kjæte (f.)

Til toppen ↑

L

 • lavhet > lågleik (m.)
 • legeme > lekam (m.)
  • legemliggjøre > lekamleggjere (v.) | gje lekamleg form
  • legemsbeskadigelse > lekamsskading (f.) | skade på lekamen
  • legemsfornærmelse > lekamsfornærming (f.)
 • leilighet > husvære (n.) | leigebustad (m.) | leilegheit (f.)
 • leir > læger
 • liflig > ljuvleg, ljuv
 • ligne > likne (v.), vera lik
 • likegyldig > likeglad (a.) | likegyldig (a.) | uinteressert (a.)
  • likegyldighet > likesæle (f.)
 • likhet > likskap
  • i likhet med > til liks med
  • likhetstegn > likskapsteikn
 • lille > litle eller lisle | vesle eller vetle
 • linje > line (f.) eller linje (f.)
  • retningslinje > retningsline (f.) eller retningslinje (f.)
 • livserfaring > røynsle (f.)
 • livstretthet/-trøtthet > livstrøyttleik (m.)
 • lyd > ljod (m.) | lyd
 • lys > ljos (n.) | lys
 • lønnsomhet > lønsemd (f.)
 • løselighet > løysingsevne (f.)

Til toppen ↑

M

 • man > ein (pron.)
 • marked > marknad (m.)
 • maskestørrelse > maskestorleik (m.) | maskevidd (f.)
 • massetetthet > massetettleik (m.)
 • masseødeleggelsesvåpen > masseøydeleggingsvåpen (n.)
 • meddele > kunngjere, melde (v.)
 • medlidenhet > medkjensle (f.)
 • medvirkning > medverknad (f.)
 • menighet > forsamling (f.) | kyrkjelyd (m.) (moskélyd/synagogelyd)
 • middelalderen > mellomalderen (n.)
 • midlertidig > mellombels
 • mindreverdighet > mindreverd (n.)
 • mindreverdighetsfølelse > mindreverdskjensle (f.)
 • mindreverdighetskompleks > mindreverdskompleks (n.)
 • misforståelse > mistyding (f.)
 • mislighold > mishald (n.)
 • mistenksomhet > mistru (f.)
 • mot > mod eller mot
 • motsetning > motsetnad (m.)
 • motsi > motseie (v.) | seie imot | ikkje samsvare ("opplysningane samsvarer ikkje")
  • motsigelse > motseiing (f)
 • motsigelsesprinsipp > motseiingsprinsipp (n.)
 • mulighet > høve | sjanse | ny veg (metaf.) | det er mogeleg å (omskriving) (n.)
 • mykhet > mjukleik (m.)
 • myndighet > styresmakt (f.) | mynde | makt/avgjerdsmakt |
 • månedlig > månadviss(t)

Til toppen ↑

N

 • nabo > granne
 • naiv > godtruande | truskuldig
 • nasjon > tjod (f.)
 • naturlighet (det er en n-) > venta (adj.) | vera naturleg
 • nestekjærlighet > nestekjærleik (m.)
 • no(g)enlunde > nokolunde (adv.)
 • nybegynner > nybyrjar (m.) | nybegynnar (m.)
 • nyhet > nyhende (n.) nyheit (f.) | tidend (f.) | tidende (n. mt.)
 • nylig > nyleg | nyst | nyss
 • nysgjerrig > nyfiken (adj) | forviten (adj) | vitekjær (adj) | vitelysten (adj.) | nysgjerrig (adj.)
  • nysgjerrighet > nyfikne (f.) | forvitenskap (m.)
 • nytelse > nyting (f.)
 • nærhet > nærleik (m.)
 • nærvær > nærvære (n.) | nærvær (n.)
 • nøyaktighet > grannsemd (f.), presisjon (m.)
 • nødvendig > naudsynt (adj.) | naudsynleg (adj.)
 • nødvendigvis > naudsynlegvis, utan tvil, sjølvsagt
 • nøysomhet > nøysemd (f.)

Til toppen ↑

O

 • oksygen > oksygen | nøre (eldre nemning) | surstoff (forelda nemning)
 • ombudsmann > ombodsmann (m.)
 • omgivelse > omgivnad, omgjevnad
 • omkostning > kostnad (m.)
 • omsorg > omsut (f.) eller omsorg (f.)
 • omstendighet > omstende (n.) | tilhøve (n.)
 • omvendelse > omvending (f.)
 • ond > vond (adj.), ill (adj.)
 • ondsinnet > vondsinna (adj)
 • ondskap > vondskap (m.)
 • oppdragelse > oppseding (f.) | oppfostring (f.)
 • oppfordre > oppmode (v.) | oppfordre (v.) | be (v.)
 • opplevelse > oppleving (f.)
 • opprettholde > halda fast på, ved lag
 • oppførsel > åtferd (f.)
 • oppmerksomhet > merksemd (f.) | gaumsemd | (åt)gaum (m.)
 • opprinnelse > opphav (n.) | utspring (n.)
  • opprinnelig > opphavleg
 • opptreden > framsyning (f.)
 • optimisme > bjartsyn (n.)
  • optimistisk > bjartsynt (merknad: berre oppført som substantiv i nettordboka)
 • organisasjon > skipnad
 • ovenfor > ovanfor (prep.)
 • overbevise > overtyde (v.)
  • overbevisende > overtydande (adj)
  • overbevisning > overtyding (f.)
 • overfor > andsynes (prep.)| imot (prep.) | overfor (prep.)
 • oversette > omsetje (v.) | setja om
 • oversettelse > omsetjing (f.)
 • oversetter > omsetjar (m.)
 • overskuelig (i overskuelig fremtid) >
 • oversvømmelse >
 • overveldende, veldig > ofseleg
 • original > original | opphavleg | nyfunnen | nyspunnen | frum
 • original > original | rar | særmerkt

Til toppen ↑

P

 • personlighet > person(legdom) (m.) | karakter (m.)
 • prisnedsettelse > prisavslag (n.), prisnedslag (n.)
 • påse > sjå til | kontrollera (v.)
 • påtalemyndigheten > påtalemakta
 • påvente> mens ein ventar på| i von om

Til toppen ↑

Q

 • quiz > kviss (m.) | quiz

Til toppen ↑

R

 • regelmessig > regelbunden | regelfast | regelviss | regelrett | symmetrisk
 • regime > (stats)styre (n.)
 • referat > opprit
 • refreng > omkved (n.)
 • reinkarnasjon > atterføding (f.) | atterfødsel (m.) | sjelevandring (f.)
 • rekkefølge > rekkjefølgje (f.)
 • relativt > etter måten (han klarar seg etter måten godt)
 • resterende > (den/dei) attverande | resten (av ...)
 • restriksjon > restriksjon (m.) | regulering (f.) | nedskjering (f.) |Sjå Begrensning
 • rett > rett (m.), fleirtal: retter (mat), rettar (privilegium)
 • rettferdighet > rettferd (f.)
 • rettssikkerhet > rettstryggleik (m.)
 • ryktes> gå gjetord om | spørjast |ryktast| komme ut
 • råhet > (fukt, væte:) råleik (m.) | (brutalitet:) råskap (m.)
 • rådighet > rådvelde (n.)
 • rådløshet > rådløyse (f.)

Til toppen ↑

S

 • saklighet > saklegdom (m.)
 • saksbehandler > sakshandsamar (m.)
 • saksbehandling > sakshandsaming (f.)
 • salthet > saltleik (m.)
 • samt > og (dessutan)
 • samvittighet > samvit (n.)
 • sannhet > sanning (f.)
 • sannhetskjærlig > sanningskjær (adj.)
 • sannhetskjærlighet > sanningskjærleik (m.)
 • sannsynlighet > sannsyn
 • sanselighet > sanselegdom (m.)
 • savn > sakn (n.)
 • science fiction > fiksjonsdikting | science fiction (framtidsforteljing)
 • seier > siger (m.)
 • seighet > seigleik (m.)
 • sekretær > sekretær (m.) | skrivar (m.)
 • selvfølelse > sjølvkjensle (f.)
 • selvgodhet > sjølvgodskap (m.) | sjølvgodleik (m.)
 • selvsikker > sjølvtrygg (adj.)
 • selvsikkerhet > sjølvtryggleik (m.)
 • server > server (m.) | sørvar (m.) | tenar (m.)
 • severdighet > kulturminne (n.) | som er verd å sjå
 • sikkerhet (I) > tryggleik (m.) | sikkerheit (f.)
  • å vite med sikkerhet > vera viss/sikker/trygg på| vite for visst
 • sikkerhet (II) > sikring (f.) | trygging (f.)
 • sikkerhetskopi > sikringskopi| '(eng. back up)'
 • Sikkerhetsrådet (i FN) > Tryggingsrådet (i SN/FN)
 • sjalu > svartsjuk (adj.) | avundsjuk (adj.)
 • sjeldenhet > sjeldsyn (n.)
 • sjødyktig > sjøfør (adj.)
 • sjødyktighet > sjøførleik (m.) | sjødugleik (m.)
 • sjødyktighetsattest > sjøførleiksattest (m.) | sjødugleiksattest (m.)
 • skadeerstatning > skadebot (f.)
 • skadeforvoldelse > skadeverk (n.)
 • skapelse > skaping (f.) | skaparverk (n.)
 • skapning > skapning (m.) | skapnad (m.)
 • skarphet > skarpleik (m.)
 • skattelettelse > skattelette (m.)
 • skinne (s.) > skjene (f.)
 • skinne (v.) > skine
 • skjebne > lagnad (m.)
 • skjeløyd > skjegløygd (adj.)
 • skjære (fuglen) > skjor (f.)
 • skjød > fang
 • skjønnhet > venleik (m.) | fagerdom | skjønnheit (f.)
 • skjørhet > skøyrheit | skjørheit (iallfall i bein-) | det å vera skjør/skøyr
 • skrøpelighet > skrøpelegdom (m.)
 • skuffet > vonbroten (adj.)
 • skuffelse > vonbrot(t) (n.) | skuffelse (m.)
  • det var en stor skuffelse: > det var svært skuffande
 • skulder > aksel
 • sløvhet > sløvleik (m.)
 • sløves / bli sløv > sløvne (v.)
 • smalhet > smalleik (m.)
 • sortere > sortere (v.) | dele inn | ordne etter | ordne i sortar
 • spakhet > spakleik (m.)
 • sprekhet > sprekleik (m.)
 • stakkarslighet > stakkarsdom (m.) | armodsdom (m.) | vesaldom (m.) | umannsleg lag
 • statshemmelighet > statsløyndom (m.)
 • stedfortreder > avløysar (m.) | reserve (m.) | vikar (m.)
 • stemme > røyste (v.)
  • stemmerett > røysterett (m.)
  • stemmeberettiget > røystefør (v.)
 • sterkhet > sterkleik (m.)
 • stillhet > stille (f.) (det at det ikkje er bråk, ro) | togn (f.) (det å teie)
 • stivhet > stivleik (m.)
 • stole på > stole på (v.), lite på (v.)
 • stolt > byrg
  • stolthet > byrgskap | augnestein (noko ein er stolt over)
 • stramhet > stramleik (m.)
 • strekkfasthet > strekkfastleik (m.) | strekkstyrke (f.)
 • strenghet > strengleik (m.)
 • størrelse > storleik (m.), størrelse (m.)
 • størrelsesforhold > storleikshøve (n.)
 • storhet > stordom (m.)
 • surhet > surleik (m.)
 • stutthet > stuttleik (m.)
 • svakhet > veikskap (m.)
 • særdeleshet (i s-) > særleg/[serleg]
 • sømmelighet > sømd (f.), søme (f.)
 • søthet > søtleik (m.)

Til toppen ↑

T

 • tag (eng) > merke (n.)
 • takk > takk (f.); takket være takk vere (ikkje «takka vere/vera» eller «takk vera»); mange takk ~.
 • takknemlig > takksam
  • takknemlighet > takksemd
 • talefrihet > talefridom (m.)
 • tall > tal (n.)
 • tankefrihet > tankefridom (.m)
 • tankeløshet > tankeløyse (f.)
 • taushetsplikt > teieplikt (f.)
 • tegne > teikne (v.)
 • tetthet > tettleik (m.)
 • tekstbehandlingsprogram | teksteditor > skriveprogram (n.)
 • tenne > kveikje (v.)
 • tilbake > attende | tilbake
 • tilbakefall > atterfall (n.) | tilbakefall (n.)
 • tilbakevending > attervending (f.) | tilbakevending (f.)
 • tilbakekomme > atterkome (v.) | tilbakekome (v.)
 • tilbehør (bil med alt t-; skal du ha noe t-?) > attåtsom høyrer til
 • tilberede > lage til | framstille (v.)
 • tilberedning > tillaging (f.)
 • tilegnelse > tileigning (f.)
 • tilfeldighet > å vere tilfeldig | tilfeldig omstende | på slump
 • tilfredsstillelse > tilfredsstilling (f.) | fullnøying (f.)
 • tilføyelse > tillegg (n.)
 • tilgivelse > tilgjeving (f.)
 • tilhørighet > tilhøyrsle (f.)
 • tillatelse > løyve (n.) | fullmakt (f.)
 • tilståelse > tilståing (f.)
 • tiltak > åtgjerd (f.)
 • tilværelse > tilvære (n.)
 • tomhet > tomleik (m.) | innhaldsløyse (f.) | verdløyse (f.) | fåfengd (f.)
 • trafikksikkerhet > trafikktryggleik (m.)
 • tranghet > trongleik (m.)
 • treghet > tregleik (m.)
 • trosfrihet > trusfridom (m.)
 • trøtthet/tretthet > trøyttleik (m.) | trøytte (m.)
 • trykkefrihet > trykkjefridom (m.)
 • tykkelse > tjukn (f.) | tjukne (f.) | tjukkleik (m.)
 • tynnhet > tynnleik (m.)
 • tyskhet > tyskdom (m.)
 • tøffhet > (Ikkje ei oppføring i ordboka, men etter nynorsk morfologi[2]:) tøffleik (m.)
 • tørrhet > tørrleik (m.)

Til toppen ↑

U

 • uaktsom > aktlaus (adj.)
  • uaktsomt drap > aktlaust drap
 • uanselig > uviktig
 • uansett > (tyd. 1) same kva, (tyd. 2) kor som er
 • ubetalelig > ubøteleg, uboteleg (adj.)
 • uavhengighet > sjølvstende (n.)
 • uavhengighetserklæring > sjølvstendefråsegn (n.)
 • uavhengighetsprinsipp > sjølvstendeprinsipp (n.)
 • udødelig > udøydeleg (adj.)
 • udødelighet > udøydelegdom (m.)
 • uforgjengelighet > uforgjengelegdom (.m)
 • ukentlig > kvar veke, (vekeviss(t))
 • ufullstendighet > ufullverde | vera sund el. oppstykkja el. utan fullverde
 • ufullstendighetsteorem (Göedels u-) > skortsteorem | skortslæresetning
 • uførhet > uførleik (m.)
 • uklarhet > uklarleik (m.)
 • umiddelbar > utan opphald | spontan (adj.) | med ein gong | straks | beinveges (adj.)
  • umiddelbare tiltak > strakstiltak
 • underdanig > undergjeven (adj.)
 • urbefolkning > urfolk (n.)
 • urettferdighet > urett, urettvise
 • urinere (tisse/pisse) > mige (v.)
 • urinnvånere > urfolk (n.)
 • USA > (Dei amerikanske) Sambandsstatane|"statane" (n.), USA (n.), USA-amerikansk (adj.), sambandsstatsamerikansk (adj.)
 • uskarphet > uskarpleik (m.)
 • usselhet > usseldom (m.)
 • utad > utanpå | utantil | der folk kan sjå det | utetter
 • uteblivelsesdom > fråversdom (m.) | fråværsdom (m.)
 • utelukke > sperre ute, utelate, ekskludere, utstøyte, stenge ute, sjå bort frå, hindre
 • utgi > gje(va) ut (v.)
  • utgivelse > utgjeving (f.)
 • utredning > gransking | etterrøking
 • utrygghet > utryggleik (m.)
 • utseende > utsjånad (m.)
 • utspekulert > utkropen | sløg
 • utsteder > skrivar/utskrivar (m.) | teiknar (t.d. «teiknar aksjar») (m.)
 • uttalelse > fråsegn (f.)
 • utvidelse > utviding (f.)
 • uunnværlig > naudsynt | tarvande
 • uvirkelig > urøynleg (adj.)
 • uærlighet > uærlegdom (m.)

Til toppen ↑

V

 • valid > Sjå Gyldig
 • vandig > vasshaldig (adj) (t.d. vasshaldig kjemisk løysing) | vassen (adj)
 • «vann-» > «vass-» -- (T.d. vasspolo, vasskraft, vasskjøling) | «vatn» (Sjølvståande eller i enden av eit ord, t.d. «varmtvatn»)
  • til vanns >
 • vanskelighet > vanske (m.)
  • vanskelighetsgrad > vanskegrad (f.)
 • varig > haldbar | å halde på lenge | å vare lenge | permanent | kronisk | langvarig |
  • varighet > varigheit (f.) | varigskap (m.) | slitestyrke
 • vederfares > vederfarast | hende (v.) | skje (v.) | råke (v.) -- Negativt ladd
  • vederfarelse > hending (f.) | -- Negativt ladd
 • vederkvege > forfriske (v.) | fornye (v.) | gjere vel
 • vedrørende > vedkommande | gjeldande | som gjeld
 • vedta> vedta(ka) (v.) | avgjere (v.) | fastsetje (v.) | godta(ka) (v.) | akseptere (v.)
 • verken > korkje (n.) (korkje det eine eller det andre)
 • veikhet > veikleik (m.) | veikskap (m.)
 • veilede > rettleie (v.)
  • veiledning > rettleiing (f.)
 • veldedig > samfunnsgagnleg
  • veldedighet > velgjerd (f.) | velgjerning (f.)
 • velge, velger, valgte, valgt; velg! > velje/velja, vel, valde [valte], valt [vald]; velj!/velje! [velja!] (v.)
 • verksted > verkstad (m.)
 • viderverdighet > irritasjonsmoment (n.) | umake (kome seg heimatt utan umake) | bry | møde (kome seg heimat utan mykje møde)
 • vidunderlig > vedunderleg (a.) | makelaus (a.) | fantastisk (a.)
 • virkedag > yrkedag (m.) | vyrkedag (m.) | kvardag (m.)
 • virkelig > røynleg (adj.)
 • virkelighet > røynd (f.) | realitet (m.) | verkelegheit (f.) | faktiske tilhøve
 • virksomhet > verksemd (f.) | yrke (n.) | drift (f.)
 • vitenskap > vitskap (m.)
 • vitterlig (norr. vitrligr) > visseleg
 • vitterlighetsvitne > provsvitne (n.)| sanningsvitne (n.) | underskriftsvitne (n.)
 • værelse > rom (n.)
 • vær > vêr (n.)
 • værforhold > vêrtilhøve (n.)
 • våthet > våtleik (m.)

Til toppen ↑

Y

 • ydmyk > audmjuk (adj)
 • ydmyke > audmjuke/audmykje (v.)
 • ydmykhet > audmykt (f.)/audmjukskap (m.)

Til toppen ↑

Æ

 • ærbødig > vyrdsam, vørdsam
  • ærbødighet > vørdnad/vyrdnad (m.) | respekt (m.)
 • ærede > vyrde (t.d. "vyrde landsmøte, vyrde ordstyrarar")
 • ærlighet > ærlegdom (m.)

Til toppen ↑

Ø

 • øde > aud (adj.) | audsleg (adj.) | forlaten (adj.) | avsides (adj.) | ubygd (adj.)
 • øde (subst) > øyde (f.)
 • ødegård > øydegard (m.)
 • ødelegge > øyde (v., det å leggje noko øyde) | øydeleggje (v.) | gjere til inkjes | rasere (v.) | smadre (v.) | skamfare (v.) | knekkje (v., om menneske) | gjere ende på | knuse (v.) | sløse bort
 • ødeleggelse > øydelegging (f.)
 • ødemark > øydemark (f.)
 • ødsle > øydsle (v.)
 • øre > øyre (n.)
 • ørret > aure (m.)
 • øye > auge (n.)
 • øyeblikk > augneblink (m.) | augeblikk (n.)
  • øyeblikkelig > straks (adv.) | omgåande (adv.) | med det same
 • øyne > øygna (v.) | augna (v.) | øygja (v.)
 • øvelse > øving (f.) | røynsle

Til toppen ↑

Å

 • ånde (pust) > ande (v.) | ande (f.)
 • åndedrett > andedrag (n.) | pust (m.)
 • åpen > open (adj.)
 • åpenbar > openberr (adj.)
 • åpenbaring > openberring (f.)
 • århundre > hundreår (n.)
 • årtusen > tusenår (n.)
 • årlig > årvisst | årleg | kvart år
 • årvåkenhet > aktsemd (f.)

Til toppen ↑

Bakgrunnsstoff

I bokylla.no, digitaliserte bøker

 • Nynorsk ordliste for alle av Jon Bjones og Halvor Dalene. Universitetsforlaget 1996. Med bokmål til nynorsk-ordliste frå side 393. (Berre tilgjengeleg for dei med norsk IP.)

Gratistenester og fri programvare

Frå andre språk til norsk

Kommersielle produkt

 • Med andre ord - Synonymordboka frå Samlaget har omsetjingar til nynorsk og finst i elektronisk utgåve (det finst au ei mindre utgåve, På godt norsk).
 • Ordrik - Nynorsk synonymordbok for Microsoft Office, med omsetjingsfunksjon frå bokmål til nynorsk.
 • Clue Lookup kan vera eit nyttig verktøy ved omsetjing av artiklar. Tenesta har ordbøker for norsk (bokmål), norsk-engelsk-norsk, norsk-tysk-norsk, engelsk-spansk-engelsk, fransk-engelsk-fransk, svensk-engelsk-svensk.
 • ordnett.no - Kunnskapsforlaget si blå språk- og ordbokteneste. Gratis frå universitetsnett.

Nynorsk tesaurus

Referansar

#Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. Wiki (Study in China) is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.
This article uses material from the Wikipedia article Wiki:Gode nynorskord, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). Teksten er tilgjengeleg under CC BY-SA 3.0 om ikkje anna er oppgjeve. Images, videos and audio are available under their respective licenses.