ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯂꯃꯥꯏ

The rainbow flag of Kangleipak with 7 horizontal colored stripes, with red at the top and green at the bottom. The 7 colours symbolises the colours of Salai Taret in Manipur.
The Lohtak Lake, around 30 km from Imphal, a natural lake and a heritage site in Manipur state, India.

For Meetei Mayek Font

[꯱],[꯲](Meetei Mayek Unicode).

ꯈꯟꯒꯠꯂꯕ ꯋꯥꯔꯦꯡ
Felipe de Borbón en Ecuador.jpg
ꯐꯦꯂꯤꯄꯦ ꯶ (Felipe VI) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯤꯜꯂꯤꯞ ꯶ (Philip VI) (ꯁ꯭꯭꯭꯭꯭꯭꯭ꯄꯦꯅꯤꯁ: [feˈlipe]) (Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia; ꯖꯥꯅ꯭ꯋꯥꯔꯤ ꯳꯰, ꯱꯹꯶꯸ ꯇ ꯄꯣꯛꯄ) ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯏꯪ. ꯀꯨꯝ ꯲꯰꯱꯴ꯒꯤ ꯖꯨꯟ ꯊꯥꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯱꯹ ꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯐꯝꯕꯥꯜ ꯇꯣꯡꯈꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥꯕꯨꯡ ꯖ꯭ꯋꯥꯟ ꯀꯥꯔꯂꯣꯁ ꯱ꯒꯤ ꯐꯝ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯂꯦꯝ ꯃꯃꯥ ꯂꯩꯃ ꯁꯣꯐꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯆꯦ ꯑꯅꯤ, ꯏꯟꯐꯥꯟꯇꯥ ꯑꯦꯂꯦꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯐꯥꯟꯇꯥ ꯈ꯭ꯔꯤꯁ꯭ꯇꯤꯅꯥ ꯂꯩ ꯫ ꯏꯪ. ꯀꯨꯝ ꯲꯰꯰꯴ꯗ ꯐꯦꯂꯤꯄꯦꯅ ꯇꯤꯚꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯦꯇꯤꯓ꯭ꯌꯥ ꯑꯣꯔꯇꯤꯓꯀ ꯂꯨꯍꯣꯡꯈꯤ ꯫ ꯃꯈꯣꯢꯅꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯑꯅꯤ, ꯂꯤꯑꯣꯅꯣꯔ (ꯃꯊꯪ ꯐꯝꯕꯥꯜ ꯇꯣꯡꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯤ) ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯐꯤꯌꯥ ꯂꯩ ꯫ .....ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯕ.....

ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤꯡ

ꯃꯤꯇꯩ ꯁꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯱ꯅꯤ ꯫ ꯃꯤꯇꯩ ꯁꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯀꯥ ꯊꯪꯅꯅ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯇꯥꯁꯨ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯥ ꯑꯁꯥꯝ|ꯇꯥꯈꯦꯜ(ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ)|ꯊꯤꯕꯣꯝꯃꯩ(ꯅꯒꯥꯂꯦꯟ)|ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ |ꯃꯦꯒꯂꯥꯌꯥ ꯫ ꯱ꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡ ꯗꯁꯨ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯏ ꯑꯋꯥ(ꯕꯔꯃꯥ) ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯪꯒꯂꯥꯗꯦꯁ ꯇꯥ ꯱꯸ ꯁꯨꯕꯥ ꯆꯥꯍꯤ ꯆꯥꯗꯒꯤ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯕꯥ ꯍꯧꯔꯛ ꯏ ꯫

ꯃꯤꯇꯩ ꯁꯤ ꯁꯥꯂꯥꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯂꯒꯥ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯌꯤꯕꯥ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯁꯤ ꯱꯴꯰꯰ ꯕꯤ. ꯁꯤ. ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯛꯂꯦ ꯫.....ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯕꯥ........

ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗꯅꯤ

ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯏ-ꯄꯥꯎ
ꯑꯋꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯇ ꯑꯋꯥ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯅ ꯋꯥꯏꯐꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯃꯇꯝ ꯀꯛꯇꯕꯤꯗ ꯄꯨꯝꯊꯤꯡ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯈꯔꯦ꯫

ꯅꯪ ꯃꯗꯨ ꯈꯪꯕꯔꯥ
  • ꯄꯥꯟꯕꯤ ꯁꯤ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯕꯥ ꯏꯎꯀꯥꯔꯤꯌꯣꯇꯤꯛ,ꯃꯁꯥꯃꯇꯣꯝꯇꯥ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯁꯨꯡꯖꯕꯥ ꯉꯝꯕ ꯁꯤ ꯄꯂꯥꯟ ꯀꯤꯡꯗꯝ ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯂꯤ ꯫
  • ꯁꯥ-ꯁꯟ ꯁꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕꯥ ꯄꯨꯝꯅꯥꯃꯛ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯒꯥ ꯱ꯗꯤ ꯃꯀꯣꯡ ꯄꯥꯟꯕꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯱ꯗꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯉꯝꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯤꯟ-ꯀꯥꯡ ꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯇꯥ ꯂꯩꯇꯕꯥ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯁꯤꯡꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯫ ꯁꯟ ꯁꯤ ꯅꯥꯄꯤ ꯁꯤꯡꯅꯥ ꯲ꯁꯨꯪ ꯁꯥꯖꯤꯛ ꯆꯥꯕꯥ ꯁꯥꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯁꯥ ꯃꯈꯜ ꯱ꯅꯤ ꯫
  • ꯂꯧꯃꯤ ꯂꯧꯕꯨꯛ ꯇꯥ ꯀꯨꯝꯗꯨꯕꯥ ꯐꯧ | ꯍꯧꯋꯥꯏ |ꯆꯥꯅꯕ ꯏꯟꯁꯥꯡ-ꯅꯥꯄꯤ ꯊꯥꯔꯤꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯫ ꯂꯧꯃꯤꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯖꯃꯜꯅꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯥ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯀꯤ ꯑꯋꯥꯠ-ꯑꯄꯥ ꯌꯥꯎꯗꯅꯥ ꯍꯤꯡꯕꯥ ꯉꯝꯂꯤꯕꯅꯤ ꯫ ꯂꯧꯕꯨꯛꯀꯤ ꯂꯧꯄꯥꯛ ꯄꯨ ꯂꯩꯍꯥꯎ ꯂꯩꯅꯕꯥ ꯇꯧꯈꯥꯏꯕꯥ |ꯍꯣꯒꯥꯏꯕꯥ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯫ ꯑꯔꯤꯕꯥ ꯃꯇꯝꯗꯥ ꯁꯥ-ꯁꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯂꯩꯄꯥꯧ ꯈꯣꯏꯔꯝꯕꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝꯃꯧ ꯈꯪꯅꯔꯤ ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯁꯥ-ꯁꯟ ꯌꯥꯎꯗꯥ ꯃꯦꯆꯤꯟꯅꯥ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯈꯔꯦ ꯫ ꯁꯟꯄꯣꯠ ꯈꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯁꯥ-ꯁꯟ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯅꯕꯥ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕꯥ ꯋꯥꯍꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯨ ꯆꯤꯟꯊꯥꯡ ꯌꯩꯅꯥ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤ.

ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯜ
ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯉꯥꯡꯂꯩꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯪꯕꯥꯟꯅꯕ ꯃꯅꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯅꯤ ꯫

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯇꯩ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯌꯨꯝꯕꯤ(ꯃꯈꯣꯡ)ꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯂꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯉꯝꯗꯕ ꯂꯣꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯃꯅ ꯑꯅꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯌꯥꯎꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ:
ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ
ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯏꯟꯁꯥꯏꯀꯂꯣꯄꯦꯗꯤꯌꯥ
ꯋꯤꯀꯤꯀꯣꯠ
ꯄꯟꯊꯩ ꯄꯥꯎꯔꯧ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯕ
ꯋꯤꯀꯤ-ꯄꯨꯀꯩꯂꯣꯜ
ꯂꯣꯟꯒꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯟ ꯇꯨꯡꯁꯤꯟꯕꯝ
ꯋꯤꯀꯤꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡ
ꯃꯃꯜ ꯂꯧꯗꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯠꯄꯥꯏꯁꯤꯡ
ꯋꯤꯀꯤꯍꯧꯔꯛꯐꯝ
ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯒꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜ
ꯋꯤꯀꯤꯄꯥꯎꯁꯤꯡ
ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯑꯌꯥꯎꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ
ꯀꯃꯣꯟꯁ
ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ(ꯃꯃꯤ/ꯃꯤꯔꯣꯜ) ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯐꯪꯍꯟꯕ
ꯋꯤꯀꯤꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯁ
ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯩꯅꯔꯤꯕ
ꯋꯤꯀꯤ-ꯃꯈꯜꯃꯊꯦꯜ
ꯃꯃꯜ ꯇꯤꯡꯗꯕ ꯇꯝꯅꯕ(ꯄꯥꯁꯤꯟꯅꯕ) ꯈꯨꯂꯥꯏꯁꯤꯡ
ꯃꯦꯇꯥ-ꯋꯤꯀꯤ
ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ
ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯋꯤꯀꯤ
ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯋꯤꯀꯤ ꯁꯣꯐꯋꯌꯥꯔ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ
ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯤꯀꯦꯇꯔ
ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯋꯤꯀꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯁꯤꯡ ꯈꯪꯅꯕ
ꯋꯤꯀꯤꯃꯥꯅꯤꯑꯥ
ꯃꯂꯦꯝ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯐꯝ
ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡꯕ
ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯁꯣꯐꯋꯌꯥꯔ ꯑꯍꯣꯡꯕꯁꯤꯡ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡꯕ
ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯌꯨꯝꯕꯤ(ꯃꯈꯣꯡ)
ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯃꯔꯤꯂꯩꯅꯕ ꯌꯨꯝꯕꯤ(ꯃꯈꯣꯡ) ꯫

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡ

ꯂꯣꯟ

🔥 Top trends keywords ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ Wiki:

ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯂꯃꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯥꯔꯖꯤꯠꯐꯥꯏꯜ:Red Color.jpgꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ:ꯋꯥꯍꯧꯗꯣꯛꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ꯶꯹ ꯃꯑꯣꯡꯒꯤ ꯅꯥꯅꯕꯇꯤꯐꯝꯄꯤ ꯆꯠꯄꯊꯨ ꯅꯥꯕꯑꯈꯟꯅꯕ:MyTalkꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯂꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯑꯈꯟꯅꯕ:RecentChangesꯏꯪꯂꯤꯁ ꯂꯣꯟꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥꯏꯇꯥꯂꯤꯅꯥꯕꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯍꯩꯅꯧꯑꯈꯟꯅꯕ:Searchꯐꯥꯏꯜ:Human body features EN.svgꯄꯣꯔꯠꯁꯃꯥꯎꯊꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯊꯨꯟꯗ ꯅꯥꯕꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯣꯟꯏꯟꯗ꯭ꯔꯅꯦꯏꯜ ꯁꯦꯟꯒꯨꯞꯇꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯖꯄꯥꯟꯅꯥꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯡꯐꯥꯏꯜ:Male ejaculation with a toy.ogvꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯂꯩꯅꯥ ꯲꯰꯱꯹ ꯂꯥꯏꯆꯠꯏꯔꯣꯁꯂꯧꯃꯤꯈꯥꯀꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯇꯤ ꯎꯝꯕꯇꯥꯢꯄꯪ ꯃꯍꯩꯀꯣꯜꯀꯅꯥꯗꯥꯈꯥ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯐꯥꯏꯜ:Black color.jpgꯖꯤꯖꯁꯒꯦꯝꯕꯤꯌꯥꯐꯥꯏꯜ:Flag of Kangleipak.svgꯄꯨꯋꯥꯂꯤꯁꯥ-ꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯥꯄꯣꯔꯐꯥꯏꯜ:Penis in condom.JPGꯃꯂꯦꯁꯤꯌꯥꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯏꯪꯂꯤꯁꯏꯔꯥꯟꯄꯥꯀꯤꯁ꯭ꯇꯥꯟꯀꯣꯂꯣꯔꯦꯗꯣꯁ꯭ꯄꯦꯅꯤꯁ ꯂꯣꯟꯁꯥꯎꯗꯤ ꯑꯔꯥꯕꯤꯌꯥꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:User wikipediaꯒꯨꯒꯜꯑꯋꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯔꯤꯌꯥꯀꯥꯟꯁꯥꯁꯇ꯭ꯋꯤꯠꯇꯔꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ:ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯐꯝ ꯌꯥꯎꯐꯝꯈꯥ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯃꯣꯔꯣꯛꯀꯣꯔꯥꯝ ꯆꯔꯟꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:User wikipedia/Interface Administratorꯏꯗꯤꯟꯕꯔꯒꯋꯥꯔꯤ-ꯂꯤꯁꯥꯡꯁ꯭ꯔꯤ ꯂꯪꯀꯥꯍꯤꯔꯥꯌꯥꯃꯥ ꯂꯩꯅꯥꯕꯥꯡꯂꯥꯗꯦꯁꯋꯥꯡꯎꯂꯣꯟꯃꯌꯣꯜꯂꯝꯎꯇꯥꯍꯊꯣꯡꯒꯥꯜ:ꯁꯤꯟ-ꯁꯥꯔꯣꯜꯃꯆꯨ ꯄꯤꯆꯨꯐꯥꯏꯜ:Sex en erection.jpgꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Cite webꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯆꯕ ꯀꯣꯡꯒꯣꯇꯥꯢꯋꯥꯟꯁꯦꯟꯠ ꯂꯨꯁꯤꯌꯥꯄꯥꯟꯕꯤ🡆 More