Sekoly Ambony Loterana Momba Ny Teolojia

Ny Sekoly Ambony Loterana momba ny Teolojia, izay hafohezina amin'ny hoe S.A.L.T.

na SALT, dia ambaratonga ambony indrindra ao amin'ny fianarana teolojia ao amin'ny Fiangonana Loterana Malagasy, izay manofana mpianatra mandritra ny dimy taona. Ny tanjona dia ny hahazoan'ny pastora fahalalana teolojika avo lenta mba hahafahany manatanteraka ny asa fanompoany amin'ny fomba mahomby kokoa sy miatrika ireo fanamby entin'ny fandrosoana. Mihetsika izao tontolo izao, maro ireo manam-pahaizana ambony ao amin'ny fiangonana, mitaky pastora manana fahalalana teolojika ambony koa ny fiangonana hitantana azy. Marihina fa ampy ho an'ny pastora ny fahalalana azony any amin'ny Seminery Teolojikam-Paritany Loterana (STPL), mandritra ny efatra (04) taona, hahafahany mitondra fiangonana, nefa ilainy ny mandalina bebe kokoa any amin'ny SALT, izay mitovy lenta amin'ireo oniversite amin'ny fianarana ankapobeny, mba hahafahany manitatra ny fahalalana efa azony. Ny SALT koa dia natao mba hanomanana mpampianatra any amin'ireo SekolyBiblika (SB) sy ireo Seminery Teolojikam-Paritany Loterana (STPL).

Sekoly Ambony Loterana Momba Ny Teolojia

Amin'ny teny frantsay dia Faculté de Théologie Luthérienne ary amin'ny teny anglisy Lutheran Graduate School of Theology no iantsoana ny SALT. Ao Ivory Avaratra Fianarantsoa no misy azy ary mifandray ara-akademia amin'ireo anjerimanontolo ao Fianarantsoa, sy ireo Sekoly Ambony amin'ny Teolojia maro, manerana izao tontolo izao (Afrika, Eoropa, Amerika).

Ireo dingana roa eo alohany

Misy ambaratonga telo ny fianarana teolojia ao amin'ny Fiangonana Loterana Malagasy (FLM), dia ny Sekoly Biblika (SB) sy ny Seminery Teolojikam-Paritany Loterana (STPL) ary ny Sekoly Ambony Loterana momba ny Teolojia (STPL).

Sekoly Biblika (SB)

Ny ambaratonga voalohany dia ny Sekoly Biblika (SB). Ity karazany voalohany ity dia natao mba hahazoan'ny mpianatra lehilahy sy vehivavy fahalalana ara-teolojia fototra mba hahafahany manatanteraka ny asan'ny evanjelisitra. Marihina fa ny evanjelisitra dia ireo laika (tsy vita ordinasiona) izay irahina mba hanorina fiangonana amin'ireo "saha vaovao" (toerana mbola tsy misy fiangonana).

Seminery Teolojikam-Paritany Loterana (STPL)

Ny ambaratonga faharoa dia ilay antsoina hoe Seminery Teolojikam-Paritany Loterana (STPL). Misy enina izy ireo (ao Atsimoniavoko, Marovoay, Alakamisy Ambohimaha, Bezaha, Vangaindrano ary Morondava). Ny tanjona amin'ity dingana ity dia ny hanomana ireo tanora lahy nahazo fiantsoana ho tonga pastora (ny FLM dia mampiasa ny teny hoe pastora iantsoana ireo olom-boahosotra vita ordinasiona), sy ireo tanora vavy ho tonga teolojiana. Maharitra efatra taona ny fianarana ary itakiana ny mari-pahaizana Bakalorea amin'ny fianarana ankapobeny ireo mpianatra hiditra ao. Fifaninanana no idirana ao ka izay mahazo ny isa ambony indrindra, araka ny fahafahan'ny STPL tsirairay, no tafiditra. Misy ny taranja teolojika rehetra ilaina amin'ireo sekoly ireo:

Ny mpianatra mahavita ny fianarany amin'ity dingana ity dia mahazo ny diploma antsoina hoe Diplaoma amin'ny Teôlôjia, izay manamarina fa azo atao ordinasiona ho izy, raha lehilahy araka ny fanapahan-kevitry ny Synodam-paritany naniraka azy, ary antsoina hoe: teolojiana kosa raha vehivavy.

Misy ny dingana anelanelany izay antsoina hoe Bakalorea Amin'ny Teolojia (BAT), programa maharitra taom-pianarana iray aorian'ny STPL. Ny tanjona amin'ny BAT dia ny hanazarana ny mpianatra hanao fikarohana sy fanoratana akademika, izany hoe, dingana fohy fanomanana azy ho amin'ny dingana oniversitera izany.

Sekoly Ambony Loterana momba ny Teolojia (SALT)

Ny SALT kosa indray araka izany anarana izany sy izay efa hita teo ambony, dia Sekoly iray izay manolotra fampianarana ambony ahazoan'ireo Pastora sy Teolojiana vehivavy, mandalina bebe kokoa ny teolojia, indrindra fa ireo foto-pampianarana Loterana. Izany dia mba hahatonga azy ireo ho afaka mampianatra sy mitory ny Filazantsara amin'ny toerana rehetra izay anirahan'ny Fiangonana azy ireo. Raha lazaina tsotra, dia ny hamokatra mpitarika sy cadres ambony eo amin'ny fitarihana ny asan'ny Fiangonana, indrindra fa ny fitoriana ny Filazantsara ny SALT.

Vokatra avy ao amin'ny SALT

Fanomanana sy famoahana teolojiana

Amin'ny maha sekoly ambony azy dia mamoaka mpianatra manana ny mari-pahaizana Licence en Théologie sy Master en Théologie ny SALT. Dimy taona no faharetan'ny fianarana ary amin'ny taona fahatelo no anoratan'ny mpianatra ny mini-mémoire 100 - 120 pejy raha amin'ny fiteny malagasy ary 60 - 80 pejy raha amin'ny fiteny frantsay na anglisy. Ankoatr'io lahatsoratra soratany io dia misy ihany koa fanadinana ao an-dakilasy sy asa fikarohana 15 hatramin'ny 20 pejy soratany isaky ny taranja mba ahazoany ny mari-pahaizana Licence en Théologie.

Marihina fa afaka misafidy amin'ireo Parcours dimy misy ao amin'ny SALT ny mpianatra mba hanoratany ny lahatsorany. Tsy maintsy afaka amin'ny fanohanana am-bava (soutenance) ny mpianatra izay vao mahazo ny mari-pahaizana. Ireto avy ireo "mentions" misy:

  • Très bien
  • Bien
  • Assez-bien
  • Passable

Ny taona fahadimy no anomanan'ny mpianatra ny Master en Théologie. Amin'ny tapa-taona voalohany ihany no misy kilasy fa ny faharoa dia atokany hanoratana ny lahatsorany. Afaka misafidy amin'ireo Parcours dimy misy ny mpianatra hanoratany ny lahatsorany. 150 - 175 pejy no halavan'ny lahatsoratra raha amin'ny fiteny malagasy ary 100 - 120 pejy kosa raha amin'ny fiteny frantsay na anglisy. Misy ihany koa fanohanana am-bava ataon'ny mpiadina alohan'ny hahazoany ny mari-pahaizana Master en Théologie.

Fanamarihana:

Mizara roa ny Master en Théologie, izay avoakan'ny SALT, dia ireto avy izany:

1) Master de Recherches en Théologie, izay manokatra làlana ho an'ireo Pastora hanao ny Philosophiae Doctor (PhD), ka hahatonga azy ireo ho Mpampianatra Mpikaroka amin'ireo toeram-pampianarana sy fikarohana amin'ny Teolojia.

2) Master Professionnel en Théologie, izay natokana ho an'ireo handalina bebe kokoa ny amin'ny fitondram-piangonana ka aorian'izany, dia afaka manao ny antsoina hoe: Doctor of Ministry (DMin), izy ireo.

Ankoatran'ireo dingam-pampianarana ireo, dia misy ihany koa ny dingam-pampianarana antsoina hoe: Formation modulaire en Théologie, izay natokana ho an'ny loholona na ny laika maniry handalina ny teolojia. Tsy misy maripahaizana na diplôme omena amin'izy ity fa taratasy fanamarinana na Certificat no omena isaky ny taranja nianarany.

Efa miroso ihany koa ny SALT amin'izao fotoana izao amin'ny fanaovana ny Doctorat en Théologie ao amin'ny sokajy Philosophiae Doctor (PhD).

Gazety feon'ny SALT

Amin'ny maha toerana akademika ny SALT dia mamokatra gazety teolojika izy. Ity gazety ity dia natao mba hamoahan'ny SALT ny voka-pikarohany sy mba hamoahany ihany koa teolojia izay afaka mamampy sokajin'olona maro isan-karazany ao anatiny sy ivelan'ny fiangonana: kristiana, mpampianatra teolojia, mpitondra fiangonana... Nampitondraina ny anarana hoe: Gazety feon'ny SALT (frantsay: Voix de la SALT; anglisy: Voice of SALT). Amin'ny ankapobeny dia amin'ny fiteny malagasy io gazety io nefa misy famintinana (résumé/ abstract) amin'ny teny frantsay sy anglisy miaraka aminy.

Mivoaka isan-telo volana ity gazety ity ary azo vidina amin'ireo mpivaro-boky mahazatra tahaka ny Trano Printy Fiangonana Loterana Malagasy (TPFLM ). Azo atao ihany koa ny mifandray amin'ny mpiandraikitra rehetra mivantana, amin'ny alalan'ny adresy mailaka.

Ireo taranja misy ao amin'ny SALT

Manana ireo taranja teolojika fototra rehetra misy eran'izao tontolo izao ny SALT.

Ireo taranja fototra

Taranja fototra dia:

Ireo taranja fanampiny

Taranja fanampiny dia:

Ny fiteny biblika

Isan'ny mampiavaka ny SALT ny fanindriany ny fampianarana ireo fiteny fototra biblika telo izay ifotoran'ny fianarana ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao. Tsy inona ireo fa ny hebreo klasika sy ny grika klasika ary ny grika koine. Ny hebreo klasika dia ny hebreo tranainy izay nanoratana ny Testamenta Taloha (ankoatr'ireo lahatsoratra sasany voasoratra amin'ny fiteny aramaika).

Ny grika klasika dia ao anatin'ny taranja ampianarina amin'ny Testamenta Taloha. Ity karazana grika ity dia ilay grika tranainy nampisaina nanoratana ny Testamenta Taloha amin'ny fiteny grika antsoina hoe Septanta (hafohezina amin'ny hoe LXX). Hita ihany koa ity karazana grika ity amin'ireo soratra grika tranainy, ohatra ireo filozofa grika fahizay.

Ny grika koine moa dia ny grika nanoratana ny Testamenta Vaovao, izay tena ilaina ny fahafehezana azy amin'ny fanaovana heviteny (frantsay: exegèse) amin'ny Testamenta Vaovao.

Ireo mpanohana ny SALT

Fanohanana ara-bola

Ny SALT dia tsy mbola mahaleo tena ara-bola hany ka mila fanohanana ara-bola avy amin'ireo mpiara-miasa malagasy sy avy any ivelany. Na dia izany aza, dia miezaka miroso amin'ny fitadiavana loharanom-bola maharitra hampandehanany ny asany ny SALT.

Ny fanohanana avy eto an-toerana

Ny fanohanana avy an-toerana dia azo amin'ny alalan'ireo vola voangona mandritra ny andro atokan'ny FLM hanohanana ny SALT antsoina hoe "Andron'ny SALT". Amin'ny andro iray voatokana dia manao famoriam-bola ny fiangonana rehetra manerana ny FLM ho fanohanana azy. Io dia atao indray mandeha isa-taona. Ankoatr'izany dia misy koa ireo kristiana malala-tànana izay manampy ny SALT amin'ny fomba samihafa, izay tena ilain'ny SALT tokoa.

Fanohanana avy any ivelany

Ny karazana fanohanana faharoa dia izay ataon'ireo Fikambanana Misiona mpanohana ny FLM. Ireto avy izy ireo:

  • Ny Norwegian Missionary Society (NMS) na ny Misiona Norveziana izay efa nanao asa misiona eto Madagasikara sy nanorina ary nanohana ny FLM hatramin'ny taona 1866. Izy dia manana ny foiben-toerany any Stavanger, any Norvezy. Manana ny solontenany izy (Harild Bakke) izay miasa sy mipetraka ao Isoraka, Antananarivo, ao Madagasikara.
  • Ny Danmission (Danske Missionsselskab) na ny Misiona Danoa izay manana ny foiben-toerany any Copenhagen, any Danemarka. Izy ireo koa dia efa nanao asa misiona sy nanohana ny FLM tamin'ny fomba maro, indrindra ny faritra avaratry ny Nosy.
  • Ny Evangelical Lutheran Church in America (ELCA) na ny Fiangonana Loterana Evanjelikaly any Amerika. Izy koa dia efa nanao asa misiona sy nanampy ny FLM tamin'ny lafiny maro, ary saika tany atsimon'ny Nosy no tena niasany. Saika tapaka tanteraka io fifandraisana io amin'izao tamin'ny naneken'io fiangonana io ny tsodranom-panambadian'ny samy lehilahy na samy vehivavy ary ny nanaovany ordinasiona ny lehilahy manambady lehilahy na ny vehivavy manambady vehivavy.
  • Ny Fiangonana Loterana Eran-Tany (LWF)

Sekoly ambony mifandray amin'ny SALT

Manana fifandraisana akademika amina Sekoly Ambony any ivelany ny SALT. Ireto avy izy ireo:

Ny Misjonshøgskolen (MHS) teo aloha, izay niova ho VID Specialized University izay fantatra amin'ny anarana malagasy hoe Sekolin'ny Misiona ary ao Stavanger, any Norvezy no misy azy. Efa nifandray tamin'ny FLM nandritra ny fotoana ela ity sekoly ity ary iray amin'ireo sekoly ambony izay mifandray akaiky amin'ny SALT. Raha fintinina dia endrika roa no isehoan'ny fifandraisana akademika eo amin'ny SALT sy ity sekoly ambony ity: ny voalohany dia miseho amin'ny fandraisany mpianatra izay mahavita ny Maîtrise en Théologie ao amin'ny SALT sy afaka amin'ny fanadinana anglisy (TOEFL). Ireo mpianatra ireo dia manao Master in Theology (MTh) mandritra ny roa taona. Marihina fa misy amin'ireo mpianatra nahavita ny Master no raisiny manao Philosophiæ Doctor (PhD) mba ho mpampianatra ao amin'ny SALT amin'ny ho avy.

Jereo koa:

Rohy ivelany

Loharano sy fanamarihana

Tags:

Sekoly Ambony Loterana Momba Ny Teolojia Ireo dingana roa eo alohanySekoly Ambony Loterana Momba Ny Teolojia Vokatra avy ao aminny SALTSekoly Ambony Loterana Momba Ny Teolojia Ireo taranja misy ao aminny SALTSekoly Ambony Loterana Momba Ny Teolojia Ireo mpanohana ny SALTSekoly Ambony Loterana Momba Ny Teolojia Jereo koa:Sekoly Ambony Loterana Momba Ny Teolojia Rohy ivelanySekoly Ambony Loterana Momba Ny Teolojia Loharano sy fanamarihanaSekoly Ambony Loterana Momba Ny TeolojiaFiangonana Loterana MalagasyPastoraSekoly Teolojikam-Paritra LoteranaTeolojia

🔥 Trending searches on Wiki Malagasy:

Fiainana mandrakizaySiliaJean NarivonyEmirata Arabo Mitambatravz4pyFahefana Avon' ny TetezamitaMatioZomaAugsburgFototenyHaitsikerafitenySaktismaFianakavianaAlton, Texas1066MôldaviaAntankaranaAdy an-tranoFanoronaJolayFacebookMahavelona (Toamasina)Fiteny birmanaWikibolanaRy Tanindrazanay malala ôAndry rajoelinaJohanna BudwigPalestinaTrombaFanambaràna Iraisam-Pirenena momba ny Zon' OlombelonaKahiraAntanosyTanimatyWikiRobert Baden-Powellangôvon'ny masoandroTerakaGian Piero Gasperini30 SeptambraFanasan' ny TompoPapaFiteny maratyAntananarivoTsy fetezan-dison' ny PapaFandoro fôsilyFanjakan' ImerinaaterinetoZavamaniryFiteny finô-ogrianaJoroEpistily ho an' ny GalatianaCommunauté françaiseKônsily tao NikeaFiteny malagasyKolontsainaKaledônia-VaovaoAsorotanyHaranita-tsaina voatrolombelonaGeorges AndriamanantenaBaolina kitraKabaryAlahadyBetsileoJyutping.trBetsimisaraka1992Hideaki AnnoFirenena🡆 More