Baiboly Dikanteny Iombonana Eto Madagasikara

Ny Baiboly Dikanteny Iombonana Eto Madagasikara, izay hafohezina amin' ny hoe Baiboly DIEM, dia fandikan-teny ny Baiboly amin' ny teny malagasy niarahan' ny mpandika teny malagasy avy amin' ny fiangonana vitsivitsy eto Madagasikara.

Mikendry ny hananan' ny Kristiana miteny malagasy Baiboly tsy anavahana fiangonana ireo mpandika teny ireo sady mikendry ny hahazoan' ny mpiteny malagasy ankehitriny ny tian' Andriamanitra ho lazaina. Ampiasaina indrindra io dikan-teny io amin' ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana ataon' ny fiangonana miray ao amin' ny Fiombonan' ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara (na FFKM). Tamin' ny taona 2003 no nanaovana printy voalohany ny Baiboly DIEM. Ny Fikambanana Mampiely Baiboly Malagasy no niandraikitra ny fanontana azy.

Mihevitra ny mpandika teny fa maro amin' ny teny malagasy tranainy no efa tsy azon' ny mpamaky ankehitriny intsony ny heviny, noho izy tsy fandre andavanandro na koa efa niova hevitra, ka izany no anisan' ny nanosika azy ireo hanao dikan-teny vaovao. Izany no antony ampiasan' ny mpandika teny ny teny malagasy tenenina sy soratana amin' izao taonjato izao.

Lisitry ny boky

Misy roa karazana ny Baiboly DIEM: ny iray natao ho an' ireo zatra nampiasa ny Baiboly prôtestanta (tsy ahitana boky deoterôkanônika) ary ny iray natao ho an' ny mpamaky ny Baiboly katôlika (ahitana boky deoterôkanônika). Atolotra eto ny anaran' ny boky ao amin' ny Baiboly DIEM araka ny fomba nanoratan' ny mpandika teny azy ireo.

Boky ao amin' ny Testamenta Taloha

Mitsinjara ho Bokin' ny Lalàna (na Pentateoka) sy Boky ara-tantara sy Bokin' ny Olon-kendry ary Bokin' ny Mpaminany ny Testamenta Taloha ao amin' ny Baiboly DIEM.

Ny Bokin'ny Lalàna

Ireto ny Bokin' ny Lalàna: Genesỳ, Eksôdy, Levitîka, Nomerỳ ary Deoterônômy

Ny Boky ara-tantara

Ireto ny Boky ara-tantara: Josoa, Mpitsara, Rota, Samoela voalohany, Samoela faharoa, Mpanjaka voalohany, Mpanjaka faharoa, Tantara voalohany, Tantara faharoa, Hezrà, Nehemià ary Estera.

Ny Bokin' ny Olon-kendry

Ireto ny Bokin' ny Olon-kendry: Jôba, Salamo, Ohabolana, Kôheleta ary Tononkiran' i Salômôna

Ny Bokin'ny Mpaminany

Ireto ny Bokin'ny Mpaminany: Isaià, Jeremià, Fitomaniana, Ezekiela, Daniela, Hôsea, Jôela, Hamôsa, Hôbadià, Jônà, Mikà, Nahoma, Habakòka, Tsefanià, Hagay, Zakarià ary Malakỳ.

Boky ao amin' ny Testamenta Vaovao

Ny Vaovao Mahafaly

 • Vaovao Mahafaly araka an' i Matio,
 • Vaovao Mahafaly araka an' i Marka,
 • Vaovao Mahafaly araka an' i Lioka,
 • Vaovao Mahafaly araka an' i Jôhany.

Ny Asan' ny Apostoly

Tokana ny Asan' ny Apostoly.

Ny Taratasy

Ireto ny taratasy avy amin' i Paoly:

 • Taratasy avy amin' i Paoly ho an' ny Kristianina tany Rôma,
 • Taratasy voalohany avy amin' i Paoly ho an' ny Kristianina tany Kôrinto,
 • Taratasy faharoa avy amin' i Paoly ho an' ny Kristianina tany Kôrinto,
 • Taratasy avy amin' i Paoly ho an' ny Kristianina tany Galatia,
 • Taratasy avy amin' i Paoly ho an' ny Kristianina tany Efeso,
 • Taratasy avy amin' i Paoly ho an' ny Kristianina tany Filipy,
 • Taratasy avy amin' i Paoly ho an' ny Kristianina tany Kôlôsy,
 • Taratasy voalohany avy amin' i Paoly ho an' ny Kristianina tany Tesalônika,
 • Taratasy faharoa avy amin' i Paoly ho an' ny Kristianina tany Tesalônika,
 • Taratasy voalohany avy amin' i Paoly ho an' i Timôty,
 • Taratasy voalohany avy amin' i Paoly ho an' i Timôty,
 • Taratasy avy amin' i Paoly ho an' i Tito,
 • Taratasy avy amin' i Paoly ho an' i Filemôna

Ireto ny taratasy nosoratana ho an'ny fiangonana rehetra:

 • Taratasy ho an' ny Kristiana hebreo
 • Taratasy avy amin' i Jakôba,
 • Taratasy voalohany avy amin' i Petera,
 • Taratasy faharoa avy amin' i Petera,
 • Taratasy voalohany avy amin' i Jôhany,
 • Taratasy faharoa avy amin' i Jôhany,
 • Taratasy fahatelo avy amin' i Jôhany,
 • Taratasy avy amin' i Joda

Ny Apôkalips

Tokana ny Apôkalipsỳ, dia ny Apôkalipsỳ natolotra an' i Jôhany

Endriky ny fandikan-teny

Fanagasiana anarana hebreo na grika

Fanagasiana ny anaram-boky

Tsy voatery nisafidy ny iray amin' ny anaran' ny boky efa misy ao amin' ny Baiboly prôtestanta amin' ny teny malagasy na amin' ny Baiboly katôlika amin' ny teny malagasy (izay efa nisy fanavaozana rahateo) ny mpandika teny fa indraindray dia nanao anarana vaovao izay heveriny fa manakaiky kokoa ny fanononana amin' ny teny grika na eo anelanelan' ny anarana prôtestanta sy katôlika. Ohatra: ny Genesisy na Jenezy dia lasa Genesỳ. Ny anaram-boky milaza anarana mponina miafara amin' ny hoe -na ao amin' ny Baiboly prôtestanta dia miafara amin' ny -nina ao amin' io Baiboly io (ohatra: Rômanina fa tsy Romana).

Fanagasiana ny anaran' olona na anaran-toerana

Ny anaran' olona na anaran-toerana dia natao tahaka izany koa, nampanakekezina ny teny grika na hebreo. Misy fahasamihafany amin' ny Baiboly prôtestanta malagasy sy amin' ny Baiboly katôlika malagasy tranainy izy raha ny amin' ny anaran' olona sy ny anaran-tany.

Mampiavaka azy ny fanatsofohana ny litera "h" amin' ny anarana izay efa mahazatra ka tsy nisy an' io litera io. Ny hoe Isaka lasa hoe Itsehàka (hebreo: יצחק / Iishḥâk; grika: Ισαάκ/ Isaak). Hita koa ny hoe Kanahana fa tsy Kanana na Kanaana (hebreo: כְּנָעַן / Kənâ‘an; grika: Χαναάν / Khanaan).

Tsy ao ny anarana hoe Jehovah na Iahve

Ny anarana hoe Jehovah na Iahve dia nosoloana ny hoe TOMPO (atao sora-baventy) ka ny fomban' ny Baiboly jiosy amin' ny teny grika (Septoaginta na Septanta) no nohajaina amin' izany, izay nanolo ny anaran' Andriamanitra amin' ny litera hebreo hoe יהוה‬ / IHVH na YHWH ho Kύριος / kúrios (midika hoe "Tompo") fotsiny amin' ny teny grika. Ao amin' ny Baiboly jiosy amin' ny teny hebreo (ny Lahatsoratra Masôretika) anefa io anarana io dia tsy nesorina fa voasoratra ihany nefa tsy tononina.

Fandraisana ny Baiboly DIEM

Misy ny mampiasa

Tsy dikan-teny iombonana fotsiny ny Baiboly DIEM fa dikan-teny vaovao, izay natao indrindra hanamafisana ny fiombonan' ny Kristiana amin' ny fampiasana azy amin' ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana karakarain' ny FFKM, ka betsaka ny mpitondra fivavahana sy ny Kristiana tsotra mampiasa azy amin' izany. Mamporisika ny famakiana azy koa ny ao amin' ny FFKM na ny ao amin' ny Fikambanana Mampiely Baiboly Malagasy (FMBM) noho ny teny malagasy mora azo ao amin' io Baiboly io.

Misy ny tsy mampiasa

Tsy fialana amin' ny mahazatra

Na dia natao hovakina amin' ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana aza ny Baiboly DIEM dia maro ny mpitondra fivavahana mampiasa ny Baibolin' ny fiangonany amin' ny fotoana anaovana fivavahana iraisam-pinoana ka manaraka izany koa ny ankamaroan' ny mpivavaka ao aminy.

Tsy vitsy ihany koa ny tsy mahazoazo ilay dikan-teny noho ny fahitany voambolana sy anaran' olona na anaran-tanàna na anaran-javatra nosoratana amin' ny fomba tsy fahitany ao amin' ny Baiboly mahazatra azy. Noho izany dia misy ny mpino prôtestanta izay mihevitra fa ny Baiboly katôlika ihahy io Baiboly DIEM io, ary tsy vitsy koa ny mpino katôlika izay mihevitra fa ny Baiboly prôtestanta ihany io boky io.

Amin' ny lafiny iray dia azo heverina ho sady tsy an' ny Prôtestanta no tsy an' ny Katôlika ny Baiboly DIEM satria tsy nihazona teny sasany efa niombonana na efa misy ao amin' ny Baiboly prôtestanta na ao amin' ny Baiboly katôlika nisy talohan' ny Baiboly DIEM ny mpandika teny. Azo raisina ohatra amin' izany ny fanoratana ny anarana hoe Jôhany izay sady tsy prôtestanta (Jaona) no tsy katôlika (Joany), ny anaran' ny boky hoe Genesý (fa tsy Genesisy na Jenezy), Itsehàka (fa tsy Isaka na Isaaka), Kanahana (fa tsy Kanana na Kanaana), sy ny maro hafa koa.

Ny mpino prôtestanta sasany dia tsy mampiasa io boky io noho ny tsy fahitany intsony ny anarana hoe Jehovah ao izay midika aminy fa tsy fampananana anarana an' Andrimanitra.

Ohatra fampitahana dikan-teny

Mika 2.8 Mpitsara 5.13
Baiboly prôtestanta 1908 "Vao omaly no omaly no nitsanganan' ny oloko ho fahavalo; endahanareo hiala eo amin' ny lamba ny kapôtin' izay mandeha tsy manana ahiahy, Dia izay tsy tia ady." "Tamin' izany dia nidina izay olo-malaza sisa mbamin' ny vahoaka, Jehovah nidina homba ahy koa hamely ny olo-mahery."
Baiboly katôlika 1938 Omaly ny vahoakako no nitsangan-ko fahavalo: ny kapaoty endahanareo hiala eo ambonin' ny akanjo; ny mizotra tsy manan' ahiahy, ataonareo fahavalo. Midìna amin' izay ny sisan' ny andriana amin' ny vahoaka! Midìna ho aty amiko, Iaveh, eo amin' ireo olo-mahery!
Baiboly DIEM 2004 “Nitsangan-ko fahavalon’ ny vahoakako ianareo; ka ny lehilahy miverina avy any an’ ady sy mandalo tsy manana ahiahy no endahanareo ny akanjobeny. Nirohotra nankany amin’ ny lehibeny ireo Israelita ary nivory teo amiko ny vahoakan’ ny TOMPO niaraka tamin’ ireo lehilahy mahery fo.
Baibolin' ny Vavolombelon' i Jehovah 2008 Vao omalin’ omaly ny oloko no nitsangana ho tena fahavalo. Ny haingo mihaja dia endahanareo amin’ ny tratran’ akanjon’ ny mpandalo, izay tsy manana ahiahy toy ny olona avy tany an’ady. Tamin’ izay ireo sisa tsy maty noo nidina tany amin’ ireo ol-manankaja. Nidina ho aty amiko ny vahoakan’ i Jehovah mba hiady amin’ ny olomahery.
Baiboly katôlika 2011 Omaly ny vahoakako no nitsangan-ko fahavalo: ny akanjobeny endahanareo hiala eo ambonin’ ny akanjo; ny mizotra tsy manan’ ahiahy, ataonareo fahavalo. I Israely dia nirohotra mankeny amin’ ny lehibeny; ny vahoakan’ ny Tompo dia mirohotra teo amiko miaraka amin’ ireo lehilahy maherifo.
Baiboly prôtestanta 2013 "Vao omaly no omaly no nitsanganan' ny oloko ho fahavalo; Sendahanareo hiala eo amin' ny lamba ny kapôtin' izay mandeha tsy manana ahiahy, Dia izay tsy tia ady." "Tamin' izany dia nidina izay olo-malaza sisa mbamin' ny vahoaka, Jehovah nidina homba ahy koa hamely ny olo-mahery."

Jereo koa

Loharano sy fanamarihana

Tags:

Baiboly Dikanteny Iombonana Eto Madagasikara Lisitry ny bokyBaiboly Dikanteny Iombonana Eto Madagasikara Endriky ny fandikan-tenyBaiboly Dikanteny Iombonana Eto Madagasikara Fandraisana ny Baiboly DIEMBaiboly Dikanteny Iombonana Eto Madagasikara Ohatra fampitahana dikan-tenyBaiboly Dikanteny Iombonana Eto Madagasikara Jereo koaBaiboly Dikanteny Iombonana Eto Madagasikara Loharano sy fanamarihanaBaiboly Dikanteny Iombonana Eto MadagasikaraBaiboly amin' ny teny malagasyFikambanana Mampiely Baiboly MalagasyFiombonan' ny Fiangonana Kristiana eto MadagasikaraFiteny malagasyMadagasikara

🔥 Trending searches on Wiki Malagasy:

Vahoaka jermanikaAmboananaVolahavana GermaineKrôasiaEmperora Wilhelm II12 Aprily1260SôzaAriane HingstRaki-pahalalanaJohann Christian ErxlebenLorenzo de' MediciReinhold AmanFelix Mendelssohn640Jesse OwensAdama sy EvaZanabintanaSilamoAntipapaKolontsaina malagasyRifuJerikôKukherdFaritany eto MadagasikaraFiteny hongarianaElisaOsyHasina (hery tsy hita maso)Fampakaram-bady tao KanàAfrika1526Jean NarivonyVoambolanaGarden Grove, Kalifornia7 JolayRB LeipzigApôstôly roa ambin' ny foloAsorotany (zana-pehintany)Amerika LatinaEspainaCharles W. SchroederAbrahama (patriarka)427BalahazoX-SAMPASoatanànaLoharano Q2011AviavyMario Umiltà7 JonaKindyÔrigenesy avy any AleksandriaAmboasary-AtsimoNoelyFanjakan' i Israely (Samaria)Vladimir PokhilkoRanavalona IIINosyFahavirijinianaToniziaFilôzôfia1973Mosson, Côte-d'OrRainisoalamboVaryFanandroana malagasy🡆 More