Awan ti agdama a teksto iti daytoy a panid.Mabalinmo ti agbiruk iti kastoy a titulo ti panid kadagiti sabali a panid,agbiruk kadagiti mainaig a listaan,wenno partuaten daytoy a panid.