Marcel

‘Mashel’ ho ek sobit ganv, zaka ‘Marcela’ ashem Portugues log mhanntale, hem nanv ‘Mahashala’, mhannge, ‘Mahan Shala’ hea nanvan sakun nirmann zalam.

Header text Header text
Hya ganvank nanv kashem ailam? mahashala mhanjech vhadli shaala
Panchayat Tivre – Orgão panchayat
Ganva bhovtanichi mukhya xaram Ponnji, Ponda
Ganvchem purai xetrafall (Total Area) 565.72 hectares

Vyutpattixastr

Ho ganv Ponda Talukent asa, Portugues gõyant ieunche pailim pasun hea ganvant vhadd manest ani hushar log jietalet, ani hea ganvak ‘Vishv Vidhyalaya’ (University) hacho darzo dillo ashè khubshech Puratattvajna ( Archaeologists) ani ganvcho lok mhanntat.

Punn her lok ashe mhanntat ki, Mashel hem utar ‘Machalapura’, hea nanvacho shabd sankxep (abbreviation). ‘Machalapura’ hem nanv ‘Madhava Mantri’ hanche avaichem nanv. Madhava zaun aslo ‘Vijaynagar rajyacho Samrat (Emperor) Bukka pailo’ hancho senapati (General)  ; aplea nanvan eka khainchai ganvank nanv diunk tannim samrata vixim maggnim kelim. Tea kallar, Musalman lok goyant rajya sthapit karunk soddtalet, ani hea nimtan tannim sogglim hindu dharmapasun sambhandit devllam moddlim, tantuntlem ek devull mhannllear Naroa, Diva rhea ganvantlem nanvastik devull ‘Saptakoteshvara’. Madhavachea kamdhariamnim moddlelem ‘Saptakoteshvarachem devull partun bandun kaddlem; tache uprant Portugues lokamnim tem portun modllem.

Kharem mhanllear, Mashelchea ganvant ‘Vishv Vidhyalaya’ ashilli hacho nishan khainch disti padanam; purvillea lekhanim legit hachi mahiti mellpachi shakyatai nam. Dr. V. T. Gume, Gõy Itihas Abhilekhaghar (Goa Historical Archives) hacho Sevanivrtta (retired) Sanchalak (Director) hannim Gõy, Daman ani diu rajpatr (Gazetter) sankalit (compile) kelam, hea rajpatran legit hache vixim kaich mahiti dilli nam.

Bhugol

Marcela (Mashel) (150 31’ 00” Uttar Akxan`sa (North Latitude) ani Udent Deshantar (East Longitude). Mashel te Fonda (Ponda) hea xharasakun Udentichean attra kilomitrancho anta rasa. Fonda (Ponda) talukechea Mukhya Kacherichem( Headquarters) nanv samanya asa. 

Itihas

‘Mashel’ hea ganvank aupacharik rupan (Formally), ‘Devllamcho Niwas’ ashem mhanntat, hea ganvacho svatacho (its own) itihas asa. Akhya Gõychea rajyan ekuck Devi (Deity) ji avaipannacho sneh (Motherly affection) vyakta (express) karta, ti Mahashaila SHREE DEVKIKRISHNA DEVASTHAN Shreekshetra ,Mashelank disun ieta. Pollounk gellear akhea Gõychea charui bazumnim ani Gõychea purai Kxetrafallachea (Total area) baptin, Mashelanchi Hindu lokasankhya (population) ani Mashelanchea devllamchi yugmita (coupling), hea ganvak ‘Pavitr Devasthan’ kityak mhanntat hem kallun yeta. ‘Devaki Krishnachi’ murti mullavik rupan Chodan zuvem (Chorão island), Tiswadi talukent sakun Mashelant, Portugues lokanchea attyacharak lagun haddilli. Devakikrishnachi Murti dave vatten(Leftt side) aplea davea hatant Balkrishnak aplea udarar ( above abdomen) gheun ubi asa. Akhya Bharat desant hi murti ek vichitr tarecho rupkar dakhan karta. Itihas sangta ki ‘Vasco da Gama’, hanka jedna purai Udentichea vasahatincho ( eastern colonies) Ankit deshamadhye (Vice- Roy) kaso vinchun kaddlo tedna tannim Chodan ganvak bhet keli. Jedna ‘Vasco da Gama’ hannim Devakikrishnachi murti paisullean pollounafuddem, adarayuktin (respectful) te murti mukhar paim paddle, samzun ti murti ‘Jezuche Avai Maria’ (Mother Mary) , hanchi samzun. Punn tanchea sangateamnim jedna tankam hi gazal sangli tedna te khubach bejarle.

1510 hea varsa, Portugues samudra margan (via Sea route) Gõyant aile ani tanni akasmat Gõycher akraman kelem. Portuguesamcho hat Gõycher ghatt dharun urlo. Gõychea Hindu lokancho dharm mullan sakun tuntunn te uddounk sodtale, hea pasun portugues, hindu lokancher khubuch atyachar karunk lagle.

Te, sagllea hindu dharmachea lokacho dharm badlun tankam Kritanv dharmache lok karunk lagle. Ashe karun tannim lokancho dharm badalpachi ieuzann kullamni ani ganvamnim keli; ani hea prakriyent (process), tannim devllam moddun udaillim, devancheo murtheo nashth kelio, tanchem pavitr zanvem tunthun udailim, tanchi paramparik (traditional) “Shenddi” kapun udaili, tanchea tonddamnim Portuguesamnim besvad mhass (meat) ghallem, ani her taranche attyachar tannim Hindu Gõykarancher kele. Hea nimtan Hindu lokam madi khubach bhed- bhav (differences) zale, Hindu lokamcho ekvatt moddun vachunk laglo ani dusmanachi vijay zali.

Hea sagllea kashthamcho anubhav karun, pavl mukhar ghallun, akasmat eke rathikadden saglleo mukhya devmurtheo ani her Pavitr lakshanna (sacred symbols) ekthaim karun, konnank kallit karinastanam darya par, Dicholi (Bicholim), Bhatagram vatharant vheleo; hea vatharant purtuguesanchem rajya chalanashillem. Kãim kallan, hindu lokamnim aplo dharm ani devmurtheo ani Pavitr lakshanna sthapan karpak, Mayam ho ganv vinchun kaddlo.

Fatramcheo ani tambyacheo kãim murteo chadd zadd ashillean teo thainch davarcheo padlleo; ani heach karnnank lagun thodeo asheo murtheo jeo tanchea unnea mhatvacheo asleo teo udkan buddun udaucheo paddleo. Ani ashem karun ganvcho lok mhatvacheo murtheo nashillea devllamnim vachun puja karunk laglo, ani konnakuch hacho sandeh lagunk nam. Hantum, Portugues lok fatavle, tankam dislem ki hindu lokancho dharm kabar karunk te safal zale; punn khareamnim ashem zallem nam. Hindu lok, devllamnim mhatvacheo murtheo nashillean khubuch bejarlele, pun jednam tankam kallun ailem ki teo saglleo murtheo khaim tari samballun davrilleo asat mhunn, tednam tanchea manak mhatxi xanti melli. Lokank kallun ailem ki Chudamani zagear Portuguesancho akramann zatlo mhunn, tednam begi-begin lokamnim heo saglleo murtheo, ‘Shre Devkikrishna, Shri Piso Ravalnath ani Shri Shaano Ravalnath, kaddun Mayem vharun lhipun davarleo. Hem saggllem 1530 ani 1540 hea varsam madhim ghadllem, kityak kãim Gõychea sarkari lekhamnim ashem baraillem asa ki 28 Junache 1541 varsache pailim sagllim Hindu devllam Portuguesamnim moddun uddailim. Bijapuracho Adilshah hachea rajhea kallar, saglleo devancheo murtheo kaddun Vorgaon Mashelchea ganvan davarleo.

Sarbhonvtannchia ganvanchim nãvam

Kumbharjua, Gonvddallim, Amona, Khandola, Banastari, St. Estevam.

Mukhel Devllam

 • Shri Devkikrishna Devasthan
Marcel 
Shri Devkikrishna Temple
 • Shri Shantadurga Kumbarjuekarinn Devasthan
 • Shri Xanno ani Shri Pisso Ravalnath Devasthan
 • Shri Shantadurga Verlekarinn Devasthan
Marcel 
Shri Shantadurga Verlekarin Temple
 • Shri Chimulkarinn Devasthan
 • Shri Gajantlakshmi Devasthan
 • Shri Dattamandir
 • Shri Sai Baba Mandir

Igorz

Holy Family Church- Marcela

Mashelatli Dusrim akarshannam

 • Chikhalkalo - Ho utsav pavsalleant zata. Aashadd mhainiantlea baravea disa Chiklant khellun lok vo sann manaita. Chikalkalo ho sann Bal Krishnak arpann kartat. Lok chiklant taretareche khell khellun maja kartat.

Marcel 

 • Manni Punav - Hi zatra Shri Devkikrishna devasthanachea vatharant zata. Zatrek Krishnacho sobit rath nachaitat, ani tachea uprant garannem zata, tache uprant Devkikrishnachi pallki asta. Tyach disa bailam Shri Ravalnath Devlla mukhar divza pettaitat. Zatrek taretarekvar dukamnam astat. Sumar 10 dis him dukamnam ugddim astat.
 • Dahikalo/Gavalankalo - Shri Krishnachea bhurgepannavaili yad karun divpi vo sann. Tea disa sakallim sevekari lok navem bhat devllan haddun tache ladoo karun sagglleank vattat ani sanje velar dahi-handi manaitat.
 • Sarvajanik Ganeshotsav - Mashel ganv ho kalakarancho ganv. Ganvantle veg-vegllea vatarantle lok ekthaim yevun dar varsa navin- navin tarecheo Ganapatichio murthi ani dekhave ghaddaitat. He Ganapati polloupak Gõy bharche lok yetat. Dekhik- Undracho Ganapati, Ximpyamcho Ganapati, Renvecho Ganapati.

Ganvchim manest vyaktimatvam

Mashel hi kalakaranchi bhumi. Pailinchea tempavaile he zaun asa kãi namneche kalakar.

 • Svargvasi Ramchandra Vaman Nayak Karande - Pratishthit Patrakar ani Marathi masik ‘Satsang’hache sampadak.
 • Balakrishna Dattatraya Satoskar - Pratishthit Patrakar, suttke- zhuzari, lekhak ani National Congress- Goa hache pailinche adhyaksh, ‘Visava’, ‘Amchem Gõy’, ‘Dudh’sagar’ani ‘Kathasagar’hanche sampadak.
 • Vasantrao Amonkar - Vadak ani gayak
 • Vasant Mashelkar - Pethi Vadak
 • Ramkrishna Mashelkar - Violin Vadak
 • Kishori Amonkar - Hicho zalm Mashel ganvant zalo. Ti ek Shastriya gayika, ji ‘thumri’, ‘bhajan’ani ‘khyal’, he gainache prakar gaupak prasidh asa. Tika Padma Bhushan ani Padma Vibhushan he puraskar favo zalea.
 • Dr. Raghunath Mashelkar - Hacho jalm 1 Janevari 1943 Mashelchea ganvant zalo. To ek rasayan shastradnya. To Indian Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) cho vevhastapak sanchalak (Director General).

Sondorbh

Tags:

Marcel VyutpattixastrMarcel BhugolMarcel ItihasMarcel Sarbhonvtannchia ganvanchim nãvamMarcel Mukhel DevllamMarcel IgorzMarcel Mashelatli Dusrim akarshannamMarcel Ganvchim manest vyaktimatvamMarcel SondorbhMarcel

🔥 Trending searches on Wiki गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni:

Abul Kalam Azadलोणारीयॉजदेविदास कदमकिरिबाटीशेणै गोंयबाबअष्टविनायकSuresh Haldankarसाल्वादोर फेर्नांडीसबंगाली जात्रायवन राजवंशसेंट किट्स आनी नेव्हिसकझाकस्तानमहादेव गोविंद रानडेयवनश्रीपाद वामन भावेमुखेल पानमंगेश पाडगांवकरविश्वनाथ लवंदेRomaniaआर्यावर्तइंग्लंडचंद्रीमउदकChic Chocolateजर्मनीशतावरीआबोलीविष्णुदास भावेवडापुनवउध्येगिकरणआमी सगळीं एक ( तियात्र)Sotman'tam - I Believe, Nicene Creedकवी गिरीशनिश्कलंक गर्भ सांबावलेली इगर्ज पाड्डे साश्टी गोंयआइन्स्टाइन, आल्बर्टबॉस्निया आणि हर्झगोव्हिनाभास्कर रामचंद्र तांबेUpanishadsडोमिनिकन गणराज्यअँटिगा आणि बार्बुडाSao JoaoArubaएस्टन विला फुटबॉल क्लबगोडेंंकाश्टदत्तात्रय रामचंद्र बेंद्रेऊंसरुमानियन भासशिवाजी कुडचडकारराम शेवाळकरअश्मयुगदेवसीअटल बिहारी वाजपेयीओणम्आल्डर, कूर्टInglezलोकवादय़ाPAgnelak Magnnemमार्शल द्वीपसमूहहिमालयाचो दोंगरी वाठारअमेरिका खंडरूजाय सायबिणिचो तेर्सफुलअलेक्झांडर द ग्रेट🡆 More