Steatsline I

Steatsline I is de neffens de Wet op de Oanlis van Steatsspoarwegen fan 18 augustus 1860 troch de Steat fan de Nederlannen oanleine spoarwei tusken de stêden Breda - Moerdijk - Doardt - Rotterdam.

Steatsline I
Breda - Rotterdam
Steatsline I op de kaart
Totale lingte49,4 km
Spoarwiidtenormaalspoar 1435 mm
Oanlein trochSteat fan de Nederlannen
Iepene
Breda - Moerdijk SS: 1 july 1866
Lage Zwaluwe - Doardt: 1 jannewaris 1872
Doardt - Rotterdam Mallegat: 1 novimber 1872
Rotterdam Mallegat - Rotterdam DP: 1 maaie 1877
hjoeddeistige status
Breda - Rotterdam Sintraal: yn gebrûk
Lage Zwaluwe - Moerdijk SS: opbrutsen
Elektrifisearre
Breda - Doardt: 1950
Doardt - Rotterdam: 1934
Tal spoaren
Breda - Doardt: 2
Doardt - Rotterdam: 4
Baanfakfaasje140 km/o
Befeiliging of treinbeynfloedingATB EG
Treintsjinst trochNS
Traject
v-STRspoar fan Eindhoven Sintraal
dv-SHI2gruexdSTRtramwei fan Oosterhout opbr.
exdSTRc2edABZg3dSTRuexdSTR
exSPL+1edSTR+c4dSTRuexvHST-Breda SS ZSM halte
exvABZgr-STRvSTRuexvSTR-stamline Breda opbr.
exdSTRexdBSTvBHFuexvSTR-0,0Breda
exvSHI2ledSHI2g+rdSTRuexvHST-Breda SS ZNSM / TBM halte
exdSTRvÜSTuexdSTR
uexdSTR+lexmdKRZemvKRZouexdABZg+rd
uexdKBSTeexdKBSTevSTRuexvSTR-oansl. feiling opbr.
dvWBRÜCKE1uexdWBRÜCKEMark
dvSTR-eBHFuexdSTRBreda oant 1968
dvÜSTuruexdSTRltramwei nei Breda Haagpoort opbr.
vSTR-STRllijn naar Roosendaal
exKBSTaqeABZg+rdBSicon .svgoansl. sûkerfabriek opbr.
exENDEaqeABZg+rdBSicon .svgoansl. ENKA opbr.
dSTRSTR+lHSL-Súd fan Antwerpen-Luchtbal
dBHFSTR4,8Breda-Prinsenbeek
deHSTSTR6,0Beek
dWBRÜCKE1WBRÜCKE18,6Mark
dvSHI2gl-dSTR9,4
ddSKRZ-AludSKRZ-AmudSKRZ-Aru9,5A59
v-SHI2grvSTR9,7
vSTR-eHSTvSTR10,8Langeweg
dSHI2ld-KRZ2+4udKRZc3udSTR
BSicon .svgdKRZc1udKRZ2+4u-d-KRZ2+4udSTRc3
BSicon .svgdSTRdSEC2dKRZc1udSTR+4spanningsslûs 1,5 kV/25 kV
BSicon .svgdSTRv-SHI2g+rdSEC2spanningsslûs 1,5 kV/25 kV
BSicon .svgdSTRdvSHI2g+l-
v-STRvSTR+l-STRospoar fan Antwerpen-Sintraal
dSTR+rvÜSTdSTRspoar fan De Bosk
vÜSTrvSTR
dBHF-LvBHF-RdSTR14,9Lage Zwaluwe
BSicon .svg
+
BSicon vÜSTl.svg
vÜSTl +
BSicon exvSTR2-.svg
exvSTR2- + vSTR
BSicon exSTRc3.svg
exSTRc3 +
trasee oant 1872
BSicon .svgdSTRvÜSTu+ledSTR+c1exSTR+4
BSicon .svgdSTRvSHI2g+l-dSTRexSTR
BSicon .svgvSTRl-STRodSTRqdKRZoxKRZspoar nei Moerdijk haven
BSicon .svgv-STRv-STRexKBHFe18,2Moerdijk SS
dhKRZWahKRZWaHollânsk Djip
dhKRZW+GRZqhKRZW+GRZqgrins Noord-Brabân - Súd-Hollân
dhKRZWehKRZWe
dSTRtSTRa
dSTRtSTRlHSL-Súd nei Skiphol
eHSTd21,2Willemsdorp
SKRZ-AudN3
eHSTdDoardt Copernicusweg gepland
BHFd26,9Doardt Súd
vSTR+r-STRBSicon .svgspoar fan Elst
vÜST{{{2}}}
vBHFBSicon .svg29,5Doardt
vÜST{{{2}}}
vSTR-ABZglBSicon .svglijn nei Doardt seehaven
vWBRÜCKE1BSicon .svgAlde Maas
vBHFBSicon .svg31,5Zwijndrecht fan 1895 ôf
vSTR-ABZg+lBSicon .svgspoar fan Zwijndrecht Groote Lindt
vÜSTBSicon .svg
vSTR-eBHFBSicon .svg33,2Zwijndrecht oant 1895
vSKRZ-AuBSicon .svgA16E19
BSicon vSTR.svg
vSTR + v-SHI4l
BSicon .svg
+ v-SHI4+r
32,5
tdSTRqvKRZttdSTR+rvSTR-spoar fan Zevenaar
vSTRtdSTRedSTR
vSTRvÜSTl
dSHI2gld-KRZ2+4odSTR+c3dSTR
dSTRdKRZc1odABZg+4dDSTKijfhoek
vSTRvSHI2g+l-37,3
vSTRvSTR-STR+lHSL-Súd van Antwerpen-Luchtbal
vWBRÜCKE1vWBRÜCKE1Waaltsje
emdKRZemdKRZuemvKRZtramwei Zwijndrecht - Barendrecht opg.
tvSTRatvSTRaKap fan Barendrecht
tvBHFtvSTR39,1Barendrecht
tvSTRetvSTRe
dSKRZ-AludSKRZ-AmudSKRZ-AmudSKRZ-AruA15
BSicon .svgvSTRvSTRSPLa+lspoar fan Maasvlakte fan 2004 ôf
BSicon .svgvSTRvSTRvÜSTur
BSicon .svg
+
BSicon vSTR.svg
vSTR +
BSicon vABZglo-STR.svg
vABZglo-STR +
BSicon vSTRr-.svg
vSTRr- + v-SHI2r
dvSTRveABZgl-STRedKRZspoar nei Maasvlakte oant 2004
v-STRdSTR+c2d-KRZ3+1ovSHI2gr-STR
v-STRdABZg+1dKRZc2u4od-KRZ3+1udSHI2gr
ddKRZc2uvKRZ3+1udKRZc4udSTR
dSHI2+ldKRZ3+1u-dKRZc24ud-KRZ3+1udSTR3-+c2dSTR3
BSicon v-STR.svg
v-STR + STRc2
BSicon vKRZ3+1u.svg
vKRZ3+1u +
BSicon vABZg+1-.svg
vABZg+1- + vKRZc4u-
BSicon STRc4.svg
STRc4 +
dABZg+1dKRZc4uvSTR-eABZg+lexKSTReqspoar fan Maasvlakte oant 2004
BSicon mvKRZo.svg
mvKRZo + v-BHF-L
BSicon mvKRZo.svg
mvKRZo + vBHF-R-
BSicon .svg
+
42,2Rotterdam Lombardijen
tram  2  20 
vÜSTlvÜSTr{{{3}}}
dSHI2g+ldSHI2gr+ldSHI2grdDSTBSicon .svg43,8Rotterdam IJsselmonde
vSTR-HSTvÜSTrBSicon .svg44,0Rotterdam Stadion alline eveneminten
dSHI2ldSHI2gl+rdSHI2g+rdENDExe{{{5}}}
vSTRexdABZglexdSTRqspoar nei Waalhaven oant 1974
vSTRexdABZglexdSTRqspoar nei Waalhaven oant 1910
mdKRZlumdKRZmuxmdKRZrudtram  23 
exKBSTavSTRexvSHI4l-exvSHI4+r-Skipswerven Smit en Burgerhout
exSTRvSTRuexvSTR+l-exmdKRZdtramwei fan Súd-Beierlân opbr.
exSTRvSTR-eHSTuexvSTR-exvSHI2gl-45,0Mallegat
exSTRvSTRuexvSTR-exvSTR-KBSTebundel Binnenhaven
exSTRvBHFuexvHST-exvSTR-45,1Rotterdam Súd
exABZg+levKRZuexmdKRZexdSTRqexdABZgrd
exSPLadSTRedSHI2glexdSHI2ml+ruexdSHI2+rexvSTR-
exvKBSTe-STRtvSTRaexmvSTRexvSTR-bundel Nassauhaven
exv-SHI2rtvSTRexdSTRuexdABZg+lexmdKRZuexdKDSTeqremise RTM
exvSTR-ENDEatvSTRexmvSTRexvSTR-Brouwerij Oranjeboom
exvSTRtvSTRexdHSTuexdSTRexvSTR-46,4Fijenoord
exvSTRtvSTRexdSTRuexdSTRlexmdKRZuexdKBHFeqRotterdam Rosestraat RTM
exSPLeletdKRZetdKRZexhdKRZaexv-STRrd
tvKRZWexdWBRÜCKEedDe Hef
Koningshaven
tvSTRexvSTR-Willemsspoartunnel
tvKRZWexdWBRÜCKEdNije Maas
tvKRZWexdWBRÜCKEadLoftspoar
Wijnhaven
utdSTRqtvBHFexhdBHFutdSTRqd47,5Rotterdam Blaak
metro  A   B   C 
mtvKRZxmhdKRZdtram  21   24 
mtvKRZxmhdKRZdtram  7   8 
tvSTReexhdSTRed
dSTRevSHI2g+l-d
mvKRZoBSicon .svgtram  4   25 
vÜST{{{2}}}
v-SHI2grvSHI2gl-utdSTR+ldmetro  D   E 
evBHF-LevBHF-RutdSTRd49,3Rotterdam DP
vBHF-LvBHF-RutdBHFd49,4Rotterdam Sintraal
BSicon utSTRq.svg
utSTRq + vÜST
BSicon utSTRq.svg
utSTRq + vÜSTr
BSicon utvSTRr-.svg
utvSTRr- +
metro  E 
vSTRvSTRBSicon .svgspoar nei Amsterdam Sintraal
vSTRBSicon .svgBSicon .svgHSL-Súd nei Skiphol
vSTR-BSicon .svgBSicon .svgspoar nei Utert-Sintraal

Steatsline I is de neffens de "Wet op de Oanlis van Steatsspoarwegen" fan 18 augustus 1860 troch de Steat fan de Nederlannen oanleine spoarwei tusken de stêden Breda - Moerdijk - Doardt - Rotterdam.

Skiednis

De spoarline waard yn fjouwer fazen iepene:

DatumTrajektTuskenstasjons
1 july 1866Breda - Moerdijk SSBreda-Prinsenbeek, Lage Zwaluwe
1 jannewaris 1872Lage Zwaluwe - DoardtDoardt Súd
1 novimber 1872Doardt - Rotterdam MallegatZwijndrecht, Barendrecht, Rotterdam Lombardijen, Rotterdam Stadion
1 maaie 1877Rotterdam Mallegat - Rotterdam DPRotterdam Súd, Rotterdam Blaak

It trajekt Lage Zwaluwe - Moerdijk waard yn 1928 sletten. Oant 1872 waard it ferfier tusken Moerdijk en Rotterdam regele mei fearboaten. Yn 1950 waard de spoarline elektrifisearre. Troch it yn gebrûk nimmen fan de Willemsspoartunnel yn 1994 waard it Loftspoar troch it sintrum fan Rotterdam oerstallich. De spoarfiadukten en de âlde Willemsspoarbrêge oer de Nieuwe Maas binne dêrop ôfbrutsen, allinnich hefbrêge 'De Hef' oer de Koningshaven is as yndustrieel erfgoed behâlden.

Stasjonsgebouwen

StasjonType gebouOpmerkingen
 Bredaleech en lang stasjonsgebou1e stasjonsgebou yn 1973 ôfbrutsen en ferfongen troch in unyk ûntwerp fan arsjitekt J. Bak. 2e stasjonsgebou yn 2012 ôfbrutsen en ferfongen troch in unyk ûntwerp fan K.J. van Velsen.
 Breda-Prinsenbeekstanderttype foarstêdshalte
BeekLyts gebougebou ôfbrutsen yn ûnbekend jier, stasjon sletten yn 1938.
Langewegtype SS fiifde klassegebou ôfbrutsen yn 1953, stasjon sletten yn 1936.
 Lage ZwaluweUnyk ûntwerp1e stasjonsgebou ferlern gien yn de Twadde Wrâldkriich en yn 1950 ferfongen troch in unyk ûntwerp fan arsjitekt S. van Ravesteyn. 2e stasjonsgebou yn 2001 ôfbrutsen troch ferfongen troch in unyk ûntwerp fan E. Megens
Moerdijk SSleech en lang stasjonsgebou1e stasjonsgebou yn 1895 ôfbrutsen en ferfongen troch in Lyts gebouke, 2e stasjonsgebou ferlen gien yn de Twadde Wrâldkriich, stasjon sletten yn 1928.
Noard-Brabân/Súd-Hollân
WillemsdorpGjinStasjon sletten yn 1938
 Doardt SúdType Sextant1e stasjonsgebou yn 2001 ôfbrutsten en ferfongen troch in abry.
 Doardttype SS Earste Klasse
Zwijndrechttype Sâltbommel1e stasjonsgebou yn 1976 ôfbrutsen, oarspronklik stasjon yn 1895 sletten en ferpleatst nei in plak tichter by it doarp mei in lyts stasjonsgebouke. 2e stasjonsgebou yn 1965 ôfbrutsen en ferfongen troch in unyk ûntwerp fan arsjitekt C. Douma.
 BarendrechtType Sâltbommel1e stasjonsgebou yn 1973 ôfbrutsen en ferfongen troch in unyk ûntwerp fan arsjitekt C. Douma om't it stasjon sa'n 500 meter nei it noarden ferpleatst waard. 2e stasjonsgebou yn 2003 ôfbrutsen, mar al yn 2001 ferfongen troch in unyk ûntwerp fan arsjitekte E.G. Scheltens; it nije stasjon leit folslein yn in tunnel.
 Rotterdam LombardijenLyts gebouke1e stasjonsgebou in tydlik gebou is yn 1968 ôfbrutsen en ferfongen troch in unyk ûntwerp fan arsjitekt C. Douma. 2e stasjonsgebou yn 1995 ôfbrutsen en ferfongen in unyk ûntwerp fan arsjitekt P.H. van de Ree.
IJsselmondeType Sâltbommelgebou ôfbrutsen yn 1940, stasjon sletten yn 1926.
 Rotterdam StadionGjinIen fan mar in pear eveneminte haltes yn Nederlân dy't hjoed-de-dei noch yn gebrûk is.
MallegatLyts geboukegebou ôfbrutsen yn 1877, stasjon sletten yn 1877.
Rotterdam SúdUnyk ûntwerp1e stasjonsgebou yn 1988 ôfbrutsen en yn 1993 ferfongen troch in unyk ûntwerp fan arsjitekt H.C.H. Reijnders.
FijenoordLyts geboukegebou ôfbrutsen yn 1926, stasjon sletten yn 1926.
Rotterdam BlaakLyts gebouke1e stasjonsgebou in tydlik gebou is yn 1880 ôfbrutsen en ferfongen troch in unyk ûntwerp fan arsjitekt E.F. van Dissel. 2e stasjonsgebou yn 1940 ferlern gien yn de Twadde Wrâldkriich en yn 1953 ferfongen in unyk ûntwerp fan arsjitekt S. van Ravesteyn. 3e stasjonsgebou yn 1974 ôfbrutsen om't it spoar ûndergrûns gie en yn 1993 ferfongen troch in unyk ûntwerp fan arsjitekt H.C.H. Reijnders. Oant die tiid hie it stasjon in lyts loket by it metrostasjon
 Rotterdam Delftsche PoortUnyk ûntwerp1e stasjonsgebou yn 1873 ôfbrutsen en ferfongen troch in unyk ûntwerp fan arsjitekt K.H. van Brederode. 2e stasjonsgebou yn 1940 ferlern gien yn de Twadde Wrâldkriich. Stasjon sletten yn 1957.
 Rotterdam SintraalUnyk ûntwerp1e stasjonsgebou yn 2008 ôfbrutsen en yn 2012 ferfongen troch in unyk ûntwerp fan Benthem en Crouwel en Meyer & Van Schooten Architecten.

Sjoch ek

Boarnen, noaten en referinsjes

Boarnen, noaten en/as referinsjes:


Steatslinen

Steatsline A (Arnhim - Ljouwert) | Steatsline B (Harns Haven - Bad Nijeskâns) | Steatsline C (Meppel - Grins) | Steatsline D (Sutfen - Glanerbrug) | Steatsline E (Breda - Maastricht) |Steatsline F (Roosendaal - Flissingen) |Steatsline G (Venlo - Kaldenkirchen) |Steatsline H (Utert Sintraal - Boxtel) |Steatsline I (Breda - Rotterdam DP/Sintraal) |Steatsline K (De Helder - Amsterdam Sintraal)

wizigje

This article uses material from the Wikipedia Frysk article Steatsline I, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). Ynhâld is beskikber ûnder CC BY-SA 3.0, at net oars neamd wurdt. Images, videos and audio are available under their respective licenses.
#Wikipedia® is a registered trademark of the Wiki Foundation, Inc. Wiki (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wiki Foundation.