دودمان‌های ایران: پادشاهی‌ها و شاهنشاهی‌های حاکم در گستره جغرافیایی ایران و حاکمان آن‌ها - Wiki فارسی
Wiki فارسیWiki Tiếng ViệtWiki English

دودمان‌های ایران

این فهرستی است از دودمان‌ها و شاهان اصلی ایران که در برگیرنده همه پادشاهی‌ها و شاهنشاهی‌های حاکم در گستره جغرافیایی ایران و حاکمان آن‌ها می‌شود.

این فهرستی است از دودمان‌ها و شاهان اصلی ایران که در برگیرنده همه پادشاهی‌ها و شاهنشاهی‌های حاکم در گستره جغرافیایی ایران و حاکمان آن‌ها می‌شود.

نقشه قلمرو دودمان‌های حاکم بر ایران و گستره حکومتی دودمان‌های مختلف از دودمان هخامنشیان تا حکومت جمهوری اسلامی. در این نقشه دودمان‌هایی که بر غالب ایران حاکم بوده‌اند، ذکر شده‌اند و حکومت‌های ملوک الطوایفی و محلی ذکر نشده‌اند. همچنین هنگامی که سرزمین کنونی ایران بخشی از یک امپراتوری خارجی بوده در این نقشه ثبت نشده‌است به عنوان مثال وقتی ایران زیر حکومت سلوکیان، خلفای راشدین، امویان، عباسیان و مغول بوده‌است.

برای دیدن فهرست‌های کامل تر از حاکمان اصلی و نیز دودمان‌های کوچک‌تر حاکم در ایران به صفحه‌های زیر رجوع کنید: فهرست شاهان ایلام

آراتا (حدود ۲۷۰۰ پیش از میلاد)

نام دیهیمینام اصلینگارهلقبزایش-مرگآغاز شاهیپایان شاهیخویشاوندییادداشت
خاندان ارته،[۱] حدود ۲۷۰۰ پ. م
۱این سوکوش سیرنهارباب ارته؟ -؟ح۲۷۰۰پ. مح۲۷۰۰پ. م؟همزمان با انمرکر شاه اوروک

تمدن ایلام حدود ۲۷۰۰ تا ۶۷۸ پیش از میلاد

نام دیهیمینام اصلینگارهلقبزایش-مرگآغاز شاهیپایان شاهیخویشاوندییادداشت
نخستین شاهان ایلامی، ح۲۷۰۰- ح۲۶۰۰پ. م
۲هومبابا؟ - ح۲۶۸۰پ. مح۲۷۰۰پ. مح۲۶۸۰پ. م؟همزمان با گیلگمش شاه اوروک
۳هومبان شوتور (یا خومباستیر)؟ -؟؟؟؟
خاندان یکم اوان،[۲][۳] ح۲۶۰۰- ح۲۵۵۰پ. م
۴پادشاهی اوان (ناشناس)شاه اوان؟ -؟ح۲۵۸۰پ. م؟؟همزمان با اورنونگل شاه اوروک[۴]
۵لو …شاه اوان؟ -؟؟؟؟
۶کورایشکشاه اوان؟ -؟؟ح۲۵۵۰پ. م؟۳۶ سال همزمان با لوگل انه موندو شاه ادب و اورننشه شاه لاگاش
خاندان دوم اوان،[۳] ح۲۵۵۰-ح۲۲۷۰پ. م
۷پلیشاه اوان؟ -؟ح۲۵۰۰پ. م؟؟
۸تته یکمشاه اوان؟ -؟؟؟؟
۹اوکو تنهیششاه اوان؟ -؟؟؟؟
۱۰هیشوتششاه اوان؟ -؟؟؟؟
۱۱شوشون ترنهشاه اوان؟ -؟؟؟؟
۱۲نپی ایلهوششاه اوان؟ -؟؟؟؟
۱۳کیکو سیوه تمتیشاه اوان؟ -؟؟؟؟
۱۴هیشپ رتپ یکمشاه اوان؟ -؟؟؟؟
۱۵لوه ایشنشاه اوان؟ -ح۲۳۲۵پ. م؟ح۲۳۲۵پ. مپسر هیشپ رتپ یکم
۱۶هیشپ رتپ دومشاه اوان؟ -؟ح۲۳۲۵پ. م؟پسر لوه ایشن
۱۷امه سینی[۵]شاه اوان؟ - ۲۳۱۱پ. مح۲۳۱۵پ. م۲۳۱۱پ. م
۱۸هلوشاه اوان؟ -؟؟؟؟
۱۹هیتهشاه اوان؟ -؟ح۲۲۷۰ پ. مح۲۲۷۰ پ. م؟همزمان با نرم سین شاه اکد
خاندان کوتیان،[۶] حدود ۲۲۵۶ تا حدود ۲۱۲۰ پیش از میلاد
۲۰اریدوپیزیرشاه کوتی? - ?ح۲۲۵۶پ. مح۲۲۵۱پ. م?
۲۱ایمته (یا نیبیه)شاه کوتی? - ?ح۲۲۵۰پ. مح۲۲۴۶پ. م?
۲۲اینکی شوششاه کوتی? - ?ح۲۲۴۵پ. مح۲۴۰پ. م?
۲۳زرله گبشاه کوتی? - ?ح۲۲۳۹پ. مح۲۲۳۴پ. م?
۲۴شولمهشاه کوتی? - ?ح۲۲۳۳پ. مح۲۲۲۸پ. م?
۲۵الولمش (یا سیلولومش)شاه کوتی? - ?ح۲۲۲۷پ. مح۲۲۲۲پ. م?
۲۶دوگهشاه کوتی? - ?ح۲۲۲۱پ. مح۲۲۱۶پ. م?
۲۷ایلوانشاه کوتی? - ?ح۲۲۱۵پ. مح۲۲۱۳پ. م?
۲۸اینی مبه کششاه کوتی? - ?ح۲۲۱۲پ. مح۲۲۰۸پ. م?
۲۹اینکی شوششاه کوتی? - ?ح۲۲۰۷پ. مح۲۲۰۲پ. م?
۳۰یرله گبشاه کوتی? - ?ح۲۲۰۱پ. مح۲۱۸۷پ. م?
۳۱اببه تهشاه کوتی? - ?ح۲۱۸۶پ. مح۲۱۸۴پ. م?
۳۲یرله گب (یا یرله)شاه کوتی? - ?ح۲۱۸۳پ. مح۲۱۸۱پ. م?
۳۳کورومشاه کوتی? - ?ح۲۱۸۰پ. مح۲۱۸۰پ. م?
۳۴اپیل کینشاه کوتی? - ?ح۲۱۷۹پ. مح۲۱۷۷پ. م?
۳۵له اره بومشاه کوتی? - ?ح۲۱۷۶پ. مح۲۱۷۵پ. م?
۳۶ایره رومشاه کوتی? - ?ح۲۱۷۴پ. مح۲۱۷۳پ. م?
۳۷ایبره نومشاه کوتی? - ?ح۲۱۷۲پ. مح۲۱۷۲پ. م?
۳۸هبلومشاه کوتی? - ?ح۲۱۷۱پ. مح۲۱۷۰پ. م?
۳۹پوزور سوئنشاه کوتی? - ?ح۲۱۶۹پ. مح۲۱۶۳پ. م?
۴۰یرله گندهشاه کوتی? - ?ح۲۱۶۲پ. مح۲۱۵۶پ. م?
۴۱سی ئوم (یا سی ئو)شاه کوتی? - ?ح۲۱۵۵پ. مح۲۱۲۱پ. م?
۴۲تیری گنشاه کوتی? - ?ح۲۱۲۰پ. مح۲۱۲۰پ. م?۴۰ روز
خاندان سوم اوان،[۳] حدود ۲۱۰۰پیش از میلاد
۴۳کوتیک اینشوشیناک[۷]شاه اوان? - ?ح۲۱۰۰پ. مح۲۱۰۰پ. مپسر شینپی هیش هوکهمزمان با اورنمو شاه اور. شوش در سال‌های ۲۰۷۸ و ۲۰۱۶پ. م به دست سپاهیان اور گشوده شد. پس از وی شاهان سیماشکی رهبری ایلام را در دست گرفتند.
خاندان سیماشکی،[۸][۹] حدود ۲۰۷۰ تا حدود ۱۹۷۵ پیش از میلاد
۴۴گیرنمه یکمشاه سیماشکی? - ????
۴۵تزیته یکمشاه سیماشکی? - ?ح۲۰۴۰پ. م[۱۰]ح۲۰۳۷پ. م[۱۰]?
۴۶اپرتی یکمشاه سیماشکی? - ??ح۲۰۳۳پ. م[۵]?
۴۷گیرنمه دومشاه سیماشکی? - ?ح۲۰۳۳پ. م??
۴۸تزیته دومشاه سیماشکی? - ????
۴۹لورک لوهانشاه سیماشکی? - ۲۰۲۲پ. مح۲۰۲۸پ. م۲۰۲پ. م?
۵۰هوتران تمتیشاه سیماشکی? - ????
۵۱ایندتو این شوشینک یکمشاه سیماشکی? - ۲۰۱۶پ. م?۲۰۱۶پ. مپسر هوتران تمتی
۵۲کیندتوشاه سیماشکی? - ?پیش از ۲۰۰۶پ. مپس از ۲۰۰۵پ. مپسر تن روهوراتیرگشاینده اور
۵۳ایندتو این شوشینک دومشاه سیماشکی? - ?ح۱۹۸۰پ. م?پسر په پی[۷]همزمان با شوایلیشو شاه ایسین و بیله لمه شاه اشنونه
تن روهوراتیر یکمشاه سیماشکی? - ?ح۱۹۶۵پ. م?پسر ایندتو این شوشینک دومهمزمان با آیدین دگن شاه ایسین
۵۵ایندتو این شوشینک سومشاه سیماشکی? - ???پسر تن روهوراتیر یکمبیش از سه سال
خاندان اپرتی،[۱۱] حدود ۱۹۷۵ تا حدود ۱۵۰۰ پیش از میلاد
۵۶اپرتی دومشاه سیماشکی، شاه انشان و شوش، سوکل ماه? - ?ح۱۹۷۳پ. م?در ۱۹۷۳پ. م با دختر آیدین دگن شاه ایسین ازدواج کرد.[۱۲]همزمان با آیدین دگن شاه ایسین
۵۷شیلهههشاه انشان و شوش، سوکل ماه? - ???پسر اپرتی دوم
۵۸کوک نشور یکمسوکل ماه? - ???پسر (خواهرزاده) شیلههه[۱۳]
۵۹اته هوشوسوکل و ایپیر شوش، شبان مردم شوش، شبان این شوشینک? - پس از ۱۸۹۴پ. م؟۱۹۲۸پ. مپس از ۱۸۹۴پ. مپسر کوک نشور یکم (؟)
۶۰تتپ مدهشبان مردم شوش? - ?پس از ح۱۸۹۰پ. م?پسر کوک نشور یکم (؟)
۶۱پلرایشنسوکل ماه? - ????
۶۲کوک سنیت? - ???پسر پلرایشن (؟)
۶۳کوک کیروشسوکل ماه، سوکل ایلام و سیماشکی و شوش? - ???پسر لن کوکو و برادرزاده پلرایشن
۶۴تم سنیت? - ???پسر کوک کیروش
۶۵کوک نهونته? - ???پسر کوک کیروش
۶۶کوک نشور دومسوکل ماه، سوکل ایلام، سوکل ایلام و سیماشکی و شوش? - ???پسر کوک نهونته (؟)
۶۷شیروکدوهسوکل ماه? - ?ح۱۷۹۰پ. م??همزمان با شمشی ادد یکم شاه آشور
۶۸شیموت ورتش یکم? - ???پسر شیروکدوه
۶۹سیوه پلر هوپکسوکل ماه، سوکل شوش، شاهزاده ایلام? - ?پیش از ۱۷۶۵پ. مپس از ۱۷۶۵پ. مپسر شیروکدوه
۷۰کودوزولوش یکمسوکل ماه، سوکل شوش? - ???پسر شیروکدوه
۷۱کوتیرنهونته یکمسوکل ماه? - ?ح۱۷۱۰پ. م?پسر کودوزولوش یکم
۷۲اته مره هلکی? - ???پسر کودوزولوش یکم (؟)
۷۳تته دومسوکل? - ???برادر اته مره هلکی
۷۴لیله ایرتش? - ???پسر کودوزولوش یکم
۷۵تمتی اگونسوکل ماه، سوکل شوش? - ???پسر کوتیرنهونته یکم
۷۶کوتیر شیلهههسوکل ماه، سوکل? - ???پسر تمتی اگون
۷۷کوک نشورسومسوکل ایلام، سوکل شوش? - ?پیش از ۱۶۴۶پ. مپس از ۱۶۴۶پ. مپسر کوتیر شیلههه
۷۸تمتی رپتش? - ???پسر کوتیر شیلههه
۷۹شیموت ورتش دوم? - ???پسر کوک نشورسوم
۸۰شیرتوهشاه شوش? - ???پسر کوک نشورسوم
۸۱کودوزولوش دومسوکل ماه، شاه شوش? - ???پسر شیموت ورتش دوم
۸۲تن اولیسوکل ماه، سوکل? - ????
۸۳تمتی هلکیسوکل ماه، سوکل ایلام و سیماشکی و شوش? - ???پسر تن اولی
۸۴کوک نشورچهارم[۵]سوکل ماه? - ???پسر تن اولی
۸۵کوتیک متلت[۴]? - ?ح۱۵۰۰پ. م?پسر تن اولی
خاندان کیدینو،[۱۱] حدود ۱۵۰۰ تا حدود ۱۳۷۰پ. م
۸۶کیدینوشاه انشان و شوش? - ?سده ۱۵پ. م??
۸۷این شوشینک سونکیر نپیپیرشاه انشان و شوش? - ????
۸۸تن روهوراتیر دومشاه انشان و شوش? - ?سده ۱۵پ. م??
۸۹شلهشاه انشان و شوش? - ????
۹۰تمتی اهرشاه انشان و شوش? - ?ح۱۳۷۰پ. م??همزمان با کدشمن انلیل یکم شاه کاسی بابل
خاندان ایگه هلکی،[۱۱] حدود ۱۴۰۰ تا حدود ۱۲۰۰ پیش از میلاد
۹۱پلرایشن یکمشاه انشان و شوش? - ?ح۱۳۹۰پ. م?پسر ایگه هلکیهمزمان با کوریگلزو یکم شاه کاسی بابل
۹۲کیدین هوتران یکمشاه انشان و شوش? - ???پسر پلرایشن یکم[۱۴]
۹۳اترکیته دومشاه انشان و شوش? - ???پسر ایگه هلکی
۹۴هومبان نومنه یکمشاه انشان و شوش? - ?ح۱۳۷۰پ. م?پسر اترکیته دومهمزمان با بورنه بوریش دوم شاه کاسی بابل
۹۵اونتاش ناپیریشاشاه انشان و شوش? - ?ح۱۳۴۰پ. م?پسر هومبان نومنه یکم
۹۶کیدین هوتران دومشاه انشان و شوش? - ???پسر اونتش نپیریشه[۱۴]
۹۷نپیریشه اونتش (یا هومبان اونتش)شاه انشان و شوش? - ???پسر کیدین هوتران دوم[۱۴]
۹۸پلرایشن دومشاه انشان و شوش? - ????
۹۹اونپتر نپیریشه (یا اونپتر هومبان)شاه انشان و شوش? - ???پسر پلرایشن دوم
۱۰۰کیدین هوتران سومشاه انشان و شوش? - ?ح۱۲۲۴پ. مح۱۲۱۷پ. مپسر پلرایشن دومهمزمان با انلیل ندین شومی و ادد شومه ایدینه شاهان کاسی بابل[۱۲]
خاندان شوتروکی،[۱۱] حدود ۱۲۰۰ تا حدود ۹۷۰ پیش از میلاد
۱۰۱هلوتوش این شوشینکشاه انشان و شوش? - ?ح۱۲۰۰پ. م??
۱۰۲شوتروک نهونته یکمشاه انشان و شوش? - ?پیش از ۱۱۵۸پ. مپس از ۱۱۵۸پ. مپسر هلوتوش این شوشینک
۱۰۳کوتیرنهونته دومشاه انشان و شوش? - ?پیش از ۱۱۵۵پ. مپس از ۱۱۵۵پ. مپسر شوتروک نهونته یکم
۱۰۴شیلهک این شوشینک یکمشاه انشان و شوش? - ???پسر کوتیرنونته دوم
۱۰۵هوته لوتوش این شوشینکشاه انشان و شوش? - ?پیش از ۱۱۱۰پ. مپس از ۱۱۱۰پ. مپسر کوتیرنهونته دوم
۱۰۶شیلهینه همرو لکمرشاه انشان و شوش? - ?پس از ۱۱۱۰پ. م?پسر شیلهک این شوشینک یکم
۱۰۷هومبان نومنه دومشاه انشان و شوش? - ?آغاز سده ۱۱پ. م??
۱۰۸شوتروک نهونته دومشاه انشان و شوش? - ?میانه سده ۱۱پ. م?پسر هومبان نومنه دوم
۱۰۹شوتور نهونته یکمشاه انشان و شوش? - ?میانه سده ۱۱پ. م?پسر هومبان نومنه دوم
۱۱۰مربیتی اپله اصر[۱۵]"فرزند" ایلام? - ?پیش از ۹۸۳پ. مپس از ۹۷۸پ. م?
?اکشیر شیموتشاه انشان و شوش? - ????
?اکشیرنهونتهشاه انشان و شوش? - ????
?کره ایندششاه ایلام? - ????
خاندان هومبان تهره (نوایلامیان)،[۱۶] حدود ۸۳۰ تا حدود ۶۴۰ پیش از میلاد
شاه ناشناس ایلامشاه انشان و شوش? - ?پیش از ۸۲۱پ. مپس از ۸۲۱پ. م?همزمان با شمشی ادد پنجم شاه آشور
۱۱۴هومبان تهره یکمشاه ایلام? - ۷۴۳پ. م?۷۴۳پ. م?
۱۱۵هومبان نیکش یکمشاه ایلام? - ۷۱۷ پ. م۷۴۳ پ. م۷۱۷ پ. مپسر هومبان تهره یکم
۱۱۶شوتورنهونته دومشاه انشان و شوش? - ۶۹۹ پ. م۷۱۷ پ. م۶۹۹ پ. مپسر (خواهرزاده) هومبان نیکش یکم
۱۱۷هلوشو این شوشینکشاه انشان و شوش? - اکتبر۶۹۳پ. م۶۹۹ پ. ماکتبر۶۹۳پ. مبرادر شوتورنهونته دوم
۱۱۸کوتیرنهونته سومشاه انشان و شوش? - ژوئیه۶۹۲پ. ماکتبر۶۹۳پ. مژوئیه۶۹۲پ. مپسر هلوشو این شوشینک
۱۱۹هومبان نومنه سومشاه انشان و شوش? - فوریه۶۸۸پ. مژوئیه۶۹۲پ. مفوریه۶۸۸پ. مپسر هلوشو این شوشینک
۱۲۰هومبان هلتش یکمشاه انشان و شوش? - اکتبر۶۸۱پ. مفوریه۶۸۸پ. ماکتبر۶۸۱پ. مپسر هومبان نومنه سوم(؟)
۱۲۱هومبان هلتش دومشاه انشان و شوش? - سپتامبر۶۷۵پ. ماکتبر۶۸۱پ. مسپتامبر۶۷۵پ. مپسر هومبان هلتش یکم
۱۲۲اورتک این شوشینکشاه انشان و شوش? - ۶۶۳ پ. مسپتامبر۶۷۵پ. م۶۶۳ پ. مبرادر هومبان هلتش دوم
تمتی هومبان این شوشینک یکمشاه انشان و شوش? - سپتامبر۶۵۳پ. م۶۶۳ پ. مسپتامبر۶۵۳پ. مبرادر اورتک این شوشینک
۱۲۴هومبان نیکش دومشاه انشان و شوش? - ۶۵۱ پ. مسپتامبر۶۵۳پ. م۶۵۱ پ. مپسر اورتک این شوشینک
۱۲۵تمه ریتوشاه انشان و شوش? - پس از ۶۴۴/۵پ. م۶۵۲ پ. م۶۴۹ پ. مپسر هومبان هپوئه پسر اورتک این شوشینک
۱۲۶آینده بیبیشاه انشان و شوش? - پس از ژوئیه۶۴۸پ. م۶۴۹ پ. مپس از ژوئیه۶۴۸پ. م?
۱۲۷هومبان هلتش سومشاه انشان و شوش? - پس از ۶۴۴/۵پ. مپس از ژوئیه۶۴۸پ. م۶۴۴/۵ پ. مپسر اته همیتی این شوشینکاز آشوریان شکست خورد و اسیر شد.
۱۲۸تمه ریتوشاه انشان و شوش? - پس از ۶۴۴/۵پ. م۶۴۷ پ. م۶۴۷ پ. مپسر هومبان هپوئه پسر اورتک این شوشینک
۱۲۹هومبان نیکش سومشاه انشان و شوش? - پس از ۶۴۴/۵پ. م۶۴۷ پ. م۶۴۷ پ. مپسر اته مره هلکیشاه رقیب
۱۳۰اومهولومهشاه انشان و شوش? - ?۶۴۷ پ. م۶۴۷ پ. م?شاه رقیب
۱۳۱ایندتو این شوشینک چهارمشاه انشان و شوش? - ?۶۴۷ پ. مپس از پائیز۶۴۶پ. م?شاه رقیب
۱۳۲هومبان هپوئهشاه انشان و شوش? - ?۶۴۷ پ. م۶۴۷ پ. م?شاه رقیب
۱۳۳پائهشاه انشان و شوش? - پس از ۶۴۴/۵پ. مپائیز۶۴۶پ. مپس از ۶۴۴/۵پ. م?شاه رقیب
۱۳۴شوتورنهونته سومشاه انشان و شوش? - ?پس از پائیز۶۴۶پ. م?پسر ایندتو این شوشینک چهارمپس از وی پادشاهی انشان به هخامنشیان منتقل شد. اما بازماندگان او تا زمان داریوش بزرگ هخامنشی بر شوش فرمان می‌راندند. نگاه کنید به فهرست شاهان ایلام

پادشاهی جنوبی (از حدود ۲۷۰۰ تا حدود ۵۵۰ پیش از میلاد)

دیلمون (از حدود ۲۷۰۰ تا حدود ۷۰۰ پیش از میلاد)

پادشاهی گونیلاهآ (از ح۲۳۵۰ تا ح۲۳۰۰ پیش از میلاد)

 1. هیداریدا (حدود ۲۳۲۵ پیش از میلاد)

پادشاهی مککان (از ح۲۳۰۰ تا ح۵۵۰ پیش از میلاد)

 1. مننوداننو (حدود ۲۳۰۰ پیش از میلاد)

پادشاهی بشیمی (از ح۲۱۰۰ تا ح۱۹۰۰ پیش از میلاد)

 1. ایلسورابی (تاریخ نامشخص)
 2. ایبلوم (تاریخ نامشخص)
 3. وراد-ننار (هم دوره با شو-سین پادشاه اور)
 4. ایر-نانا (هم دوره با ایبی-سین پادشاه اور)
 5. شاه ناشناس (حدود ۱۹۳۰ پیش از میلاد)

پادشاهی زبوم (قرن ۲۱ پیش از میلاد)

 1. ابومیسار (تاریخ نامشخص)
 2. ابوک-ایو-بانی (تاریخ نامشخص)
 3. شاه ناشناس (تا ۲۰۶۴ پیش از میلاد)
 4. شلهونی (از ۲۰۶۴ پیش از میلاد تا تاریخ نامعلوم)

پادشاهی پارسوماش (از ح۷۱۰ تا ح۶۳۵ پیش از میلاد)

شاهپدرمدت حکومتسال‌های حکومت
هخامنشقبل از ۷۱۰ پیش از میلاد
چیش‌پیشهخامنش۲۵ح۷۱۰ پ. م ح۶۸۵ پ. م
کوروش یکمچیش‌پیش۱۵ح۶۸۵ پ. م ح۶۶۰ پ. م
کمبوجیه یکمکوروش یکم۲۵ح۶۶۰ پ. م ح۶۳۵ پ. م

پادشاهی انشان (از ح۶۳۵ تا ح۵۵۰ پیش از میلاد)

شاهپدرمدت حکومتسال‌های حکومت
چیش‌پیشهخامنش۲۵ سالحدود ۶۳۵ تا ۶۱۰ پیش از میلاد
کوروش یکمچیش‌پیش۲۵ سالحدود ۶۱۰ تا ۵۸۵ پیش از میلاد
کمبوجیه یکمکوروش یکم۲۶ سالحدود ۵۸۵ تا ۵۵۹ پیش از میلاد
کوروش دومکمبوجیه یکم۹ سالحدود ۵۵۹ تا ۵۵۰ پیش از میلاد

پادشاهی‌های باختری (از ۲۵۵۰ تا ۷۰۰ پیش از میلاد)

پادشاهی پرشی (از ۲۵۵۰ تا ۱۹۰۰ پیش از میلاد)

پادشاهی‌های شمال باختری (از ۲۵۵۰ تا ۵۲۱ پیش از میلاد)

پادشاهی گوتی (از ۲۵۵۰ تا ۲۱۰۰ پیش از میلاد)

پادشاهی لولوبی (قوم) (از ۲۴۰۰ تا ۶۵۰ پیش از میلاد)

 1. اممشکوش (از حدود ۲۴۰۰ تا حدود ۲۴۰۰ پیش از میلاد)
 2. آنوبانی‌نی (حدود ۲۳۵۰ پیش از میلاد)
 3. ساتونی (حدود ۲۲۷۰ پیش از میلاد)
 4. ایریب (حدود ۲۰۳۷ پیش از میلاد)
 5. دآریآنام (حدود ۲۰۰۰ پیش از میلاد)
 6. ایک کی
 7. تار… دونی (فرند ایک کی)
 8. نور آداد (از ۸۸۱ تا ۸۸۰ پیش از میلاد)
 9. زابینی (حدود ۸۸۱ پیش از میلاد)
 10. هوبآییآ (حدود ۸۳۰ پیش از میلاد)
 11. دآبآ (حدود ۷۱۵ پیش از میلاد)
 12. لارکوتلا (حدود ۶۷۵ پیش از میلاد)

پادشاهی گیلزان (از ۹۰۰ تا ۸۲۰ پیش از میلاد)

 1. شاه ناشناس (از ۸۸۳ تا ۸۸۰ پیش از میلاد)
 2. اسآاو (ح۸۵۰ پیش از میلاد)
 3. اپوو (از ح۸۳۴ تا ۸۲۷ پیش از میلاد)

پادشاهی اورارتو (از ۸۶۰ تا ۵۸۵ پیش از میلاد)

 1. آرامو (از ۸۵۸ تا ۸۴۴ پیش از میلاد)
 2. لوتیپری (از ۸۴۴ تا ۸۳۴ پیش از میلاد)
 3. ساردوری یکم (۸۳۴ تا ۸۲۸ پیش از میلاد)
 4. ایشپوئینی (۸۲۵ تا ۸۱۰ پیش از میلاد)
 5. منوآ (۸۱۰ تا ۷۸۵ پیش از میلاد)
 6. آرگیشتی یکم (۷۸۵ تا ۷۵۳ پیش از میلاد)
 7. ساردوری دوم (۷۵۳ تا ۷۳۵ پیش از میلاد)
 8. روسای یکم (۷۳۵ تا ۷۱۴ پیش از میلاد)
 9. آرگیشتی دوم (۷۱۴ تا ۶۸۰ پیش از میلاد)
 10. روسای دوم (۶۸۰ تا ۶۳۹ پیش از میلاد)
 11. ساردوری سوم (۶۳۹ تا ۶۳۵ پیش از میلاد)
 12. اریمنا (۶۳۵ تا ۶۲۹ پیش از میلاد)
 13. روسای سوم (۶۲۹ تا ۶۱۵ پیش از میلاد)
 14. ساردوری چهارم (۶۱۵ تا ۵۹۵ پیش از میلاد)
 15. روسای چهارم (۵۹۵ تا ۵۸۵ پیش از میلاد)

پادشاهی منائیان (از ۸۵۰ تا ۶۱۱ پیش از میلاد)

 1. ایرانزو (حدود ۷۲۸ پیش از میلاد)
 2. آزا (فرزند ایرانزو)
 3. اوللوسونو (فرزند ایرانزو)
 4. آخسری (فرزند ایرانزو)
 5. یو آلی (فرزند آخسری)
 6. اریسی‌نی (فرزند یو آلی)

پادشاهی ماد (از ح۷۰۰ تا ح۵۵۰ پیش از میلاد)

شاهمدت حکومتسال‌های حکومتیادداشت‌ها
دیاکو۵۳ سالحدود ۷۰۰ تا ۶۷۸ پیش از میلاداو پیش از حکومت در ده خود کدخدا بود، که در بین مردم قضاوت می‌کرد، وقتی دیاکو دید که نمی‌تواند به امور زندگی خود برسد، استعفا کرد و اغتشاش بالا گرفت، به همین دلیل مردم او را به عنوان شاه خود برگزیدند، برخی از منابع او را نخستین شاه ایران می‌دانند.
کشتریتی/فرورتیش۲۲ سالحدود ۶۷۸ تا ۶۲۵ پیش از میلاددومین پادشاه ماد و پسر دیاکو بود که به جنگ با آشور رفت، اما سپاه او تاب نیاورد و در نهایت خود نیز کشته شد.
هووخشتره۴۰ سال۶۲۵ تا ۵۸۵ پیش از میلادسومین پادشاه ماد بود که با بابلی‌ها متحد شد، به جنگ با آشور رفت و آن تمدن را نابود کرد. در واقع حاکم آشور که تاب مقاومت را در خود ندید خود و خانواده اش را در آتش سوزاند. وی به جنگ با لیدیه رفت و چون آفتاب گرفتگی رخ داد هر دو سپاه آن را خشم خداوند تلقی کردند، به جنگ پایان داده و صلح کردند. به علاوه حاکم لیدی دختر خود را به ایشتوویگو درآرود تا صلح منسجم تر شود.
ایشتوویگو۳۵ سال۵۸۵ تا ۵۵۰ پیش از میلادیونانیان او را آستیاگ می‌نامند، در دوران او کوروش دوم خروج کرد و ایشتوویگو به جنگ با وی رفت. اما سپاه ماد، او را تسلیم سپاه کوروش نمود. سپس کوروش همدان (هگمتانه) را تسخیر کرد و ثروت بسیاری به دست آورد.

هخامنشیان (۵۵۹ تا ۳۳۰ پیش از میلاد- مدت حکومت ۲۲۹ سال)

با شروع پادشاهی کوروش بزرگ، امپراتوری ایران، اولین و بزرگ‌ترین امپراتوری جهان آغاز می‌شود

نام دیهیمینام اصلینگارهلقبزایش-مرگآغاز شاهیپایان شاهیخویشاوندییاداشت‌ها
خاندان هخامنشی، ۵۵۹ ۰ تا. ۳۳۰ پیش از میلاد'
۱۳۹کوروش بزرگ شاه انشان، شاه پارس، شاه ماد، شاه بابل، شاه سومر و اکد و چهارگوشه جهان۶۰۰ پ. م - ۵۳۰ پ. م۵۵۹ پ. م۵۳۰ پ. مپسر کمبوجیه یکم شاه انشان و ماندانا دختر آستیاگ شاه ماددر نبرد با ماساگت‌ها کشته شد. البته بنابر روایت هرودوت که چندان هم معتبر نیست و خود هرودت هم دراین باره توضیحات داده
۱۴۰کمبوجیه دومشاه بزرگ، شاهنشاه? - ۵۲۱ پ. م۵۳۰ پ. م۵۲۲ پ. مپسر کورش بزرگ
۱۴۱بردیاتنوشیرشاه بزرگ، شاهنشاه? - ۵۲۲ پ. م۵۲۲ پ. م۵۲۲ پ. مپسر کورش بزرگبه دست بزرگان پارسی کشته شد.
۱۴۲داریوش بزرگآرشام شاه بزرگ، شاهنشاه۵۵۰ پ. م - ۴۸۶ پ. م۵۲۲ پ. م۴۸۶ پ. مداماد کوروش بزرگ
پسر ویشتاسپ پسر آرشام پسر آریارمنه پسر چیش پیش
۱۴۳خشایارشا شاه بزرگ، شاهنشاه، شاه شاهان۵۱۹ پ. م - ۴۶۵ پ. م۴۸۵ پ. م۴۶۵ پ. مپسر داریوش بزرگ و آتوسا دختر کورش بزرگبه دست اردوان رئیس گارد پادشاه کشته شد.
۱۴۴اردشیر یکم شاه بزرگ، شاهنشاه? - ۴۲۴ پ. م۴۶۵ پ. م۴۲۴ پ. مپسر خشایارشای یکم
۱۴۵خشایارشای دوماردشیرشاه بزرگ، شاهنشاه? - ۴۲۴ پ. م۴۲۴ پ. م۴۲۴ پ. مپسر اردشیر یکمبه دست سغدیان کشته شد.
۱۴۶?سغدیانشاه بزرگ، شاهنشاه? - ۴۲۳ پ. م۴۲۴ پ. م۴۲۳ پ. مپسر اردشیریکمبه دست داریوش دوم کشته شد.
۱۴۷داریوش دوموهوکه شاه بزرگ، شاهنشاه? - ۴۰۴ پ. م۴۲۳ پ. م۴۰۴ پ. مپسر اردشیریکم
۱۴۸اردشیر دومارشک شاه بزرگ، شاهنشاه۴۳۶ پ. م - ۳۵۸ پ. م۴۰۴ پ. م۳۵۸ پ. مپسر داریوش دوم
۱۴۹اردشیر سوموهوکه شاه بزرگ، شاهنشاه? - ۳۳۸ پ. م۳۵۸ پ. م۳۳۸ پ. مپسر اردشیر دومبه دست باگواس کشته شد.
۱۵۰اردشیر چهارمآرششاه بزرگ، شاهنشاه? - ۳۳۶ پ. م۳۳۸ پ. م۳۳۶ پ. مپسر اردشیر سومبه دست باگواس کشته شد.
۱۵۱داریوش سوماردشاد شاه بزرگ، شاهنشاه۳۸۰ پ. م - ۳۳۰ پ. م۳۳۶ پ. م۳۳۰ پ. مپسر آرشام دوم پسر اوستن پسر داریوش دومبه دست اردشیر پنجم کشته شد.
۱۵۲اردشیر پنجمبسوس شاه بزرگ، شاهنشاه? - ۳۲۹ پ. م۳۳۰ پ. م۳۲۹ پ. ماحتمالاً از بازماندگان اردشیر دومبه دست اسکندر مقدونی کشته شد.

سلوکیان (از ۳۲۴تا ۲۴۹ پیش از میلاد)

 1. سلوکوس یکم (از ۳۰۵ تا ۲۸۰ پیش از میلاد)
 2. آنتیوخوس یکم (از ۲۸۰ تا ۲۶۱ پیش از میلاد)
 3. آنتیوخوس دوم (۲۶۱ تا ۲۴۶ پیش از میلاد)

فرترکه (از ح۳۰۰ تا ح۲۰۰ پیش از میلاد)

 1. بَگداد یکم
 2. وَهبَرز (وَهوبَرز)
 3. اردشیر یکم
 4. وادفَرَداد یکم
 5. وادفَرَداد دوم
 6. شاه ناشناس

اشکانیان (۲۵۰پیش از میلاد تا ۲۲۶میلادی)

توضیح: ح علامت اختصاری حدود است.

نامتصویردورهٔ فرمانروایینیارویدادها
ارشک (اشک یکم) ۲۵۰ تا ۲۴۷ پ.م.فریاپدبنیادگذاری دودمان اشکانی
تیرداد یکم (اشک دوم) ۲۴۷ تا ۲۱۱ پ.م.فریاپد، برادر ارشکضمیمه کردن گرگان، اتحاد با دیودوت پادشاه باختر، شکست سلوکوس دوم پادشاه سلوکی
اردوان یکم (اشک سوم)۲۱۱ تا ۱۹۱ پ.م.تیرداد یکملشکرکشی به ماد، نبرد با آنتیوخوس سوم و عقب‌نشینی، غارت معبد آناهیتا توسط سپاه آنتیوخوس
فریاپت (اشک چهارم)۱۹۱ تا ۱۷۶ پ.م.اردوان یکمصلح
فرهاد یکم (اشک پنجم) ۱۷۶ تا ۱۷۱ پ.م.فریاپتتسخیر تپورستان، بنای شهر شهر خارکْسْ
مهرداد یکم (اشک ششم)۱۷۱ تا ۱۳۷–۱۳۸ پ.م.فریاپت، برادر فرهاد یکمگسترش و اقتدار دودمان اشکانی، جنگ با دیمتریوس دوم و اسارت دیمتریوس
فرهاد دوم (اشک هفتم)۱۳۷–۱۳۸ تا ۱۲۸ پ.م.مهرداد یکمجنگ با آتیوخوس سیدت و شکست از وی، حمله دوباره آتیوخوس سیدت و شکست و کشته شدن آتیوخوس، انحطاط دولت سلوکی
اردوان دوم (اشک هشتم)۱۲۸ تا ۱۲۳ پ.م.فریاپت، عموی فرهاد دومجنگ با قوم یوئه‌چی و زخم برداشتن و مرگ اردوان
مهرداد دوم یا مهرداد کبیر (اشک نهم)۱۲۳ تا ۸۷ پ.م.اقتدار دودمان اشکانی، نظم و سازمان دهی به امور ایران
گودرز یکم۹۵ تا ۹۰ پ.م.قیام گودرز و پادشاهی کوتاه مدت وی
اُرُد یکم۹۰ تا ۸۰ پ.م.مهرداد دومبراندازی گودرز یکم، درهم‌کوبیدن سپاه روم در جنگ حران
سیناتروک (اشک دهم)۷۶ یا ۷۵ تا ۷۰ پ.م.مهرداد یکم، برادر فرهاد دومتسخیر آذربایجان و غارت جلگه فرات تیگران ارمنی

الیمائی (ح۱۴۷ پیش از میلاد تا ۲۵ میلادی)

توضیح: ح علامت اختصاری حدود است.

 1. کامناسکیرس یکم - مگاس سوتر (۱۴۷–۱۴۵ پ. م)
 2. کامناسکیرس دوم - نیکوفروس (۱۴۵–۱۳۹ پ. م)
 3. اکوناپسس (۱۳۹–۱۳۸ پ. م)
 4. تیگرایوس (۱۳۸–۱۳۲ پ. م)
 5. داریوش (۱۲۹ پ. م)
 6. کامناسکیرس سوم و ملکه انزاز (۸۲–۷۶ پ. م)
 7. کامناسکیرس چهارم (۷۳–۴۶ پ. م)
 8. کامناسکیرس پنجم (۴۶–۲۸ پ. م)
 9. کامناسکیرس ششم (۲۱ پ. م - ۱ م)
 10. کامناسکیرس هفتم (۱ م - ۱۵ م)
 11. کامناسکیرس هشتم (۱۵ م - ۲۵ م)

شاهان پارس (ح۲۳۰ پیش از میلاد تا ح۲۱۰ میلادی)

توضیح: ح علامت اختصاری حدود است.

نامتاریخسکهخویشاوندی با شاه پیشینNote
۱دارایان یکمسال‌های پایانی قرن دوم پیش از میلاد ؟دست‌نشانده اشکانیان.
۲وادفرداد سومسده اول پیش از میلاد ؟دست‌نشانده اشکانیان.
۳دارایان دومسده اول پیش از میلاد پسر وادفرداد سومدست‌نشانده اشکانیان. جمله نوشته شده بر روی سکه: d’ryw mlk brh wtprdt mlk؛ دارایان شاه، پسر وادفرداد شاه
۴اردشیر دومسده اول پیش از میلاد پسر دارایان دومدست‌نشانده اشکانیان. توسط برادرش وهشیر یکم کشته شد
۵وهشیر یکمسده اول پیش از میلاد پسر دارایان دومدست‌نشانده اشکانیان
۶پاکور یکمسده اول میلادی پسر وهشیر یکمدست‌نشانده اشکانیان
۷پاکور دومسده اول میلادی ؟دست‌نشانده اشکانیان
۸نامبدسده اول میلادی پسر اردشیر دومدست‌نشانده اشکانیان
۹نپادسده اول میلادی پسر نامبددست‌نشانده اشکانیان
۱۰ناشناسسده اول میلادی ؟دست‌نشانده اشکانیان
۱۱وادفرداد چهارمسده دوم میلادی ؟دست‌نشانده اشکانیان
۱۲منچهر (منوچهر) یکمسده دوم میلادی ؟دست‌نشانده اشکانیان
۱۳اردشیر سومسده دوم میلادی پسر منچهر یکمدست‌نشانده اشکانیان
۱۴منچهر دومسده دوم میلادی پسر اردشیر سومدست‌نشانده اشکانیان
۱۵نامشخص. احتمالاً پاکور سومسده دوم میلادی ؟دست‌نشانده اشکانیان
۱۶منچهر (منوچهر) سومسده دوم میلادی پسر منچهر دومدست‌نشانده اشکانیان
۱۷اردشیر چهارمسده دوم میلادی پسر منچهر سومدست‌نشانده اشکانیان
۱۸وهشیر دوم۲۰۶–۲۱۰ میلادی ؟دست‌نشانده اشکانیان. آخرین شاه دودمان بازرنگی
۱۹شاپورسده سوم میلادی برادر اردشیر یکم ساسانیدست‌نشانده اشکانیان
۲۰اردشیر پنجم (اردشیر یکم ساسانی)سده سوم میلادی نخستین شاهنشاه ایران از دودمان ساسانیدست‌نشانده اشکانیان

پادشاهی میشان (ح۱۲۷ پیش از میلاد تا ح۲۲۲ میلادی)

توضیح: ح علامت اختصاری حدود است.

 1. هیسپاوسین (۱۲۷–۱۲۴ پ. م)
 2. آپوداکوس (۱۱۰–۱۰۴ پ. م)
 3. تیراووس یکم (۹۵–۸۹ پ. م)
 4. هیپوکراتس اوتوکراتور نیکهفروس (۸۱–۸۰ پ. م)
 5. تیراووس دوم (۷۹–۴۹ پ. م)
 6. آرتاباز (۴۹–۴۸ پ. م)
 7. اتامبلوس یکم (۴۷–۲۴ پ. م)
 8. تئونسیوس یکم (۱۹–۱۸ پ. م)
 9. اتامبلوس دوم (۱۸ پ. م- ۹ م)
 10. ابینرگاوس یکم (۱۰–۲۳ م)
 11. اورابازس یکم (۱۹–۱۹ م)
 12. اتامبلوس سوم (۳۷–۴۵ م)
 13. تئونسیوس دوم (۴۶–۴۷ م)
 14. تئونسیوس سوم (۵۲–۵۳ م)
 15. اتامبلوس چهارم (۵۴–۶۵ م)
 16. اتامبلوس پنجم (۶۵–۷۴ م)
 17. اورابازس دوم (۷۳–۸۰ م)
 18. پاکور (۸۰–۱۰۲ م)
 19. اتامبلوس ششم (۱۰۲–۱۰۶ م)
 20. تئونسیوس چهارم (۱۱۰–۱۱۳ م)
 21. اتامبلوس هفتم (۱۱۴–۱۱۷ م)
 22. مهرداد (۱۳۱–۱۵۱ م)
 23. اورابازس دوم (۱۵۱–۱۶۵ م)
 24. ابینرگاوس دوم (۱۶۵–۱۸۰ م)
 25. اتامبلوس هشتم (۱۸۰–۱۹۵ م)
 26. مگا (۱۹۵–۲۱۰ م)
 27. ابینرگاوس سوم (۲۱۰–۲۲۲ م)

ساسانیان (۲۲۴ تا ۶۵۱ میلادی)

شمارهنام پادشاهدوران حکومت (میلادی)یادداشت‌ها
۱اردشیر بابکان۲۲۴–۲۴۳او در نبرد هرمزگان توانست

اردوان پنچم را بکشد و حکومت

اشکانی را برچیند. او سپاه

جاویدان را دوباره احیا کرد.

۲شاپور یکم۳/۲۴۲–۲۷۲او به جنگ با والریانوس، امپراتور

روم رفت و وی را شکست داد و

اسیر کرد. او از مانی حمایت می

کرد و همین مسئله باعث مخالفت

روحانیون زرتشتی با او شد.

۳هرمز یکم۲۷۲–۲۷۳
۴بهرام یکم۲۷۳–۲۷۶او مانی را به جندی‌شاپور دعوت و

او را همان‌جا زندانی کرد و کشت.

۵بهرام دوم۲۷۶–۲۹۳
۶بهرام سوم۲۹۳
۷نرسی۲۹۳–۳۰۲او از رومیان شکست خورد و

عهدنامه نصیبین بسته شد که به

واسطه آن پنج شهر در ساحل

راست دجله به رومیان واگذار شد.

۸هرمز دوم۳۰۲–۳۱۰
۹آذرنرسی۳۱۰
۱۰شاپور دوم (ذوالاکتاف)۳۱۰–۳۷۹او به اعراب بحرین حمله کرد و آنها

را شکست داد و دستور داد کتف

های اسیران را سوراخ کنند و از

میان آنها ریسمان رد کنند.

۱۱اردشیر دوم۳۷۹–۳۸۳
۱۲شاپور سوم۳۸۳–۳۸۸
۱۳بهرام چهارم۳۸۸–۳۹۹
۱۴یزدگرد یکم۳۹۹–۴۲۱
۱۵بهرام پنجم (بهرام گور)۴۲۱–۴۳۹عشق بازی‌ها و شکارهای او

معروف است.

۱۶یزدگرد دوم۴۳۹–۴۵۷
۱۷هرمز سوم۴۵۹–۴۵۷
۱۸پیروز یکم۴۵۸–۴۸۴
۱۹بلاش۴۸۴–۴۸۸
۲۰قباد یکم۴۸۸–۴۹۷او ابتدا تصمیم گرفت از قدرت

نجبا و روحانیون بکاهد، برای همین

با مزدک متحد و از او حمایت کرد.

۲۱جاماسب۴۹۷–۴۹۹پس از آن که قباد با مزدک متحد

شد، روحانیون و نجبا قباد را از

سلطنت برکنار کردند و جاماسب را

بر تخت نشاندند و قباد را به زندان

فراموشی فرستادند و حبس کردند.

۲۰قباد یکم (پادشاهی مجدد)۴۹۹–۵۳۱پس از این قباد با بستن حیله ای از

زندان گریخت و به نزد هیاطله

پناهنده شد و به کمک او به ایران

بازگشت و دوباره پادشاه شد.

۲۲خسرو یکم (خسرو انوشیروان)۵۳۱–۵۷۹او که با مزدکیان مخالفت داشت،

آنان را به وضع فجیعی کشت.

۲۳هرمز چهارم (ترک‌زاد)۵۷۹–۵۹۰
۲۴بهرام ششم (بهرام چوبین)۵۹۰–۵۹۱او یکی از سرداران خسرو پرویز

بود که بر او شورید و پادشاه ایران شد.

۲۵خسرو دوم (خسرو پرویز)۵۹۱–۶۲۸وقتی که بهرام چوبین بر او شورید،

نتوانست مقاومت کند و به امپراتور

روم، موریس پناهنده شد و با دختر

وی، مریم، ازدواج کرد و با

کمک سپاهیان رومی به ایران

بازگشت و سلطنت را پس گرفت.

۲۶قباد دوم (شیرویه)۶۲۸
۲۷اردشیر سوم۶۲۸–۶۳۰
۲۸شهربراز۶۳۰
۲۹خسرو سوم۶۳۰
۳۰جوانشیر۶۳۰
۳۱پوراندخت۶۳۰–۶۳۱
۳۲گشتاسب بنده۶۳۱
۳۳آزرمی دخت۶۳۱
۳۴هرمز پنجم۶۳۱
۳۵خسرو چهارم۶۳۱
۳۶پیروز دوم۶۳۱
۳۷خسرو پنجم۶۳۱
۳۸یزدگرد سوم۶۳۲–۶۵۱آخرین پادشاه ساسانی، در جنگ

قادسیه تیسفون را از دست داد و

در سال ۳۱ هجری توسط یک

آسیابان در مرو کشته شد.

خلفای راشدین(۶۳۲ تا ۶۶۱ میلادی)

شمارهنام خلیفهدوره زندگانی (میلادی)دوره حکومت (میلادی)
۱ابوبکر۵۷۳ – ۶۳۴۶۳۲ – ۶۳۴
۲عمر بن خطاب۵۸۶ – ۶۴۴۶۳۴ – ۶۴۴
۳عثمان بن عفان۵۷۶ – ۶۵۶۶۴۴ – ۶۵۶
۴علی بن ابی‌طالب۶۰۰ – ۶۶۱۶۵۶ – ۶۶۱

فرمانروایی آنان بر ایران پس از فتح ایران توسط مسلمانان واز سال ۶۵۱ شروع شد و با روی کار آمدن امویان به پایان رسید.

خلفای اموی (۶۶۲ تا ۷۵۰ میلادی)

خلیفهزندگیفرمانروایی
۱معاویه بن ابی‌سفیان
۶۰۶–۶۸۰
۶۶۲–۶۸۰
۲یزید بن معاویه
۶۴۶–۶۸۴
۶۸۰–۶۸۴
۳معاویه بن یزید
۶۶۴–۶۸۴
۶۸۴–۶۸۴
۴مروان بن الحکم
.... -۶۸۵
۶۸۴–۶۸۵
۵عبدالملک بن مروان
۶۴۷–۷۰۵
۶۸۵–۷۰۵
۶ولید بن عبدالملک
.... -۷۱۵
۷۰۵–۷۱۵
۷سلیمان بن عبد الملک
.... -۷۱۸
۶۸۹–۷۱۸
۸عمر بن عبدالعزیز
۶۸۱–۷۲۰
۷۱۸–۷۲۰
۹یزید بن عبدالملک
۶۹۱–۷۲۴
۷۲۰–۷۲۴
۱۰هشام بن عبدالملک
۶۹۰–۷۴۳
۷۲۴–۷۴۳
۱۱ولید بن یزید
۷۰۹–۷۴۴
۷۴۳–۷۴۴
۱۲یزید بن الولید
.... -۷۴۴
۷۴۴–۷۴۴
۱۳ابراهیم بن الولید
.... -۷۵۰
۷۴۴–۷۴۵
۱۴مروان بن محمد
.... -۷۵۰
۷۴۵–۷۵۰

خلفای عباسی (۷۵۰ تا ۱۲۵۸ میلادی)

شمارهخلیفههجری قمریمیلادییادداشت‌ها
۱ابوالعباس سفاح۱۳۱–۱۳۶۷۵۰–۷۵۴نخستین خلیفه عباسی که با کمک

ابومسلم خراسانی به خلافت رسید.

۲منصور (خلیفه)۱۳۶–۱۵۸۷۵۴–۷۷۵برادر سفاح، که ابومسلم خراسانی را

به قتل رساند که و همین مسئله باعث

بروز شورش‌هایی شد.

۳مهدی (خلیفه)۱۵۸–۱۶۹۷۷۵–۷۸۵
۴هادی (خلیفه)۱۶۹–۱۷۰۷۸۵–۷۸۶
۵هارون‌الرشید۱۷۰–۱۹۳۷۸۶–۸۰۹مشهورترین خلیفه عباسی بود، که

جعفر برمکی وزیر او بود؛ وی که از

قدرت برمکیان هراس داشت ایشان را

به قتل رساند.

۶امین (خلیفه)۱۹۳–۱۹۸۸۰۹–۸۱۳بدست طاهر ذوالیمینین کشته شد.
۷مأمون۱۹۸–۲۱۸۸۱۳–۸۳۳وی علی بن موسی الرضا را به

ولایت عهدی برگزید و سپس او را

مسموم کرد و به قتل رساند.

۸معتصم۲۱۸–۲۲۷۸۳۳–۸۴۲
۹واثق۲۲۷–۲۳۲۸۴۲–۸۴۷
۱۰متوکل۲۳۲–۲۴۷۸۴۷–۸۶۱
۱۱منتصر۲۴۷–۲۴۸۸۶۱–۸۶۲
۱۲مستعین۲۴۸–۲۵۲۸۶۲–۸۶۶
۱۳معتز۲۵۲–۲۵۵۸۶۶–۸۶۹
۱۴مهتدی۲۵۵–۲۵۶۸۶۹–۸۷۰
۱۵معتمد (خلیفه)۲۵۷–۲۷۹۸۷۰–۸۹۲
۱۶معتضد۲۷۹–۲۸۹۸۹۲–۹۰۲
۱۷مکتفی۲۸۹–۲۹۵۹۰۲–۹۰۸
۱۸مقتدر (خلیفه)۲۹۵–۳۲۰۹۰۸–۹۳۲
۱۹قاهر۳۲۰–۳۲۲۹۳۲–۹۳۴
۲۰راضی (خلیفه)۳۲۲–۳۲۹۹۳۴–۹۴۰
۲۱متقی۳۲۹–۳۳۴۹۴۰–۹۴۴
۲۲مستکفی۳۳۴–۳۳۶۹۴۴–۹۴۶
۲۳مطیع (خلیفه)۳۳۶–۳۶۳۹۴۶–۹۷۴
۲۴طائع۳۶۳–۳۸۱۹۷۴–۹۹۱
۲۵قادر (خلیفه)۳۸۲–۴۲۲۹۹۱–۱۰۳۱
۲۶قائم (خلیفه)۴۲۲–۴۶۸۱۰۳۱–۱۰۷۵
۲۷مقتدی (خلیفه)۴۶۸–۴۸۷۱۰۷۵–۱۰۹۴
۲۸مستظهر۴۸۷–۵۱۲۱۰۹۴–۱۱۱۸
۲۹مسترشد۵۱۲–۵۳۰۱۱۱۸–۱۱۳۵
۳۰راشد۵۳۰–۵۳۱۱۱۳۵–۱۱۳۶
۳۱مقتفی۵۳۱–۵۵۵۱۱۳۶–۱۱۶۰
۳۲مستنجد۵۵۵–۵۶۶۱۱۶۰–۱۱۷۰
۳۳مستضی۵۶۶–۵۷۶۱۱۷۰–۱۱۸۰
۳۴ناصر (خلیفه)۵۷۶–۶۲۲۱۱۸۰–۱۲۲۵
۳۵ظاهر (خلیفه)۶۲۲–۶۲۳۱۲۲۵–۱۲۲۶
۳۶مستنصر (بغداد)۶۲۳–۶۴۰۱۲۲۶–۱۲۴۲
۳۷مستعصم۶۴۰–۶۵۶۱۲۴۲–۱۲۵۸آخرین خلیفه عباسی، که در زمان فتح

بغداد توسط هلاکو خان کشته شد.

گاوباریان (۶۴۲ تا ۷۶۰ میلادی)

باوندیان (۶۵۵ تا ۱۳۴۹ میلادی)

شاخه کیوسیه (۶۵۵ تا ۱۰۰۰ میلادی)

شاخه اسپهبدیه (۶۵۵ تا ۱۳۴۹ میلادی)

شاخه کینخواریه (۱۲۳۸ تا ۱۳۴۹ میلادی)

طاهریان (۸۲۱ تا ۸۷۳ میلادی)

صفاریان (۸۶۱ تا ۱۰۰۲ میلادی)

علویان طبرستان (۸۶۴ تا ۹۲۸ میلادی)

سامانیان (۸۱۹ تا ۱۰۰۴ میلادی)

قرمطیان (٨٩٩ تا ١٠٧٧ میلادی‌)

ابوسعید گناوه ای

ابوطاهر جنابی

احمد ابوطاهر

حسن اعصم

ابوالقاسم سعید

ابویعقوب یوسف

زیاریان (۹۳۱ تا ۱۰۹۰ میلادی)

بوییان (۹۳۳ تا ۱۰۶۲ میلادی)

نام دیهیمینام اصلینگارهلقبمرگ-زایشآغاز شاهیپایان شاهیخویشاوندییادداشت
آل بویه فارس (۹۳۳–۱۰۶۲)
عمادالدولهعلی بن بویه۸۹۱–۹۴۹۹۳۴۹۴۹پسر بویه
عضدالدولهفنا خسرو بن حسن ۹۳۶–۹۸۳۹۴۹۹۸۳پسر رکن‌الدوله
برادرزاده عمادالدوله
شرف‌الدولهابوالفوارس شیرذیل۹۶۲–۹۸۹۹۸۳۹۸۹پسر عضدالدوله
صمصام الدولهابوکالیجار مرزبان۹۶۴–۹۹۸۹۸۹۹۹۸پسر عضدالدوله
بهاءالدولهابونصر فیروز

 

۹۷۱–۱۰۱۲۹۹۸۱۰۱۲پسر عضدالدوله
سلطان‌الدولهابوشجاع۹۹۲–۱۰۲۴۱۰۱۲۱۰۲۴پسر بهاءالدوله
عمادالدولهابوکالیجار مرزبان

 

۱۰۱۱–۱۰۴۸۱۰۲۴۱۰۴۸پسر سلطان‌الدوله
ملک رحیم
نام دیهیمینام اصلینگارهلقبمرگ-زایشآغاز شاهیپایان شاهیخویشاوندییادداشت
آل بویه ری، اصفهان، همدان (۹۳۵–۱۰۳۸)
رکن‌الدولهابوعلی حسن ۸۹۸–۹۷۶۹۳۵۹۷۶پسر بویه
فخرالدولهابوالحسن علی۹۵۲–۹۹۷۹۷۶۹۸۰پسر رکن‌الدوله
مؤیدالدولهابومنصور ۹۴۱–۹۸۳۹۷۶۹۸۳پسر رکن‌الدوله
فخرالدولهابوالحسن علی۹۷۶۹۹۷پسر رکن‌الدوله
مجدالدولهابوطالب رستم ۹۹۳–۱۰۲۹۹۹۷۱۰۲۹پسر فخرالدوله
شمس‌الدولهابوطاهر ۱۰۲۱-؟۹۹۷۱۰۲۱پسر فخرالدوله
سماءالدولهابوالحسن علی۱۰۲۳-؟۱۰۲۱۱۰۲۳پسر شمس‌الدوله
نام دیهیمینام اصلینگارهلقبمرگ-زایشآغاز شاهیپایان شاهیخویشاوندییادداشت
آل بویه عراق (۹۴۵–۱۰۵۵)
معزالدولهابوالحسن احمد۹۱۵–۹۶۶۹۴۵۹۶۶پسر بویه
عزالدولهبختیار۹۴۳–۹۷۹۹۶۶۹۷۹پسر معزالدوله
عضدالدولهابوشجاع ۹۳۷–۹۸۳۹۷۷۹۸۳پسر رکن‌الدوله
شرف‌الدولهابوالفوارس شیرذیل۹۶۲–۹۸۹۹۸۷۹۸۹پسر عضدالدوله
بهاءالدولهابونصر ۹۷۰–۱۰۱۲۹۸۹۱۰۱۲پسر عضدالدوله
سلطان‌الدولهابوشجاع۹۹۲–۱۰۲۴۱۰۱۲۱۰۲۱پسر بهاءالدوله
مشرف‌الدولهابوعلی۱۰۰۲–۱۰۲۵۱۰۲۱۱۰۲۵پسر بهاءالدوله
جلال‌الدولهابوطاهر۹۹۴–۱۰۴۳۱۰۲۷۱۰۴۳پسر بهاءالدوله
ابوکالیجار مرزبان ۱۰۱۱–۱۰۴۸۱۰۴۳۱۰۴۸پسر سلطان‌الدوله
ملک رحیم۱۰۵۸-؟۱۰۴۸۱۰۵۵پسر ابوکالیجار
قوام‌الدولهابوالفوارس
ابومنصور پولادستون

غزنویان (۹۶۳ تا ۱۱۸۷ میلادی)

 • ناصرالدین سبکتکین :از۳۶۷تا ۳۸۷ ه‍.ق
 • اسماعیل پسر سبکتکین:در ۳۸۷ چند ماه
 • سلطان محمود غزنوی (محمود بن سبکتکین): از ۳۸۷ تا ۴۲۱ه‍.ق
 • محمد پسر محمود: از ۴۲۱ تا ۴۲۲ه‍.ق
 • سلطان مسعود غزنوی (مسعود بن محمود): از ۴۲۲ تا ۴۳۲ ه‍.ق
 • مودود
 • مسعود دوم پسر مودود
 • علی پسر مسعود
 • عبدالرشید پسر محمود
 • طغرل غاصب
 • فرخزاد پسر مسعود
 • ابراهیم پسر مسعود
 • مسعود سوم پسر ابراهیم
 • شیرزاد پسر مسعود
 • ارسلانشاه پسر مسعود
 • بهرامشاه پسر مسعود
 • خسروشاه پسر بهرامشاه
 • خسرو ملک (آخرین امیر غزنوی در لاهور بود که به دست غوریان برافتاد)

سلجوقیان (۱۰۲۹ تا ۱۱۹۴ میلادی)

نام دیهیمینام اصلینگارهلقبزایش-مرگآغاز شاهیپایان شاهیخویشاوندییادداشت
سلجوقیان ۱۰۲۹–۱۱۹۴
۱طغرل یکممحمدرکن الدین، ابوطالب، بیگ، سلطان۹۹۵–۱۰۶۳۱۰۲۹۱۰۶۳پسر میکائیل پسر سلجوق
۲آلپ ارسلانمحمدعضدالدوله، عضدالدین، ابوشجاع، سلطان۱۰۳۹–۱۰۷۲۱۰۶۳۱۰۷۲پسر چغری بیگ داود برادر طغرل یکمبه دست سرباز اسیری کشته شد.
۳ملکشاه یکمحسن جلال الدوله، جلال الدین، ابوالفتح، سلطان۱۰۵۵–۱۰۹۲۱۰۷۲۱۰۹۲پسر آلپ ارسلانبه دست حشاشین کشته شد
۴محمودیکمناصرالدین، ابوالقاسم، سلطان۱۰۸۶–۱۰۹۴۱۰۹۲۱۰۹۴پسر ملکشاه یکم
۵برکیارقمحمدرکن الدین، ابوالمظفر، سلطان۱۰۸۰–۱۱۰۵۱۰۹۴۱۱۰۵پسر ملکشاه یکم
۶ملکشاه دوممعزالدین، ابوالفتح، سلطان۱۱۰۱ - ?۱۱۰۵۱۱۰۵پسر برکیارقبه دست محمدیکم خلع و نابینا شد
۷محمدیکمتپرغیاث الدین، ابوشجاع، سلطان۱۰۸۲–۱۱۱۸۱۱۰۵۱۱۱۸پسر ملکشاه یکم
۸سنجراحمدمعزالدین، ابوالحارث، سلطان۱۰۸۷–۱۱۵۷۱۰۹۷۱۱۵۷پسر ملکشاه یکم
۹محموددوممغیث الدین، سلطان۱۱۰۴–۱۱۳۱۱۱۱۸۱۱۳۱پسر محمدیکم
۱۰داودمغیث الدین، ابوالفتح، سلطان? - ۱۱۳۲۱۱۳۱۱۱۳۲پسر محموددوم
۱۱طغرل دومرکن الدین، ابوطالب، سلطان۱۱۰۹–۱۱۳۴۱۱۳۲۱۱۳۴پسر محمدیکم
۱۲مسعودغیاث الدین، ابوالفتح، سلطان۱۱۰۹–۱۱۵۲۱۱۳۴۱۱۵۲پسر محمدیکم
۱۳ملکشاه سوممغیث الدین، سلطان۱۱۲۸–۱۱۶۰۱۱۵۲۱۱۵۳پسر محموددوم
۱۴محمددومغیاث الدین، ابوشجاع، سلطان۱۱۲۸–۱۱۶۰۱۱۵۳۱۱۶۰پسر محموددوم
۱۵سلیمانشاهمعزالدین، ابوالحارث، سلطان۱۱۱۸–۱۱۶۲۱۱۶۰۱۱۶۱پسر محمدیکمخلع شد
۱۶ارسلانرکن الدین، سلطان۱۱۳۴–۱۱۷۶۱۱۶۱۱۱۷۶پسر طغرل دوم
۱۷طغرل سومرکن الدین، ابوطالب، سلطان? - ۱۱۹۴۱۱۷۶۱۱۹۴پسر ارسلانکشته شد.

خوارزمشاهیان (۱۱۵۳ تا ۱۲۳۱ میلادی)

نام دیهیمینام اصلینگارهلقبزایش-مرگآغاز شاهیپایان شاهیخویشاوندییادداشت
خوارزمشاهیان (۱۱۵۳–۱۲۳۱)
قطب‌الدین محمدپسر انوشتکین غرجه
علاءالدین اتسزابوالمظفر۱۰۹۷/۱۱۰۵–۱۱۵۶۱۱۵۳۱۱۵۶پسر قطب‌الدین محمد
ایل ارسلانابوالفتح۱۱۷۱-?۱۱۵۶۱۱۷۲پسر اتسز
جلال‌الدین سلطانشاه۱۱۹۳-پسر ایل ارسلان
علاءالدین تکش۱۲۰۰-?۱۱۷۲۱۲۰۰پسر ایل ارسلان
علاءالدین محمدابوالفتح ۱۲۲۰-?۱۲۰۰۱۲۲۰پسر تکش
جلال‌الدین منکبرنی۱۲۳۱-?۱۲۲۰۱۲۳۱پسر محمد

ایلخانان (۱۲۵۶ تا ۱۳۵۶ میلادی)

 
نقشه امپراطوری ایلخانان
نام دیهیمینام اصلینگارهلقبزایش-مرگآغاز شاهیپایان شاهیخویشاوندییادداشت
ایلخانان (۱۲۵۶–۱۳۵۷)
هولاکو ۱۲۱۷–۱۲۶۵۱۲۵۶۱۲۶۵پسر تولی‌خان
اباقاخان ۱۲۳۴–۱۲۸۲۱۲۶۵۱۲۸۲پسر هولاکو
سلطان احمد تکودار بن هولاکو ۱۲۸۴-؟۱۲۸۲۱۲۸۴پسر هولاکوکشته شد.
ارغون‌خان بن اباقا ۱۲۵۸–۱۲۹۱۱۲۸۴۱۲۹۱پسر اباقاخان
گیخاتون بن اباقا ۱۲۹۵-؟۱۲۹۱۱۲۹۵پسر اباقاخانبه دستور

بایدو خان

کشته شد.

بایدوخان بن طرغان ۱۲۹۵-؟۱۲۹۵۱۲۹۵به دست امیرنوروز

کشته شد.

غازان بن ارغونمحمود ۱۲۷۱–۱۳۰۴۱۲۹۵۱۳۰۴پسر ارغون‌خاناسلام آورد و نام اسلامی

محمود را برای

خود برگزید.

اولجایتو خدابنده بن ارغون ۱۲۸۰–۱۳۱۶۱۳۰۴۱۳۱۶پسر ارغون‌خان
ابوسعید بهادرخان بن اولجایتو ۱۳۰۵–۱۳۳۵۱۳۱۶۱۳۳۵پسر الجایتوپس از مرگ او دولت ایلخانان

فروپاشید و ایران تجزیه شد.

ارپاگاون۱۳۳۶-?۱۳۳۵۱۳۳۶
موسی خان۱۳۳۷-?۱۳۳۶۱۳۳۷
طغا تیمورخان۱۳۵۳-?۱۳۳۵۱۳۵۳
محمد خان۱۳۳۸-?۱۳۳۶۱۳۳۸
ساتی‌بیگ۱۳۰۰–۱۳۴۵۱۳۳۸۱۳۳۹دختر الجایتو
شاه جهان ایلخانی۱۳۳۹۱۳۴۰
سلیمان خان۱۳۳۹۱۳۴۵
انوشیروان عادل۱۳۴۴۱۳۵۶

دودمان‌های محلی (۱۳۳۷ تا ۱۵۹۵ میلادی)

سربداران (۱۳۳۷ تا ۱۳۸۱ میلادی)

جلایریان (۱۳۴۰ تا ۱۴۳۲ میلادی)

آل مظفر یا مظفریان (۱۳۱۴ تا ۱۳۹۳ میلادی)

 • مبارزالدین محمد (۵۹–۷۱۸ / ۵۸–۱۳۱۸)
 • شاه محمود (۷۶–۷۵۹ / ۷۴–۱۳۵۸)
 • عمادالدین احمد (۹۵–۷۸۶ / ۹۳–۱۳۸۴)
 • نصره الدین شاه یحیی (۹۵–۷۶۴ / ۹۳–۱۳۶۳)
 • شاه شجاع
 • زین العابدین بن شاه شجاع(۸۹–۷۸۶ / ۸۷–۱۳۸۴)
 • شاه منصور (۹۵–۷۹۰ / ۹۳–۱۳۸۸)

آل اینجو (۱۳۳۵ تا ۱۳۵۶ میلادی)

کیاییان (۱۳۸۹ تا ۱۵۹۵ میلادی)

 • سید امیر کیای مَلاطی، بنیانگذار حکومت خاندان کیاییان در گیلان. حکومت از (۷۶۳–۷۷۶) ق.
 • سید رضی کیا حکومت از (۷۲۹–۷۹۹) ق.
 • کارکیا سید محمد اول حکومت از (۸۲۹–۸۳۷) ق.
 • کارکیا ناصر کیا حکومت از (۸۳۷–۸۵۱) ق.
 • کارکیا سلطان محمد دوم حکومت از (: ۸۵۱–۸۸۳) ق.
 • کارکیا میرزاعلی

...

تیموریان (۱۳۷۰ تا ۱۵۰۶ میلادی)

#پادشاهزندگیسلطنتنسبت با پادشاه قبلی
تولد (خورشیدی)مرگ (خورشیدی)طول عمرتاجگذاری (خورشیدی)پایان (خورشیدی)مدت حکومت
۱تیمور لنگ۷۱۵۷۸۳۶۸ سال و ۹ ماه و ۲۶ روز۷۴۸۷۸۳۳۵ سالبنیانگذار حکومت
۲پیرمحمد جهانگیر۷۵۳۷۸۵۳۲ سال۷۸۳۷۸۵۲ سالنوهٔ تیمور، پسر غیاث‌الدین جهانگیر
۳میران‌شاه۷۴۷۷۸۷۴۰ سال۷۸۳۷۸۷۴ سالپسر تیمور
۴خلیل سلطان۷۶۳۷۹۰۲۷ سال۷۸۳۷۸۷۴ سالپسر میران‌شاه
۵شاهرخ۷۵۶۸۲۵۶۹ سال۷۸۳۸۲۵۴۲ سالپسر تیمور
۶الغ بیگ۷۷۳۸۲۸۵۵ سال۷۹۰۸۲۸۳۸ سالپسر شاهرخ
۷سلطان ابراهیم میرزا۷۷۳۸۱۴۴۱ سال۷۹۴۸۱۴۲۰ سالپسر شاهرخ
۸محمد پسر بای‌سنقر؟۸۳۰؟۸۲۶۸۳۰۴ سالنوهٔ شاهرخ، پسر بای‌سنقر
۹عبداللطیف میرزا۷۹۹۸۲۹۳۰ سال۸۲۸۸۲۹۱ سالپسر الغ بیگ
۱۰ابوالقاسم بابر۸۰۱۸۳۶۳۵ سال۸۲۸۸۳۶۸ سالنوهٔ شاهرخ، پسر بای‌سنقر
۱۱عبدالله میرزا۷۸۹–۷۹۰۸۳۰۴۰–۴۱ سال۸۲۹۸۳۰۱ سالپسر ابراهیم میرزا
۱۲ابوسعید میرزا۸۰۳۸۴۸۴۵ سالسمرقند:۸۳۰

هرات:۸۳۸

سمرقند:۸۴۸

هرات:۸۴۸

سمرقند:۱۸ سال

هرات:۱۰ سال

پسر نوهٔ تیمور
۱۳میرزا شاه محمود۸۲۵۸۳۹۱۴ سال۸۳۶۸۳۶چند هفتهپسر ابوالقاسم بابر
۱۴ابراهیم میرزا پسر علاءالدوله؟۸۳۸؟۸۳۶۸۳۸۲ سالپسر نوهٔ شاهرخ، پسر علاءالدوله میرزا پسر بای‌سنقر
۱۵یادگار محمد میرزا؟۸۴۹؟۸۴۸۸۴۹۱ سالپسر محمد پسر بای‌سنقر
۱۶حسین بایقرا۸۱۷۸۸۵۶۸ سال۸۴۸۸۸۵۳۷ سالنوهٔ نوهٔ تیمور

این سلسله به‌دست امرای شیبانی منقرض شد.

قراقویونلو (۱۳۷۸ تا ۱۴۶۹ میلادی)

 1. قرامحمد
 2. قره یوسف
 3. قرااسکندر
 4. جهانشاه
 5. حسن علی فرزند جهانشاه

آق قویونلو (۱۳۷۸ تا ۱۵۰۱ میلادی)

 1. قره عثمان
 2. حمزه
 3. نورالدین علی
 4. اوزون حسن
 5. سلطان خلیل
 6. یعقوب

صفویان (۱۵۰۲ تا ۱۷۲۲ میلادی)

 
نقشه شاهنشاهی صفوی
ردیفنامتصویرتولد/مرگسلطنتنسبت با سلفیادداشت
۱شاه اسماعیل یکم ۱۴۸۷–۱۵۲۴۱۵۰۲–۱۵۲۴-از ۱۴ سالگی تا ۳۸ سالگی به مدت ۲۴ سال حکومت کرد؛ جنگ چالدران یکی از وقایع مهم زمان اوست که با شکست ایرانیان به اتمام رسید.
۲شاه تهماسب یکم ۱۵۱۴–۱۵۷۶۱۵۲۵–۱۵۷۶پسردومین پادشاه صفوی که به مدت ۵۴ سال حکومت کرد، او پایتخت را از تبریز به قزوین انتقال داد.
۳شاه اسماعیل دوم ۱۵۳۷–۱۵۷۷۱۵۷۶–۱۵۷۷پسر
۴شاه محمد خدابنده۱۵۳۲–۱۵۹۶۱۵۷۷–۱۵۸۷برادرعزل شد.
۵شاه عباس بزرگ ۱۵۷۱–۱۶۲۹۱۵۸۷–۱۶۲۹پسرمشهورترین سلطان صفویکه پایتخت را از قزوین به اصفهان منتقل کرد. او از قدرت قزلباش‌ها کاست و نیروی شاهسون را تشکیل داد.
۶شاه صفی ۱۶۱۱–۱۶۴۲۱۶۲۹–۱۶۴۲نوه
۷شاه عباس دوم ۱۶۳۲–۱۶۶۶۱۶۴۲–۱۶۶۶پسر
۸شاه سلیمان ۱۶۴۵–۱۶۹۴۱۶۶۶–۱۶۹۴پسرنام او صفی میرزا بود و بار اول با نام شاه صفی تاج بر سرگذاشت و در دومین سال سلطنت خود با نام سلیمان تاجگذاری کرد.
۹شاه سلطان حسین ۱۶۶۸–۱۷۲۶۱۶۹۴–۱۷۲۲پسراو با شوروش افغان‌ها روبه رو شد و توسط محمود افغان عزل شد و سپس به دست اشرف افغان به قتل رسید.

هوتکیان (۱۷۲۲ تا ۱۷۲۹ میلادی)

ردیفنامتصویرتولد/مرگسلطنتنسبت با سلفیادداشت
۱محمود افغان ؟ - ۱۷۲۵۱۷۲۲–۱۷۲۵بنیانگذازاز سلطنت خلع شده و به دست اشرف افغان کشته شد
۲اشرف افغان؟ - ۱۷۲۹۱۷۲۵–۱۷۲۹پسر عموی محمود افغاندر هنگام فرار به دست سیستانیها کشته شد

صفویان (۱۷۲۹ تا ۱۷۳۵ میلادی)

ردیفنامسلطنتنسبت با سلفیادداشت
۱شاه تهماسب دوم۱۷۲۹–۱۷۳۲پسر شاه سلطان حسینتوسط نادر شاه از سطنت برکنار و کشته شد
۲شاه عباس سوم۱۷۳۲–۱۷۳۵پسر شاه تهماسب دومدر شش ماهگی توسط نادر شاه به سلطنت رسید و نادر شاه نایب السلطنه شد و در خردسالی توسط رضاقلی میرزا به قتل رسید

افشاریان (۱۷۳۵ تا ۱۷۵۰ میلادی)

 
نقشه شاهنشاهی افشاریه
ردیفنامتصویرتولد/مرگسلطنتنسبت با سلفیادداشت
۱نادر شاه ۱۶۸۸–۱۷۴۷۱۷۳۵–۱۷۴۷بنیانگذار دودمان افشاریانبه دست عادل‌شاه و سردارانش کشته شد
۲عادل‌شاه۱۷۲۳–۱۷۴۸۱۷۴۷–۱۷۴۸برادرزاده نادر شاهبه دست ابراهیم‌شاه کشته شد
۳ابراهیم‌شاه؟ - ۱۷۴۸۱۷۴۸–۱۷۴۸برادر عادل‌شاهبه دست شاهرخ‌میرزا کشته شد
۴شاهرخ‌میرزا۱۷۳۳–۱۷۹۶۱۷۴۸–۱۷۵۰نوه نادر شاهاز سال ۱۷۵۰ تا ۱۷۹۶ فقط حاکم خراسان بود تا اینکه به دستور آقامحمدخان قاجار کشته شد

زندیان (۱۷۵۰ تا ۱۷۹۴ میلادی)

 
نقشه شاهنشاهی زندیان
ردیفنامتصویرتولد/مرگسلطنتنسبت با سلفیادداشت
۱کریم‌خان زند ۱۷۰۷–۱۷۷۹۱۷۵۰–۱۷۷۹بنیانگذار دودمان زندیان
۲ابوالفتح‌خان زند؟ - ۱۷۷۹۱۷۷۹پسر کریم‌خان زند
۳محمدعلی‌خان زند؟ - ۱۷۷۹۱۷۷۹پسر کریم‌خان زندترور شد
۴صادق‌خان زند؟ - ۱۷۸۱۱۷۷۹–۱۷۸۱برادر کریم‌خان زند
۵علیمرادخان زند؟ - ۱۷۸۵۱۷۸۱–۱۷۸۵خواهرزاده کریم‌خان زند
۶جعفرخان زند؟ - ۱۷۸۹۱۷۸۵–۱۷۸۹پسر صادق‌خان زند
۷صیدمرادخان زند؟ - ۱۷۸۹۱۷۸۹پسر عموی علیمرادخان زند
۸لطفعلی‌خان زند ۱۷۶۹–۱۷۹۴۱۷۸۹–۱۷۹۴پسر جعفرخان زندبه دستور آقامحمدخان قاجار کشته شد

قاجاریان (۱۷۹۴ تا ۱۹۲۶ میلادی)

 
نقشه شاهنشاهی قاجار
ردیفنامتصویرتولد/مرگسلطنتطول دوره حکومتنسبت با سلفیادداشتاقدامات مهم
۱آغا محمدخان قاجار ۱۷۴۲–۱۷۹۷۱۷۹۴–۱۷۹۷۳ سال-کشته شدتاسیس سلسله قاجار- فتح تفلیس.
۲فتحعلی شاه ۱۸۳۴–۱۷۷۲۱۷۹۷–۱۸۳۴۳۷ سالبرادرزادهقتل ابراهیم خان کلانتر- دور اول جنگ‌های ایران و روس- عهدنامه گلستان- دور دوم جنگ‌های ایران و روس- عهدنامه ترکمانچای.
۳محمد شاه ۱۸۰۸–۱۸۴۸۱۸۳۴–۱۸۴۸۱۴ سالنوهقتل قائم مقام فراهانی- معاهده ارزنة الروم.
۴ناصرالدین شاه ۱۸۳۱–۱۸۹۶۱۸۴۸–۱۸۹۶۴۸ سالپسرکشته شدقتل امیرکبیر- معاهده پاریس- نهضت تنباکو.
۵مظفرالدین شاه ۱۸۵۳–۱۹۰۷۱۸۹۶–۱۹۰۷۱۱ سالپسرامتیاز دارسی- نهضت مشروطه.
۶محمدعلی شاه ۱۸۷۲–۱۹۲۵۱۹۰۷–۱۹۰۹۲ سالپسرعزل شدبه توپ بستن مجلس و استبداد صغیر.
۷احمدشاه ۱۸۹۸–۱۹۳۰۱۹۰۹–۱۹۲۶۱۷ سالپسرعزل شدقتل شیخ فضل‌الله نوری- جنگ جهانی اول- قحطی بزرگ- پایان سلسله(۱۳۰۴).
مجموع۱۷۹۴–۱۹۲۶۱۳۲ سال

پهلوی (۱۹۲۶ تا ۱۹۷۹ میلادی)

 
نقشه ایران در دورهٔ پهلوی (۱۳۰۵ تا ۱۳۵۶ خورشیدی)
ردیفنامتصویرتولد/مرگسلطنتطول دوره حکومتنسبت با سلفیادداشت
۱رضاشاه ۲۴ اسفند ۱۲۵۶ – ۴ مرداد ۱۳۲۳۴ اردیبهشت ۱۳۰۵ – ۲۴ شهریور ۱۳۲۰۱۵ سال-حملهٔ متفقین به ایران و استعفا و تبعید وی.
۲محمدرضاشاه ۴ آبان ۱۲۹۸ – ۵ مرداد ۱۳۵۹۲۵ شهریور ۱۳۲۰ – ۲۲ بهمن ۱۳۵۷۳۷ سالپسرپایان سلطنت پهلوی بدنبال انقلاب ۱۳۵۷در ایران رخ داد.
مجموع۱۳۰۴–۱۳۵۷۵۲ سال

جستارهای وابسته

یادداشت‌ها

 1. Cameron, 1936; Majidzadeh, 1991; Majidzadeh, 1997.
 2. جایگاه جغرافیایی اوان نامشخص است ولی بسیار محتمل است که در نزدیکی پشتکوه لرستان واقع بوده باشد. سه شاه نخست اوان بر میانرودان نیز فرمانروایی کرده‌اند.
 3. ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ Legrain, 1922; Cameron, 1936; The Cambridge History of Iran; Hinz, 1972; The Cambridge Ancient History; Majidzadeh, 1991; Majidzadeh, 1997; Vallat "Elam ...", 1998.
 4. ۴٫۰ ۴٫۱ Cameron, 1936.
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ Potts, 1999.
 6. Legrain, 1922; Cameron, 1936; D’yakonov, 1956; The Cambridge History of Iran; Hinz, 1972; The Cambridge Ancient History; Majidzadeh, 1991; Majidzadeh, 1997.
 7. ۷٫۰ ۷٫۱ Hinz, 1972.
 8. تصور می‌شود که سیماشکی در نزدیکی اصفهان کنونی قرار داشته‌است.
 9. Cameron, 1936; The Cambridge History of Iran; Hinz, 1972; The Cambridge Ancient History; Majidzadeh, 1991; Majidzadeh, 1997; Vallat "Elam ...", 1998.
 10. ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ Potts, 1999
 11. ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ ۱۱٫۲ ۱۱٫۳ Cameron, 1936; The Cambridge History of Iran; Hinz, 1972; The Cambridge Ancient History; Majidzadeh, 1991; Majidzadeh, 1997; Vallat, "Elam ...", 1998.
 12. ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ Vallat, "Elam ...", 1998.
 13. لفظ "روهوشاک" در زبان ایلامی به معنی "خواهرزاده" است ولی به احتمال زیاد اشاره به ازدواجی فامیلی بین خواهر و برادر دارد. نگاه کنید به: Vallat, "Elam ...", 1998.
 14. ۱۴٫۰ ۱۴٫۱ ۱۴٫۲ Vallat , François. Elam: The History of Elam.
 15. همچنین شاه بابل نیز بوده‌است
 16. Cameron, 1936; The Cambridge History of Iran; Hinz, 1972; The Cambridge Ancient History; Majidzadeh, 1991; Vallat, 1995; Majidzadeh, 1997; Vallat, "Elam ...", 1998; Reade, 2000; Henkelman, 2003; Tavernier, 2004.

کتابشناسی

بایگانی‌شده در ۱۰ ژوئن ۲۰۱۳ توسط Wayback Machine

Madelung, Wilferd (1978). "Ḳarmaṭī". In van Donzel, E.; Lewis, B.; Pellat, Ch. & Bosworth, C. E. (eds.). The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Volume IV: Iran–Kha. Leiden: E. J. Brill. pp. 660–665. OCLC 758278456

This article uses material from the Wikipedia فارسی article دودمان‌های ایران, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). محتوا تحت CC BY-SA 3.0 در دسترس است مگر خلافش ذکر شده باشد. Images, videos and audio are available under their respective licenses.
#Wikipedia® is a registered trademark of the Wiki Foundation, Inc. Wiki (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wiki Foundation.

🔥 Trending searches on Wiki فارسی:

صفحهٔ اصلیتظاهرات ۱۵ خردادزلاتان ابراهیموویچسید روح‌الله خمینیسید علی خامنه‌ایکریم بنزمامنصوره سگوندلیونل مسیروش‌های آمیزش جنسیبخارست (فیلم)ناهید کیانیایرانهوش مصنوعیسید احمد خمینیآمیزش جنسیکریستیانو رونالدوآمیزش جنسی بدون دخولخبر (شهر)انگشت کردنفسیل (فیلم ۱۳۹۹)محمدرضا پهلویآمیزش جنسی دهانیواژنخدیجه ثقفیسید مصطفی خمینیاحمد جنتیورزش سهآلت مردیرانیا عبداللهسید مصطفی میرسلیمسید حسن خمینیمقعدلیسیجواهری در قصرعبدالله دوممهین قدیریزمانه (مجموعه تلویزیونی)طلاخونقضیب‌لیسیباشگاه فوتبال پرسپولیسبیتا سحرخیزفینال لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۳فرج‌لیسیناصرالدین‌شاهاردنرضاشاهافغانستانآمیزش جنسی مقعدیخودارضاییآدولف هیتلرابلق (فیلم)سید حسین خمینیجنگ ایران و عراقبرانگیختگی جنسیآنتونیو مانیکونهمرگ و تشییع سید روح‌الله خمینیرهایم کن (مجموعه نمایش خانگی)انزالابن سیناهایدهکیمیا علیزادهشادمهر عقیلیروش‌های خودکشیمحمد بروجردیآمیزش جنسی در انسانلیگ قهرمانان آسیا ۲۴–۲۰۲۳مهدی طارمیبرف بی‌صدا می‌باردمهستیال‌جی‌بی‌تیطالبانجنگ جهانی دومیحیی گل‌محمدیباشگاه فوتبال رئال مادریددودمان‌های ایرانفاعل، مفعول و دوطرفهمهدی فخیم‌زاده🡆 More