ދިވެހި ވިކިޕީޑިޔާ އަށް މަރުޙަބާ!
މިއެކުމާފާނަކީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް މިނިވަންކަމާ އެކު އުނިއިތުރު ގެނެވޭނެ އެކުމާފާނެކެވެ.
މިހާތަނަށް ދިވެހިބަހުން ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ މަޒްމޫނުގެ ޢަދަދަކީ 3,018 އެވެ.ވިކިޕީޑިޔާގެ ޚުލާޞާ · ސުވާލުތައް · އެހީ · ފިހުރިސްތު . ގިސްމުތައް · ހޮވާލެވިފައިވާ މަޒުމޫނުތައް · ހުރިހާ މަޒުމޫނުތައް · ދެނެވަޑައިގަންނަވަމުތޯ؟؟ · އިތުރު ޚަބަރު

މިއަދަށް ހޮވާލެވިފައިވާ ތަޞްވީރު

ފަންވަތް:Featured picture/2022-06-27

ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ޖޫން މަސް

އަދި އިތުރަށް...

ޖޫން މަހަށް ހޮވާލެވިފައިވާ މަޒްމޫނު

ފަންވަތް:Featured article/2022-06


ދެނެވަޑައިގަންނަވަމުތޯ؟؟؟

ފަންވަތް:Did you know/2022-06އެންމެފަހުގެ ޚަބަރުތަކާއި އޭގެ ތަފްސީލް ވިދާޅުވުމަށް މިހާރު . ވަގުތު . ޕީ.އެސް.އެމް . އަވަސް . ސަން . މިއަދު . ޖަޒީރާ. ރާއްޖެ އަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ.


We Welcome All Non-Dhivehi Speakers, As Equally As The Speakers Of Dhivehi Language

For non-Dhivehi/Mahl-speakers: If you have any comments or questions, you can leave a message in English, Hindi or Urdu HERE. See also Wikimedia Embassy and Local Divehi/Mahl Embassy. If you are interested in learning Divehi/Mahl language, see How to read Thaana script and Say it in Mahlއައު މަޒުމޫނެއް ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ސުރުޚީ ލިޔުއްވާ!


އެހެނިހެން ބަސްބަހުން ވިކިޕީޑިޔާ

ވިކިޕީޑިއާ ގާއިމުކުރެވުނީ 2001 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ދިވެހި ވިކިޕީޑިއާގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުނީ 2004 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ތަފާތު ބަސްބަހުން މަޒުމޫނު ވިދާޅުވެ، އެ މަޒުމޫނުތަކަށް މަޢުލޫމާތު އިތުރުކޮށް ދެއްވިދާނެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ އެހެންބަސްބަހުން ލިޔުއްވާފައިވާ މަޒުމޫނުތައް ވިދާޅުވެ ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާ ކޮށް މިވިކިޕީޑިއާ ގައި ޝާއިއު ވެސް ކުރެއްވިދާނެއެވެ.

އިނގިރޭސި ވިކިޕީޑިއާގައި މިހާތަނަށް 1,000,000 އަށް ވުރެ ގިނަ މަޢްލޫމާތު ހިމެނޭ މަޒްމޫނު އެކުލެވިފައިވެއެވެ.


Complete list ·Multilingual coordination ·Start a Wikipedia in another language


ވިކިޕީޑިޔާގެ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތައް

ވީކިޕީޑިއާގެ އަޚަވީ މަޝްރޫޢުތައް

ވީކިޕީޑިއާ އަކީ ލާވިޔަފާރީ މުއައްސަސާއެއް ކަމުގައިވާ، ވީކިމީޑިއާ ފައުންޑޭޝަން އިން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މިނިވަން އަދި ޢާއްމު އެކުމާފާނެކެވެ. ވީކިމީޑިއާ ފައުންޑޭޝަނުން ދުނިޔޭގެ ތަފާތު އެކި ބަސްބަހުން ލާވިޔަފާރީ ޢުޞޫލުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ އެތައް މަޝްރޫޢެއް ހިންގަމުންދެއެވެ.

Language

🔥 Top trends keywords ދިވެހިބަސް Wiki:

މައި ޞަފްޙާޚާއްސަ:މަގޭ ވާހަކައީރާންGDBޚާއްސަ:ހޯއްދަވާވިކިޕީޑިއާ:އައުބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާދިވެހިރާއްޖެ1989ވިކިޕީޑިއާ:ޢާންމު ހޮޅުއަށި2007އިންޑިޔާ2014200420032001ދިވެހި20122002ވިކިޕީޑިޔާ2008އިނގިރޭސި2011އިންސާނީ ތަރައްޤީގެ ފަށުން ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓު2006ޚާއްސަ:އެންމެ ފަހުގެ ބަދަލުތައްކެނެޑާ2009ފަޚުރުވެރި ދިވެހިބަސް2005ސީނުކަރަޤިސްމު:User languages20132010ސޫދާންޖުލައިބާބަޑޮސްޖެނުއަރީޤިސްމު:User jaކަރްނާޓަކާއަނބުކޮޅުވުންނަމާދުފަންވަތް:Stub2000Republic of China (1912–1949)އަރިމަތީ ދަތްމެއި 4ބާޑީގޭ މުޙައްމަދު އަޙުމަދުދީދީމާލެއައްނަބީލާ އާމިނަތު ދީދީމެލޭޝިޔާފެބްރުއަރީ 15ރަތަފަންދޫ (ގދ. އަތޮޅު)އެޕްރީލް 14ޖޫން 7ނޯވޭSay it in Mahlއޮޅުދޫކަރައިސްޕެއިންމެމްބަރުގެ ވާހަކަ:ޙުސައިންFun with Dick and Jane (2005 film)ޖުލައި 3މުސިންބީހިޕޯޕޮޓަމަސްމަނަދޫ ކާސިންހާޖީHow to read Thaana scriptފައިލު:Great Seal of the United States (obverse).svgޢަރަބިއެދުރު އުމަރު މާފަތް ކަލޭގެފާނުޕާކިސްތާންމެމްބަރު:Allosaeedމެއި 11ވިކިޕީޑިއާ:Protected pageޖުލައި 22މައުރިބުޖެނުއަރީ 31ރޫސީވިލާތުގެ ނިޝާން🡆 More