ދިވެހި ވިކިޕީޑިޔާ އަށް މަރުޙަބާ!
މިއެކުމާފާނަކީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް މިނިވަންކަމާ އެކު އުނިއިތުރު ގެނެވޭނެ އެކުމާފާނެކެވެ.
މިހާތަނަށް ދިވެހިބަހުން ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ މަޒްމޫނުގެ ޢަދަދަކީ 3,018 އެވެ.ވިކިޕީޑިޔާގެ ޚުލާޞާ · ސުވާލުތައް · އެހީ · ފިހުރިސްތު . ގިސްމުތައް · ހޮވާލެވިފައިވާ މަޒުމޫނުތައް · ހުރިހާ މަޒުމޫނުތައް · ދެނެވަޑައިގަންނަވަމުތޯ؟؟ · އިތުރު ޚަބަރު

މިއަދަށް ހޮވާލެވިފައިވާ ތަޞްވީރު

ފަންވަތް:Featured picture/2022-06-27

ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ޖޫން މަސް

އަދި އިތުރަށް...

ޖޫން މަހަށް ހޮވާލެވިފައިވާ މަޒްމޫނު

ފަންވަތް:Featured article/2022-06


ދެނެވަޑައިގަންނަވަމުތޯ؟؟؟

ފަންވަތް:Did you know/2022-06އެންމެފަހުގެ ޚަބަރުތަކާއި އޭގެ ތަފްސީލް ވިދާޅުވުމަށް މިހާރު . ވަގުތު . ޕީ.އެސް.އެމް . އަވަސް . ސަން . މިއަދު . ޖަޒީރާ. ރާއްޖެ އަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ.


We Welcome All Non-Dhivehi Speakers, As Equally As The Speakers Of Dhivehi Language

For non-Dhivehi/Mahl-speakers: If you have any comments or questions, you can leave a message in English, Hindi or Urdu HERE. See also Wikimedia Embassy and Local Divehi/Mahl Embassy. If you are interested in learning Divehi/Mahl language, see How to read Thaana script and Say it in Mahlއައު މަޒުމޫނެއް ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ސުރުޚީ ލިޔުއްވާ!


އެހެނިހެން ބަސްބަހުން ވިކިޕީޑިޔާ

ވިކިޕީޑިއާ ގާއިމުކުރެވުނީ 2001 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ދިވެހި ވިކިޕީޑިއާގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުނީ 2004 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ތަފާތު ބަސްބަހުން މަޒުމޫނު ވިދާޅުވެ، އެ މަޒުމޫނުތަކަށް މަޢުލޫމާތު އިތުރުކޮށް ދެއްވިދާނެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ އެހެންބަސްބަހުން ލިޔުއްވާފައިވާ މަޒުމޫނުތައް ވިދާޅުވެ ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާ ކޮށް މިވިކިޕީޑިއާ ގައި ޝާއިއު ވެސް ކުރެއްވިދާނެއެވެ.

އިނގިރޭސި ވިކިޕީޑިއާގައި މިހާތަނަށް 1,000,000 އަށް ވުރެ ގިނަ މަޢްލޫމާތު ހިމެނޭ މަޒްމޫނު އެކުލެވިފައިވެއެވެ.


Complete list ·Multilingual coordination ·Start a Wikipedia in another language


ވިކިޕީޑިޔާގެ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތައް

ވީކިޕީޑިއާގެ އަޚަވީ މަޝްރޫޢުތައް

ވީކިޕީޑިއާ އަކީ ލާވިޔަފާރީ މުއައްސަސާއެއް ކަމުގައިވާ، ވީކިމީޑިއާ ފައުންޑޭޝަން އިން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މިނިވަން އަދި ޢާއްމު އެކުމާފާނެކެވެ. ވީކިމީޑިއާ ފައުންޑޭޝަނުން ދުނިޔޭގެ ތަފާތު އެކި ބަސްބަހުން ލާވިޔަފާރީ ޢުޞޫލުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ އެތައް މަޝްރޫޢެއް ހިންގަމުންދެއެވެ.

Language

🔥 Top trends keywords ދިވެހިބަސް Wiki:

މައި ޞަފްޙާޚާއްސަ:މަގޭ ވާހަކައީރާންBGވިކިޕީޑިއާ:އައުބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާވިކިޕީޑިއާ:ޢާންމު ހޮޅުއަށިDދިވެހިރާއްޖެ20081989200020072005ވިކިޕީޑިޔާޚާއްސަ:ހޯއްދަވާދިވެހި20032010ލޭ2004ނަމާދު2009200620142012މޯލްޓާ2011އަލްބޭނިއާ2002ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން (ތިންވަނަ)ފައިލު:Art.jpgއިނގިރޭސިނެރު:Scienceތޫނިސްއެންގޯލާދާނެސްނާމާނެރު:ސައިންސްއިންޑިޔާހުޅުތައް ދުޅަވުންބައިނަލްއަޤްވާމީ އަޑުބިނާގެ އަލިފުބާވިކިޕީޑިއާ:News2001ނެރު:Technologyގޫގްލްވިކިޕީޑިއާ:Protected pageއޯބަތް.mvFun with Dick and Jane (2005 film)މާރޗް 12ޓޮމް އެންޑް ޖެރީ2013ވިކިޕީޑިއާ:އައުބޭފުޅުންނަށް މަރުހަބާ!ގޫގުލް ޓްރާންސްލޭޓްއަބޫބަކުރުގެފާނުބެންގާލީއިސްލާމް ދީންޖޫން 23ނެރު:Historyވިކިޕީޑިއާ:Aboutވިކިޕީޑިއާ:Questionsލޭގެ ރަތް ސެލްHow to read Thaana scriptއިސްރާއީލުސައްޔިދު ކިލެގެފާނުއިސްލާމްމެއި 25އިސްލާމް ދީނުގައި ކައިވެނިފަތިރޮނޑު އާއިލާ (މަސް)ޱަވިޔަނިކަރަންފޫއަލްއަމީރު އިބްރާހީމް ޢަލީ ދީދީޖެނުއަރީ 30ޖޫން 5ޖެނުއަރީ 5ފޭސްބުކްDid You Know Archivesއޮކްޓޫބަރު 2ލޭމައްޗަށްދިއުން🡆 More