Peeth në Adhande yic

Peeth de Adhande në Adhande yic, peeth ka maŋu aye nyic ke nɔŋ alueŋ ke peeth/kuɛ̈n yïkï keek nyääŋ/waan tɔ̈, ka mukkɛ̈ keek në ke yiäc, ye nɔŋ riɛɛr ë peeth ben kërac ya luɔ̈i raan de aterde.

Peeth de Adhande në Adhande yic, peeth ka maŋu aye nyic ke nɔŋ alueŋ ke peeth/kuɛ̈n yïkï keek nyääŋ/waan tɔ̈, ka mukkɛ̈ keek në ke yiäc, ye nɔŋ riɛɛr ë peeth ben kërac ya luɔ̈i raan de aterde.

Mëcau ë raan cï riɛ̈th në apeeth alëu bë nyic ke raan pïïrë ke kaar kennë raan cï thou, ka cïï kaar kennë apeeth. Maŋu aye nyic në këcïcaal në dhiëëth në cäl ë wun ka man, agut cï meth në cäl ë wun ke wä ku man ke nya. Yennëkë, na cï moc yök/nyic ke nɔŋ aluëŋ ke peeth/kuɛ̈n, ke yen ayïnya cäl de kuɛɛrë, wun, ka wät, wänmɛ, aëlɔgut.

Apeth/dukuɛ̈ɛ̈n aa nɔŋcie röth yiɛ̈c riɛɛrden de peeth tɔ eknnë keek, agut bcï të ïk ïkeek kɔc kuän, kɔc cïï kör bïk keek luɔ iɛ̈ɛ̈c k Yen anɔŋ kajuiëc ke tïït yïkï keek gël në peeth bïk röth cie ye looi në kööl thok.

Na cï kë kën rɔt kan looi rɔt looi, kë de piäl de guɔ̈p, tënɔŋ raan, ku tënɔŋ Adhande ke keek aa lëu bë keek gäk kuɛ̈n/peeth, agut kɔc cie Adhande, agut cï mïth ke Adhande aa lëu bë keek gäk peeth ë “piäl ë guɔ̈p”.

Na cɔk peeth yaa kë ye tɔ̈ në guɔ̈pic, ke luɔɔi de ee kë de tïït. Luɔɔi de tïït ë maŋu ee tiɛ̈p de peeth. Ee yïnlɛ, ku Ka cie ya nyindhia, jääl në guɔ̈p de apeethic wäkɔ̈u, të niin, ku le dhuk tënɔŋ guɔ̈p në apeeth. Ku na ciɛth, ke kee rueer në ɣɛɛr, ɣeer wën lëu bë tïŋ në raan ëbɛ̈n në thɛɛ ke wäkɔ̈u. Yen ëya, në akɔ̈lic, ke yen aye tïŋ në nɔŋ nyiɛc gäm, Orakol (Oracle) ee dhöl yennë yen nyuɔɔth të yennë dïïu apeeth, ku të cennë yen nyic/ dom në akuma ka të yen kan nyuɔɔth ɣɔn ku jɔl ya dhöl ben yen ŋëny bɛ̈ɛ̈r/dhuknhom.

This article uses material from the Wikipedia Thuɔŋjäŋ article Peeth në Adhande yic, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). Këtöökaŋ atɔ̈ɔ̈ CC BY-SA 3.0 thïn të këc ye waaric Images, videos and audio are available under their respective licenses.
#Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. Wiki (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.

/** SHOW / HIDE SECTION**/function mfTempOpenSection(getID) {var x = document.getElementById("mf-section-"+getID); if (x.style.display === "none") { x.style.display = ""; } else { x.style.display = "none"; }}