Krïthmath

Krïthmath ayee aköllajik de Kërëthänuɔɔi yenëke dhiënh de Yecu gäm athɛɛk thïn, ku atɔ̈ ke yee aköllajik në cieŋ de kɔc cie Kërëthanooi yiic ayɛ.

Krïthmath (ku wɛ̈teyic ayee “Aköl de yanh de Yecu”) ayee aköllajik de Kërëthänuɔɔi yenëke dhiënh de Yecu (raan yee Kërëthanooi gam ke yee Manh de Nhialic) gäm athɛɛk thïn, ku atɔ̈ ke yee aköllajik në cieŋ de kɔc cie Kërëthanooi yiic ayɛ.

Christmas Light.jpg

Aköl de Krïthmath ayee yanh yee cam në pɛinïn 25 Penëthiɛ̈ɛ̈rkurou. Yen ayee tök në kɛm ke nïn thiekiic arët tënë Kërëthanooi, yen ku Aköljönrɔtëbɛ̈ny - aköl yënë yanh de thou ku jönërɔt de Yecu cam thïn. Alawɛ̈ɛ̈r de ruɔ̈ɔ̈n thok, yenëke Krïthmath tiit thïn ayee cɔɔl Tiëëtëbɛ̈n, ku ayee rɔt jɔɔk në Akölënhialic buɔth aköölkadhorou kaŋuan në Krïthmath nhom. Alawɛ̈ɛ̈r de Krïthmath ayee thök në pɛinïn 6 Penëtök, tëdɛ̈ kayee nïn thiäärkurou në Krïthmath cök, ku yen ee akölë yenë Yanh de Nyuuthërɔt theek thïn.

Yanh de Krïthmath ayee cam në pinynom ëbɛ̈n keye aköllajik de duɔ̈ɔ̈r, ku yen ee alauëër yee Kërëthanooi ku kɔc cie Kërëthanooi ayɛ yai cam thïn. Tën yenë yee luɔi thïn acie thöŋ kaamë pamac tök ke pamac dɛ̈, lakin käk yee dac tɔ̈ thïn aluööt aa yee cäm, gäm de miɔ̈c ke yɔ̈rthiingäär, miɛt de luaŋënhialic ku ɣänëmɛ̈t yenëke diɛt ke Krïthmath ket thïn. Thänta Klɔ̈th ayee looi në bɛ̈ɛ̈i juëëc ke pinynhom yiic.

Krïthmath ayee bɛ̈n në rutic, në abaŋë parut de pinynhom, ayee alauɛ̈ɛ̈r yenëke yɛth juëëc thɛɛr theek thïn. Käk kɔ̈k yee ke looi në Krïthmathic, aa kathɛɛr tënë Krïthmath, ku kɔ̈k aake bɔ̈ në ciɛɛŋ kɔ̈k yiic, cie Kërëthanooi, tëmënë Yuul. Kën yee dac tääutueŋë Krïthmathic, në runkɛ̈, ayee gɛm de miɛc. Alawɛ̈ɛ̈r de ruɔ̈ɔ̈n thok, yee ɣänëɣɔ̈c ɣɛɛc thïn në miɛc, mïïth, yɔ̈rthiingäär, ku miuth, ayee rɔt jɔɔkë pɛi tök në Krïthmath nhom.

This article uses material from the Wikipedia Thuɔŋjäŋ article Krïthmath, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). Këtöökaŋ atɔ̈ɔ̈ CC BY-SA 3.0 thïn të këc ye waaric Images, videos and audio are available under their respective licenses.
#Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. Wiki (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.

In other languages:

/** SHOW / HIDE SECTION**/function mfTempOpenSection(getID) {var x = document.getElementById("mf-section-"+getID); if (x.style.display === "none") { x.style.display = ""; } else { x.style.display = "none"; }}