Gäärthɛɛr de Timbuktu

Gäärthɛɛr de Timbuktu ayeke rin ke käjuëc ë wëlthɛɛr riliic cï keek gɔ̈ɔ̈r thɛɛr, ku acï keek tɔ̈ɔ̈u tëden ë röt, në kë cït ruɔ̈nbot paan ë Timbuktu ë Mali.

Gäärthɛɛr de Timbuktu ayeke rin ke käjuëc ë wëlthɛɛr riliic cï keek gɔ̈ɔ̈r thɛɛr, ku acï keek tɔ̈ɔ̈u tëden ë röt, në kë cït ruɔ̈nbot paan ë Timbuktu ë Mali. Ku ka cï keek kuɔ̈ɔ̈tic ë gäärthɛɛr adekï yiic gäärde tëëtdhuëŋ, ku wal, ku ŋiëcwël, ku piööcŋickäŋ, ku athör juëc ke Kuran cie lëu ë ɣɔ̈ɔ̈c. Ku kuën de gäärthɛɛr cï ke määtiic kuënden acï thɔ̈ɔ̈ŋ abï ɣet 700,000.

Timbuktu-manuscripts-astronomy-mathematics.jpg

Ku gäärthɛɛr acï keek gɔ̈ɔ̈r në thoŋ de Arap ku thook kɔ̈k ke baai cïtman de thoŋ Thoŋɣaai ku thoŋde Tamacek, ku run ë gɛ̈ɛ̈rë ku gäärthɛɛr aye dhuɔ̈k ë kaam de thök de runbuɔt 13 ku göl de runbuot 20 (yen aye ɣɔn ye Mali Paandïït de Yithlam ku piööcthɛɛr ë Parantha Thudän aye dhuɔ̈k piny). Ku käken ye keek gɔ̈ɔ̈r, aake ye käkë luɔi koor ku gäär thöncekiic. Ku gäärthɛɛrden aaye kek gäm kuat de dhiën ë Timbuktu, ku käjuëc aake niɔp në gäär. Ku käjuëc në gäärthɛɛric akënë keek kueen, ku akënë keek cɔ̈k piny, ku kuënden ëbɛ̈n acïn raan ŋic keek, aye keek jɔ thɔ̈ɔ̈ŋ tɛi.

Ku tëcït 160 ke gäärthɛɛr acï keek kuany në ɣönëkuën de Mama Ɣaidara në Timbuktu, ku gäärthɛɛr cï kuany në ɣönëkuën de Amet Baba acï keek tääu në makuënic në luɔi de gäärthɛɛr de Timbuktu në ruɔ̈n 2000, ku në thök de piööc de thoŋ de Arap, paan ë Mali në miiric de Parantha, ku lööŋ ke aruömpiny, nhiëër de gäärthɛɛr acï dhuk piny paan de Timbuktu në run tɔ̈u ë ciɛɛlic, ku käjuëc acï ke ɣaac.

Acï athör cɔl timë gɔ̈ɔ̈r an, Yimam acï gäärthɛɛr kaŋuan tök aa ɣɔɔc në dolar ka 50. Në pen ë thiɛ̈ɛ̈r në ruɔ̈n 2008, ɣön tök cï pïïu boor, go 700 në gäärthɛɛr riɔ̈ɔ̈k.

This article uses material from the Wikipedia Thuɔŋjäŋ article Gäärthɛɛr de Timbuktu, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). Këtöökaŋ atɔ̈ɔ̈ CC BY-SA 3.0 thïn të këc ye waaric Images, videos and audio are available under their respective licenses.
#Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. Wiki (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.

/** SHOW / HIDE SECTION**/function mfTempOpenSection(getID) {var x = document.getElementById("mf-section-"+getID); if (x.style.display === "none") { x.style.display = ""; } else { x.style.display = "none"; }}