Tabang:VisualEditor/Giya sa paggamit

From Wikipedia, the free encyclopedia

Plantilya:VisualEditor Portal

Pag-abri sa VisualEditor


Para sa pag-usab sa usa ka panid gamit ang VisualEditor, i-klik ang "Usba" na tab sa taas sa panid.

Usahay madugayan ang pag-abri ug pila ka segundo, labi na kung taas kaayo ang panid.

Ang pag-klik sa "Usba ang wikitext" na tab kay mu-abri sa daan na wikitext source editor.


Puwede pud nimong abrihan ang VisualEditor gamit sa pag-klik sa sumpay na "usba" na makita sa kada seksyon.

Kung imong ipatumoy ang imong cursor sa usa ka heading, mahimong mupalapad ang sumpay para puwede nimong abrihan ang daan na wikitext source editor gamit ang "usba ang wikitext" na sumpay.


Pagsugod: ang toolbar sa VisualEditor


Ang toolbar sa VisualEditor
Mugawas sa itaas sa iskrin ang toolbar sa VisualEditor sa pagsugod nimo sa pag-usab gamit ang VisualEditor. Kauban niini ang pipila ka pamilyar na mga icons.

VisualEditor - Toolbar - Undo-redo.png
Pagtangkas ug pag-otro sa imong mga kausaban.

Ang mga headings na pull-down menu: sa pamaagi niini puwede nimo nga ilisan ang lebel sa header sa mga nakasulat. "Heading" ang nabatasan na mga seksyon headings.

Paghan-ay: Ang "B" kay para sa pag-bold sa nakasulat, ug ang "I" kay para sa pag-italics sa nakasulat. Ang kadena na icon kay ang galamiton sa pagsumpay. Ang pinakaulahi na icon ("Remove") kay para sa pagtangtang sa unsa man na paghan-ay ang kamulong nakabutang sa napili na nakasulat.

VisualEditor - Toolbar - Lists and indentation.png
Mga listahan ug indentasyon: Ang una nga duha ka mga icons kay para sa paghimo nimo ug ginumerohan o gi-bullet na mga listahan. Samtang ang pinakaulahi na duha ka mga icons kay para sa pagdugang o pagkunhod sa lebel sa indentasyon sa nakasulat.

VisualEditor - Toolbar - Media, references, transclusions.png
Mga medya, reperensya, ug transklusyon: Ang kada usa sa mga icons kay muabri ug tig-usa ka dayalogo. Mao ni ang:

Ang icon na "Images and media" (usa ka hulagway sa mga bukid) kay muabri sa dayalogo para sa pag-usab sa mga hulagway ug uban pang medya.

Ang icon na "⧼visualeditor-dialogbutton-reference-tooltip⧽" (usa ka bookmark) kay muabri sa dayalogo para sa pag-usab sa mga reperensya.

Ang icon na "⧼visualeditor-dialogbutton-referencelist-tooltip⧽" (tulo ka libro) kay muabri sa dayalogo para makita ang mga reperensya.

Ang icon na "⧼visualeditor-dialogbutton-transclusion-tooltip⧽" (usa ka parte sa puzzle) kay para sa pag-usab sa mga plantilya.


Sa pagkakaron, ang Options kay nagatugot kanimo na i-usab ang mga kategorya ug i-lista ang mga sumpay na pang-lengguwahe.

Pagkanselar o pag-save sa imong mga kausaban.


Pag-save sa mga kausaban


Pagkahuman nimo ug pag-usab, i-klik ang berde na "⧼Visualeditor-toolbar-savedialog⧽" na butones sa toolbar. Kung wala kay nausab, dili ni puwedeng ma-klik.

Kung imong tuplokon ang berde na "⧼Visualeditor-toolbar-savedialog⧽" na butones, muabri kini ug usa ka gamay na dayalogo. Dinhi puwede kang mubutang ug mubo na kasumahan sa imong mga giusab, markahan ang imong mga kausaban na menor lang, ug mupili kung gusto ba nimong subayon ang uban pang mga umaabot na dugang na kausaban sa panid.

Ang numero kay nagpaila sa espasyo na nahibilin sa imong kasumahan sa imong mga kausaban. Puwede pud nimong subayon ang imong mga kausaban para masiguro nimo na sakto ang tanan ayha nimo ning i-save.

VisualEditor.save.png


Pag-usab sa mga sumpay.


Puwedeng idugang ang mga sumpay gamit ang icon sa kadena sa toolbar, o gamit ang shortcut na Plantilya:Key press (o Plantilya:Key press sa Mac).

Kung imong pilion ang nakasulat o ibutang ang imong cursor sa usa ka palabra, puwede nimong himoong sumpay ang napili sa pagtuplok sa "Link" na butones.


Butones man o shortcut, usa ka dayalogo ang muabri kung asa puwede nimong i-tayp ang sumpay. Musulay ang VisualEditor na tabangan ka sa mga internal na mga sumpay (sumpay padulong sa ubang mga panid sa Wikipedia) sa pamaagi sa pagpangita niini ug mga pupuwede nimong gipasabot sa pagsugod nimo ug tayp.

Kung nakabutang o nakapili na ka ug sumpay, puwede kang mutuplok sa Plantilya:Key press, mu-klik sa gawas sa kahon, o mutuplok sa icon para sa pangsirado (<). Makita na dayon nimo ang sumpay sa panid sa VisualEditor, pero ayha ra ni ma-save kung imo na pung i-save ang tanan nimong kausaban sa panid.


Pareho ra gihapon ang pamaagi sa pagsumpay sa usa ka web page sa gawas sa Wikipeda, i-tayp lang ang sumpay sa dayalogo na mugawas ug madugang na kini isip external na sumpay.

Para sa pag-usab o pagtangtang sa usa ka sumpay, i-klik ang sumpay sa nakasulat, pagkahuman i-klik pud ang icon sa kadena na mugawas duol niini. Puwede pud nimong i-klik ang icon sa kadena sa toolbar o gamiton ang keyboard shortcut na Plantilya:Key press samtang nakapili pa ka sa sumpay.

Puwede na dayon nimong usbon ang padulngan sa sumpay, o tangtangon ang sumpay gamit sa pagtuplok sa icon sa pagtangtang (basurahan) sa tuong suok sa ibabaw sa dayalogo.


Pag-usab sa mga hulagway ug uban pang medya

Para sa pagdugang ug bag-o na hulagway (o ubang pang medya) sa panid, i-klik ang icon para sa medya sa toolbar (usa ka hulagway sa mga bukid).

Ang pag-klik sa icon para sa medya kay muabri ug dayalogo na awtomatikong mangita sa Wikimedia Commons para sa mga payl na may kalabot sa panid na imong ginausab.

Puwede kang mangita ug laing mga payl gamit sa pag-ilis sa nakasulat sa search box sa dayalogo.

Pag-klik dayon sa usa ka thumbnail para pili-on kini na payl.


Dihang nabutang na kini, mabiling nakapili pa gihapon ang hulagway (asul kini sa panan-aw). Puwede nimong usabon ang kadak-on gamit ang mga hawiranan sa mga kilid niini, ug guyoron ni sa kung aha nimo ni gusto ibutang.

I-klik ang icon para sa medya na mugawas sa hulagway, o sa toolbar, para sa pagdugang ug kapsiyon.


Ang dayalogo para sa medya kay mutugot kanimong mudugang (ug muusab) sa usa ka kapsiyon. Puwedeng naay paghan-ay o mga sumpay sa kapsiyon.

Kung nahuman na ka, i-klik ang "Apply changes" para isirado ang dayalogo ug mubalik sa page editor.
VisualEditor - Apply changes.png


Pag-usab sa mga reperensya


Pag-usab sa mga reperensya na kamulong ginagamit


Para sa pag-usab sa usa ka reperensya na kamulong ginagamit, i-klik kini gikan sa mga nakasulat, ug i-klik ang icon para sa reperensya (usa ka bookmark) na mugawas tapad niini, o sa toolbar.

Ang pag-klik sa icon para sa reperensya kay muabri ug dayalogo na may lakip na mini-editor, kung aha puwede nimong usbon ang nakasulat sa reperensya.

Puwede nimo ning han-ayon susama sa paghan-ay nimo sa ubang mga parte sa panid. Pananglitan, puwede kang mudugang ug italics o mga sumpay.


Ang kadaghanan sa mga wikis kay gagamit ug mga plantilya para mahan-ay ang mga reperensya. Imo ning mamatikdan kung mahimong asul ang nakasulat na reperensya sa pagpili nimo niini.

Para mausab ang sulod sa usa ka plantilya, i-klik ang icon para sa transklusyon (usa ka parte sa puzzle).


Ang pag-klik sa icon para sa transklusyon (usa ka parte sa puzzle) kay mutugot kanimong i-usab ang lahi-lahing mga parametro sa plantilya.

VisualEditor - Apply changes.png
Kung nahuman na ka, i-klik ang "Apply changes" para mubalik ka sa reference editor.

Kung wala na kay la-ing gustong usbon, i-klik otro ang "Apply changes" para mubalik ka sa panid.


Paggamit otro sa usa ka reperensya na kamulong ginagamit


Kung naa nay mga reperensya ang usa ka panid, puwede nimo ning otrong gamiton kung aduna niy kalabotan sa sulat na gusto nimong ipamatuod.

Para sa paggamit otro sa usa ka reperensya na kamulong ginagamit, ipatumoy ang imong cursor sa kung asa nimo ni gustong ibutang, ug i-klik ang icon para sa reperensya (usa ka bookmark) sa toolbar.


Sa sulod sa reference editor, i-klik ang butones na gasulting "Use an existing reference" sa walang suok sa ilalom sa dayalogo.

Kung daghan ang mga reperensya, puwede nimong gamiton ang search bar (kung aha naay nakasulat na "What do you want to reference?") para makita lang nimo ang mga reperensya na gatukma sa imong gisulat.

Pangitaa ang reperensya na gusto nimong gamiton gikan sa lista ug pili-a kini.


Pagdugang ug bag-o na reperensya


Para sa pagdugang ug bag-o na reperensya, ipatumoy ang imong cursor sa kung asa nimo ni gustong ibutang, ug i-klik ang icon para sa reperensya (usa ka bookmark) sa toolbar.

Sa sulod sa reference editor, puwede nimong idugang, i-usab, o ihan-ay ang imong mga reperensya.

Puwede pud nimong i-uban ang reperensya sa usa ka grupo; para kini sa paghikyad sa mga grupo sa mga reperensya gamit ang "References list" na galamiton.


Kung gadugang ka ug bag-o na reperensya ug gusto nimo na mugamit ug plantilya, i-klik ang icon para sa transklusyon (usa ka parte sa puzzle) sa toolbar sa reference editor.

Pagkahuman, pangitaa ang plantilya na gusto nimong gamiton, idugang kini ug usba susama sa ubang mga reperensya na kamulo nang ginagamit.

Kung nahuman na ka, i-klik ang "Apply changes" para mubalik ka sa reference editor, ug i-klik otro ang "Apply changes" para mubalik ka sa panid.


Kung wala pay lista sa mga reperensya sa usa ka panid (pananglitan, gadugang pa ka sa pinakauna na reperensya sa panid), kinahanglan nimong idugang una ang lista, ayha nimo makita ang nakasulat sa imong reperensya.

Ipatumoy ang imong cursor sa kung asa nimo gustong ibutang ang mga reperensya (kasagaran sa ilalom sa panid), ug i-klik ang icon para sa lista sa mga reperensya (tulo ka libro) para madugang kini.


Kung gusto ra nimo na mudugang ug lista sa mga reperensya, i-klik diretso ang "Apply changes" sa dayalogo.

Kung naghimo ka ug mga grupo sa mga reperensya, puwede nimong pili-on ang gusto nimo na grupo gikan niining dayalogo, para mahikyad lang ang mga reperensya na apil niini.


Pag-usab sa mga plantilya

Para sa pagdugang ug bag-o na plantilya sa panid, ipatumoy ang imong cursor sa kung asa nimo gustong ibutang ang plantilya, ug i-klik ang icon para sa transklusyon (usa ka parte sa puzzle).

I-tayp ang pangalan sa plantilya na gusto nimong ibutang, ug i-klik ang "Add template".

Puwede pud nimong usbon ang mga plantilya na naa na sa panid gamit ang pagpili nila (mahimo ni silang asul), ug pag-klik sa icon para sa transklusyon (usa ka parte sa puzzle) na mugawas, o sa toolbar.

Ang pagdugang ug bag-o na plantilya o pag-abri sa daan nang ginagamit na plantilya kay mu-abri sa dayalogo para sa transklusyon, apil na ang lista sa mga lahi-lahing parametro ug ang ilang balor.

Puwede kang mudugang ug bag-o na parametro o mu-usab sa parametro na nalista na daan.


Para ilisan ang balor sa usa ka parametro, pili-a ang parametro gikan sa lista, ug usba ang balor niini sa tapad na kahon.

Kung ang usa ka plantilya naay sukip na lahi na mga plantilya, mugawas kining nakasukip na plantilya isip parametro. Puwede ni silang usbon o tangtangon gamit sa pag-klik sa pangalan sa nakasukip na plantilya.

Puwedeng magsukip ug bag-o na plantilya gamit sa pagsunod sa mga pamaagi sa pagdugang ug bag-o na parametro. Posibleng kinahanglan pa nimong siguradohon sa dokumentasyon sa naasoy nga plantilya na suportado ang pagsukip niini.


Kung nahuman na ka, i-klik ang "Apply changes" para isirado ang dayalogo ug mubalik sa page editor.
VisualEditor - Apply changes.png

Paghalili sa mga plantilya


Kung kinahanglang i-halili ang usa ka plantilya, i-tayp ang subst: (apil ang dulbok) sa unahan sa pangalan sa plantilya.

Dili mudagan ang autocompletion kauban ang subst:; kung kinahanglan nimo ang autocompletion, i-dugang lang ang subst: pagkahuman na nimong makit-an ang plantilya na gusto nimong gamiton.

Pagkahuman niini, i-klik ang berde na "Add template" na butones.


I-dugang ang bisan unsa mang parametro na kinahanglan ug i-klik ang "Apply changes".

Sa pagkakaraon dili pa nimo makit-an ang tibuok na plantilya sa panid.

Ayha ra ni nimo makit-an kung imo nang gi-save ang imong mga kausaban. Mulahi ang hitsura sa plantilya pagkahumang mutalab na ang paghalili niini.


Pag-usab sa mga kategorya


Para sa pag-usab sa mga kategorya sa usa ka panid, i-klik ang "Options" na butones sa toolbar.

Ang "Options" na butones kay muabri sa usa ka dayalogo na galista sa mga kamulong ginagamit na mga kategorya ug nagatugot kanimo na mudugang ug mga bag-o na kategorya.

Naa pud dinhi ang opsiyon para sa pagusab sa sorting key na ginagamit sa paglista sa niining panid didto sa mga panid sa naasoy na kategorya.


Para sa pagdugang ug bag-o na kategorya, i-tayp ang pangalan niini sa kahon sa "Add a category". Puwede kang maghimo ug bag-o na kategorya, o mupili sa mga anaa nang mga kategorya.

Para sa pagtangtang sa kamulo nang ginagamit na kategorya, i-klik kini ug i-klik ang icon sa pagtangtang (basurahan) sa mugawas na dayalogo.

Puwede pud kang mupili didto ug espisipiko na sorting key. Mapulihan niini ang nabatasan na sorting key.


VisualEditor - Apply changes.png
Kung nahuman na ka sa pagusab sa mga kategorya, i-klik ang "Apply changes" para mubalik ka sa page editor.


Pag-usab sa mga pormulang matematikal ug uban pang mga butang o simbolo na talagsaon.


Ang uban na mga butang, susama sa galeriya sa mga hulagway, pormulang matematikal o notasyong musikal kay dili pa suportado sa VisualEditor. Samtang wala pa ang suporta niini, kinahanglan pa nimo na direktamenteng usbon ang source wikitext kung gusto nimong mu-ilis o mudungag niani.


Mga keyboard shortcuts


Daghang mga gumagamit na naanad na na diretsong i-tayp ang wikitext, labi na ang bold, italics ug mga wikilinks. Sa pamaagi sa keyboard shortcuts puwede nimong daliang magbutang ug mga panghan-ay na pareha niini na dili na kinahanglang mag-klik pa sa mga butones sa toolbar. Ang mga kasagarang naandan nang mga shortcuts, ug uban pa, kay pupuwede gihapong gamiton sa VisualEditor.

Shortcut sa PCKalihokanShortcut sa Mac

Plantilya:Key pressBoldPlantilya:Key press

Plantilya:Key pressItalicsPlantilya:Key press

Plantilya:Key pressPagbutang ug sumpayPlantilya:Key press

Plantilya:Key pressPag-guntingPlantilya:Key press

Plantilya:Key pressPagkopyaPlantilya:Key press

Plantilya:Key pressPagdikitPlantilya:Key press

Plantilya:Key pressPagtangkasPlantilya:Key press

Ang sulod magamit ubos sa CC BY-SA 3.0 gawas kon giingong dili. Images, videos and audio are available under their respective licenses.
This article uses material from the Wikipedia article Giya sa paggamit, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors).