Rosaryo

Rosaryo: Popular ug tradisyonal nga debosyong Katoliko

Ang rosaryo (Linatin: rosarium, "tanaman sa mga rosas") maoy popular ug tradisyonal nga debosyong Katoliko.

Rosaryo

Timaan sa Krus

Timaan sa Santa Krus
Tungod sa Timaan sa Santa Cruz, Sa among Mga kaaway, bawion mo kami Ginoong Dios Namo.

Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.

Mituo Ako

Nagatoo ako sa Dios nga Amahan,

Makagagahum sa tanan.

Magbubuhat sa Langit og sa Yuta.

Nagatoo ako kang Jesukristo

iyang bugtong anak nga atong Ginoo,

gipanamkon siya sa lalang sa

Espiritu Santo, Ug Natawo gikan ni Maria nga

Ulay, Gisakit siya sa sugo ni Poncio Pilato,

Gilansang sa krus, Namatay ug Gilubong. Miadto

siya sa mga Nangamatay ug sa ikatolo ka adlaw

nabanhaw siya. Misaka sa Langit, ug nagalingkod

sa too sa Dios Amahan, Makagagahum sa tanan.

Gikan Didto Mobalik siya aron Paghukom sa mga

Buhi ug sa mga Minatay. Nagatoo ako sa Espiritu

Santo. Sa santos ug Katoliko nga Simbahan, sa

Panag-ambit sa mga Santos, sa Kapasayloan sa

mga sala, ug sa Pagkabanhaw sa Lawas ug sa

Kinabuhing Walay Katapusan.

Amen.

Amahan Namo

Amahan namo,

Nga anaa sa langit,

Pagdaygon ang imong ngalan.

Moabot kanamo ang imong gingharian

matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta

maingon sa langit.


Ang kalan-on namo sa matag adlaw

Ihatag kanamo karong adlawa,

Ug pasayloa kami sa among mga sala

Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo

Ug dili mo kami itugyan sa panulay.

Hinunoa luwasa kami sa daotan.

Amen

Maghimaya ka Maria

Maghimaya ka Maria,

napuno ka sa grasya

Ang Ginoong Dios anaa kanimo.

Bulahan ikaw sa mga babayeng tanan,

Ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus.


Santa Maria

Inahan ka sa Dios,

Ig-ampo mo kaming mga makasasala,

Karon ug sa Oras sa among kamatay

Amen.

Himaya sa Amahan

Himaya sa Amahan,

Ug sa Anak,

ug sa Espiritu Santo.


Maingon sa sinugdan,

Karon sa gihapon

Ug sa mga katuigang

Walay kataposan.

Amen.

O Hesus ko!

O Jesus! pasayloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa imperno og dad-a ang tanang kalag sa purgatoryo ngadtos langit, labina kadtong mga nanginahanglan sa imong kaluoy ug panabang. Amen.

Mga Misteryo

MGA MISTERYO SA KALIPAY (Lunes ug Sabado)

1. Ang Pagpahibalo ni Anghel Gabriel kang Santa Maria Nga Siya Mamahimong Inahan sa Anak sa Dios: Lucas 1:26-38.
2. Ang Pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel: Lucas 1:39-47.
3. Ang Pagkatawo sa Anak sa Dios didtos Kamalig sa Belen: Lucas 2:1-7.
4. Ang Paghalad sa Diosnong Bata didtos Templo sa Herusalem: Lucas 2:22-32.
5. Ang Pagkawala ug Paghikaplag kang Hesus didtos Templo taliwala sa mga makinaadmanon: Lucas 2:41-52

MGA MISTERYO SA KASAKIT (Martes ug Biyernes)

1. Ang Pag-ampo sa atong Ginoo didtos Tanaman sa Getsemani: Marcos 14:32-36..
2. Ang Paggaid ug Paghampak sa atong Ginoo didtos usa ka haligi: Juan 18:28-38 ug 19:1..
3. Ang Pagpurong kang Hesus og Tunokong Korona: Marcos 15:16-20..
4. Ang Pagpas-an ni Hesus sa Krus paingon sa Bukid sa Kalbaryo: Juan 19:12-16..
5. Ang Paglansang ug Pagkamatay sa atong Ginoo didtos Krus: Lucas 23:33-34 ug 39-46..

MISTERYO SA HIMAYA (Miyerkoles ug Domingo)

1. Ang Mahimayaong Pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesus: Lukas 24:1-6a.
2. Ang Pagsaka ni Hesus ngadtos Langit: Lukas 24:50-53.
3. Ang Pagpakunsad ni Hesus sa Espiritu Santo dihas mga Apostoles ug kang Santa Maria: Buhat 2:1-4.
4. Ang Pagpasaka ni Hesus sa Mahal nga Birhen Maria ngadtos Langit: 1 Corinto 15:54.
5. Ang Pagkorona ni Hesus kang Mahal nga Birhen Maria isip Rayna sa mga Angheles ug mga Santos: Gipadayag 12:1-6.

MISTERYO SA KAHAYAG (Huwebes)

1. Ang pagbunyag kang Jesus didtos Suba Jordan: Mateo 3:13-17
2. Ang pagpaila ni Jesus sa Kasal didtos Kana isip Unang Milagro: Juan 2:1-12
3. Ang Pagsangyaw ni Hesus sa Gingharian sa Dios: Marcos 1:15
4. Ang pagkausab sa panagway ni Hesus didtos Bukid Tabor: Mateo 17:1-9
5. Ang pagtukod ni Hesus sa Santos nga Eukaristiya kauban iyang mga Apostoles: Juan 13:1

Maghimaya Ka Rayna

Maghimaya ka Rayna,

Inahan sa kaluoy ug kinabuhi,

Kinatam-is ikaw ang gilaoman namo,

Maghimaya Ka!

Nagapanawag kami kanimo,

Kaming mga hininginlang anak ni Eba,

Nagapanghupaw kami,

Nanag-agulo, nanagpanghilak,

Dinhi niining walog nga luhaan.

Dad-a ang among mag-alampo, ilingi kanamo imong mga mata nga maluluy-on

Kon tapos na kining paghingilin,

ipakita kanamo

Ang imong Anak nga si Hesus,

Ang Mahal nga Bunga sa tiyan mo.

Ay maaghop!, Ay maluluy-on,

Ay matam-is nga Birhen Maria!(MANGUNAHAY): Iampo mo kami Santa nga Inahan sa Dios,

(TUBAG) : Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Hesukristo.

Litanya Sa Mahal Nga Birhen

Ginoo, Kaluy-i Kami

Kristo Kaluy-i Kami

Ginoo, Kaluy-i Kami

Kristo, Dungga Kami

Kristo, Patalinghogi Kami

Dios, Amahan sa Langit, Kaluy-i Kami

Dios Anak Manunubos sa Kalibotan, Kaluy-i Kami

Dios Espiritu Santo, Kaluy-i Kami

Santa Trinidad, Dios nga usa, Kaluy-i Kami

IG-AMPO MO KAMI

Santa Maria,

Santa nga Inahan sa Dios,

Santa nga Birhen sa mga Birhen,

Inahan Ni Kristo,

Inahan sa Grasya sa Dios,

Inahan nga putli,

Inahan nga wala hilabti,

Inahan nga sa sala wala mabuling,

Inahan Nga Buotan,

Inahan Nga Takos Daygon,

Inahan sa Kanunayng Panabang,

Inahan sa Magbubuhat,

Inahan sa Manluluwas(Manunubos),

Birhen nga sa Kaalam walay Ingon,

Birhen nga Gitahod Namo,

Birhen kansang Kadayganan Giawit Namo,

Birhen nga Gamhanan,

Birhen nga Maluluy-on,

Birhen nga Matuohon,

Salamin sa Katarongan,

Lingkoranan sa Kinaadman,

Hinungdan sa Among Kalipay,

Kalis sa Espirituhanon,

Kalis sa Kadungganan,

Mabulokong Kalis sa Paghalad, .

Rosa nga Dili Matukib,

Lantawan ni David,

Lantawan nga Garing,

Balay nga Bulawan,

Arka sa Kasabotan,

Ganghaan sa Langit,

Bituon sa Kabuntagon,

Kaayohan sa mga Masakiton,

Dalangpanan sa mga Makasasala,

Maglilipay sa Mga nanagsubo,

Hinabang sa mga Kristiyanos,

Rayna sa mga Angheles,

Rayna sa mga Patriyarka,

Rayna sa mga Propeta,

Rayna sa mga Apostoles, .

Rayna sa mga Martires,

Rayna sa mga Kompesores,

Rayna sa Mga Birhen,

Rayna sa mga Santos,

Raynang Gipanamkon nga walay salang Panulundon,

Rayna sa Santos Uyamot nga Rosaryo,

Rayna sa Pamilya,

Rayna sa Kalinaw,

Kordero sa Dios

P: Kordero sa Dios Nga nagawagtang sa Sala sa kalibotan

R: Pasayloa kami Ginoo, Kay ako nakasala

P: Kordero sa Dios Nga nagawagtang sa Sala sa kalibotan

R: Pamatia kami Ginoo, Ingon nga mga Anak sa Dios

P: Kordero sa Dios Nga nagawagtang sa Sala sa kalibotan

R: kaluy-i Kami

P: Ig-ampo mo kami Santa nga Inahan sa Dios
R: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Hesukristo. Amen.

Mag-ampo kita

O Ginoong Diyos, itugot kanamong imong mga alagad ang kanunayng kaayohan sa lawas ug kalag, ug pinaagi sa pangama ni Santa Maria, Kanunayng Ulay, agaka kami latas sa mga kasakit niining kinabuhia hangtod moabot kami nganhas kalipay nga way kataposan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo Amen.

     MGA MISTERYO SA KALIPAY            (Lunes ug Sabado)

1. Ang pagpanamkon sa Mahal nga Birhen Maria kang Hesus, Anak sa Dios, sa lalang sa Espiritu Santo.2. Ang pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel uban sa iyang sinabak nga si Hesus.3. Ang pagkahitawo ni Hesus, Anak sa Dios, didtos kamalig sa Belen (Betlehem).4. Ang paghalad sa Diosnong Batang Hesus didtos simbahan (templo) sa Herusalem.5. Ang pagkawala ug pagkakaplag sa Diosnong Batang Hesus didtos simbahan (templo) taliwala sa mga makinaadmanon.

     MGA MISTERYO SA KAHAYAG           (Huybes)

1. Ang pagbunyag kang Hesus2. Ang Unang Milagro ni Hesus didtos Cana.3. Ang Pagsangyaw ni Hesus sa Gingharian sa Dios ug ang panawagan sa pagkakabig.4. Ang Pagkausab-porma sa Panagway ni Hesus didtos Bukid Tabor.5. Ang pagtukod ni Hesus sa Balaang Eukaristiya.

     MGA MISTERYO SA KASAKIT         (Martes ug Biyernes)

1. Ang Pag-ampo ni Hesus, atong Ginoo, didtos Tanaman sa Getsemani. 2. Ang paggaid ug paghampak kang Hesus, atong Manunubos, didtos Templo.3. Ang pagpurong kang Hesukristo, atong Ginoo, og Koronang Tunok didtos Templo.4. Ang pagpas-an ni Hesus, atong Ginoo, sa Iyang Krus.5. Ang pagkamatay sa atong Ginoong Hesukristo didtos Krus.

       MGA MISTERYO SA HIMAYA        (Miyerkoles ug Dominggo)

1. Ang Mahimayaong pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo.2. Ang pagsaka ni Hesus, Anak sa Dios, ngadtos langit.3. Ang pagpakunsad ni Hesus sa Balaang Espiritu dihas mga Apostoles ug kang Santa Maria.4. Ang pagbayaw ni Hesus sa Mahal nga Birhen Maria ngadtos langit. 5. Ang pagkorona ni Hesus sa Mahal nga Birhen Maria isip Rayna sa tanang mga binuhat.

Mga sumpay sa gawas

 • Rosarium Virginis Mariae, sulat apostoliko ni Juan Pablo II bahin sa rosaryo
 • "Rosary" in New Catholic Encyclopedia. Ed. Catholic University of America. New York: McGraw Hill, 1967.

Ang sulod magamit ubos sa CC BY-SA 3.0 gawas kon giingong dili. Images, videos and audio are available under their respective licenses.
This article uses material from the Wikipedia article Rosaryo, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors).