Wiki Afrikaans 2022: Spesiaal:Soek
AfrikaansVietnameseEnglish

In fonetiek staan begrippe soos ronding, ontronding en oorronding as klankverskynsels bekend.

Ronding

Ronding is die klankverskynsel waar geronde klanke met geronde lippe uitgespreek word.

Byvoorbeeld, "huil" as "hůil"

Ontronding

Ontronding is die klankverskynsel waar geronde klanke met spleetvormige lippe uitgespreek word.

Byvoorbeeld, "deur" as "deer"

Oorronding

Oorronding is die klankverskynsel waar geronde en ongeronde klanke oordrewe gerond uitgespreek word.

Byvoorbeeld, "lyk" as "luik" of "ma" as "mo"

Nasalisering

'n Vokaal en nasale klanke staan langs mekaar; gevolglik neem hulle mekaar se eienskappe aan.

Byvoorbeeld, g"an"s – gans

Assimilasie

Assimilasie is die gelykmaking van klanke. Daar word onderskei tussen algehele en gedeeltelike assimilasie

By algehele assimilasie verdwyn die klank heeltemal:
Byvoorbeeld, ander word anner
hierdie word hierie
By gedeeltelike assimilasie word die klank slegs gewysig:
Byvoorbeeld, aanbrand word aambrand
onmootlik word ommoontlik

Vokaalreduksie

Vokaalreduksie is wanneer enige vokaal wat tydens uitspraak as 'n "i" klank uitgespreek word.

Byvoorbeeld, "kolonel" as "kolinel"

Letteruitspraak

Letteruitspraak is die foutiewe uitspraak van 'n woord volgens die spelwyse, wat in stryd is met die beskaaf- en natuurliksprekende moedertaalsprekers se uitspraak.

Byvoorbeeld, hoenderboudjie pleks van hoenerboukie.