Тыгъэ

Тыгъэ-м пае къэгъот - Википедие

There is a page named "Тыгъэ" on Википедие. See also the other search results found.

  • Thumbnail for Тыгъэ
    Тыгъэр (символ: ) Тыгъэ системэм лъапсэ фэзышӀырэ жъуагъу, ыкӀи онтэгъугъэкӀэ и 99,86 % ещэчы. Тыгъэм и нэфыр - щыӀэныгъэ пстэум (цӀыф щыӀэныгъэ дапштэу)...
  • Thumbnail for ЧӀыгу
    ЧӀыгу (символ: ) — Тыгъэ системэм ия 3-рэ планетэ (гезеген). ЦӀыфмэ я псэупӀ....
  • адрейр сыт? къуадж(э) къуажэ чыл(э) жылэ къалэ къалэ хэгъэгу хэгъэгу хы хы тыгъэ дыгъэ мазэ мазэ лъэмыдж лъэмыж урам уэрам урамдахь уэрамдыхьэ къушъхьэ Iуащхьэ...

🔥 Trending searches on Wiki Адыгэбзэ:

АрапыбзэШыихъ СаидФинландАшхабадЧIыгуЧеркес-къалэУрысыеМонголиеТаллинАндырхъое ХъусенРеспубликМадс МиккэльсэнАмерикэ Штат ЗэхэтхэрАдыгэ алфыбэМеотХьатикъуаехэрАдзыгъэйДолменхэрТыркубзэПрагаСириеУзбекыбзэБратиславэШахин КыИспаниеЧерногориеИталиеХъырцэхэрШъохътанКамбоджэАзэрбийджанХышхо ШъэфКостэ-РикэКаирКъэбэртэе-Балъкъэр РеспубликКанберрэЛаосИорданиеДунайКъэплъанКраснодар крайИсландиеЛъэпэеуАдыгэ Республикэм и гимнТунисСловакиеАхъщэ хэхАдыгэ къуаеАнтарктикэИсраилУкраинэТриполиХьылъэIэтХышхо ИндКӀэнэкӀэлъэ орэдЧэтыуМолиер🡆 More