Португалие

Португалие-м пае къэгъот - Википедие

There is a page named "Португалие" on Википедие. See also the other search results found.

  • Thumbnail for Португалие
    Португалие – Еуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Лиссабон. ЦIыфэу нэбгырэ млн 10-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 92 212 км². БзэшъхьаIэр – португалыбз...

🔥 Trending searches on Wiki Адыгэбзэ:

МэхъошхэрКаирНорвегиеАщкъэнэ ИсмахьилЛъэпэеуАнглыбзэВикипедиеСловакиеГрузиеТхьаумафэУнэгъо кӀоцӀ хабзэхэрКӀэнэкӀэлъэ орэдIазэй, КъайсэрАдыгэ Республикэм и гимнЧIыгуБразилиеТриполиБурак ЙылмазКъэйнэрЛъэгупсБирмэКишинёвЭкуадорАдыгэхэрХасэУрысыеМыщэ Мыщэ Ц1ык1ухэрБахрейнКфар КамаАлжирИндиеАбдзаххэрКIэмыгуехэрУрысыбзэМонголиеХъырцэхэрИспаниеNBAОрэдусТогоЧеркес-къалэИшъхъэрэ АмерикэМазэУбыхыбзэКурдхэрКанадэБрэд ПиттУкраинэРеспубликКъэбэртэябзэБланэБюнянХьылъэIэтАтлант ОкеанАдыгэ макъ (гъэзет)🡆 More