Брюссел

Брюссел-м пае къэгъот - Википедие

There is a page named "Брюссел" on Википедие. See also the other search results found.

  • Брюссел — Белгием и къэлэшъхьаI. НэмыкIэу Еуропэ Зэхэтым и къэлэшъхьаI. Нэбгырэ мин 160 фэдиз дэс. Я-VI лIэшIэгъум лъапсэ фашIыгъагъ. Ау и къэбар тхыгъэу...
  • Thumbnail for Еуро Зэкъотыныгъэ
    Еуро Зэкъотыныгъэ, ЕЗ — Еуропэм хэт къэралмэ я организацие (28 хахьэ). ДунаемкIэ мэхьанэшхо зиIэ организациемэ ащыщ. Къэлэ шъхьаIэр — Брюссел....
  • Thumbnail for Белгие
    Белгие — Еуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьа1эр — Брюссел. ЦIыфэу нэбгырэ млн 11-м къехъу щэпсэу. Хэгъэгум чIырэу иIэр 30 528 км². БзэшъхьаIэхэр — нидерландыбзэр...

🔥 Trending searches on Wiki Адыгэбзэ:

АфрикэХэгъэгухэрНартхэрБрюсселКӀэнэкӀэлъэ орэдЛыгъотхАдыгэ макъ (гъэзет)ЛивиеЭдгар де ВальЛитуаниеХьорэщиӀо НэльсынТарихъКъаукъазБюнянТIуапсэГерманиеБратиславэМэхъошхэрАшык ВэйсэлТыжьынМысырИсраилБрэд ПиттПсэушъхьэхэрКаирТӀэшъу СветланТыгъэТыркубзэАзиеТриполиТӏэшъу СветланКазахстанХьакӀуцухэрАдыгэхэрДаниеТыркуеӀойБразилиеМексикэМахъушэШапсыгъэКостэ-РикэИндиеКIэмыгуехэрСыхьатМалиАдыгэ къуаеЕуро ЗэкъотыныгъэГрузиеПолшэ🡆 More