Арапхэр

Арапхэр-м пае къэгъот - Википедие

There is a page named "Арапхэр" on Википедие. See also the other search results found.

 • Арапхэр, е арабхэр - дунаем тет лъэпкъмэ анахь джэдэшхомэ ащыщ. Къэралыгъо 20-м къехъум ащэпсэух. Мысырым, Сирием, Палестинэм, Иракым ыкIи Темыр Африкэм...
 • Thumbnail for Каир
  дэс. Ау хьанэгъунэхэри ибгъэгъусэжьмэ, млн 18 фэдиз мэхъу: нахьыбэмкIэ арапхэр, коптхэр. Къэлэ тхьаматэр – Абдул Азим Вазир. Мысыр пстэум фэдэу тропик...
 • Thumbnail for Кфар Кама
  яунэхэр къэлашъхьэ атгъэгьэ къагъэуцохьгъэх. Нэпэ нэпэгьэ а Iофым хэтыжьхэп. Арапхэр къазэожьхэрэм, я ягъэ къарагъэкIыжьрэп. Нэпэ Кфар Камам 3,000 рагъо цIыф...
 • фэду ягъэтIысэгъ: унэхэр зэпытху, джамыер (мэщытыр) ифзэгу иту. Ахэми Арапхэр къазэуагъэх, ахэми тыгъуакIохэр къалъыкIуагъэх. Ащтэугьэ зыгорэ къызкIорэм...
 • фэдэу агъэтIысыгъ: унэхэр зэпытхэу, джамыер (мэщытыр) ифзэгу итэу. Ахэми Арапхэр къазэуагъэх, ахэми тыгъуакIохэр къалъыкIуагъэх. Ащтэу зыгорэ къызыкIорэм...
 • Thumbnail for Йзраел
  Нэхьбэ цIыфу шыпсэурэ Джурд ары, ау пэмыкIы лъэпкъыхэ макIу шэпсэуых. Арапхэр 20.9% фэдизых, къэнагъэ лъэпкъыхэр 4.8%, ахэм 4,500 фэдиз Адыгэ яхэт. Хэгъэгу...
 • Адыгэмэ яунэхэр къэлашъхьэ лъагэкIэ къагъэуцохьгъэх. Непэ а Iофым хэтыжьхэп. Арапхэр къазэожьхэрэп, я ягъэ къарагъэкIыжьрэп. Непэ Кфар Камам 3,000 рагъо цIыф...
 • Thumbnail for Исраил
  хэмыту) зэрыхъур 7, 695 млн цӀыху. Абыхэм: джуртхэр – 5,802 млн (75,4%), арапхэр – 1,573 млн (20,5 % (ахэм хиубыдэр арап быслъымэнхэр – палестинхэр, бедуинхэр...
 • Thumbnail for НэкӀубгъо шъхьаӀ
  яунэхэр къэлашъхьэ атгъэгьэ къагъэуцохьгъэх. Нэпэ нэпэгьэ а Iофым хэтыжьхэп. Арапхэр къазэожьхэрэм, я ягъэ къарагъэкIыжьрэп.Нэпэ Кфар Камам 3,000 ... (Кфар...
 • Thumbnail for Тхьэлӏыкӏо Мыхьэмэт
  suffix Сэллаллахьу алэйхьи уэ сэллэм  Residence Меччэ, Мэдинэт  Етник гуп Арапхэр  Диныр Хьанифыгъэ, Ислъам  Заохэр Expeditions of Muhammad  Military unit...

🔥 Trending searches on Wiki Адыгэбзэ:

ИспаниеӀэужХасэАдыгэ шхынхэрЭбрар КаракуртАбдзаххэрШахин КыХьорэщиӀо НэльсынЛыгъотхКазахстанУзбекыбзэРеспубликэу МакедониеКъэрэщэе-Черкес РеспубликГабонУзбекистанХьэКаирИнджылызыбзэЛимаАдыгабзэОттаваIойКоломбиеМонголиеМайкл ДжексонКамерунУрысыеТаджикистанАдыгэ джэгуБелоруссиеСпанч БабАмерикэ Штат ЗэхэтхэрРеспубликКыргызстанАхъщэ хэхАмур къэплъанХьакӀуцухэрКорбин БлюТаллинКамбоджэАдыгэ Республикэм и гимнТыгъэАдыгэ РеспубликКраснодар крайШышъхьэIуТарихъТайландАдыгъэ шӀэжь и ГупчОмар Хассан аль-БаширСириеИспаныбзэБурак ЙылмазШапсыгъэхэрГондурасБразилиеНорвегиеХьатикъуаехэрАндоррэ🡆 More