Аԥшаарақәа рылҵшәа 80

В этой вики есть страница «80». См. также другие результаты поиска.

 • 80 (ԥшьынҩажәа) шықәса — иулиантәи амзар 80-тәи ашықәс ауп.
 • 80 (ԥшьынҩажәа) — анатуралтә ахыԥхьаӡара 80. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ
 • Ҳ. ҟ. 80 (ԥшьынҩажәа) шықәса́ — иулиантәи амзар Ҳ. ҟ. 80-тәи ашықәс ауп.
 • 20 (Хәажәкырамза́ ҩажәа́), Ма́рт 20, Хәажәкы́ра 20 — григориантәи амзар 79 тәи амш (80 тәи амш ашықәс ду ала) ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа иаанхоит 286 мшы.
 • 12 (Жьҭаарамза́ жәа́ҩа), Оқтиа́бр 12, Жьҭаара́ 12 — григориантәи амзар 285 тәи амш (286 тәи амш ашықәс ду ала) ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа иаанхоит 80 мшы.
 • (Хәажәкырамза́ ҩажәи́ акы́), Ма́рт 21, Хәажәкы́ра 21 — григориантәи амзар 80 тәи амш (81 тәи амш ашықәс ду ала) ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа иаанхоит 285 мшы
 • 50 000 Ҩынҩажәа жәабанызқь 60 000 Хынҩажәанызқь 70 000 Хынҩажәа жәабанызқь 80 000 Ԥшьынҩажәанызқь 90 000 Ԥшьынҩажәа жәабанызқь 100 000 Шенызқь 1977 – Зқьи
 • Валентина Хәаҭхәаҭ-иԥҳа Пап-ԥҳа — Аԥсуа апоет. Акьыԥхь аҿы дцәарҵит а-80-тәи ашықәсқәа рзы. Аԥрақәа. Аҟәа, 1991 шықәса. Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа
 • Хьыӡҳәалатәи асимвол еимадара Ђ ђ Code page 855 129 81 128 80 Windows-1251 128 80 144 90 ISO-8859-5 162 A2 242 F2 MacCyrillic 171 AB 172 AC
 • ижәабашьаҭоу ижәафшьаҭоу Иуникод 1280 U+0500 1281 U+0501 UTF-8 212 128 D4 80 212 129 D4 81 Асимвол ахыԥхьаӡаратә еимадара Ԁ Ԁ ԁ ԁ
 • ижәабашьаҭоу ижәафшьаҭоу Иуникод 42560 U+A640 42561 U+A641 UTF-8 234 153 128 EA 99 80 234 153 129 EA 99 81 Асимвол ахыԥхьаӡаратә еимадара Ꙁ Ꙁ ꙁ
 • ижәабашьаҭоу ижәафшьаҭоу Иуникод 42624 U+A680 42625 U+A681 UTF-8 234 154 128 EA 9A 80 234 154 129 EA 9A 81 Асимвол ахыԥхьаӡаратә еимадара Ꚁ Ꚁ ꚁ
 • ижәабашьаҭоу ижәафшьаҭоу Иуникод 1216 U+04C0 1231 U+04CF UTF-8 211 128 D3 80 211 143 D3 8F Асимвол ахыԥхьаӡаратә еимадара Ӏ Ӏ ӏ ӏ
 • ижәабашьаҭоу ижәафшьаҭоу Иуникод 1152 U+0480 1153 U+0481 UTF-8 210 128 D2 80 210 129 D2 81 Асимвол ахыԥхьаӡаратә еимадара Ҁ Ҁ ҁ ҁ
 • Иуникод 1056 U+0420 1088 U+0440 780 U+030C UTF-8 208 160 D0 A0 209 128 D1 80 204 140 CC 8C Асимвол ахыԥхьаӡаратә еимадара Р Р р р
 • Иуникод 1056 U+0420 1088 U+0440 769 U+0301 UTF-8 208 160 D0 A0 209 128 D1 80 204 129 CC 81 Асимвол ахыԥхьаӡаратә еимадара Р Р р р
 • U+042F 1103 U+044F 768 U+0300 UTF-8 208 175 D0 AF 209 143 D1 8F 204 128 CC 80 Асимвол ахыԥхьаӡаратә еимадара Я Я я я ̀ ̀
 • U+042B 1099 U+044B 768 U+0300 UTF-8 208 171 D0 AB 209 139 D1 8B 204 128 CC 80 Асимвол ахыԥхьаӡаратә еимадара Ы Ы ы ы ̀ ̀
 • ижәабашьаҭоу ижәафшьаҭоу Иуникод 1024 U+0400 1104 U+0450 UTF-8 208 128 D0 80 209 144 D1 90 Асимвол ахыԥхьаӡаратә еимадара Ѐ Ѐ ѐ ѐ
 • U+042E 1102 U+044E 768 U+0300 UTF-8 208 174 D0 AE 209 142 D1 8E 204 128 CC 80 Асимвол ахыԥхьаӡаратә еимадара Ю Ю ю ю ̀ ̀

(аԥхьатәи 20 | анаҩстәи 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) аарԥштәуп