Аԥшаарақәа рылҵшәа 19 (ахыԥхьаӡара)

  • 19 (зеижә) — анатуралтә ахыԥхьаӡара 19. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә
  • 18 Жәаа 38 Ҩажәи жәаа 58 Ҩынҩажәи жәаа 78 Хынҩажәи жәаа 98 Ԥшьынҩажәи жәаа 19 Зеижә 39 Ҩажәи зеижә 59 Ҩынҩажәи зеижә 79 Хынҩажәи зеижә 99 Ԥшьынҩажәи зеижә
  • рҟны инхоит 35 млн акитаиццәа, 25 млн еиуеиԥшым африкатәи атәылақәа ирылҵыз, 19 млн аурысцәа, 14 млн акурдцәа, 9 млн индиаа, 10 млн ирландиаа, 8 млн италиаа
  • атәылақәа рахь ицоит. Ибжьаратәу ахашәала змоу атәылақәа ирзоурыжьуеит ахыԥхьаӡара зегь ахьтә ԥшь-процентк. Ҳазну аамҭазы афонд есышықәсатәи абиуџьет 5
  • ацәырҵрақәа уԥылоит . Арассатә антисемитизм. Ас еиԥш иҟаз антисемитизм ахкы 19-тәи ашәышықәсазы ицәырҵит, уи аклассикатә антисемитизм ҳәа иԥхьаӡоуп. Антисемитизм
  • Мысраҟа ицахьан ачарыц аархәарц азы. Аԥааимбар Илиа («3-я Книга Царств», гл. 16—19 и «4-я Книга Царств» гл. 1—2, 1—15) израильтәи аҳ Ахав ихаан дынхон, уи изымҵахырхәо

🔥 Top trends keywords Аԥсуа Wiki:

Ихадоу адаҟьа668Авикипедиа:Афорум23291911Авикипедиа:Бзиала шәаабеит27Алахәыла:თეკა/lexicon199556Цастәи:Аԥшаара32Авикипедиа:Описание67Авикипедиа:Алфавиттә арбагаЦастәи:АрҽеираҾыцқәаАфаил:Abkhazia 10 apsar Ag 2009 Gulia b.jpg1992Аԥсуа бызшәа1955Рашәарамза 6Цәыббрамза 4185819Авикипедиа2022Рашәарамза 719601852Бырзентәыла33Авикипедиа:Aкатегориақәа алԥшаара1672Ажьырныҳәамза 25Рашәарамза 22Англыз бызшәаАҳҭнықалақьРашәарамза 25Ажьырныҳәамза 29839Аԥсны АҳәынҭқарраАвикипедиа:Акатегориақәа алԥшаараАурыс бызшәаНанҳәамза 71874Мшаԥымза 18АлжирАшықәсЛаҵарамза 8Лаҵарамза 23АҟәаНанҳәамза 5Абҵарамза 22Авикипедиа:АцҳаражəҳəарҭаАубла бызшәаАкатегориа:User en1997КиевАлахәыла:MultichillАлахәыла:YourEyesOnly179175 (ахыԥхьаӡара)1616Москва19881190Рашәарамза 2689 (ахыԥхьаӡара)Лаҵарамза 1Лаҵарамза 18Лаҵарамза 191834КанадаЛаҵарамза 2Рашәарамза 1119851991Оҭырба, Аслан Ҭамшьыгә-иԥа🡆 More