Аԥшаарақәа рылҵшәа 1966

В этой вики есть страница «1966». См. также другие результаты поиска.

 • 1966 (зқьы жәшәи хынҩажәи фба) шықәса — иулиантәи амзар 1966-тәи ашықәс ауп.
 • Лакербаиа, Ҭенгиз Игор-иԥа (категория 1966 шықәсазы ииз)
  Ҭенгиз Игор-иԥа Лакербаиа (аур. Тенгиз Игоревич Лакербая; диит хәажәкырамза 16, 1966 ш.) — Аԥсны атуризми акәрортқәеи рзы Аҳәынҭеилакы ахантәаҩы.
 • Сақаниаԥҳа, Гәында валентин-иԥҳа (категория 1966 шықәсазы ииз)
  Валентиновна Саканиа; жәабранмза 25, 1966 ш., Кәтол ақыҭа, Очамчыра араион) — Аԥсуа шәҟәыҩҩы, апоет, аиҭагаҩ. Диит 1966 шықәса жәабранмза 25 азы Кәтол ақыҭа
 • Ҭҳаиҵыкәԥҳа, Заира Шьалуа-иԥҳа (категория 1966 шықәсазы ииз)
  Тхайцук; ажьырныҳәамза 29, 1966 ш., Арасаӡыхь ақыҭа, Очамчыра араион, Аԥснытәи АССР) — Аԥсуа шәҟәыҩҩы, поет, апублицист. Диит 1966 шықәса ажьырныҳәамза 29
 • The Making of the Georgian Nation, Indiana University Press Lang, D. M. (1966), The Georgians, Thames & Hudson Rayfield, D. (2013), Edge of Empires: A
 • еибашьраҿы. Антолгиаҿы иарбоу иҩымҭа аагоуп аизга «Аԥсадгьыл азы» аҟнытә /Аәҟа, 1966 шықәса/. Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа Д. И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә
 • (1964) Beatles for Sale (1964) Help! (1965) Rubber Soul (1965) Revolver (1966) Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967) Magical Mystery Tour (1967)
 • еибащьраҿы. Антолгиаҿы иарбоу иҩымҭа аагоуп аизга «Аԥсадгьыл азы» аҟнытә /Аәҟа, 1966 шықәса/. Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа Д. И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә
 • Антологиаҿ икьыԥхьу иажәеинраала аагоуп аизга «Аԥсадгьыл азы» аҟнытә /Аҟәа, 1966 шықәса/. Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа Д. И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә
 • Антологиаҿ икьыԥхьу иажәеинраала аагоуп аизга «Аԥсадьыл азы» аҟнытә (Аҟәа, 1966 ш.). Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа Д. И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт
 • еибашьраҿы. Антологиаҿы иарбоу иҩумҭа аагоуп аизга «Аԥсадгьыл азы» аҟнытә /Аҟәа, 1966 шықәса/. Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа Д. И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә
 • еибащьраҿы. Антолгиаҿы иарбоу иҩымҭа аагоуп аизга «Аԥсадгьыл азы» аҟнытә /Аәҟа, 1966 шықәса/. Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа Д. И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә
 • аҩбатәи адунеитә еибашьраеӷҽы. Антологиаҿ иаробоу иажәеинраалақәа аагоуп, 1966 шықәсазы иҭыҵыз «Аԥсадгьыл аазы» аизга аҟнытә. Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа
 • Азқьышықәсқәа: I · II · III Ашәышақәсқәа: XIX · XX · XXI Ашықәсқәа: 1965 · 1966 · 1967  1968 1969 · 1970 · 1971
 • Азқьышықәсқәа: I · II · III Ашәышақәсқәа: XIX · XX · XXI Ашықәсқәа: 1964 · 1965 · 1966  1967 1968 · 1969 · 1970
 • Азқьышықәсқәа: I · II · III Ашәышақәсқәа: XIX · XX · XXI Ашықәсқәа: 1966 · 1967 · 1968  1969 1970 · 1971 · 1972
 • Азқьышықәсқәа: I · II · III Ашәышақәсқәа: XIX · XX · XXI Ашықәсқәа: 1961 · 1962 · 1963  1964 1965 · 1966 · 1967
 • Азқьышықәсқәа: I · II · III Ашәышақәсқәа: XIX · XX · XXI Ашықәсқәа: 1960 · 1961 · 1962  1963 1964 · 1965 · 1966
 • Азқьышықәсқәа: I · II · III Ашәышақәсқәа: XIX · XX · XXI Ашықәсқәа: 1962 · 1963 · 1964  1965 1966 · 1967 · 1968
 • агазет «апсны» аредактор хада ихаҭыԥуаҩс. Сыдгьыл гәакьа, сыдгьылю. Аҟәа, 1966 шықәса. Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа Д. И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә

(аԥхьатәи 20 | анаҩстәи 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) аарԥштәуп