Аԥшаарақәа рылҵшәа Ҳ. ҟ. 1100

  • Ҳ. ҟ. 1100 (зқьы шәкы) шықәса́ — иулиантәи амзар Ҳ. ҟ. 1100-тәи ашықәс ауп.
  • Ҳ. ҟ. 1103 (зқьы шәи хԥа) шықәса́ — иулиантәи амзар Ҳ. ҟ. 1103-тәи ашықәс ауп.
  • Ҳ. ҟ. 1098 (зқьы ԥшьынҩажәи жәаа) шықәса́ — иулиантәи амзар Ҳ. ҟ. 1098-тәи ашықәс ауп.
  • Ҳ. ҟ. 1097 (зқьы ԥшьынҩажәи жәибжь) шықәса́ — иулиантәи амзар Ҳ. ҟ. 1097-тәи ашықәс ауп.
  • Ҳ. ҟ. 1099 (зқьы ԥшьынҩажәи зеижә) шықәса́ — иулиантәи амзар Ҳ. ҟ. 1099-тәи ашықәс ауп.
  • Ҳ. ҟ. 1101 (зқьы шәи акы) шықәса́ — иулиантәи амзар Ҳ. ҟ. 1101-тәи ашықәс ауп.
  • Ҳ. ҟ. 1102 (зқьы шәи ҩба) шықәса́ — иулиантәи амзар Ҳ. ҟ. 1102-тәи ашықәс ауп.