Аԥшаарақәа рылҵшәа Гаи Иулии Цезар

  • Гаи Иулии Цезар (алаҭ. Gaius Iulius Caesar, иҵабыргу ахьӡ Каисар; ԥхынгәымза 12, Ҳ. ҟ. 100 ш., Рим — хәажәкырамза 15, Ҳ. ҟ. 44 ш., Рим) - ажәытәурым аҳәынҭқарратә