Аԥшаарақәа рылҵшәа Барцыцԥҳа, Белла Урсҟан-иԥҳа

  • Белла Урсҟан-иԥҳа Барцыц-ԥҳа (аур. Белла Урыскановна Барцыц; жәабранмза 23, 1945 ш., Бзыԥҭа ақыҭа, Гагра араион) — Аԥсны апоет, апублицист, ажурналист