Аԥшаарақәа рылҵшәа Аҳәынҭқаррақәа рсиа

 • рыхьӡынҵа Аҳәынҭқаррақәа рсиа аҵакырала Аҳәынҭқаррақәа рсиа ауааԥсыра рхыԥхьаӡарала Аҳәынҭқаррақәа рсиа ауааԥсыра рыжәпарала Аҳәынҭқаррақәа рсиа ателефонтә
 • Ҭырқәтәыла (категория Европатәи аҳәынҭқаррақәа)
  (аҭыр. Türkiye Cumhuriyeti) — Европа мрагылара аган ахь ала иҟоуп. Аҳәынҭқаррақәа рсиа (unspecified title) (unspecified title) (unspecified title) // (unspecified
 • Австриа (категория Европатәи аҳәынҭқаррақәа)
  ареспублика (агер. Republik Österreich) — Европа аҳәынҭқарра иауакуп. Аҳәынҭқаррақәа рсиа (unspecified title) (unspecified title) // (unspecified title) (unspecified
 • Шьамтәыла (категория Азиатәи аҳәынҭқаррақәа)
  официалтә ахьӡ — Сириатәи Арабтә Республика — Азиа аҳәынҭқарра иауакуп. Аҳәынҭқаррақәа рсиа (unspecified title) (unspecified title) В. Бигуаа, «Аԥсны аҭоурых»
 • Ангола (категория Африкатәи аҳәынҭқаррақәа)
  ареспублика (апорт. República de Angola) — Африка аҳәынҭқарра иауакуп. Аҳәынҭқаррақәа рсиа (unspecified title) (unspecified title) (unspecified title)
 • Арнауҭтәыла (категория Европатәи аҳәынҭқаррақәа)
  Shqipërisë) — Европаҟны, Адриатик мшын мрагыларатәи агаҟны иҟоуп. Аҳәынҭқаррақәа рсиа (unspecified title) — Institute of Statistics. // (unspecified title)
 • Азербаиџьан (категория Европатәи аҳәынҭқаррақәа)
  Социалисттә Республика 1990 инаркны – Азербаиџьантәи ареспублика Аҳәынҭқаррақәа рсиа (unspecified title) (unspecified title) (unspecified title) // (unspecified
 • Чили (категория Аладатәи Америкатәи аҳәынҭқаррақәа)
  (аисп. República de Chile) — Аладатәи Америка аҳәынҭқарра иауакуп. Аҳәынҭқаррақәа рсиа ThisisChile.cl - Official Chile website - English and Spanish version
 • Австралиа (категория Австралиатәи Аокеаниатәи аҳәынҭқаррақәа)
  Австралиа (англ. Australia) — Австралиа аконтинент аҳәынҭқарра иауакуп. Аҳәынҭқаррақәа рсиа Австралцәа (unspecified title) (unspecified title) (unspecified title)
 • Бырзентәыла (категория Европатәи аҳәынҭқаррақәа)
  аладатәи хәҭаҟны адгьылбжьаха ааигәақәаҟныгьы иҟоуп. Бырзен адгьылбжьахақәа рсиа (unspecified title) (unspecified title) (unspecified title) (unspecified
 • Аԥсҳара (категория Аҭоурыхтәи европатәи аҳәынҭқаррақәа)
  Аԥсуа аҳра (ақырҭ. აფხაზთა სამეფო [Аԥхазҭа самеԥо], абырз. Αμπχαζικό βασίλειο [Ампхазико басилеио], араб. المملكة الأبخازية [Алмамлакат ель-Абхазиа]) ма